Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 18

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  API
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Since over a decade we observe intensive effort of research institutions and industrial consortia on extending flexibility and automation of the transport network control also known under the term network programmability. Key aspect of each programming interface is ability to evolve but also sensitivity to future modifications. As indicated in the past work [4] in the specific context of optical transport networks an important criterion becomes also complexity and granularity of maintained objects. The objective of this paper is to share the results of a proof of concept of optical transport network control conducted on highly flexible and easy to modify YANG-based RESTCONF protocol. Deriving configuration objects and protocol messages fields from standardized YANG models makes the programming interface easy to understand and modify. In addition, the models were selected to reflect network level control typical for carrier class deployments in the opposite to more common for data centre device level control.
EN
Od ponad dekady obserwuje się wzmożone wysiłki instytutów badawczych i konsorcjów przemysłowych zmierzające w kierunku uelastycznienia i zautomatyzowania sterowania sieciami transportowymi, szeroko znanego również pod pojęciem programowalności sieci. Podstawową cechą każdego interfejsu programowego jest jego zdolność ewoluowania oraz podatność na przyszłe modyfikacje. Jak wykazano w poprzednich pracach [4], dla szczególnego przypadku optycznych sieci transportowych ważnym kryterium staje się również złożoność i szczegółowość zarządzanych obiektów. Celem artykułu jest przedstawienie praktycznych rezultatów studium wykonalności sterowania optyczną siecią transportową za pomocą protokołu RESTCONF opatego na języku specyfikacji YANG. Otrzymywanie obiektów konfiguracyjnych i pól wiadomości protokołu z ustandaryzowanych modeli YANG czyni interfejs programowy łatwym do przyswojenia i ewentualnej modyfikacji. Co ważne, modele zostały dobrane tak, aby odzwierciedlić typową dla klasycznych instalacji operatorskich kontrolę na poziomie sieci w odróżnieniu od bardziej popularnej dla segmentu data center kontroli na poziomie urządzeń.
PL
Obliczenia symulacyjne są współcześnie powszechnie wykorzystywane przy projektowaniu indukcyjnych układów grzejnych oraz technologii nagrzewania indukcyjnego. W przypadku złożonych programów do numerycznych obliczeń polowych dążenie do uzyskiwania dużych dokładności obliczeń, a jednocześnie łatwej obsługi czy posiadanie nietypowych funkcjonalności wskazuje na użyteczność personalizacji komercyjnych pakietów obliczeniowych. W pracy zaprezentowane takie działania dla komercyjnego pakietu Flux do obliczeń pól elektromagnetycznych i cieplnych. Pokazano możliwość wykorzystania jego interfejsu API do zbudowania własnych programów w języku Java. Zaprezentowano różne programy, który przy prostym, łatwym do zrealizowania i wykorzystania interfejsie użytkownika, pozwalają zarówno na obliczanie podstawowych zależności elektrycznych układu wzbudnik-wsad, jak i realizację sprzężonych obliczeń elektromagnetyczno cieplnych czy nawet na rozszerzenie funkcjonalności pakietu komercyjnego o interakcyjną współpracę z falownikami zasilającymi.
XX
Computer simulations are nowadays widely used in the design of induction heating systems and induction heating technology. Personalization of complex commercial packages allows you to get, from one side, to high accuracy and speed of calculation, and on the other userfriendly interface, and the not typical functionalities. The paper presents such activities for a commercial package FLUX for electromagnetic and thermal calculations. Shown the ability to use the API to build your own Java programs which collaborating with this commercial package.
EN
In this paper, description of a concept of cloud Storage age is offered. One of the most practical methods of storing required information to cloud storage is also considered. Method of creating screenshots is proposed. Theoretical research is carried out and there are justified advantages and disadvantages of different methods of storing information in social networks. The best technique of creating screenshots has been practically implemented. Problems that might come up while working with approach given in this article and its solutions are stipulated. There is analyzed a necessity of setting a zoom parameter which is to transfer after transmitting size value of the picture in social networks. In the article the parameter that specifies the width of the final image and clearly affects the quality of the image is also considered. There is analyzed the effectiveness of creating an information system that saves time for such information processes as tracking the photo and its comments. In the paper the task of changing bets, which are not immediately fixed in social networks is optimized. Also there is implemented in practice a scalability problem of information processes in social networks. In the article a separation of the script is also put into practice. One part of which directly performs the request of image and downloads it to cloud storage. With help of another part the information process is transmitted on the photo where the user identifies.
PL
W artykule przedstawiono wyniki testów eksploracyjnych, którym poddano wybrane aplikacje sieciowe pozwalające w sposób zautomatyzowany generować w oknie przeglądarki różnorakie wykresy danych. Temat ten wybrano z uwagi na rosnącą liczbę aplikacji internetowych, które umożliwiają użytkownikom bez wiedzy specjalistycznej tworzenie komponentów witryn, rozszerzające ich funkcjonalność.
EN
The article presents the results of exploratory testing of selected web applications, that allow in an automated way to generate a various data graphs in the browser window. This subject was chosen due to increasing number of the web applications which enable users without specialized knowledge to create components extending the functionality of websites.
EN
The authors present the results of a comparative analysis of selected techniques and programming tools for building interactive data presentation in the form of diagrams and maps generated in the browser. The results of an inventory of land use structure, which are a part of a geographic information system database of the commune of Tomice in district of Wadowice, were employed as input data. The research has shown that the tested tools have a similar design capacity; which makes it difficult to determine which of them is the best. Different factors contribute to choosing a particular tool. They include technical specification, project budget, license conditions, technical support and visualization possibilities.
PL
W artykule, na przykładzie kilku substancji czynnych farmaceutycznie, omówiono wpływ etapu przygotowania próbki na uzyskiwane wyniki analityczne podczas analizy HPLC. Przedstawiono wpływ rozpuszczalnika zastosowanego do rozpuszczania próbki badanej na stabilność roztworu, uzyskiwane parametry chromatograficzne oraz liniowość i czułość metody chromatograficznej. Omówiono również przykłady dotyczące przygotowania do analizy próbek substancji wykazujących fotolabilność w roztworze.
EN
In the article, the importance of the sample preparation step and its influence on analytical results have been demonstrated based on the investigations performed for selected active pharmaceutical ingredients. The impact of the solvent used for sample dissolution on the stability of solution, obtained chromatographic parameters, as well as the linearity and sensitivity of the chromatographic method has been presented. The examples of sample preparation for selected photolabile substances have been also included.
7
Content available REST API safety assurance by means of HMAC mechanism
EN
The HMAC mechanism that enables authentication REST services and assures their integrity, non-repudiation and confidentiality, has been presented in this article. A demonstration Restful API has been implemented using Slim Framework, in which several endpoints for login, test route available only for registered users and authenticated by means of HMAC mechanism, have been assigned. The solution proposed here suggests an alternative that is easy to implement compared to other well-known methods of authentication and authorization.
8
Content available remote Modification of Subaru Impreza WRX and its impact on motor oil
EN
The aim of tuning is to modify, improve selected parameters of the vehicle compared to the parameters, which are provided by the vehicle manufacturers in the various model lines. These changes according to individual wishes and financial possibilities have positive and negative effects on the properties and construction of the modified vehicle. The tuning adjustments have certain range of possibilities. Generally we can talk about engine modifications, and modifications of chassis and body. This paper addresses the issue of modification of a particular vehicle Subaru Impreza 2.5 WRX towards increasing engine power and the influence of the modification on the qualitative parameters of motor oil. New engines are controlled by the control unit and the control unit includes software which controls the operation cycle of the engine. The control software affects variables such as duration of injection, presure in fuel ramp, beginning of injection, injection pressure and many others, which depend on the type of engine. Based on these values, the engine is set to exact power parameters and at the same time to emission standards with sufficient tolerances.
PL
Celem tuningu jest zmodyfikowanie lub poprawienie wybranych parametry pojazdu w porównaniu do parametrów, które są dostarczane przez producentów pojazdów w różnych liniach modelowych. Te zmiany, wykonywane według indywidualnych życzeń i możliwości finansowych właściciela pojazdu mają pozytywne i negatywne skutki dla eksploatacji zmodyfikowanego pojazdu. Korekty strojenia mają pewien zakres możliwości. Generalnie można mówić o modyfikacji silnika i modyfikacji podwozia i nadwozia. Referat omawia kwestię modyfikacji właściwości pojazdu Subaru Impreza 2.5 WRX pod kątem zwiększenia mocy silnika oraz wpływ tej modyfikacji na parametry jakościowe oleju silnikowego. Nowe silniki są sterowane przez jednostkę sterującą, która zawiera oprogramowanie sterujące cyklem pracy silnika. Oprogramowanie sterujące wpływa na parametry, takie jak czas trwania wtrysku, ciśnienie paliwa, początek wtrysku, ciśnienie wtrysku oraz wielu innych, które zależą od typu silnika. Opierając się na tych wartościach, silnik jest sterowany aby uzyskać odpowiednią moc i jednocześnie aby uzyskać odpowiednie wartości emisji zanieczyszczeń.
EN
The paper deals with the impact of deterioration factors on the degradation of motor oils from the viewpoint of its selected parameters in vehicles operation. Vehicles were operated on the roads, on the off road ground even under the so called intermittent operation with a number of cold starts and “go-stop“ type of driving. Motor oils were tested using TRIBO-I tribodiagnostic kit. The paper points on the change in parameter values after contamination of engine lubrication system of the vehicle with fuel, water and glycol compounds.
PL
Artykuł dotyczy wpływu najbardziej istotnych czynników wpływających na degradację olejów silnikowych, z punktu widzenia wybranych parametrów w eksploatacji pojazdów. Pojazdy były eksploatowane na drogach, poza drogami utwardzonymi, w warunkach pracy przerywanej z dużą liczba zimnych rozruchów oraz w czasie jazdy w warunkach "go-stop". Oleje silnikowe badano za pomocą zestawu do tribodiagnostyki “TRIBO-I”. W referacie zwrócono na zmiany wartości parametrów po zanieczyszczeniu układu smarowania silnika pojazdu: paliwem, wodą i związkami glikolu.
EN
Artykuł dotyczy wpływu najbardziej istotnych czynników wpływających na degradację olejów silnikowych, z punktu widzenia wybranych parametrów w eksploatacji pojazdów. Pojazdy były eksploatowane na drogach, poza drogami utwardzonymi, w warunkach pracy przerywanej z dużą liczba zimnych rozruchów oraz w czasie jazdy w warunkach "go-stop". Oleje silnikowe badano za pomocą zestawu do tribodiagnostyki "TRIBO-I". W referacie zwrócono na zmiany wartości parametrów po zanieczyszczeniu układu smarowania silnika pojazdu: paliwem, wodą i związkami glikolu.
PL
W artykule przedstawiono przykład integracji systemu Unified Communications z platformami usługowymi operatora telekomunikacyjnego. Zbudowany w Orange Labs prototyp systemu umożliwia wysyłanie wiadomości SMS i USSD oraz lokalizowanie terminala mobilnego, przy wykorzystaniu aplikacji użytkownika systemu Unified Communications. Dodatkowo przedstawiono ograniczenia we wdrażaniu tego typu aplikacji.
EN
This paper presents a practical integration of an enterprise Unified Communications system with telecommunication service provider Service Delivery Platform. The system implemented in Orange Labs, enables sending SMS and USSD messages as well as geo-localizing of a user mobile terminal directly from the user interface of Unified Communications system. Restrictions in implementing this kind of applications were also presented.
EN
The paper presents an idea of a context-aware application, which collects context data from many different sources, stores them in a dedicated database and makes use of it to support flexible scenarios for end users. Using open APIs it integrates different types of context information provided by: Unified Communication system, APIs exposed by communication service providers and information from Machine to Machine (M2M) framework. Methods for recording and unifying different types of context data are proposed and their performance is compared with results for the most popular database structures. A context-aware contact list application for a mobile phone user is presented as an example illustrating the main ideas of the paper. This paper is extended version of publication “Integration of context information from different sources: Unified Communication, Telco 2.0 and M2M” which was presented during Computer Science and Information Systems (FedCSIS 2013).
PL
W publikacji przedstawiono ideę aplikacji, która gromadzi i przetwarza dane kontekstowe pochodzące z wielu różnych źródeł. Informacje związane z kontekstem komunikacji przechowywane są w specjalnej bazie danych oraz udostępniane bezpośrednio użytkownikom końcowym w postaci funkcji komunikacyjnych. Aplikacja, wykorzystując otwarte API dokonuje integracji różnego rodzaju informacji kontekstowej udostępnianej przez systemy: Unified Communication, platformy usługowe operatora telefonii komórkowej oraz system M2M. W publikacji zaproponowano sposób przechowywana różnych typów danych kontekstowych w relacyjnej bazie danych (postaci dedykowanej struktury tablic), przeprowadzono testy wydajnościowe oraz porównano ich wyniki z wynikami dla tradycyjnych struktur danych. Przykładem praktycznym ilustrujący główne założenia jest aplikacja kontekstowa - zdefiniowana jako system dla końcowego użytkownika firmowego systemu telekomunikacyjnego. Publikacja jest rozszerzoną, wersją artykułu “Integration of context information from different sources: Unified Communication, Telco 2.0 and M2M”, zaprezentowanego na konferencji Computer Science and Information Systems (FedCSIS 2013).
13
PL
Artykuł zawiera prezentacje metod pozwalających na zarządzanie danymi medycznymi z poziomu centralnego serwera bazy danych. Jako nośnik wykorzystany został format DICOM, który jest standardem wymiany informacji w obrazowych urządzeniach medycznych - skanerach medycznych. Przedstawiono metody przechowywania oraz ekstrakcji metadanych na platformie serwera danych ORACLE, wykorzystując wbudowane typy obiektowe oraz biblioteki API. Poza bieżącym przetwarzaniem zbudowano bank filtrów graficznych pozwalających na obróbkę informacji wizualnej, w celu poprawy jakości oraz przede wszystkim ekstrakcję cech.
EN
Article contains presentations of methods allowing to manage medical devices from a central database server. As the media was used DICOM format, which is the standard for the information exchange in the imaging medical devices - medical scanners. Provides methods for the storage and extraction of metadata on the ORACLE server platform, using the built-in object types and APIs. Beyond the current processing, the graphics filters bank was built for visually information processing. It gives possibility to improve processing image quality and especially exams data by features extraction.
14
Content available remote Effect of glycol compounds, fuel and water on motor oils
EN
The paper shows the effect of contaminants on degradation of motor oils (MO) with respect to glycol compounds, water and fuel. Motor oils were tested using tribodiagnostic kit TRIBO-I. The paper points out the changes in parameters after water, glycol compounds and fuel seepage into the lubrication system of vehicle engine.
PL
Artykuł przedstawia wpływ zanieczyszczeń, takich jak związki glikolu, woda i paliwo, na degradację olejów silnikowych. Oleje silnikowe zostały przetestowane przy użyciu zestawu tribodiagnostic TRIBO-I. Przedstawiono zmiany w parametrach oleju po dodaniu wody, związków glikolu i przesączaniu paliwa do układu smarowania silnika pojazdu.
15
Content available remote Metoda układów wieloczłonowych w systemach CAD
PL
Badanie ruchu układów złożonych z wielu członów poruszających się względem siebie i otoczenia, jest zadaniem trudnym do rozwiązania. Do analizy tego problemu wykorzystywane są różne algorytmy komputerowe. Jednym z takich algorytmów jest metoda układów wieloczłonowych, która jest ogólnie przyjętym terminem dla metod modelowania, analizy i syntezy układów rzeczywistych. Poniższy artykuł omawia procedurę tworzenia pakietu symulacyjnego dla systemu CAD, opartego o formalizm układów wieloczłonowych oraz interfejs API tego systemu. Zamieszczone zostały również wyniki symulacji przeprowadzonych za pomocą tego pakietu.
EN
Motion study of systems consist of many bodies moving relative to each other and environment, is a hard to solve task. Many different computer algorithms are used to analyze such problem. One of these algorithms is multibody systems method, which is generally accepted term for modeling, analysis and synthesis methods of real systems. This article discusses procedure of creating of simulation package for CAD system, based on multibody systems formulation and CAD system API interface. Article also consists results of simulation carried out with this package.
16
Content available remote Niekonwencjonalne oleje bazowe
PL
W artykule przedstawiono klasyfikację olejów bazowych, opracowaną przez The American Petroleum Institute (API). Omówiono procesy technologiczne służące do wytwarzania niekonwencjonalnych olejów bazowych grupy III/III+. Dokonano porównania właściwości fizykochemicznych olejów bazowych grupy III/III+ z właściwościami olejów grupy I, II i olejów syntetycznych grupy IV. Określono kierunki rozwoju technologii wytwarzania olejów bazowych grupy III/III+, które wynikają ze wzrastających wymagań jakościowych dla środków smarowych, a zwłaszcza olejów silnikowych.
EN
The article presents base oils classification worked out by the API. Technological process used in the production of unconventional base oils of the III/III+ group were discussed. Physiochemical properties of base oils of the III/III+ group were compared with properties of oils of groups I, II and synthetic oils of the IV group. Development directions for a technology of the III/III+ group base oils production were determined and oriented to meet increasing quality requirements imposed on automotive and industrial products.
EN
Grid technology has matured considerably over the past few years. Progress in both implementation and standardization is reaching a level of robustness that enables production quality deployments of grid services in the academic research community with heightened interest and early adoption in the industrial community. Despite this progress, grid applications are far from ubiquitous, and new applications require an enormous amount of programming effort just to see first light. A key impediment to accelerated deployment of grid applications is the scarcity of high-level application programming abstractions that bridge the gap between existing grid middleware and application-level needs. The Simple API for Grid Applications (SAGA [1]) is a GGF standardization effort that addresses this particular gap by providing a simple, stable, and uniform programming interface that integrates the most common grid programming abstractions. These most common abstractions were identified through the analysis of several existing and emerging Grid applications. In this article, we present the SAGA effort, describe its relationship to other Grid API efforts within the GGF community, and introduce the first draft of the API using some application programming examples.
PL
Omówiono koncepcję central programowalnych na przykładzie platformy Lucent Softswitch, będącej realizacją koncepcji sieci nowej generacji 7R/E. Przedstawiono jej charakterystykę, realizowane funkcje oraz architekturę. Zwrócono uwagę na usługi, jakie mogą być oferowane z wykorzystaniem tej platformy.
EN
The open programmable switch concept is discussed on the basis of Lucent Softswitch platform. Basic system functions are described, followed by high level system description. Examples of the applications are given, which makes this solution attractive not only in the future, but also in today's networks.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.