Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Omówiono krajowe standardy emisyjne dla instalacji spalania paliw stałych, wykorzystywane w praktyce gospodarczej. Przedstawiono problemy emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw stałych, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. emisji niskiej. Dokonano przeglądu technik spalania paliw stałych oraz omówiono ich rozwój w okresie ostatniego dziesięciolecia. Przedstawiono dane charakteryzujące efektywność energetyczno-emisyjnąkrajowych kotłów małej mocy.
EN
The paper presents Polish emission standards for solid fuel fired heating systems. Emission problems resulting from solid fuel combustion were discussed, with the special regard to the "low emission". The revision of the technologies for solid fuel combustion was made and their development for the last 10 years was discussed. The data characterizing the energy and emission efficiency of Polish low-output boilers were presented.
PL
W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań eksploatacyjnych współdziałania stalowych kominów z kotłami grzewczymi małej mocy na paliwa stałe oraz określono wpływ realizowanej techniki spalania, mocy, średnicy komina na uzyskiwaną efektywność pracy kotła i podstawowe parametry eksploatacyjne systemu kominowego.
EN
This article presents chosen results of operational research cooperation steel chimneys with small capacity heating boilers for solid fuels and shows influence of combustion technology, power output, diameter of chimneys on received efficiency of boiler work and basic operational parameters of chimney system.
PL
Przedstawiono wyniki badań eksploatacyjnych dotyczące współdziałania stalowych instalacji kominowych z urządzeniami grzewczymi małej mocy na paliwa stałe oraz określono wpływ średnicy komina na efektywność pracy urządzeń grzewczych z uwzględnieniem realizowanej techniki spalania. Podano wybrane wyniki pomiarów parametrów eksploatacyjnych systemu kominowego.
EN
In this paper was presented result of exploitation investigation concerning cooperation steel chimney systems with heating devices for solid fuels and was presented influence of chimney diameter on work efficiency of heating devices with including realized technology of combustion. There were presented chosen results of exploitation parameters of chimney system.
PL
Przedstawiono propozycję prostej technologii produkcji paliwa formowanego z mułu, ze wzbogaceniem jego składu o miał węglowy. Jako lepiszcze zastosowano cement portlandzki. Wyprodukowane partie testowe paliwa poddano porównawczym badaniom emisyjno-energetycznym. Wyniki tych badań. wskazują, że paliwo formowane może stanowić substytut paliw kawałkowych.
EN
The simple technology of compacted fuel production from coal slurry, upgraded with fine coal has been proposed. Portland cement as a binder has been applied. Emission control and thermal efficiency tests for combustion of new fuel have been performed. Their results show, that compacted fuel can be used as a substitute of the fossil coarse-grained fuels.
5
Content available remote Współspalanie biomasy z węglem
PL
Odnawialne źródła energii (OZE) stają się istotnym składnikiem bilansów energetycznych państw europejskich i będą odgrywać zasadniczą rolę w działaniach na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych, poprawy bezpieczeństwa energetycznego i wspierania rozwoju społeczno-gospodarczego. W Polsce w efekcie przyjęcia proekologicznych dokumentów politycznych i rozwiązań prawnych, energetyka odnawialna może wejść w okres dynamicznego rozwoju. Jednym z rozwiązań technologicznych nie wymagających znaczących nakładów finansowych wdrażania OZE, mogących przynieść natychmiastowy efekt ekologiczny, energetyczny i ekonomiczny jest współspalanie węgla i biomasy w kotłach energetycznych. Przedstawiono wybrane doświadczenia przemysłowe technologii współspalania biomasy z węglem, korzyści i bariery jej wdrażania.
EN
"Strategy of renewable energy development" approved by the Parliament of the RP on 23rd August 2001 assumes increasing share of energy from RES in the fuel-energy balance of the country to 7.5% in 2010 and to 14% in 2020. The implementation of this assumption depends both on intensification of implementation of biomass use in the power industry and on stability of its supply, what is determined by the demand for a homogeneous, stable and qualified quality biomass. Intensification of biomass implementation will depend also on appropriate preparation to such a project in power engineering installations. Three groups of technical solutions may basically be distinguished in the field of practically used power technologies of biomass utilisation: - direct biomass combustion (baled straw, woodchips, granulated sewage sludge, briquetted sawdust); - co-firing of coal with biomass, where traditional boilers are used, to which coal and biomass are introduced as pre-blended or separately; - thermal utilisation of biomass connected with its pyrolysis and gasification directed towards production of heat or production of heat and electricity. Direct combustion and gasification or pyrolysis require using installations with designs that ensure efficient power conversion of fuel of high, nearly twice higher as compared with coal, volatile matter content. However, co-firing of shredded biomass in a blend with coal may be efficiently carried out in existing installations, both in stoker-fired, fluidised-bed and pulverised-fuel boilers. The achievement of intended effect of co-firing technology implementation in industrial conditions is determined both by the preparation of power installation together with modification of coal and biomass batching and also by working out a method of stable quality biomass preparation for energy objectives, both in respect of physical (moisture content) and chemical (volatile matter, calorific value) properties. These conditions depend on the type of boiler installations. The optimisation of biomass share depending on the type of coal-fire boiler, the preparation method of qualitatively stable coal-biomass fuel blend and also the operational adaptation of existing technological systems to the properties of the obtained blend are integral and crucial from the point of view of co-firing processes development. This paper presents the experience gained during pilot tests of woodchips co-firing with coal, obtained both from energy crops of quickly growing Salix and from waste wood from forestry, in stoker-fired, pulverised-fuel and fluidised-bed boilers. The addition of biomass to coal was shown, apart from CO2, SO2 and NOx emission reduction resulting from additive amount of added biomass, to cause the effect of synergism in respect of CO, TOCs, including PAHs and VOCs emission. Moreover, when firing fuel blends a reduced amount of combustible parts in the ash (slag) is observed, what results in increasing energy efficiency of chemical energy contained in the fuel conversion and hence in specific economic effects in the form of reduced coal consumption.
PL
„Strategia rozwoju energetyki odnawialnej", zatwierdzona przez Sejm RP uchwałą z dnia 23 sierpnia 2001 r., zakłada zwiększenie udziału energii z OZE, w bilansie paliwowo-energetycznym kraju do 7,5% w 2010 roku i do 14% w 2020 roku. Realizacja tego założenia uzależniona jest, zarówno od intensyfikacji wdrażania stosowania biomasy w energetyce przemysłowej, jak i od stabilności jej dostaw, co z kolei jest determinowane zapotrzebowaniem na jednorodną, stabilną i kwalifikowaną jakościowo biomasę. Intensyfikacja wdrażania biomasy będzie także warunkowana odpowiednim przygotowaniem do tego typu przedsięwzięcia. Mając powyższe na uwadze podjęto badania w warunkach testu pilotażowego współspalania węgla i zrębków wierzby typu Salix w kotłach rusztowych typu WR-10 w EPEC Elbląg. Badania wykazały jednoznacznie możliwość uzyskania efektów ekologicznych - redukcji emisji zanieczyszczeń gazowych, pyłowych i organicznych, efektów ekonomicznych - poprawy sprawności cieplnej oraz oszczędności zużycia węgla, bez modyfikacji organizacji procesu spalania w kotle. Pozytywne efekty uzyskano dla udziału biomasy do 25%v/v w paliwie wprowadzanym do kotła.
EN
„The development strategy of renewable power engineering", approved by parliament of Poland with the resolution dated on 23rd August 2001, assumes the increase of participation the energy from the renewable energy sources in the country fuel - energy balance up to 7,5% in 2010 and up to 14% in 2020. The realisation of this assumption is conditional on intensification of introducing the biomass usage in industry power engineering as well as on stability of its delivery, which is determined by the requirement on homogeneous, stable and quality qualified biomass. The intensification of introducing the biomass will be also conditional on equivalent preparation for this kind of enterprise. Because of the above, the research in the condition of preliminary' test of simultaneous combustion of coal and chips of willow Salix type was carried out in the stoker-tired boilers type WR-W in EPEC Elbląg. The research unequivocally defined the possibility of receiving the ecological effects - the reduction of emission of gaseous, dust and organic pollutants, economic effects - the improvement of thermal efficiency and coal usage saving without the modification of combustion process organisation in the boiler. The positive effects were received for the participation of biomass for the 25%v/v in fuel put into boiler.
EN
Soedeborgs self-backing electrodes are used on a large scale during the production of aluminium, iron alloys, carbide and in the copper metallurgy. For many reason these are very complicated and troublesome processes, where the quality of the used electrode mass has the crucial meaning for their safe (without the failure) and optimum run. The key issue for evaluation of mass behaviour inside the electrode is the knowledge of its transformation process into the plastic state and backing process in the contact set. There has been developed a prediction procedure of mass behaviour inside the electrodes during the backing within the contact set. It is based on the evaluation of chosen technological properties.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.