Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 23

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  most belkowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Przedstawiono rozwiązania obiektów mostowych zastosowanych na odcinku drogi ekspresowej S7 oraz drogi krajowej nr 16. Przeanalizowano i omówiono najważniejsze obiekty, w tym m.in. most typu extradosed MS-3 oraz most belkowy wzmocniony łukiem MS-4. Zwrócono uwagę na główne problemy oraz aspekty związane z metodami realizacji.
EN
The paper concerns on construction Ostróda Bypass which consist of two tasks: expressway no. S7 and national road no. 16. Major bridge structures were analyzed and presented, including extradosed bridge MS-3 and tied-arch bridge MS-4. Main problems, construction methods and obtained conclusions were discussed.
PL
Przedstawiono refleksje na temat fundamentowania obiektów mostowych, propozycje dotyczące wykorzystywania nowych możliwości projektowania i budowy fundamentów mostów oraz wizję przyszłości tej dziedziny budownictwa. Główną inspiracją refleksji są przykłady fundamentowania trzech mostów: wiszącego Akashi Kaikyo w Japonii, podwieszonego Sutong w Chinach i belkowego przez Jamunę w Bangladeszu.
EN
The article presents reflections on the bridge foundation, proposals for applying new design and construction capabilities, and a vision for the future in this field of building industry. The main inspiration for these reflections were examples of foundations of the following three bridges: the suspension one – Akashi in Japan, the cable-stayed Sutong in China, and the girder bridge over Jamuna river in Bangladesh.
3
Content available XXI Europejska Wyprawa Mostowa Irlandia 2015, cz. 4
PL
W czwartej i ostatniej części relacji z XXI Europejskiej Wyprawy Mostowej do Irlandii, zorganizowanej przez Katedrę Budowy Mostów i Tuneli Politechniki Krakowskiej oraz Biuro Turystyczne Anitour z Czechowic-Dziedzic (4–15 lipca 2015 r.), zwiedzamy Dublin i Belfast, oba przecięte rzekami, przez które zbudowano wiele ciekawych mostów.
EN
In the fourth and final part of the account of the 21st European Bridge Expedition to Ireland, organized by the Chair of Bridge and Tunnel Construction of the Kraków University of Technology and Anitour travel agency from Czechowice-Dziedzice (4-15 July 2015), we are sightseeing Dublin and Belfast, both crossed by rivers with many interesting bridges.
PL
Opisano główne obszary decydujące o specyfice tych konstrukcji. Przedstawiono analizę dynamiczną przeprowadzoną w ograniczonym zakresie, dotyczącą rozwiązania obiektu mostowego średniej rozpiętości. Jest to most trójprzęsłowy o konstrukcji zespolonej ciągłej.
EN
Authors describes main areas deciding about the uniqueness of those structures. Dynamic analysis, limited in scope, was made for a typical bridge of medium span. It is a tree span, continuous, steel-concrete composite bridge.
PL
Przedstawiono trzy warianty rozwiązania mostu: w postaci ustroju belkowego, typu extradosed i podwieszonego jednopylonowego. Po analizie warunków gruntowo-wodnych oraz wymagań środowiskowych do realizacji przyjęto most typu extradosed z betonu sprężonego, z przęsłami rozpiętości 60,0 + 120,00 + 60,00 m. Szerokość pomostu wynosi 29,94 m.
EN
This paper presents three versions of the bridge over Łyna along the ring road of Olsztyn. All of them have been designed as a structures made of prestressed concrete. Comparison of construction costs of each particular version has been made. The extradosed bridge has been chosen for construction. It is three-span structure with the span lengths as follows: 60,00 + 120,00 + 60,00 m. The bridge is 29,94 m wide.
PL
W pracy przedstawiono model obliczeniowy belkowych mostów kolejowych z losowo zmiennymi parametrami podsypki. Model, w którympodsypka toru kolejowego jest ciągłym podłożem lepko-sprężystym , sformułowano metodą elementów skończonych w ujęciu Galerkina (GFEM). Alternatywnie zastosowano typowe funkcje kształtu elementu skończonego w postaci wielomianów Hermite’a i funkcje specjalne, które wyprowadzono na podstawie ścisłego rozwiązania jednorodnego równania statycznego, opisującego problem zginania belki spoczywającej na podłożu sprężystym. Wyprowadzono równania ruchu opisujące sprzężone, pionowe drgania dźwigara mostowego i toru kolejowego w obrębie mostu i w strefach dojazdowych. Drgania te są wymuszone przejazdem pociągu ze stałą prędkością, przy czym pociąg jest traktowany jako zbiór ruchomych mas skupionych. Zaproponowany model mostu umożliwi w przyszłych badaniach efektywną analizę stochastyczną drgań z zastosowaniem metody symulacyjnej Monte Carlo.
EN
The paper presents the GFEM algorithm for modeling railway beam bridges with random parameters of rail bad (ballast) treated as a continuous non-inertial foundation. To approximate dynamic displacements of the bridge girder and rails, special local shape functions have been derived on the basis of the exact solution of the static equation of an Euler beam resting on elastic foundation. Alternatively, Hermite’s shape functions are used. Vertical bridge vibrations caused by the train moving at constant velocity are considered under assumption that the train is idealized as a set of moving masses. In order to simulate the dynamic state of the system when the train arrives at the bridge, it is assumed that the train starts sufficiently far ahead of the bridge girder. The approach zones of the rail track at both bridge ends are analyzed as an Euler beam on viscoelastic foundation. The presented algorithm is expected to be effective in Monte Carlo simulations. In that case it can be easily expanded by taking into account more realistic physical model of a train in the form of MDOF system.
PL
Tematem pracy są testy numeryczne modelu obliczeniowego belkowych mostów kolejowych z podsypką w postaci ciągłego podłoża lepko-sprężystego. Model sformułowano w odrębnej pracy [1] metodą GFEM, z uwzględnieniem losowej zmienności parametrów podsypki. Zakres omawianych testów numerycznych ogranicza się do zagadnień deterministycznych i obejmuje: zagadnienie własne, drgania wymuszone przejazdem pociągu ze stałą prędkością oraz stowarzyszone z nimi rozwiązania quasi-statyczne. Przyjęto następujące cele badań: a) dobór funkcji kształtu, b) weryfikacja modelu mostu za pomocą komercyjnego programu SOFiSTiK, c) ustalenie dostatecznej gęstości podziału układu na elementy skończone. Testy wykazały poprawność sformułowania algorytmu i potwierdziły oczekiwaną bardzo dobrą efektywność jego działania. Algorytm umożliwia istotne zmniejszenie rozmiaru zadania, w porównaniu ze standardową metodą elementów skończonych.
EN
The paper presents numerical tests of the GFEM algorithm for modeling railway beam bridges where ballast is treated as a visco-elastic, non-inertial continuous medium. Main objectives of the numerical analysis were the following: 1) to choose appropriate finite element shape functions, 2) to verify the presented GFEM model by comparing to the FEM model constructed in SOFiSTiK software, 3) to determine the sufficient finite element segmentation with regard to accuracy of static and dynamic solutions corresponding to the passage of train. Natural frequencies of an exemplary bridge have been discussed as well as time histories of forced vibrations due to moving forces or moving masses which constitute the train model.
8
Content available remote Wpływ cech pojazdów szynowych na odpowiedź dynamiczną mostu belkowego
PL
Celem pracy jest ocena wpływu podstawowych cech pojazdów szynowych na odpowiedź dynamiczną mostu belkowego w szerokim zakresie prędkości ruchomego obciążenia cyklicznego. Rozważano następujące cechy: masy nieresorowane (zestawy kołowe), masy resorowane (ramy wózków, nadwozia). Badania numeryczne przeprowadzono na uproszczonych modelach mostu i pojazdów szynowych. Modelem mostu belkowego jest swobodnie podparta belka Eulera-Bernoulli'ego. Analizowano cztery modele obciążenia ruchomego o strukturze cyklicznej: układ skupionych sit ruchomych (model P), układ ruchomych mas nie resorowanych (model M), układ ruchomych oscylatorów lepkosprężystych jednomasowych (model M0), układ ruchomych oscylatorów lepkosprężystych dwumasowych (model MM0). Ciągi elementów ruchomych są skończone. Do sformułowania macierzowych równań ruchu układu zastosowano metodę Lagrange'a - Ritza oraz metodę Klasztornego. W przypadku modeli M, MM0 uwzględniono podatność zestawów kołowych oraz więzy jednostronne między obciążeniem ruchomym a torem. Na podstawie badań numerycznych stwierdzono, że w modelowaniu pociągów szybkobieżnych należy uwzględniać masy nieresorowane, zawieszenia lepkosprężyste oraz masy resorowane.
EN
The study is focused on assessment of the influence of the basic properties of rail-vehicles on the dynamic response of the beam bridge in a wide range of a service velocity of the cyclic moving load. The analysis relates to the following properties: unsprung masses (wheel sets), sprung masses (bogie frames, bodies). The numerical research has been performed with the use of simplified models of a bridge and rail-vehicles. The bridge is modelled as a simply-supported Euler - Bernoulli beam. Four models of the cyclic moving load are taken into account, i.e. the concentrated forces moving system (model P), the concentrated unsprung masses moving system (model M), the single-mass viscoelastic oscillators moving system (model M0), the double-mass viscoelastic oscillators moving system (model MM0}. The sets of moving elements are finite. The matrix equations of motion governing vibrations of the system has been formulated making use of Lagrange - Ritz and Klasztorny methods. In case of the M and MM0 models the compliance of wheel sets and one-way constraints between the moving elements and the track are taken into consideration. The numerical investigations have pointed out that the advanced rail-vehicle models should take into account unsprung masses, viscoelastic suspensions and sprung masses.
PL
Most ma postać belki stalowej 14-przęsłowej, łącznej długości 1012 m. Jej część nurtowa współpracuje z łukiem stalowym. Rozpiętość przęsła nurtowego wynosi 212 m. Przedstawiono całokształt problemów i prac projektowych związanych z budową mostu. Opisano rozwiązanie fundamentów i podpór oraz konstrukcji pomostu, ze szczególnym uwzględnieniem części łukowej.
EN
The bridge has form of steel beam with 14 m spans of total length 1012 m and the length of current span is 212 m. The description of the foundation supports and construction of platform with the arch part is given.
EN
The paper formulates complementary problems connected with simulation of vertical vibrations of steel beam bridges. The bridges are one-track, simply-supported, with a closed platform and a ballasted track. Vibrations of bridges are induced by passenger trains moving at high service velocities. A train is composed of rail-vehicles with four-wheel trucks and double-suspensions. The calculation algorithm for simulation of transient and quasi-steady-state vibrations has been formulated and programmed. Simulation of vertical vibrations of a series-of-types of the bridges designed in accordance to present Polish codes has been accomplished. Influence of selected factors on dynamic responses of the bridges was investigated. Capacity of the bridges to loading by high speed trains has been checked. A number of calculations suitable in engineering practice have been formulated. The problems of physics and mathematics modelling of the bridge - track - train system have been formulated and developed in the first part of the work.
PL
Rozpatrzono zagadnienia uzupełniające związane z symulacją pionowych drgań belkowych mostów stalowych, jednoprzęsłowych, jednotorowych, z pomostem zamkniętym, z torem na podsypce. Drgania są wywołane przejazdem pociągów pasażerskich z dużymi prędkościami, złożonych z pojazdów szynowych z dwuosiowymi wózkami jezdnymi, o dwustopniowym zawieszeniu. Opracowano algorytm obliczeń i napisano program komputerowy służący do symulacji drgań nieustalonych i quasi-ustalonych. Przeprowadzono symulację pionowych drgań typoszeregu mostów zaprojektowanych według aktualnych norm. Dokonano oceny wpływu wybranych czynników na odpowiedzi mostów oraz sprawdzono zdolność mostów do przenoszenia obciążeń poruszających się z dużymi prędkościami. Sformułowano szereg wniosków przydatnych w praktyce inżynierskiej. Problemy modelowania fizycznego i matematycznego układu most - tor - pociąg zostały sformułowane i rozwiązane w pierwszej części pracy.
EN
The considerations concern steel beam railway bridges which are simply-supported and have a closed platform and a ballasted single-track. The bridges are under action of fast passenger trains composed of rail-vehicles with double-stage suspensions and four-wheel trucks. The paper considers transient and quasi-steady-state vertical vibrations of the bridge - track - train system provided that the systems has the vertical plane of symmetry coinciding the track axis. The quasi-exact physic model of the system has been developed via minimisation of simplifications related to a bridge, a track, zones of access and a train. The theory takes into account a sectorially prismatic bridge superstructure deformable in flexure and shear, a physically nonlinear ballast layer, physically nonlinear fasteners, local flexural deformations of rails, deformable zones of access, a multi-disk model of a rail-vehicle, vertical inertia forces of moving wheel sets and other factors. The bridge superstructure and rails are discretised using the FEM method. Matrix equations of motion of the bridge - track - train system are formulated partly in an implicit form.
PL
Rozważania odnoszą sie do kolejnych belkowych mostów stalowych, jednotorowych, swobodnie podpartych, z pomostem zamkniętym, z torem na podsypce. Mosty poddane są działaniu szybkich pociągów pasażerskich, złożonych z pojazdów szynowych z dwuosiowymi wózkami jezdnymi, o dwustopniowym zawieszeniu. Rozpatruje się nieustalone i quasi-ustalone drgania pionowe układu most -tor -pociąg, zakładając pionową płaszczyznę symetrii układu, pokrywającą się z osią toru. Opracowano quasi-ścisły model fizyczny układu, przez minimalizację uproszczeń dotyczących mostu, toru, stref dojazdowych i pociągu. Uwzględniono m.in. skokowo zmienną sztywność giętną i postaciową konstrukcji nośnej mostu, nieliniową fizycznie warstwę podsypki, nieliniowe fizycznie przytwierdzenia szyn do podkładów, lokalną podatność giętną szyn, odkształcalne strefy dojazdowe do mostu, wielotarczowy model pojazdu szynowego o dwustopniowym zawieszeniu, pionowe siły bezwładności ruchomych zestawów kołowych. Do dyskretyzacji konstrukcji nośnej mostu i szyn użyto metody FEM. Zastosowano metodę formułowania częściowo w niejawnej postaci macierzowych równań ruchu układu most - tor - pociąg.
EN
There are described design decision, calculation results and the results of test conducted on the reinforced concrete beam bridge restored by expanding the bridge span with the bulk reinforced concrete imposed plate (deck) and simultaneous strengthening of beams and changing their static continuous scheme in to supported-freely one.
PL
Przedstawiono nową w Polsce metodę wykonywania belkowych ustrojów mostowych przy użyciu przejezdnego urządzenia formującego PERI. Nowatorstwo metody polega na prowadzeniu konstrukcji urządzenia powyżej formowanej konstrukcji. Umożliwia to wykonywanie obiektów o skomplikowanej geometrii, położonych w łukach pionowych i poziomych oraz zmiennych na długości nachyleniach poprzecznych i podłużnych.
EN
This movable concrete moulding device PERI gives possibility of concreting objects of complex geometry located in horizontal or perpendicular arches and of different lengths - transversal or longitudinal.
16
Content available remote Mosty kamienne e Chinach
PL
Niniejszy artykuł stanowi skrótowy opis rozwoju budownictwa mostowego na terytorium Chin w przekroju wieków. Omówiono głównie konstrukcje mostów kamiennych, począwszy od mostów filarowych, poprzez belkowe, skończywszy na łukowych i ramowych. Nawiązując do dnia dzisiejszego, podano również przykłady obecnych rekordzistów - mostów zbudowanych ze stali - największego na świecie mostu łukowego i podwieszonego.
EN
Present paper shows a short description of brige building development on China.s territory through the ages. There are mainly stone bridges presented, starting from piled, through beam, arch to frame bridges at the end. Refer to nowadays examples of present world record holders, bridges constructed with concrete and steel, the biggest spas in arch and cable-stayed bridges and at the end the longest bridge is mentioned.
17
EN
Original algorithm for evaluating the reliability of beam and beam-plate reinforced concrete bridges taking into account chloride corrosion of the reinforcement, random nature of parameters describing the corrosion process as well as geometrical parameters of the cross-section, is presented. Global and local models of corrosion (uniform corrosion, non-uniform corrosion and in-depth corrosion) have been considered. An original algorithm based on joint probability distributions has been elaborated for computing the probability distribution of the corrosion initiation time. The theoretical considerations have been illustrated by a numerical example.
PL
Zaprezentowano oryginalny algorytm oceny niezawodności belkowych i belkowopłytowych mostów żelbetowych z uwzględnieniem chlorkowej korozji stali zbrojeniowej przy założeniu losowego charakteru parametrów charakteryzujących tę korozję oraz parametrów geometrycznych przekroju żelbetowego. Rozpatrzono 3 modele korozji: korozję równomierną, nierównomierną i korozję wgłębną (lokalną). Do obliczenia rozkładów prawdopobieństwa czasu rozpoczęcia korozji, nośności, obciążenia i innych wielkości niezbędnych do wyznaczenia niezawodności zastosowano własny algorytm wykorzystujący łączne rozkłady prawdopodobieństwa. Rozważania teoretyczne zilustrowano przykładem numerycznym.
18
Content available remote Verification of live load distribution factors by field testing and analysis
EN
The paper deals with distribution of truck load on girder bridges. Previous analytical studies based on Finite Element Method (FEM) indicated that the code specified (AASHTO 2003) girder distribution factors (GDF) are inaccurate. In particular, they appear to be conservative for longer spans and larger girder spacing, but too permissive for short spans and girder spacings. Therefore, a field testing program was carried out including 17 steel girder bridges with spans up to 45 m. For each tested structure, girder distribution factors were determined by measuring strains in the girders under heavy trucks. Test trucks were 11 axle vehicles, loaded to the legal limit in Michigan (over 650 kN). The strains were recorded for a single truck, and for two trucks side-by-side. The tests were repeated for crawling speed and normal traffic speed for the location. In all tested bridges, the GDF's determined from the field measurements are lower than code specified values. In addition, the considered bridges were analyzed using a commercial finite element software package, ABAQUS. The analytical results were compared with those from field tests. It was observed that the maximum values of the strain and corresponding stress are lower than analytical values obtained using ABAQUS. The reason for this discrepancy is unintended composite action and partial fixity of supports (rather than simple supports).
PL
Przedstawiono analizę bezpieczeństwa dźwigarów głównych przęseł mostów. Przeanalizowano wymagania normowe w tym zakresie. Rozpatrzono mosty drogowe wielobelkowe w fazie użytkowej.
EN
Structural analysis of safety degree of bridge girders on cracking is presented. The parametric analysis has shown that the standard factor of cracking safety put into use for bridge girder spans is not effective.
PL
Opisano kolejne warianty rozwiązania projektowego. Ustrój nośny mostu zaprojektowano z betonu sprężonego. Przęsła mają rozpiętość 40 + 6 x 47,5 m w części lewobrzeżnej, 68 + 153 + 68 m w części środkowej (podwieszonej) i 67 + 126 + 67 + 47 + 50 m w części prawobrzeżnej.
EN
The design of prestressed reinforced concrete suspended bridge is described.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.