Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rzeka Wisła
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Rzeka Wisła przeszła szereg zmian w morfologii. ekologii i jakości jej wód jako konsekwencja gospodarowania rzeką. Dokonano historycznego przeglądu tej sytuacji. Jednakże celem tej pracy jest generalny przegląd jakości wody rzeki, biorąc w szczególności pod uwagę jej przekrój ujściowy do morza.
EN
The Vistula river has undergone a number of changes in morphology, ecology, and chemistry of waters as a consequence of river management. An historical overview of this situation is given. However, the aim of this paper is to present a general overview of the quality of river waters, taking into consideration the mouth cross-section into see, particularly.
PL
Woda jest istotnym siedliskiem życia pod względem objętościowym, a także jednym z naturalnych środowisk życia wielu grup mikroorganizmów, reprezentowanych przez liczne grupy drobnoustrojów, np.: bakterie, sinice, glony i grzyby. W związku z powyższym istotną rolę w określeniu jakości wody w rzekach odgrywa ocena jej stanu mikrobiologicznego. Celem badań przedstawionych w niniejszej pracy było określenie wpływu podstawowych parametrów fizykochemicznych wody pobranej z rzeki Wisły na ogólną liczebność bakterii psychrofilnych i mezofilnych. Badania przeprowadzono w próbkach wody pobranych ze środkowego odcinka rzeki Wisły w okolicach Warszawy. Analizy wybranych parametrów wykonywano raz w miesiącu w ciągu całego roku. Badania mikrobiologiczne obejmowały ogólną liczebność bakterii psychrofilnych i ogólną liczebność bakterii mezofilnych. W pobranych próbkach wody dokonano pomiarów takich parametrów fizykochemicznych, jak: temperatura, tlen rozpuszczony oraz biochemiczne zapotrzebowanie na tlen (BZT5). Badania wykazały korelację między mierzonymi parametrami mikrobiologicznymi a analizowanymi wskaźnikami fizykochemicznymi.
EN
Water is an important harbor life in terms of volume, and also a natural environment, with several groups of live microorganisms. They are represented by a significant number of bacteria, cyanobacteria, algae, and fungi. Accordingly, an important role in determination of the quality of water in rivers is its microbiological status. The aim of the experiment presented in this paper was to investigate the influence of basic physical and chemical parameters of water taken from the Vistula River on the total number of psychrophilic and mesophilic bacteria. The experiment was conducted in the water samples collected in the central part of the Vistula River near to Warsaw. Analyses of selected parameters was performed once a month throughout the year. Microbiological testing included the following indications: total number of psychrophilic bacteria and total number of mesophilic bacteria. Physical and chemical parameters such as temperature, dissolved oxygen and biochemical oxygen demand (BOD5) were determined in water samples. Our results showed correlation between the measured microbiological and physical and chemical parameters.
PL
Celem opracowania jest prezentacja głównych utrudnień, jakie pojawiły się w transporcie drogą wodną Wisły, największego dotychczas ładunku ponadgabarytowego, przemieszczanego z Gdańska do Stalowej Woli. Autorzy przybliżają zagadnienia związane z żeglugą śródlądową oraz definicją ładunku ponadgabarytowego. Szczegółowo przedstawiają rozmieszczenie ładunku na środkach transportu i przebieg przemieszczania ładunku. Prezentują aspekty alternatywnych rozwiązań w transporcie tego ładunku. Następnie wskazują główne utrudnienia, które wystąpiły w transporcie największego ładunku ponadgabarytowego Wisłą.
EN
The aim of the study is to present main difficulties the waveforms transport Vistula largest oversized cargo from Gdańsk to Stalowa Wola. The authors closer issues related to the definition of inland waterways and oversized cargo. Detail illustrate the distribution of the load on the means of transport and the course of the movement of cargo. Present aspects of alternative solutions in the transport of cargo. Then they indicate the main difficulties that have occurred in the transport of oversized the most biggest cargo on Vistula.
PL
Rodzaje organizmów występujących w zbiornikach wodnych zależą od stopnia czystości wody i zachodzących w niej procesów biochemicznych. Dlatego jedną z metod oceny jakości wód jest określenie jej stanu poprzez oznaczenie wskaźników biologicznych, a w tym parametrów mikrobiologicznych. Celem badań przedstawionych w niniejszej pracy było zbadanie wpływu wybranych wskaźników fizyko-chemicznych wody pobranej z rzeki Wisły na jej stan mikrobiologiczny. Badania przeprowadzono w próbkach wody pobranych na środkowym odcinku rzeki Wisła w okolicach Warszawy. Analizy wybranych parametrów wykonywano raz w miesiącu w ciągu całego roku. Badania mikrobiologiczne obejmowały następujące oznaczenia: liczbę bakterii wiążących azot atmosferyczny, NPL bakterii nitryfikacyjnych oraz NPL bakterii redukujących siarczany. W pobranych próbkach wody dokonano pomiarów takich parametrów fizyko-chemicznych jak: temperatura, pH oraz zawartość azotu ogólnego. Badania wykazały korelację między mierzonymi parametrami mikrobiologicznymi a temperaturą oraz pH. Nie stwierdzono natomiast istotnej zależności między badanymi mikroorganizmami a zawartością azotu ogólnego w próbkach wody.
EN
The types of organisms present in water reservoirs depend on water purity and biochemical processes that occur. Therefore, one of the methods of water quality assessment is to determine its condition by determining the biological indicators, including microbiological parameters. The aim of the experiment presented in this paper was to investigate the effects of selected physical and chemical parameters of water samples from the Vistula River on the microbiological status of water. The experiment was conducted in water samples collected in the central part of the Vistula River in Warsaw. The analyses of selected parameters were performed once a month throughout the year. Microbiological tests included: number of nitrogen fixing bacteria, MPN nitrifying bacteria, MPN sulfate-reducing bacteria. Physical and chemical parameters such as temperature, pH and total nitrogen content were determined in water samples. The results showed a correlation between temperature, pH and microbiological parameters. However, there was no significant correlation between the number of tested microorganisms and the concentration of total nitrogen in water samples.
PL
Transport ładunków ponadgabarytowych na Wiśle jest możliwy i zasadny, pomimo iż napotyka wiele trudności, związanych z m.in niskimi stanami wód, przez co jest stosunkowo rzadko wykorzystywany, ale jest jedynym transportem, który przemieści ładunki o takich parametrach. W ostatnich latach w Polsce transportowano drogą śródlądową elementy głównie do elektrociepłowni w Stalowej Woli (2013 i 2014) i Płocku (2016). Przedstawiony w artykule przykład potwierdza konieczność poprawy warunków na śródlądowych drogach wodnych. Zapotrzebowanie na transport ponadgabarytowy rozwija się nie tylko pod względem elementów elektrociepłowni, ale również w przyszłości transportu kontenerowego z portów morskich, tym bardziej że inne środki transportu, tj. kolejowy czy drogowy, nie są przystosowane do przewiezienia na tak znaczne odległości.
EN
The transport of oversized loads down the Vistula River is possible and justified in spite of many currently encountered difficulties, such as low water stages, due to which it is not frequently used. However, it is the only transport that may carry loads with such parameters. Recently, inland navigation routes in Poland have been used mainly to transport elements to cogeneration plants in Stalowa Wola (2013 and 2014) and Płock (2016). The example presented in the article confirms that there is a necessity to improve the condition of inland waterways. The demand for oversized transport is growing not only in the scope of the cogeneration plants elements. In the future, it might be used for transport of containers from maritime harbours; the more so that other transport means, i.e. rail or road transport, are not prepared to carry loads for such long distances.
PL
Autorzy w opracowaniu poruszyli tematykę związaną z bioerozją, która występuje poniżej zapory we Włocławku. Swoje badania skupili na wpływie jaskółki brzegówki (Riparia riparia), która wykopując nory w wysokich brzegach koryta Wisły destabilizuje je. Dodatkowym czynnikiem są zmiany poziomu lustra wody w Wiśle uzależnione od zrzutów wody ze zbiornika włocławskiego oraz opadów i roztopów. Autorzy szczegółowo scharakteryzowali wykopane nory. Obliczyli ich rozmiary (długość, średnicę, rozkład przestrzenny, upad w stosunku do zwierciadła wody), a także rozpoznali ilość wyniesionego materiału z nor oraz z form powstały w wyniku erozyjnej działalności Wisły. Przeanalizowali także stany wód Wisły w okresie od 2012 do 2015 r., mogące przyczynić się do wzmożonej erozji brzegów koryta. Jako że ptaki te gnieżdżą się w koloniach, w brzegach można napotkać dużą ilość wykopanych nor. Z badań wynika, że jaskółki brzegówki wywierają duży wpływ na przemiany morfologii brzegów koryta Wisły, które uzależnione są od zmian poziomu lustra wody, a zrzuty interwencyjne nie wpływają na kolonie lęgowe jaskółek oraz nie wywołują zmian brzegów koryta. Największy wpływ na bioerozję ma podniesienie poziomu lustra wody w wyniku opadów i roztopów wiosennych.
EN
The article brings up the subject of bioerosion occurring downstream of the Włocławek dam. The research carried out by the authors focused on the impact of the activity of the sand martin (Riparia riparia), which, making burrows in the high banks of the Vistula River, destabilizes it. Another factor is the variability of the Vistula water table level, depending on the discharge of water from the Włocławek reservoir, as well as precipitations and melts. The burrows were analyzed in detail. The authors calculated their dimensions (length, diameter, spatial layout, dip with regard to the water table), as well as the amount of material carried out from the burrows and forms originating from the Vistula's eroding activity. They also analyzed the Vistula water stages in the years 2012-2015, which may have contributed to the intensified erosion of the riverbed edges. As these birds nestle in colonies, there is large number of burrows in the river banks. The research indicates that the sand martin significantly impacts the Vistula riverbed edges morphology transformations, which also depend on the changes in the water table level, while intervention discharges do not affect the brooding colonies of the martins nor do they provoke changes in the riverbed edges. The bioerosion is influenced the most by the higher water table level following precipitations and spring melts.
PL
W artykule został opisany most przez Wisłę o dwóch przęsłach rozpiętości 180 stóp angielskich (54,86 metra), zbudowany w połowie XVII wieku w Toruniu na terytorium Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Przedstawiono wyniki badań źródeł numizmatycznych i ikonograficznych, a także planów miasta i źródeł pisanych. Badania wykazały, że konstrukcja toruńskiego mostu była wykonana z drewna w oparciu o koncepcję belki kratownicowej wspornikowej (tzw. belki Gerbera), niestosowanej wcześniej w Europie. Dwa takie przęsła o dużych rozpiętościach były użytkowane w moście pomiędzy 1632 a 1657 r. Analiza porównawcza znanych konstrukcji mostów europejskich z połowy XVII wieku wykazała, że najprawdopodobniej przęsło toruńskie było wówczas najdłuższe.
EN
The paper describes a bridge over the Vistula River with two spans of 180 English feet (54.86 metres) in length, constructed in the middle of the 17th century in the city of Torun on the territory of the Polish-Lithuanian Commonwealth. A study on numismatic and iconographic sources as well as city plans and written sources is carried out in the article. The study shows that the Torun Bridge superstructure was made of wood and was based on a cantilever truss (Gerber carrier) solution which had never been applied in Europe before. The two large spans of Torun Bridge were in service between 1632 and 1657. According to the author's research on well-known bridge structures from Europe from the middle of the 17th century, the span of the Torun bridge appears to have been the larger than the other.
EN
The Hydraulic Project Włocławek was commissioned in 1970 as the first barrage of the Lower Vistula Cascade (LVC). The purpose of the LVC was to create an important source of hydro-energy and inland navigation route connecting central Poland with the port city of Gdańsk. Along the Lower Vistula (LV) important cities and industrial centres are located. The Włocławek project still remains the only barrage on the LV thus creating a number of problems. The paper presents the basic hydrological and hydraulic data for the Vistula river, and describes the Włocławek project, hydraulic model investigations conducted in the design phase, the construction of the project and the main problems, attendant on its use, including the winter flood of 1982 in the upper part of the Włocławek reservoir. The paper ends with conclusions on project construction and exploitation. The next barrage downstream from Włocławek is proposed.
PL
Stopień wodny Włocławek został oddany do eksploatacji w 1970 roku jako pierwszy obiekt Kaskady Dolnej Wisły (KDW). Celem KDW było stworzenie znaczącego źródła hydroenergii i śródlądowej drogi wodnej łączącej centrum Polski z gdańskim portem. Wzdłuż dolnej Wisły (DW) znajdują się ważne ośrodki miejskie i centra przemysłowe. Stopień wodny Włocławek nadal pozostaje jedynym obiektem na DW, powodując wiele problemów. Artykuł przedstawia podstawowe dane hydrologiczne i hydrauliczne rzeki Wisły, podaje opis stopnia wodnego Włocławek, hydrauliczne badania modelowe przeprowadzone w fazie projektowania, przebieg budowy stopnia i jego podstawowe problemy występujące w czasie eksploatacji, łącznie z zimową powodzią w górnej części zbiornika Włocławek w 1982 roku. Artykuł kończy się wnioskami dotyczącymi budowy i eksploatacji stopnia. Przedstawiono również propozycję następnego stopnia poniżej Włocławka.
PL
W artykule przedstawiono wyniki symulacji numerycznej pola przepływu w złożonym korycie rzeki Wisły w okolicach Wawelu. W obliczeniach wykorzystano dwuwymiarowy model Hydro AS-2D stanowiący numeryczne rozwiązanie tzw. równań wody płytkiej. W artykule zwrócono szczególną uwagę na lokalne zmiany w układzie zwierciadła i w rozkładzie naprężeń ścinających na skutek złożonej geometrii bulwarów oraz znaczącej zmiany kierunku biegu rzeki w rejonie Wawelu. Przedstawiona analiza przestrzennego rozkładu parametrów przepływu stanowi próbę interpretacji skutków procesów erozji/sedymentacji w rejonie bulwarów niskich, udokumentowanych po powodzi z maja 2010 r. Ponadto, przedstawiona analiza wskazuje na miejsca szczególnie zagrożone potencjalną erozją, jaka może wystąpić w obrębie bulwarów badanego odcinka rzeki, jak również w obrębie koryta głównego. W świetle uzyskanych wyników obliczeń numerycznych, poddano również ocenie stabilność głębokiego wyboju występującego wzdłuż zakola Wisły w obrębie koryta głównego.
PL
Ukleje do badań poławiano z rzeki Wisły na początku czerwca 2012 roku na terenie miasta Toruń. Ogółem pozyskano 107 uklei, w tym 66 samic 141 samców. Na każdym osobniku przeprowadzano 16 pomiarów liniowych z dokładnością do 0,1 mm, które następnie wyrażano w procentach długości ciała. Osobniki obu badanych płci uklei z dolnego biegu Wisły charakteryzowały się bardzo zbliżoną budową ciała. Samce w porównaniu z samicami miały wyższą płetwę grzbietową i dłuższe płetwy piersiowe, lecz w praktyce różnice te są trudne do zauważenia. Ukleje z dolnego biegu rzeki Wisły kształtem ciała nie odbiegały zasadniczo od uklei żyjących w środkowym biegu tej rzeki oraz w innych rzekach.
EN
Bleaks for research were caught in the river Vistula at the beglnning of June 2012 within the city of Toruń. A total of 107 bleak were caught, including 66 females and 41 males. 16 linear measurements were conducted on each one with an accuracy of 0, l mm, later they were shown in percentage of body length. Both male and female bleak from the lower reaches of Vistula were characterised with a very similar body. Males in comparison to females had a higher dorsal fin and longer pectoral fins, however in practice those differences arę difficult to notice. Bleaks from the lower reaches of Vistula are not much different from bleaks living in middle reaches of this river or other rivers.
11
Content available remote Wpływ kopalni węgla kamiennego na jakość wody rzeki Wisły
EN
The subject of the paper was determining the effect of supplied mine waters on the quality of the analyzed section of the Vistula River. “Silesia” Mine Enterprise (ME) which supplies the pollutants is situated in the southeastern part of the Śląskie province. Silesia ME extracts hard coal and mine gas – methane. The mine belongs to medium waterlogged mines with chloride-sodium inflowing waters. Before their discharge to the river, the mine waters are as a whole drained to the storage-dosing reservoir. Beside the retention and dosing mine waters to the Vistula River, the reservoir allows for removing the mechanical suspension from the waters.The main point of the work was acquisition of samples for analysis. Water samples were collected in 2011 from four control and measurement points along a kilometer section of the Vistula river and used for laboratory analyses. The control and measurement points were situated 20m above the discharge ditch outlet to the Vistula River and subsequently 50 and 1000 m below the discharge. The following parameters were measured immediately after water sampling: water temperature, the contents of dissolved oxygen, oxygenation capacity, pH and electrolytic conductivity. The other eighteen components were analyzed in a laboratory. Determined were: the content of total suspended solids, dissolved substances, sulphates, phosphates, total phosphorus, ammonium nitrogen, nitrite nitrogen, nitrites, nitrate nitrogen, nitrates, ammonium ion, chlorides, sodium, calcium, magnesium, total iron, potassium and manganese. The paper assessed the dynamics of water physicochemical indices, fulfilling conditions at supplying polluted water to the receiving water and functional values of water. It was stated that the Vistula waters deteriorate after introducing mine waters. They become waters below the good state, creating conditions unsuitable for fish life and unfit for water supply to people. Pollution of mine waters, regarded as treated sewage, exceeds the permissible values of some indices as stated in legal regulations. However, the key concentration of chlorides at the point of full mixing does not exceed their permissible values. River self-purification is on a good level, since mostly pollutant concentrations decrease on the length of the investigated section of the Vistula River, i.e. in point 4.
EN
The research material comprising 76 perches (Perca Jluuia tilis L.) was obtained from the Vistula river in the city of Toruń. The fishings were made using a spinning rod, from mid-July to mid-October in 2010 and 2011. Twenty-three linear measurements were taken of each fish. Measurable traits were expressed in the percentage of body length and for each of them the following were calculated: arithmetic mean, standard deviation and coefficient of variation. Positive and statistically significant dependencies of measurable traits under analysis on perch's body length were observed. The coefficient of correlation oscillated between r= 0,727 (relation between the length of caudal fin upper lobe and body length) and r= 0,992 (relation between total body length and body length). Perches from the lower course of the Vistula River, when compared with perches living in different rivers, demonstrated slightly lower dorsal fin (D2) and anal fin (A), and, in comparison with lake perches, they were characterized with shorter caudal peduncle. Overall, it can be concluded that the perch under analysis substantially did not diverge in terms of body shape from a typical shape known for this species.
PL
Materiał do badań w liczbie 76 osobników okonia (Perca fluviatilis L.) pozyskano z rzeki Wisły na terenie miasta Toruń. Połowów dokonywano za pomocą wędki spinningowej od połowy lipca do połowy października w 2010 i 2011 r. Na każdym osobniku wykonano dwadzieścia trzy pomiary liniowe. Cechy mierzalne wyrażono w procentach długości ciała i dla każdej z nich obliczano: średnią arytmetyczną, odchylenie standardowe i współczynnik zmienności. Stwierdzono dodatnie i statystycznie istotne zależności badanych cech mierzalnych od długości ciała okonia. Wartość współczynnika korelacji wahała się od r= 0,727 (zależność długości górnego płata płetwy ogonowej od długości ciała) do r= 0,992 (zależność długości całkowitej ciała od długości ciała). Okonie z dolnego biegu rzeki Wisły w porównaniu z okoniami z innych rzek miały nieco niższą płetwę grzbietową (D2) i odbytową (A), a w porównaniu z okoniami z jezior charakteryzowały się krótszym trzonem ogonowym. Ogólnie można przyjąć, że badane okonie nie odbiegały zasadniczo kształtem ciała od typowej formy opisanej dla tego gatunku.
PL
Wisła jest największą rzeką Polski, która dzieli się pod względem hydrograficznym na trzy różne odcinki i ich zlewnie. Przedstawiono w skrócie ich charakterystykę ze szczególnym uwzględnieniem odcinka dolnej Wisły. Podano wykorzystanie dolnej Wisły do celów energetycznych, żeglugowych oraz zaopatrzenia w wodę. Opisano szczegółowo stopień wodny Włocławek oraz problemy 40-letniej eksploatacji tego stopnia z uwzględnieniem spraw powodziowych. Przedstawiono koncepcję budowy następnego stopnia wodnego poniżej Włocławka i jego uwarunkowania gospodarcze, społeczne i ekologiczne.
EN
The Vistula is the largest Polish river, divided according to hydrography, into three different sections and catchments. Short characteristics of these sections are presented with special emphasis of the lower Vistula section. Utilization of the lower Vistula for energy, navigation and water supply is described. Detailed description of the hydraulic project Włocławek is given together with 40 years of its exploitation taking into account flood problems. The concept of the next hydraulic project downstream from Włocławek is presented together with its economic, social and ecological conditions.
14
Content available Flood control in the Vistula river delta (Poland)
EN
This paper presents past and recent water management in the area called the Vistula Delta Fens (Zulawy Fens). This area (56 x 56 km) is located at the outlet of the Vistula River to the Baltic Sea, at the shore of the Gulf of Gdansk. A large part of the area (30%) is located below sea level as potentially submerged depressions. A multitude of rivers, channels, ditches and pumping stations have been constructed here during several centuries. The area is characterized by highly productive alluvial soils, surface water with a high potential for fish-farming and fishery, and attractive tourist areas at the banks of the rivers and channels. Historically, floods have occurred repeatedly as a result of: i - breaks in the dams along of big rivers, e.g. after heavy rains and high water levels (in summer); ii - dam breaks caused by accumulation of ice-cakes in winter or during spring times; iii - dam breaks after storms on the sea with increasing sea water levels at the river outlets (mainly in winter); iv - overflow of water into flat land after heavy rains followed by slow drainage of water from the fields, ditches, channels and pumping stations (in summer); v - overflow of water into depressions and swamps below sea level after interruptions of, or decreases in, the pump operations at the pumping stations. The EU directive on flood control advises that the member countries should: i - produce maps of the areas vulnerable to floods to facilitate communication and planning; ii - develop management plans for flooding events; iii - exchange experience and codes of good practice during flood; iv - facilitate a close cooperation between the scientific society and politicians in the field of flood protection; v - rise the level of knowledge, communication and awareness among local societies living in areas prone to flooding.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.