Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  funnel-flow system
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiono wynik badań mieszania niejednorodnych układów ziarnistych systemem funnel-flow z zastosowaniem elementów wspomagających. Użyto wkładki typu double cone, którą zaprojektowano pierwotnie do wyeliminowania zaburzeń podczas wysypu masowego. W celu szybkiego i precyzyjnego określenia rozkładu trasera w mieszaninie użyto metody komputerowej analizy obrazu. Przeprowadzone działania pozwoliły na przedstawienie możliwości wykorzystania i wpływu wkładki double cone na poprawę efektywności mieszania komponentów niejednorodnych.
EN
This article presents the research outcomes of mixing the heterogenous grain composite by the funnel-flow system with applying aiding elements. The insert of the double cone type were applied which was designed originally for eliminating disorders during the mass flow. To the purpose of fast and precise determining the distribution of the tracer in mixture the methods of computer analysis of the image were used. The carried working permitted the presenting of exploiting abilities and the influence of the insert double cone for the betterment of the effectiveness of mixing the heterogenous components.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań prowadzonych przy użyciu mieszalnika do systemu funnel-flow. Mieszaniu poddano niejednorodne dwuskładnikowe układy ziarniste o stałym stosunku średnicy ziaren i różnym stosunku gęstości. W procesie zastosowano wkładki wspomagające w postaci elementów systemu Roof Shaped Insert. Wykorzystano stożki o tym samym kącie rozwarcia i dwóch różnych wymiarach średnicy. W trakcie prowadzonych badań dokonywano zasadności użycia komputerowej analizy obrazu w ocenie koncentracji obserwowanych składników. Uzyskane wyniki przedstawiono w sposób graficzny.
EN
The paper presents results of tests conducted with use of mixer for funnel-flow system. Heterogeneous two component granular materials, characterized by a constant related proportion of grain diameters and varying concentration ratios, were mixed together. Roof Shaped Insert system components, such as mix assisting inserts were used in the process. Cones having the same obtuse angle and two various diameter sizes were used for the experiment. Computer analysis of the image was conducted during the experiments in order to evaluate concentration of observed components. The results were presented in a chart.
PL
Mieszaniu układów niejednorodnych towarzyszy często segregacja, której zapobiec może stosowanie elementów wspomagających ten proces. Autorzy proponują zastosowanie wkładek systemu Roof Shaped Insert o tym samym kącie rozwarcia i różnych średnicach. W pracy przedstawiono możliwość wykorzystania komputerowej analizy obrazu do oceny rozkładu trasera w mieszaninie ziarnistej (wyka-gorczyca) podczas mieszania systemem funnel-flow dla serii badań z zastosowaniem i bez stosowania kształtek daszkowych.
EN
The mixing of heterogenous configurations is often accompanied with segregation, which can be stoped by the use of elements that back up this process. Conducted investigation suggest the use of Roof Shaped Insert system with the same obtuse angle and with different diameters. This research presents the ability of a computer image analysis used for the estimation of the tracer's distribution in a grain mixture (vetch-mustard) while the mixing of the funnel-flow system for the series of research with the use of Roof Shaped Inserts.
PL
W przemyśle spożywczym często mamy do czynienia z mieszankami ziarnistymi, dlatego uzyskanie jednorodnych mieszanin jest istotnym zadaniem. W artykule przedstawiono zagadnienia obejmujące badania optymalizacji procesu mieszania niejednorodnego układu ziarnistego systemem funnel-flow przy użyciu elementów wspomagających. Zastosowanie wkładek systemu Roof Shaped Insert o tym samym kącie rozwarcia stożka i różnych średnicach podstawy spowodowało zmianą charakteru procesu mieszania. Do badań wykorzystano komputerową analizą obrazu co pozwoliło na szybką oceną rozkładu trasera na powierzchni przekrojów poprzecznych mieszalnika po kolejnych krokach mieszania. W oparciu o statystyczną analizą wariancji (test F) przedstawiono różnice w przebiegu procesu mieszania wspomaganego i nie wspomaganego systemem RSI.
EN
In the food industry we often deal with grain blends therefore getting homogenous mixtures is an essential task. This work includes such issues as the research over the most favourable mixing process of the heterogeneous grain configuration by the funnel-flow system by the use of assisting elements. The use of the Roof Shaped Insert with the same obtuse angle and with different base diameter, caused a change in the mixing process. The computer image analysis was used for the research, which enabled a quick assessment of the tracers' disposition on the mixers' crosswise—section surface after next mixing steps. On the basis of a statistic variation analysis (F test) the differences in the assisted and non-assisted mixing process were presented.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań mieszania układu ziarnistego wyka-gorczyca i ołów-gorczyca systemem funnel-flow z zastosowaniem elementów wspomagających. Wykorzystano kształtki stożkowe o tym samym kącie rozwarcia ale różnych średnicach podstawy. Narzędziem analizy danych była komputerowa akwizycja obrazu oraz analiza wariancji Anova. Celem przeprowadzenia testu Fishera było wykrycie różnic między średnimi wariancji dla trzech serii badań mieszania układu wyka-gorczyca oraz ołów-gorczyca.
EN
The work presents results of research on mixing of vetch-mustard and lead-mustard granular system using the funnel-flow system with supporting elements. Conical fittings were used, of the same flare angle but different base diameters. The tool used for data analysis was computer image acquisition and the Anova variance analysis. The purpose for Fisher test was to find differences between variance means for three series of the vetch-mustard and lead-mustard system mixing tests.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.