Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  inertyzacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
As a preliminary point, four longwalls, where inertisation of goafs using nitrogen was applied, have been characterised. Next, the issue concerning the unreliable Graham’s ratio values, which occur in certain ranges of its denominator value, were discussed. The reliability criterion of this indicator was also quoted. Afterwards, a basic statistical sample consisting of the results of chromatographic analyses of air samples taken from longwalls areas, where nitrogen inertisation was not applied and were classified by Graham’s ratio as samples safe from endogenous fire hazard was described. Then, the results of comparative analyses of the base sample with the concentrations of gases contained in air samples taken from the areas of the previously described four longwalls, which according to Graham’s ratio, were also safe from the endogenous fire were presented. Comparative analyses were performed before and after applying Graham’s ratio reliability criterion.
EN
Flammable substances may form explosive atmospheres when mixed with air. To prevent their formation or minimise the risk of their occurrence, it is necessary to understand the properties of the mixtures of flammable substances and to apprehend the properties characterising the course of a potential explosion. To minimise the risk of a fire or an explosion, a process called inerting is used in which, e.g. nitrogen plays the role of an inert agent. The article discusses the method for testing the flammability limits, the “bomb” method, in accordance with the European standard PN-EN 1839 and the limiting oxygen concentration (LOC) according to the European standard PN-EN 14756. The study shows the influence of inert gas on the flammability range of selected substances: hydrogen, methane, and hexane, which in practice allows the assessment of the explosion hazard of closed and open spaces, the establishment of safe working conditions, and the selection of equipment operating in given explosion hazard zones. The tests were carried out at 25 °C for hydrogen and methane and at 40 °C for hexane, at ambient pressure.
PL
Palne substancje w mieszaninie z powietrzem mogą tworzyć atmosfery wybuchowe. Aby zapobiec ich powstaniu lub zminimalizować ryzyko ich wystąpienia, niezbędne staje się poznanie właściwości mieszanin palnych substancji oraz właściwości charakteryzujących przebieg potencjalnego wybuchu. W celu zminimalizowania ryzyka powstania pożaru lub wybuchu stosuje się proces zwany inertyzacją, w którym rolę czynnika obojętnego może pełnić np. azot. W artykule omówiono metodę badań granic wybuchowości, metodę „bomby”, zgodną z normą europejską PN-EN 1839 oraz granicznego stężenia tlenu (GST) według normy europejskiej PN-EN 14756. Praca pokazuje wpływ gazu inertnego na zakres wybuchowości wytypowanych substancji: wodoru, metanu oraz heksanu, co w praktyce pozwala na ocenę zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych, ustalenie bezpiecznych warunków pracy oraz dobór urządzeń pracujących w odpowiednich strefach zagrożenia wybuchem. Badania zostały przeprowadzone w temperaturze 25 °C dla wodoru i metanu oraz w temperaturze 40 °C dla heksanu, pod ciśnieniem atmosferycznym.
3
Content available Inertyzacja zrobów ścian zawałowych
PL
W artykule podano cel inertyzacji oraz zwrócono uwagę na istotność określenia miejsca podania gazu inertnego oraz jego ilości. Stwierdzono, że inertyzacja powinna być rozpatrywana już na etapie projektowania eksploatacji. Powinny być uwzględnione techniczne możliwości wytworzenia i doprowadzenia gazu inertnego. Zaznaczono, że dla wskazania obszaru, który należy objąć inertyzacją, pomocne może być określenie rozkładu stężenia tlenu w zrobach ściany zawałowej, przed oraz po zastosowaniu inertyzacji, jak również określenie rozkładu przepływu powietrza w zrobach ściany. Podano zakres rozkładu stężenia tlenu i rozkładu prędkości przepływu powietrza w zrobach ściany zawałowej, który może sprzyjać procesowi samozagrzewania węgla. Rejon ten należy objąć inertyzacją. Opracowano wytyczne inertyzacji zrobów ścian zawałowych. Zaznaczono, że planowanie eksploatacji powinno być procesem wieloetapowym, wymieniono te etapy oraz wskazano ich kolejność. Przedstawiono również algorytm projektowania inertyzacji zrobów ścian zawałowych. W podsumowaniu wskazano, że opracowane kryteria oceny skuteczności inertyzacji mogą być pomocne przy podejmowaniu decyzji o wyborze tej metody profilaktyki.
EN
The purpose of inertisation and highlights the importance of determining the location of the inert gas and its quantity are depicted in the article. It has been found that inertisation should be considered already at the design stage of coal seam exploitation. The technical possibilities of producing and supplying inert gas should be taken into account. It has been suggested, determine the distribution of oxygen concentration in the goaf of longwall before and after inertization, as well as determine the distribution of airflow in the goaf may be helpful during the process of designing. The range of oxygen concentration distribution and velocity distribution of the air flow in the goaf of longwall, which may favor the process of self-heating of coal, are given. This area should be inertisated. Guidelines for inertisation of longwall goaf have been developed. It was noted that the planning of the operation should be a multi-stage process, the steps listed and their sequence indicated. An algorithm for the inertisation of the longwall goaf was also presented. In summary, it was pointed out that the criteria for assessing the effectiveness of inertisation could be helpful in deciding on the choice of this method of prevention.
PL
Inertyzacja jest to dodawanie substancji obojętnych w celu zapobiegania tworzeniu się atmosfer wybuchowych. Zatem, tworzenie się mieszaniny wybuchowej można uniemożliwiać poprzez dodanie gazowych substancji, na przykład dwutlenku węgla, azotu, argonu, chlorowcopochodnych węglowodorów, bądź też proszkowych substancji obojętnych. Rozróżniamy inertyzację częściową, czyli zmniejszanie zawartości tlenu w mieszaninie w stopniu uniemożliwiającym jej wybuch, ale po zmieszaniu jej z dostateczną ilością powietrza, np. przy wychodzeniu mieszaniny z aparatu na zewnątrz, mieszanina staje się zdolna do wybuchu oraz inertyzację całkowitą jako zmniejszanie zawartości tlenu w mieszaninie w stopniu uniemożliwiającym jej wybuch, a po zmieszaniu jej z dowolną ilością powietrza, na przykład przy wychodzeniu mieszaniny z aparatu na zewnątrz, mieszanina w dalszym ciągu nie jest zdolna do wybuchu.
EN
Inerting means to add the chemically neutral substance to avoid the creation of flammable atmosphere. It can be done by using gaseous substances such as carbon dioxide, nitrogen, argon or others as well as non-flammable dusts. Two types of inerting systems can be distinguished as following: partial inerting and full inerting. This paper describes some fundamental aspects on application of inerting systems in potential explosive atmospheres.
5
Content available remote Badania inertyzacji mieszanin pyłowo powietrznych
PL
Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych nad inertyzacją mieszanin pyłowo-powietrznych na stanowisku do oznaczania skłonności nagromadzeń pyłu do samozapalenia oraz na stanowisku do oznaczania granicznego stężenia tlenu w obłokach pyłu. Badano próbki pyłów mąki pszennej, drewna sosnowego oraz węgla kamiennego, o rozmiarze ziaren do 200 μm. Do inertyzacji wykorzystano dodatek azotu, obniżający zawartość tlenu w badanych mieszaninach. Zbadano parametry wybuchowości poszczególnych pyłów, oznaczono charakterystyczne wartości temperatur dla procesu ich samozapalenia oraz określono zależność tych temperatur od zawartości tlenu w mieszaninie pyłowo-powietrznej. Oznaczono także wartości granicznego stężenia tlenu w mieszaninie pył-powietrze-azot dla poszczególnych pyłów.
EN
Wheat flour, pine and coal dusts-air mixts. were inetrized by addn. of N₂ to O₂ content 18% by vol. and studied for explosibility. The wheat flour dust showed the highest min. ignition and selfignition temps., the highest allowable surface temp. of machines in the dust, and the lowest max. explosion pressure and max. rate of pressure rise.
PL
Palne substancje w mieszaninie z powietrzem mogą tworzyć atmosfery wybuchowe. Aby zapobiec ich powstaniu lub zminimalizować ryzyko ich wystąpienia, niezbędne staje się poznanie właściwości mieszanin palnych substancji oraz właściwości charakteryzujących przebieg potencjalnego wybuchu. W celu zminimalizowania ryzyka powstania pożaru lub wybuchu stosuje się proces zwany inertyzacją, w którym rolę czynnika obojętnego może pełnić np. azot. W artykule omówiono metodę badań granic wybuchowości, metodę „bomby”, zgodną z normą europejską PN-EN 1839 [1] oraz granicznego stężenia tlenu (GST) według normy europejskiej PN-EN 14756 [2]. Praca pokazuje wpływ gazu inertnego na zakres wybuchowości wytypowanych substancji: wodoru, metanu oraz heksanu, co w praktyce pozwala na ocenę zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych, ustalenie bezpiecznych warunków pracy oraz dobór urządzeń pracujących w odpowiednich strefach zagrożenia wybuchem. Badania zostały przeprowadzone w temperaturze 25 °C dla wodoru i metanu oraz w temperaturze 40 °C dla heksanu pod ciśnieniem atmosferycznym.
EN
Combustible substances in a mixture with air can form an explosive atmosphere. To prevent the emergence or minimize the risk of occurrence, it becomes necessary to know the properties of the flammable substances and properties which characterize the course of a potential explosion. In order to minimize the risk of fire or explosion there is used a process called inertization, in which the role of the inert may be nitrogen. The article discusses the explosion limits of the test method, the method of “bomb” according to European standard PN-EN 1839 [1] and the limiting oxygen concentration (LOC) according to European standard PN-EN 14756 [2]. The work shows the influence of inert gas on the explosive range of selected substances: hydrogen, methane and hexane, which in practice allows the assessment of the risk of explosion of the rooms and outdoor spaces, to establish safe working conditions and the selection of appropriate devices in hazardous areas. Tests were carried out at 25 °C for hydrogen and methane, and at 40 °C for the hexane at atmospheric pressure.
EN
The paper presents findings related to fighting the fire hazard at the “Pokój” mine on the example of longwall 424 in stratum 504. Until 17 April 2010, gas samples taken for analysis did not display any symptoms of an increase in the fire hazard, and the maximum Graham’s indicator was G=0.0007. In the morning of 18 April 2010, the carbon oxide sensor built into the longwall’s outlet, and the measurements taken in the longwall workings showed an increased concentration of carbon oxide, pointing to a very rapid increase in the fire hazard. In view of the above, the longwall was dammed and inerting of the area was commenced. The example of longwall 424 shows that the alteration dynamics of the fire hazard status in the area of an active longwall may be quite high. The lack of any symptoms pointing to the increase in the spontaneous fire hazard within a period of several months does not alter the fact that within just a few hours, the situation may change completely. Therefore, the elimination process of the fire hazard should be based on a continuous and comprehensive monitoring system which should include: a system of CO detectors, accurate chromatographic analyses for the whole area, use of inspection wells to adjacent and overlying workings, inspections and measurements conducted in the area by ventilation inspectors. In the case of longwall 424 in stratum 504, the capacity for rapid damming and inerting of the longwall’s area enabled the completion of the longwall’s excavation.
PL
Artykuł przedstawia problemy i doświadczenia z prognozowaniem, wykrywaniem oraz zwalczaniem rozwoju pożaru endogenicznego w kopalni węgla kamiennego. Omówiono sposób prowadzenia rzeczywistej profilaktyki przeciwpożarowej w czasie eksploatacji ściany wydobywczej.
PL
Stosowanie azotu w rejonach objętych zagrożeniem pożarowym bez zamykania ich tamami izolacyjnymi umożliwia wykorzystanie go w inertyzacji zrobów czynnej ściany. W artykule przedstawiono ogólne zasady inertyzacji azotem zrobów czynnej ściany zawałowej. Scharakteryzowano metody wytwarzania azotu na potrzeby inertyzacji atmosfery kopalnianej. Podano kryteria i możliwości skutecznej inertyzacji zrobów czynnej ściany eksploatacyjnej. Zwrócono uwagę na zagrożenia oraz wymagane zabezpieczenia rejonu eksploatacyjnego przy inertyzacji atmosfery w zrobach za pomocą azotu.
EN
The possibilities of using nitrogen in fire hazardous areas without sealing excavations enable a nitrogen to goaf inertisation of an operating longwall to be used. The general principles of goaf inertisation for operating longwall are presented. Methods for generating a nitrogen for mine air inertisation are discussed. The criteria and possibilities of effective inertisation of operation longwall goaf are presented as well. It is paid attention to dangers and required protection of mining area during goaf inertisation by means of nitrogen.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienie wykorzystania dwutlenku węgla w procesach zwalczania zagrożenia pożarowego w kopalni "Chwałowice". Pozytywne doświadczenia kopalni w stosowaniu profilaktyki pożarowej, opartej na inertyzacji zrobów zgazowanym dwutlenkiem węgla oraz doszczelnianiu zrobów mieszaninami popiołowo-wodnymi, w pełni potwierdzają zasadność takich działań w zwalczaniu zagrożenia pożarami endogenicznymi. Przedstawiono przykład profilaktyki pożarowej opartej głównie na inertyzacji dwutlenkiem węgla ściany w kopalni "Chwałowice".
EN
The problem of using of carbon dioxide in the processes of combating of fire hazard in "Chwalowiee" coal mine has been presented in the article. Positive experiences of the mine in the use of fire prevention measures, based on inerting of goaf areas with carbon dioxide and extra sealing of gobs with ash-water mixtures fully confirm the legitimacy of such activities in lighting of endogenous fires. An example of fire prevention based mainly on inerting a longwall with carbon dioxide in "Chwalowice" mine was presented.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienie wykorzystania dwutlenku węgla w procesach zwalczania zagrożenia pożarowego w KWK "Chwałowice". Pozytywne doświadczenia kopalni w stosowaniu prewencji pożarowej opartej na inertyzacji zrobów zgazowanym dwutlenkiem węgla oraz doszczelnianiu zrobów mieszaninami popiołowo-wodnymi w pełni potwierdzają zasadność stosowania powyższych działań w zwalczaniu zagrożenia pożarami endogenicznymi. Przedstawiono wybrany przykład zastosowania powyższej prewencji pożarowej w praktyce górniczej.
EN
Problems connected with the using of carbon dioxide in the processes of fighting against fire hazards in the coalmine "Chwałowice" are presented in this article. In order to protect from the endogenic fire, mentioned above coalpit has been using many crucial methods like inertizing which means replacing the air, or other highly flammable gases with gas carbon dioxide and filling the abandoned workings with the ashes - water mixture. An example of carbon dioxide in the mentioned earlier prevention in the coalmine is included.
EN
The problem of spontaneous heating/fire in coal mines is very serious and needs immediate attention. A mine fire is not only dangerous to the workers employed in the mine, but it also results in heavy loss of valuable coal, a national asset being the primary source of energy. Most of the fires in different coalfields originated from many decades ago in collapsed workings of thick seams, at shallow depth. Where the workings were at shallow depths and the extracted seam thickness were high subsidence cracks appeared on the surface providing a path of the air flow to the fire zone. In this way many underground fires tumed to surface fires at alater stage. If exposed coal benches of the opencast mines are left idle for longer times i.e. beyond its incubation period, then due to the intrinsic properties of coal, oxidation takes place and it catches fire. Besides this, there are several incidences of fire originating from quarry edges due to dumping of hot ash and illicit distillation in abandoned workings near quarry edges. There are different technologies available in the different parts of the world for prevention and control of fire such as surface sealing, trench cutting, flooding, filling of incombustible material, inertisation (Nitrogen and earbondioxide), fire protective coating, grouting and application of chemical inhibitors. All technologies cannot apply everywhere. The application of technology for prevention & control of fire will vary case-to-case and site-to-site basis. After application of these technologies, we are getting good results for prevention and control of fire. But time has come to evaluate the suitable teehnology for prevention and control of fire in underground and surface coal mines. Firstly the situation of fire should be studied in detail and secondly the suitable technology should be selected as per site-specific condition and applied. The technology should be economical and suitable for the existing situation of fire. The objective of the paper is to describe the different situation of fire and evaluation of suitable technology for prevention and control of spontaneous heating/fire in coal mines.
PL
Problem samozapaleń i samoogrzewania się węgla w kopalniach jest niezwykle poważny i wymaga natychmiastowego zainteresowania. Pożar w kopalni nie tylko stanowi zagrożenie dla jej pracowników, ale także powoduje ogromnie straty cennego węgla, który jest narodowym skarbem oraz głównym źródłem energii. Większość pożarów w różnych zagłębiach węglowych jest wynikiem zawałów wyrobisk grubych pokładów, znajdujących się na niewielkich głębokościach, powstałych dziesiątki lat temu. W miejscach, gdzie wyrobiska były na niewielkich głębokościach, a grubość wydobywanych pokładów była duża, na powierzchni pojawiły się pęknięcia spowodowane osiadaniem, które umożliwiły dostęp powietrza do strefy pożaru. Tym sposobem, wiele podziemnych pożarów przekształciło się z czasem w pożary powierzchniowe. Jeżeli odkryte warstwy wybieranego węgla w kopalni odkrywkowej pozostawione są bezczynnie przez dłuższy okres, tj. dłuższy niż okres inkubacji, w wyniku naturalnej skłonności węgla, ma miejsce utlenienie oraz zapłon. Poza tym, jest kilka przypadków pożarów zapoczątkowanych na brzegach kamieniołomów na wskutek zsypywania gorącego popiołu oraz niedozwolonej destylacji w nieczynnych wyrobiskach w pobliżu kamieniołomu. Istnieją różne technologie w różnych częściach świata służące zapobieganiu oraz kontrolowaniu pożarów, takie jak: uszczelnianie powierzchni, wykopywanie rowów, zatapianie, wypełnianie materiałem niepalnym, inertyzacja (azot oraz dwutlenek węgla), pokrycie warstwą przeciwpożarową, cementacja oraz zastosowanie chemicznych środków hamujących. Wszystkie te technologie nie mogą być jednak zastosowane w każdej sytuacji. Zastosowanie technologii służącej zapobieganiu oraz kontroli pożarów różni się w zależności od sytuacji oraz miejsca. Po zastosowaniu tych technologii otrzymujemy dobre wyniki w zapobieganiu oraz kontroli pożarów, jednak nadszedł czas, aby wyznaczyć odpowiednią technologię dla podziemnych oraz odkrywkowych kopalniach węgla. Po pierwsze, należy szczegółowo zbadać okoliczności w jakich powstał pożar; po drugie, należy dobrać i zastosować technologię odpowiadającą określonemu miejscu i warunkom. Technologia powinna być oszczędna oraz odpowiadać sytuacji panującej w przypadku określonego pożaru. Celem niniejszego referatu jest opisanie różnych sytuacji związanych z pożarami oraz wyznaczenie odpowiedniej technologii służącej zapobieganiu oraz kontroli samozapaleń oraz samoogrzewania węgla w kopalniach węgla.
PL
W artykule scharakteryzowano uwarunkowania występujące w trakcie ostatniej fazy eksploatacji prowadzonej ścianą zawałową pod nadległym pokładem węgla oraz stan zagrożenia pożarem endogenicznym, które istnieje po rozpoczęciu likwidacji ściany. Przedstawiono sposób izolacji rejonu ściany oraz podjętą nietypową, prekursorską metodę zwalczania zagrożenia. Omówiono hybrydową metodę inertyzacji azotem z przetłaczaniem i schładzaniem gazów zrębowych. Przedstawiono przebieg zmian w otamowanym rejonie, jakie uzyskano w wyniku stosowania tej metody w niekorzystnych uwarunkowaniach. Na koniec przeanalizowano przyczyny niezadowalającej jej skuteczności oraz określono uwarunkowania, w których hybrydowa metoda będzie efektywnym sposobem zwalczania zagrożenia pożarowego.
EN
The article describes conditions occurring in the last phase of the longwall extraction with caving under overlying coal seam and endogenic fire hazard that arose after commencement of the longwall liquidation. The isolation of a longwall area as well as an original, precursor method of combating hazard are presented. Hybrid method of nitrogen inertisation with forcing through and provolone of old gases is described. The course of changes in the sealed area that were obtained as a result of the application of this method in unfavorable conditions is examined. Finally the reasons for its low efficiency are analysed and conditions in which hybrid method would constitute an effective way of fire hazard combat.
PL
Przedstawiono krótki zarys zmian jakie dokonały się w sposobach inertyzacji. Omówiono zagrożenia mogące wystąpić podczas stanów awaryjnych i krytycznych inertyzacji. Wskazano znaczenie kontroli warunków inertyzacji w przypadku jej stosowania podczas robót górniczych. Na koniec przedstawiono możliwości kontroli parametrów bezpieczeństwa za pomocą automatycznej aerometrii górniczej.
EN
In this paper was presented a short changes outline of inertization methods. Those hazards, which may happens in accident conditions and critical inertizations, are discussed. The meaning of inertization conditions control are indicated in case of using her during the mining. Finally the opportunities of automatic aerometry for the mining industry are presented in safe condition controls.
PL
Składowanie odpadów energetycznych (popiołów i żużli) na powierzchniowych składowiskach odpadów jest nieekonomiczne i niesie wiele zagrożeń dla środowiska naturalnego. Znajdują one szerokie zastosowanie przemysłowe, nie tylko w drogownictwie i produkcji materiałów budowlanych, ale także w górnictwie. W referacie przeanalizowano możliwości górniczego wykorzystania mieszanin popiołowo - wodnych. Zwrócono uwagę na korzyści jakie niesie stosowanie tego typu odpadów w wyrobiskach górniczych w świetle ochrony środowiska, jak również prewencji przy zwalczaniu zagrożenia pożarami podziemnymi. Przedstawiono zrealizowane i aktualnie trwające projekty zagospodarowania ubocznych produktów spalania w kopalniach "Borynia" i "Chwałowice".
EN
The industrial waste storage (ashes and slag) on the surface dumps is not economical and is carrying a lot of hazard for environment. Coal combustion products (CCP) are utilized not only in highway engineering and building materials production but in mining as well. In this paper an ability of mining use of mixture of ash and water is analyzed. Authors focus on advantages of usage of this type of wastes in mine's excavation that may serve as environmental protection and coal - mine fire prevention. This paper shows already realized projects of management of CCP in "Borynia" and "Chwałowice" mines.
EN
The paper presents the development of a mathematical model to predict the oxygen concentration in goaf of working panels in coal mines with nitrogen infusion to prevent the occurrence of fire. Effect of a few controllable parameters, viz. nitrogen plant capacity, air leakage into the goaf and level of impurity in the generated nitrogen; on oxygen concentration in the goaf have also been studied and presented in the paper. The model is simple and can be applied with ease white deciding the nitrogen infusion system in coal mines.
PL
Praca przedstawia opracowany model matematyczny prognozowania wielkości stężenia tlenu w zrobach eksploatowanego pola w kopalniach węgla, po wprowadzeniu do zrobów azotu dla zapobiegania pożarom. Model matematyczny umożliwiający symulacje prędkości przepływu azotu, stężenia tlenu w zrobach obejmuje dwa etapy. W pierwszym etapie przyjmuje się założenia upraszczające, model zostaje sformułowany od strony koncepcyjnej. W drugim etapie przyjmowane są bardziej realistyczne założenia, umożliwiające stosowanie modelu do warunków rzeczywistych. Należy zauważyć, że najciekawszym elementem w etapie 2 jest prognoza zużycia tlenu w zrobach poprzez trzy procesy: sorpcję (absorpcję i adsorpcję), utlenianie w niskich temperaturach prowadzące do powstawania tlenku węgla oraz utlenianie prowadzące do powstawania dwutlenku węgla. Ponadto, do modelu wprowadzono szereg realistycznych parametrów. Głównym celem zaprezentowania tego modelu w dwóch etapach jest dogłębne zrozumienie procesów obejmujących prace nad modelem. Przykłady symulacji numerycznych podane zostały w celu zbadania wpływu wydajności urządzeń do wprowadzania azotu, obecności zanieczyszczeń w azocie i wypływów powietrza na stężenie tlenu w zrobach. Należy nadmienić, że model opracowany został od podstaw, jest to model prosty, który łatwo odnieść do warunków terenowych. Model ten wykorzystywać można w celu określania wymaganej wydajności urządzeń doprowadzających azot dla określonych warunków eksploatacji pola. Należy zauważyć, że stężenie tlenu w zrobach można zmniejszyć poprzez ograniczenie wypływu powietrza do zrobów i poprzez ograniczenie ilości zanieczyszczeń w azocie. Model ten wykorzystywać można także dla ułatwienia procesu doboru wymaganej wydajności urządzeń doprowadzających azot poprzez zmniejszenie wartości powyższych parametrów. Autor ma nadzieję, że opracowany model okaże się pomocny dla planujących wydobycie oraz praktyków górniczych, aby mogły zostać podjęte odpowiednie działania zabezpieczające przed pożarem w kopalniach.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.