Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  maszyna urabiająca
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Ensuring the compliance of the finished product with the project during the manufacturing of cutting heads/drums of the mining machines, largely determines the efficiency of rock mining, especially hard-to-cut rocks. The manufacturing process of these crucial elements of cutting machines is being robotized in order to ensure high accuracy and repeatability. This determines, among others the need to assess in real-time the degree of the approach of pick holders positioned by the industrial robot to the side surface of the working unit of the cutting machine in their target position. This problem is particularly important when in the manufacturing process are used the bodies of decommissioned cutting heads/drums, from which old pick holders have been removed. The shape and external dimensions of these hulls, unless they are subjected to regeneration, may differ quite significantly from the nominal ones. The publication, on the example of a road header cutting head, presents the procedure for automatically identifying and indexing markers displayed on its side surface, recorded on measuring photos by two digital cameras of a 3D vision system. Experimental research of the developed method was carried out using the KUKA VisionTech vision system installed on the test stand in the robotics laboratory of the Department of Mining Mechanization and Robotization at the Faculty of Mining, Safety Engineering and Industrial Automation of the Silesian University of Technology. Data processing was carried out in the Matlab environment using the libraries of the Image Processing Toolbox. The functions provided in this library were used in the developed algorithm, implemented in the software. This algorithm allows automatic identification of markers located in the images of the side surface of the cutting head. This is the basis for determining their location in space. The publication presents a method of segmenting images recorded by cameras into homogeneous areas. The method of separating interesting areas from the image by comparison to the pattern was presented. Also shown is the method of the automatic numbering of mutually matching pairs of markers on photos from two cameras included in the vision system depending on the spatial orientation of the marker grid in the measuring images.
EN
In this paper is presented the overview of Continuous Miners available on the market. Numbers describe machines from 1 to 41 and parameters obtained from manufacturers catalogues are presented on diagrams. The statistical analysis of some of parameters are carried out by linear approximation to show factors determining, for example, the total power of installed engines to the power of the cutting head drive, the total power of installed engines to the total mass, cutting height to the cutter diameter and cutting height to the cutting width, etc. Thin layers of coal less than 1.2 m thick and remnants of seams that require work on a system of boards and columns constitute an increasing share of coal deposits. Geometric restrictions, in this case, are closely correlated with the construction form of the machine and they must have high performance with limited geometric dimensions. This type is called “Continuous Miner”, and is closely correlated with those restrictions. The paper reviews the technical solutions used in these machines, which are currently used around the world. Particular attention is paid to the new concept of the cutting drum drive system, in which permanent magnet motors are proposed. Placing them in a cutting drum improves the efficiency of the mining process and the possibility of modular configuration depending on the required working conditions.
3
Content available Mechanized shaft sinking system
EN
Development of mineral deposits located at significant depth may be carried out by means of vertical shafts. Shaft sinking technology usually requires a number of works to be carried out, including the selection of appropriate excavating techniques adapted to geological and hydrological conditions, including natural hazards. The production technology and the machines used determine the level of sinking costs and execution period. The article discusses the excavating technologies currently used across the world. Then the assumptions, concept and construction of a new generation of shaft sinking system were presented. The proposed new solution of the system and the excavating technology allow for parallel execution of key processes related to winning, loading, transport and shaft wall-side lining, which significantly increases the progress of sinking. The shaft sinking system was created by scientists from AGH in cooperation with KOPEX – Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S. A. and Instytut Techniki Górniczej KOMAG.
PL
Znaczący wpływ na wybór systemu wykonywania szybu, jak i metody drążenia ma przyjęta technika urabiania. Można wyróżnić dwie techniki drążenia szybów: tradycyjną metodę górniczą czyli wiertniczo-strzelniczą oraz technikę mechanicznego urabiania dna szybu. Głównym czynnikiem determinującym wybór metody urabiania są własności fizykomechaniczne urabianych skał. Jednak istotne są również możliwości techniczno-ekonomiczne i organizacyjne. Stosowane obecnie i w przeszłości technologie głębienia szybów, niezależnie od stopnia zmechanizowania poszczególnych procesów charakteryzują się szeregiem wad, głównie w aspekcie urabiania w górotworze trudnourabialnym. Uzyskiwane rezultaty nie spełniają oczekiwań przyszłego użytkownika tak w zakresie stopnia mechanizacji procesów jak i postępów drążenia. Na podstawie przeprowadzonej analizy, uwzględniając jednocześnie oczekiwania przyszłego użytkownika stwierdzono, że konieczne jest poszukiwanie nowego rozwiązania, w postaci unikatowego kompleksu szybowego urabiająco-odstawczego. Mając na uwadze powyższe jak również zapotrzebowanie rynku na w pełni zmechanizowany system, zaproponowano koncepcję nowej generacji kompleksu szybowego. Kompleks ten będzie realizował równolegle procesy urabiania, ładowania i transportu urobku oraz montażu obudowy szybowej. Spełnienie tego założenia wymagało zaprojektowania zupełnie nowego systemu maszyn. Przedmiotowy kompleks przedstawiono schematycznie na rysunkach 1 i 2. Dla przyjętych założeń konstrukcyjnych maszyny takich jak: • zabiór organu urabiającego (szerokość urabianej warstwy) wynosząca Z = 0,8 m, • głębokość urabiania warstwy skalnej wynosząca Hu = 0,3 m. oraz ustalonych parametrów geometrycznych szybu i prędkości urabiania, przeprowadzono między innymi analizę możliwego do uzyskania postępu drążenia. Wyniki tej analizy wskazują, że zastosowanie proponowanego kompleksu szybowego pozwoli na osiągniecie postępu drążenia dochodzącego do 3,3 m/dobę. Drążenie wyrobisk szybowych jest procesem trudnym i skomplikowanym. Uwzględniając dodatkowo określone przez użytkownika wymiary szybu, czyli średnica około 9 m i głębokość około 850 m, należy liczyć się z trudnościami związanymi z wprowadzeniem zupełnie nowej maszyny urabiającej, zespołu ładowania i odstawy urobku oraz zespołu montażu obudowy przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa załogi. Przedstawiony w artykule projekt rozwiązania kompleksu szybowego spełnia postawione wymagania w zakresie założonych warunków pracy maszyn i urządzeń jak i możliwości realizacji procesów pomocniczych (zabezpieczanie wyrobisk, odwodnienie, mrożenie) nie związanych bezpośrednio z podstawowymi funkcjami kompleksu (urabianie, ładowanie, transport, zabezpieczenie ociosów). Szeroko przeprowadzona analiza efektywności przedmiotowego rozwiązania wykazała możliwość osiągnięcia dużego postępu, który spełnia postawione założenia. Przedmiotowy kompleks szybowy charakteryzuje budowa modułowa z szerokimi możliwościami modyfikacji co przekłada się na wiele wariantów dostosowanych nie tylko do różnych średnic, ale także różnych warunków pracy, potrzeb i wymagań przyszłych użytkowników. Kompleks ten znacznie różni się od dostępnych na rynku i znanych z literatury zestawów maszyn do drążenia szybów.
EN
Awaryjność maszyn i urządzeń jest istotnym problemem w każdym przedsiębiorstwie. Awarie powodują przestoje w procesie produkcyjnym, a tym samym mogą przyczynić się do zmniejszenia wolumenu produkcji oraz strat finansowych i niedotrzymywania planów produkcyjnych. Większość organizacji stara się coraz skuteczniej minimalizować przestoje spowodowane uszkodzeniami maszyn i urządzeń poprzez zmniejszenie ich awaryjności. Ważniejszym od awaryjności wskaźnikiem mającym wpływ na prawidłowe funkcjonowanie całego procesu produkcyjnego oraz biorących w nim udział maszyn i urządzeń jest dostępność środków technicznych. W polskim górnictwie węglowym eksploatacja pokładów węglowych odbywa się systemami ścianowymi za pomocą maszyn urabiających pracujących na zasadzie skrawania. Dlatego też, jednym z istotnych obszarów działalności Kopalń jest eksploatacja maszyn/urządzeń. Działanie to powinno polegać na między innymi na kontroli racjonalnego oraz efektywnego użytkowania i obsługiwania maszyn i urządzeń w procesie eksploatacji. Śledząc ciąg urabiania możemy stwierdzić, że jest to system szeregowy. Awaria jednego z wymienionych ogniw powoduje „wyłączenie” pozostałych elementów tego ciągu Aby obniżyć koszty generowane przez awarie, służby utrzymania ruchu powinny na bieżąco prowadzić kontrolę racjonalnego oraz efektywnego użytkowania i obsługiwania maszyn. Konsekwencją tych działań będzie zmniejszenie przerw w pracy, a tym samym obniżenie kosztów produkcji, czyli zwiększenie efektywności działania zakładu górniczego. W niniejszym artykule do oceny awaryjności maszyn/urządzeń górniczych wykorzystano jedno z tradycyjnych narzędzi zarządzania jakością – diagram Pareto-Lorenza. Diagram Pareto-Lorenza skonstruowany jest według następujących zasad: • zbieranie danych związanych z rodzajem awarii maszyn/urządzeń górniczych, • przyporządkowanie poszczególnych awarii do konkretnych maszyn/urządzeń górniczych, • obliczenie skumulowanych wartości procentowych (ustalenie skumulowanych wartości procentowych dla poszczególnych wyróżnionych awarii). Diagram Pareto-Lorenza wykorzystuje się do uporządkowania i przeanalizowania wcześniej zebranych danych. Znajduje zastosowanie gdy naszym celem jest przeciwdziałanie: 1. zjawiskom negatywnym o największej częstotliwości występowania, 2. zjawiskom przysparzającym największych kosztów. W praktyce diagram Pareto-Lorenza stosuje się do grupowania poszczególnych problemów i ich przyczyn, aby w pierwszej kolejności rozwiązać te problemy, które dla danego przedsiębiorstwa są najistotniejsze. Diagram ten, wykorzystuje prosty aparat matematyczny i statystykę matematyczną. Na przykładzie dwu Kopalń Węgla Kamiennego, przedstawiona została awaryjność w procesie wydobywczym, ze szczególnym uwzględnieniem maszyny urabiającej. Analizie poddane zostały dwa kompleksy wydobywcze: kombajnowy oraz strugowy.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy ekonomicznej ściany wydobywczej w aspekcie awaryjności maszyny urabiającej. Efektywność wyrobiska ścianowego zależy bezpośrednio od prawidłowo dobranych maszyn i urządzeń kompleksu ścianowego. Aby zapewnić większą efektywność oraz wydajność, należy znaleźć przyczyny najczęściej występujących w tym procesie awarii i skutecznie im przeciwdziałać. Celem tych działań będzie zwiększenie dyspozycyjności produkcyjnej maszyn i urządzeń biorących udział w procesie wydobywczym. Analizie poddano ścianę wydobywczą w całym okresie jej żywotności w jednej z kopalń Polskiej Grupy Górniczej (PGG). Do eksploatacji analizowanej ściany wykorzystano dwa kombajny, z których jeden był kombajnem nowym, natomiast drugi był kombajnem który wcześniej wyeksploatował trzy ściany. Przedstawione zostało rzeczywiście uzyskane wydobycie oraz tzw. „utracone możliwości” wynikłe z wystąpienia przestojów, które były spowodowane awariami.
EN
This paper presents the results of the economic analysis of a longwall in the context of extracting machines failures. The effeciency of mining excavation depends directly on the correctly matched machines and devices of the mining complex. To ensure greater effeciency and performace, the causes of the most common failures in the process need to be found and repaired. The aim of these actions will be the increase of availability of production machines and devices involved in the mining process. The longwall of one of Polish Mining Group (PGG) mine was analysed during the entire period of its life. For operation of the analysed longwall two heading machines were used, one of them was new and the other has previously exploited three longwalls. This paper presents the real extraction and the so-called „missed oportunities” arising from dowtimes which were caused by failures.
PL
Maszyny urabiające należą do podstawowej grupy maszyn roboczych stosowanych w górnictwie podziemnym i powierzchniowym. W przypadku maszyn urabiających na zasadzie skrawania proces urabiania realizowany jest za pomocą organów roboczych wyposażonych w wymienne narzędzia, np. noże osadzone w uchwytach nożowych. Noże te rozmieszczone i ustawione są w przestrzeni w ustalony na etapie projektowania sposób, dostosowany do właściwości urabianego ośrodka skalnego. Pomiary współrzędnościowe sprowadzają się do wyznaczenia sześciu parametrów dla każdego z noży. Ze względu na sposób rozmieszczenia, pomiar bezpośredni tych parametrów nie jest możliwy. Metody pośrednie polegają na pomiarze wielkości wchodzących do definicji funkcji modelujących pomiar. W takim przypadku wygodnym rozwiązaniem zadania metrologicznego, szczególnie pod kątem automatyzacji procesu, jest wykorzystanie metod optycznych, na przykład skanera światła strukturalnego. Metoda ta wymaga zbudowania, dla każdego uchwytu nożowego oraz związanego z nim noża, modelu pomiaru. W przypadku dużej liczby noży jest to proces czaso- i pracochłonnych. Możliwość automatyzacji procesu pomiarowego przedstawiono na przykładzie głowicy urabiającej wysięgnikowych kombajnów chodnikowych, stosowanych do drążenia wyrobisk korytarzowych i tuneli. Omówiono przetwarzanie uzyskanych w trakcie pomiaru danych w celu wyznaczenia zestawu wartości parametrów stereometrycznych opisujących rozmieszczenie i ustawienie w przestrzeni poszczególnych noży oraz związanych z nimi uchwytów nożowych. Wykorzystano do tego funkcjonalność oprogramowania GOM Inspect Professional umożliwiającą budowanie strategii pomiaru za pomocą skryptów w języku Python.
EN
Mining machines belong to the key group of working machines used in underground and surface mining. In case of machines mining by way of cutting, the process is carried out with working units fitted with a specific number of replaceable tools in the form of picks mounted in pickboxes. The picks are arranged and positioned in space in a way defined at the stage of design, adapted to the properties of the rock being excavated. The stereometry of such working units is measured by determining the values of six parameters for each of the picks. Such parameters cannot be measured directly due to the way they are arranged. Measurements are carried out with indirect methods where values are measured which form part of a definition of measurement modelling functions. The use of optical methods, for example a structured light scanner, is a convenient solution to carry out the considered metrological task, especially in view of the automation of this process. For this, however, a measurement model enabling to determine the values of the magnitudes searched for has to be built for each pickbox and for the related pick. This is a time- and work-intensive process in case of a large number of picks, though. The options of the measurement process automation are presented with the example of a cutting head of boom–type roadheaders employed for drilling dog headings and tunnels. The focus was put on the stage of processing the measuring data obtained in the measurement process to establish a set of stereometry parameters values describing the arrangement and position of individual picks and related pickboxes in space. For this purpose, a feature of GOM Inspect Professional software was used enabling to build a measurement strategy based on scripts created in Python language.
PL
Na przykładzie dwóch kopalń węgla kamiennego przedstawiona została awaryjność w procesie wydobywczym, ze szczególnym uwzględnieniem maszyny urabiającej. Analizie poddane zostały dwa kompleksy wydobywcze: strugowy oraz kombajnowy. Aby obniżyć koszty generowane przez awarie, służby utrzymania ruchu powinny na bieżąco prowadzić kontrolę racjonalnego oraz efektywnego użytkowania i obsługiwania maszyn. Konsekwencją tych działań będzie zmniejszenie przerw w pracy, a tym samym obniżenie kosztów produkcji, czyli zwiększenie efektywności działania zakładu górniczego. W niniejszym artykule do oceny awaryjności urządzeń górniczych wykorzystano jedno z tradycyjnych narzędzi zarządzania jakością – diagram Pareto-Lorenza.
EN
Basing on the examples of two coal mines, the reliability (failure analysis) in the extraction process, with particular stress laid on a cutting tool, has been presented. The analysis has included two mining sets: cutting, machine and plow- system. In order to reduce the costs generated by failures, the maintenance staff should continuously control the rational and efficient usage and maintenance of the equipment. The consequence of these activities should be the reduction of production costs – i.e. the increase of the efficiency of a mining company. In this article the breakdown rate (failure rate) assessment has been performed with the use of the Pareto- Lorenz diagram – one of the traditional quality management tools. Application of quality management tools in the assessment of the reliability of mining equipment in the extraction process
PL
Na przykładzie dwu Kopalń Węgla Kamiennego, przedstawiona została awaryjność w procesie wydobywczym, ze szczególnym uwzględnieniem maszyny urabiającej. Analiza poddane zostały dwa kompleksy wydobywcze: kombajnowy oraz strugowy. Aby obniżyć koszty generowane przez awarie, służby utrzymania ruchu powinny na bieżąco prowadzić kontrolę racjonalnego oraz efektywnego użytkowania i obsługiwania maszyn. Konsekwencją tych działań będzie zmniejszenie przerw w pracy, a tym samym obniżenie kosztów produkcji, czyli zwiększenie efektywności działania zakładu górniczego. W niniejszym opracowaniu do oceny awaryjności urządzeń górniczych wykorzystano jedno z tradycyjnych narzędzi zarządzania jakością – diagram Pareto-Lorenza.
EN
Failure frequency in the mining process, with a focus on the mining machine, has been presented and illustrated with an example of two coal-mines. Two mining complexes have been subjected to analysis: a combined cutter-loader and a plough system. In order to reduce costs generated by failures, maintenance teams should regularly make sure that the machines are used and operated in a rational and effective way. Such activities will allow breaks in work to be reduced, and in consequence will increase the effectiveness of a mining plant. The evaluation of mining machines failure frequency contained in this study has been based on one of traditional quality management tools – the Pareto chart.
9
Content available remote Pomiar stereometrii organów roboczych maszyn urabiających metodą bezstykową
PL
W eksploatacji złóż w górnictwie węgla kamiennego, soli, wapienia oraz innych minerałów stosowane są maszyny urabiające na zasadzie skrawania. Stereometria organów roboczych jest istotnym czynnikiem decydującym o skuteczności urabiania oraz efektywności eksploatacyjnej tych maszyn. Z tego względu już na etapie projektowania określana jest ona dla konkretnych warunków eksploatacyjnych. Istotnym elementem procesu wytwarzania organów roboczych maszyn urabiających jest kontrola poprawności rozmieszczenia uchwytów na ich pobocznicy. Pomiary stereometrii metodami stykowymi są tu jednak trudne i cechują się dużą czaso- i pracochłonnością. W artykule przedstawiono możliwości zastosowania metod bezstykowych dla potrzeb pomiaru wartości parametrów stereometrycznych organów roboczych maszyn urabiających. Opracowany matematyczny model pomiaru oraz procedura pomiarowa przetestowane zostały w laboratorium Instytutu Mechanizacji Górnictwa, na utworzonym stanowisku metrologicznym, w trakcie pomiaru stereometrii głowicy urabiającej wysięgnikowego kombajnu chodnikowego. Wyniki tych pomiarów zaprezentowane zostały w niniejszym artykule.
EN
Cutting mining machines are used for extracting deposits in the hard coal, salt and lime mining industry and in other sectors. The stereometry of such machines’ working units is an essential factor decisive for such machines’ cutting efficiency and operational performance and for this reason this parameter is defined for specific operational conditions at the design stage. Therefore, an important stage of the manufacturing process of mining machines working units is to control the correct positioning of pick holders at their side surface. However, measurement with contact methods is difficult and time and labour intensive. The article discusses the potential uses of contactless methods for measuring the stereometry parameters values of mining machines working units. The mathematical measurement model and the measuring procedure established were tested at the laboratory of the Institute of Mining Mechanisation at a measuring stand when measuring the stereometry of a roadheader’s cutting head. This article also presents the results of the measurements.
10
Content available remote Ocena efektów ekonomicznych kompleksów ścianowych
PL
Efektywność wyrobiska ścianowego zależy między innymi od prawidłowo dobranej maszyny urabiającej. Przedstawiono analizę ekonomiczną dwóch kompleksów ścianowych z różnymi kombajnami ścianowymi. Analizę przeprowadzono na przykładzie jednej ściany, w której kolejno zastosowane były dwa różne kombajny, gdzie warunki geologiczno-górnicze były porównywalne. Na podstawie przeprowadzonej analizy wykazano, jaki wpływ na wynik produkcyjny ściany ma awaryjność jej składowych. Wykazano rzeczywiste rezultaty produkcyjne kompleksów ścianowych i ich utracone możliwości. Obliczono efekt ekonomiczny, wydajność przodkową i ścianową zatrudnionych pracowników.
EN
The effectiveness of longwall working depends on a well chosen getter mechanical coal miner. This evaluation presents economic analysis of two longwall complexs with different longwall mechanical coal miners. The analysis was conducted at one working longwall where two different coal shearers were used in comparable geological and mining conditions. The analysis prsesents the influence of equipment elements' failures on production results. It also shows the real production results of longwall complexs and their lost capabilities. What was also calculated were employees' economic effect, their stall face and working longwall efficiency.
PL
W artykule przedstawiono problematykę wyznaczania metodą pomiarową wartości parametrów opisujących stereometrię członów roboczych maszyn urabiających stosowanych w górnictwie podziemnym i odkrywkowym, budownictwie inżynieryjnym oraz drogownictwie. Do realizacji tego zadania metrologicznego zastosowana została współrzędnościowa technika pomiarowa. W celu przetestowania opracowanej metody przeprowadzone zostały pomiary z wykorzystaniem współrzędnościowej maszyny pomiarowej Zeiss ACURRA 7 współpracującej z oprogramowaniem Calypso. W pracy zaprezentowano matematyczny model pomiaru, metodykę oraz wybrane wyniki pomiaru stereometrii głowicy urabiającej kombajnu górniczego.
EN
Problems of determining the values of parameters describing Stereometry of working units of heavy duty machines used in underground and surface mining, civil engineering and highway engineering were presented. To perform this task coordinate measurement technique was applied. In order to test the developed method, measurements were performed using Zeiss coordinate measuring machine ACURRA 7 with Calypso software. Mathematical model of measurement, methodology and selected results of the measurement of Stereometry of the working head of mechanical coal miner were presented in the paper.
EN
The concept of measuring the stereometry of mining machines working units consists in determining the values of the parameters describing the spatial arrangement and setting of the individual pickboxes at their side surface. The measurements carried out with traditional measuring instruments and with direct measurement methods are accompanied by multiple difficulties due to a complex method of arranging and setting the pickboxes at the side surface of working units in mining machines and due to a large number of such measurements. This especially applies to the angles defining the positioning of pickboxes in the space. A convenient method and mathematical model of measuring the stereometry of working units in mining machines using the direct measurement method has been developed for this reason (Cheluszka, 2010). It consists of measuring directly the values of translation coordinates for three non-collinear characteristic measuring points for individual pickboxes which sets a basis for determining, analytically, the values of the stereometric parameters of the working unit in the mining machine sought for using the appropriate mathematical functions. This article evaluates whether the method developed is suitable for measuring the stereometric parameters of working units in mining machines. The method is based on a computer analysis of a complex standard measurement uncertainty of the parameters under consideration. Sensitivity has been determined for the impact on the measurement uncertainty of the values sought for of the stereometric parameters values of mining machines working units, the measurement method's metrological properties and instruments applied. The required values of standard uncertainty of measuring the coordinates of measuring points have also been determined in order to produce the value of a complex standard uncertainty for the measurement of stereometric parameters at the level assumed.
PL
Skomplikowany sposób rozmieszczenia i ustawienia uchwytów nożowych na pobocznicy organów roboczych maszyn urabiających oraz niejednokrotnie duża ich liczba jest przyczyną wielu trudności towarzyszących pomiarom z wykorzystaniem tradycyjnych przyrządów pomiarowy oraz bezpośrednich metod pomiarowych. Dotyczy to zwłaszcza kątów definiujących ustawienie uchwytów nożowych w przestrzeni. Opracowana została dlatego dogodna metoda oraz model matematyczny pomiaru stereometrii organów roboczych maszyn urabiających z wykorzystaniem metody pomiarowej pośredniej (Cheluszka, 2010). Polega ona tu na bezpośrednim pomiarze wartości współrzędnych translacyjnych trzech niewspółliniowych charakterystycznych punktów poszczególnych uchwytów nożowych, co stanowi podstawę dla analitycznego wyznaczenia poszukiwanych parametrów stereometrycznych organu roboczego maszyny urabiającej z wykorzystaniem utworzonego modelu matematycznego. W celu określenia przydatności zaproponowanej metody pomiaru stereometrii organów roboczych maszyn urabiających ze względu na potencjalnie możliwą dokładność realizacji tego procesu przeprowadzono analizę niepewności pomiaru. Oparta ona została o wyznaczenie wartości złożonej niepewności standardowej pomiaru parametrów stereometrycznych (GUM, 1999). W przypadku pomiarów pośrednich, złożoną niepewność standardową poszukiwanej wielkości wyznacza się z prawa przenoszenia niepewności pomiaru, w oparciu o estymację wariancji dla funkcji wielu losowych argumentów (Arendarski, 2006), korzystając z uogólnionej formuły opisanej wzorami (1)-(3). Przeprowadzone badania komputerowe wskazują na to, że niepewność pomiaru parametrów stereometrycznych organów roboczych maszyn urabiających rozpatrywaną tu metodą pomiarową pośrednią zależy z jednej strony od jej właściwości metrologicznych oraz zastosowanego oprzyrządowania. Z drugiej zaś - od umiejscowienia uchwytów nożowych na pobocznicy organu roboczego oraz ich przestrzennego ustawienia. W celu ograniczenia wartości złożonej niepewności standardowej pomiaru parametrów stereometrycznych organów roboczych maszyn urabiających odległości pomiędzy punktami pomiarowymi powinny być możliwe duże. Przyjmując maksymalne dopuszczalne wartości złożonej niepewności standardowej pomiaru parametrów stereometrycznych organów roboczych możliwe jest określenie wymaganej niepewności standardowej pomiaru współrzędnych translacyjnych punktów pomiarowych. Przeprowadzone badanie komputerowe dla różnych konfiguracji wartości parametrów stereometrycznych organów roboczych maszyn urabiających umożliwiły określenie przedziałów zmienności złożonych niepewności standardowych ich pomiaru oraz określenie możliwości redukcji ich wartości.
PL
W artykule przedstawiona została problematyka robotyzacji procesu montażu uchwytów nożowych na pobocznicy organów roboczych maszyn urabiających stosowanych w górnictwie. Opracowane w Instytucie Mechanizacji Górnictwa Politechniki Śląskiej stanowisko montażowe umożliwia automatyzację procesu wytwarzania organów roboczych maszyn urabiających o stereometrii zaprojektowanej dla indywidualnych warunków eksploatacyjnych. Rozwiązanie techniczne oraz technologia cechują się tu dużą elastycznością i uniwersalnością, eliminując przy tym wady stosowanych dotychczas stanowisk montażowych.
EN
The article presents the automation of the assembly of pick boxes placed on cutting heads of winning machines. The assembly stand was developed at the Institute of Mining Mechanization of the Silesian University of Technology. The stand makes it possible to automate the process of producing cutting heads for winning machines with the stereometry designed for individual mining conditions. The solution is flexible and universal. It is free from defects of assembly stands that have been used so far.
EN
The efficiency of mining the rock and other materials with mining machines used in the mining, construction and road industry is largely dependant upon the stereometry of their working units. The stereometry is determined at the design stage using dedicated software, individually for the mining machine's specific working conditions. Inspecting the conformity of pickboxes' arrangement and setting to the working documentation plays an important part in the manufacturing process of working units for mining machines. The inspection generally consists of measuring the stereometric parameters being a set of values determining a position on the side surface and spatial arrangement of each pickbox. The methods currently in use are very time-and work-consuming and feature poor accuracy, especially when measuring angles determining the spatial arrangement of individual pickboxes. The design and operation of the instruments used for this purpose is often complicated. The measurement method and mathematical measurement model established allow to determine, relatively easily, the spatial arrangement and setting of pickboxes at the side surface of working units in mining machines equipped with conical picks (tangential rotary) with the required measuring accuracy using typical measuring instruments used commonly in the metrology of geometric values and in the coordination measuring technique. It is an indirect method based on the measurement of translation coordinates of three non-collinear characteristic measuring points for the pickbox in the three-dimensional space of the measuring station.
PL
Skuteczność realizacji procesu urabiania skał kombajnami górniczymi determinowana jest w istotny sposób stereometrią ich organów roboczych - głowic urabiających - w przypadku kombajnów chodnikowych oraz organów urabiających - w przypadku kombajnów ścianowych. Parametry stereometryczne organów roboczych maszyn urabiających charakteryzujące sposób rozmieszczenia i ustawienia w przestrzeni uchwytów nożowych przyspawanych do ich pobocznicy oraz geometria osadzonych w nich noży mają bowiem istotny wpływ na przebieg procesu skrawania skał. Stereometria głowic (organów) urabiających decyduje w rezultacie w dużym stopniu o wydajności tego procesu, jego energochłonności oraz intensywności zużycia noży. Wpływa ona ponadto na stan obciążenia noży oraz wielkość i charakter obciążenia dynamicznego głównych podzespołów kombajnu, w tym przede wszystkim napędu w układzie urabiania oraz jego ustroju nośnego, decydującego w dużej mierze o trwałości i niezawodności działania tego rodzaju maszyn. Określana jest ona dlatego na etapie projektowania z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania komputerowego indywidualnie dla określonych warunków zastosowania maszyny urabiającej. Istotną rolę w procesie wytwarzania spełnia kontrola zgodności rozmieszczenia i ustawienia uchwytów nożowych z dokumentacją techniczną na każdym etapie produkcji organów roboczych maszyn urabiających, w szczególności zaś w trakcie sczepiania oraz po ich ostatecznym przyspawaniu. Błędy montażowe, czy zastosowanie niewłaściwej technologii spawania uchwytów nożowych mogą bowiem być przyczyną nawet dużych rozbieżności rzeczywistego i nominalnego ich położenia. Skutkować to może nieprawidłowym działaniem organów roboczych, co w rezultacie prowadzić będzie do niskiej skuteczności działania maszyny urabiającej, przeciążania jej napędów i niepożądanych drgań, nadmiernego zużycia energii oraz materiałów eksploatacyjnych, a także zwiększonej awaryjności. Kontrola prawidłowości położenia uchwytów nożowych sprowadza się do pomiaru parametrów stereometrycznych organów roboczych, stanowiących zbiór wielkości opisujących rozmieszczenie na pobocznicy oraz ustawienie w przestrzeni każdego uchwytu nożowego. Pomiar parametrów stereometrycznych organu roboczego maszyny urabiającej polega więc na wyznaczeniu wartości co najmniej sześciu parametrów geometrycznych dla każdego zamocowanego na nim uchwytu nożowego. Parametrami tymi są przy tym (rys. 1): odległość wierzchołka ostrza noża (punktu S) od osi obrotu organu roboczego mierzona w płaszczyźnie obrotu - r, odległość wierzchołka ostrza noża S od płaszczyzny bazowej XY - z, kąt zawarty pomiędzy prostą przechodzącą przez wierzchołek ostrza noża S i punkt T oraz prostą równoległą do osi X leżącą w płaszczyźnie obrotu rozpatrywanego noża - […], oraz trzy kąty charakteryzujące usytuowanie w przestrzeni osi noża (osi gniazda w uchwycie nożowym) oraz płaszczyzny symetrii uchwytu nożowego przechodzącej przez tę oś, to znaczy (rys. 2): kąt ustawienia osi noża [...] - będący kątem nachylenia osi noża (SQ) do płaszczyzny przyłożenia (CFES), mierzony w umownej płaszczyźnie symetrii noża (AQFS), ? kąt odchylenia osi noża […] - określający odchylenie umownej płaszczyzny symetrii noża (AQFS) od płaszczyzny obrotu (ABCS), kąt wychylenia uchwytu nożowego […] - zdefiniowany jako kąt obrotu płaszczyzny symetrii uchwytu nożowego wokół osi noża (SQ) mierzony od umownej płaszczyzny symetrii noża (AQFS).
PL
W artykule dokonano - na podstawie materiałów Konferencji z okazji 30-lecia Centrum "EMAG" - krótkiego przeglądu opracowań powstałych w Centrum "EMAG", dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy w zakładach górniczych. Omówiono opracowania z dziedziny układów elektroenergetycznych, telekomunikacji górniczej, systemów gazometrycznych, oceny zagrożeń sejsmicznych, automatyzacji i sterowania maszyn urabiających, obudowy zmechanizowanej i pomp odwadniania głębinowego, automatyzacji zakładów mechanicznej przeróbki węgla, systemów dyspozytorskich oraz badań i oceny wyrobów.
EN
The article presents - on the basis of conference materials from the Conference on 30th anniversary of Centre "EMAG" - a short review of the studies carried out in the Centre "EMAG", relating to safety at work in mining plants. Studies from such areas as electric power systems, mining telecommunication, gas measurement systems, seismic hazards assessment, automation and control of mining machines, powered supports and deep drainage pumps, automation of coal preparation plants, dispatching systems and testing and assessment of products are discussed.
PL
W artykule dokonano analizy wpływu wielkości kątów ostrza (przyłożenia i natarcia), na wielkość generowanego pola naprężeń w skrawanym, naturalnym materiale kruchym, jakim może być np. skała. Zagadnienie przeanalizowano dla dwóch kombinacji omawianych kątów, tj. gdy alfa=gama=2,5 stopnia oraz alfa=2,5 stopnia i gama=-7,5 stopnia. W wyniku analizy stwierdzono, że zwiększanie kąta ostrza noża stożkowego powoduje (dla tego samego kąta ustawienia noża) równoczesne zmniejszanie się kąta przyłożenia i natarcia. W konsekwencji rośnie zasięg pola naprężeń normalnych, generowanego przez skrawające ostrze w skrawanym materiale. Z punktu widzenia obciążenia ostrza istotne znaczenie mają sprężyste odkształcenia skrawanego materiału w strefie położonej bezpośrednio pod jego narożem. Dla odpowiednio małych kątów przyłożenia ostrza powoduje to, że odkształcająca się tuż za narożem powierzchnia obrobiona intensywnie trze o powierzchnię przyłożenia, dając w efekcie nadmierny wzrost sił tarcia ostrza o skałę, jak i przyrost składowej normalnej. W konsekwencji przyczynia się również do wzrostu obciążenia cieplnego ostrza, jak i przyśpieszonego (nadmiernego) jego zużywania się. W rezultacie zachodzi potrzeba zwiększenia częstotliwości wymian zużytych noży, powodując w międzyczasie wzrost liczby awarii niektórych podzespołów maszyn, nie pozwalając na osiąganie założonych parametrów eksploatacyjnych.
EN
In the paper is carried out the analysis of the effect of the edge angles (clearance and attack) on the generated stress field in the cut natural brittle material e.g. rock. This problem has been analysed for two combinations of related angles i.e. alpha=gamma=2.5 degree, alpha=2.5 degree, and gamma=-7.5 degee. As the result of the analysis it has been stated that increase of the angle of the cone bit does result (in the same position of the bit) parallel diminish of the clearance and attack angles. As a result there is growing up the range of normal stress generated in cut material. The essential importance has the elastic deformations of cut material in the area in the vicinity of its wedge. When clearance angle is small the machined surface deformed closely after the wedge is intensively rubbing on the clearance surface with resulting excessive increase of friction force with the rock and increase of normal component. As the consequence it causes the growth of thermal load of the edge and the accelerated wear. Thus there is necessary more frequent replacement of worn bits and increase of failure of some subassemblies of machines.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.