Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 95

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  odmiana
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
EN
Research results on the quality of work of a seed cutter for selected cultivars of sweetcorn were presented. Measurements were carried out at the rotational speed of a head of 1600 rot. min.·-1 and a linar velocity of the cob conveyor of 0.31 m·s-1 . A statistically significant relation between the degree of cutting the seed mass and the selected mechanical properties of grain were determined. Differences between cultivars at the level of approximately 43% for the force of perforation of the pericarp Fp.
PL
Przedstawiono wyniki badań jakości pracy obcinarki ziarna dla wybranych odmian kukurydzy cukrowej. Pomiary przeprowadzono przy prędkości obrotowej głowicy wynoszącej 1600 obr·min-1 i prędkości liniowej podajnika kolb - 0,31 m·s-1. Stwierdzono istotny statystyczny wpływ między stopniem odcięcia masy ziarna, a wybranymi właściwościami mechanicznymi ziarna. Zaobserwowano różnice pomiędzy odmianami na poziomie około 42% dla siły przebicia okrywy owocowonasiennej Fp, około 27% dla odporności na przebicie Rp, około 31% dla deformacji L i około 14% dla stopnia odcięcia ziarna S od.
EN
The study presents the results of field experiments aimed at assessing the level of yield, chemical composition and nutritive value of grain of 32 maize cultivars from different breeding and seed companies. The grain yield, grain chemical composition, fiber fraction content, grain nutritional value, thousand seed weight and grain density were determined to verify the adopted assumptions. The highest content of starch, total protein, fat and nitrogen-free extract compounds was found in the cultivars of the following companies: Limagrain, IGP, Saaten-Union and Maisadour, while the lowest in IGP, Maisadour, Limagrain and IGP, respectively. The energy value of 1 kg dry weight of maize grain for poultry ranged from 14.60 (Maisadour) to 15.22 MJ EM (IGP) and statistically significant differences in the concentration of metabolic energy for poultry was found only in the grain from these companies. Concentration of metabolic energy for pigs ranged from 15.79 (Limagrain) to 15.93 MJ (Saaten-Union) and statistically significant differences in the concentration of metabolic energy for pigs were recorded only in the grain from these companies. Grains from Saaten-Union had a higher concentration of net lactation energy than those from Limagrain and Maisadour. Crude protein, net energy of lactation, sugar, exhaust nitrogenless compounds, weight of one thousand seeds (WTS) and grain density influence on differentiation maize’s cultivars.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań polowych, których celem była ocena poziomu plonowania, składu chemicznego oraz wartości pokarmowej ziarna 32 odmian kukurydzy różnych firm hodowlano-nasiennych. Celem weryfikacji przyjętych założeń określono plon ziarna, skład chemiczny ziarna, zawartość frakcji włókna, wartość pokarmową ziarna, masę tysiąca ziaren oraz gęstość ziarna. Największą zawartość skrobi, białka ogólnego, tłuszczu oraz związków bezazotowych wyciągowych stwierdzono w odmianach firm: Limagrain, IGP, Saaten-Union oraz Maisadour, natomiast najniższą odpowiednio w firmach IGP, Maisadour, Limagrain, IGP. Wartość energetyczna 1 kg suchej masy ziarna kukurydzy dla drobiu wahała się od 14,60 (Maisadour) do 15,22 MJ EM (IGP) i tylko w ziarnie pochodzącym z tych firm odnotowano różnice istotne statystycznie w koncentracji energii metabolicznej dla drobiu. Koncentracja energii metabolicznej dla świń wahała się od 15,79 (Limagrain) do 15,93 MJ (Saaten-Union) i tylko w ziarnie pochodzącym z tych firm odnotowano różnice istotne statystycznie w koncentracji energii metabolicznej dla świń. Ziarna z firmy Saaten-Union miały wyższą koncentrację energii netto laktacji niż z firmy Limagrain oraz Maisadour.
EN
The aim of the study is to find out the role of the ecological and geographical fator in obtaining sustainable yields and the assessment of the environment as a background for the selection in breeding of vegetable adaptive ability. Objects of research: winter garlic, vegetables beans, headed salad. Research was conducted in various ecological and geographical zones of Belarus, Russia, Uzbekistan. Environmental parameters as the background for selection were determined using Kilchevsky's, L. V. Hotyleva’s (1985), technique, Kilchevsky (1985). Differences between testing points on environmental parameters for determining the trait “yielding capacity” have been revealed, maximum environmental productivity at assessing various genotype sets has been determined. Long-term research showed that sustainable productivity depends on the ability of a genotype to respond to environmental conditions. Based on the obtained results, statistical parameters of quantity traits of the parent material, their variability depending on ecological-geographical factor and the character of influence on the potential yields and ecological sustainability have been received. Using various ecological and geographical zones helps to reveal the potential of plants in given conditions on sustainability and productivity parameters. Testing of winter garlic, beans, head salad allowed differentiation of them according to adaptability capacity at various set of genotypes. It was found out that research must be carried out at highly productive and analyzing backgrounds to get the required material. One of the main methods enabling to increase plant selection efficiency is the use of natural ecological backgrounds.
PL
Celem badania było ustalenie roli czynnika ekologiczno-geograficznego w uzyskiwaniu organicznych plonów i ocenie środowiska w kontekście wyboru hodowli warzyw ze zdolnością adaptacyjną. Obiekty badań: czosnek ozimy, fasola, sałata głowiasta. Badania prowadzono w różnych strefach ekologiczno-geograficznych Białorusi, Rosji i Uzbekistanu. Parametry środowiskowe w kontekście selekcji zostały określone za pomocą techniki Kilchevskiego, L.V. Hotyleva (1985), Kilchevskiego (1985). Ustalono różnice pomiędzy punktami badawczymi parametrów środowiskowych w celu oznaczenia cechy „wydajność plonowania". Ustalono także maksymalną wydajność środowiska podczas oceny różnych zestawów genotypów. Długotrwałe badania wykazały, że wydajność ekologiczna zależy od zdolności genotypu do odpowiedzi na warunki środowiska. W oparciu o uzyskane wyniki otrzymano parametry statystyczne cech ilościowych materiału, ich różnorodność w zależności od czynnika ekologiczno-geograficznego i charakteru wpływu na możliwy plon i organiczność. Zastosowanie różnych stref ekologiczno-geograficznych pomaga odkryć potencjał roślin w określonych warunkach w odniesieniu do parametrów zrównoważonego charakteru i wydajności. Badania nad czosnkiem ozimym, fasolą i sałatą pozwoliły rozróżnić je w zależności od możliwości adaptacyjnych przy różnych zestawach genotypów. Zaobserwowano, że badania należy prowadzić w warunkach wysokiej wydajności i analizy, aby uzyskać wymagany materiał. Zastosowanie naturalnych warunków ekologicznych jest jedną z głównych metod pozwalających zwiększyć wydajność selekcji roślin.
EN
The studies were conducted in 2010-2012, at the Agricultural Experimental Station in Swadzim (52°26′20″N, 16°44′58″E), belonging to the Poznań University of Life Sciences, Poland. The response to sorghum intercropping of two maize varieties: Absolut (medium-early FAO 250) and medium-late Vitras (FAO 270) was evaluated, with reference to pure sowing as a control. Sorghum was represented by the medium-late variety GK Aron and late Sucrosorgo 506. Intercropping with the sorghum resulted in a slight decrease in maize yield, as compared to pure sowing. The larger differences were observed in mix-cropping with the sorghum cultivar Sucrosorgo 506, whose neighborhood reduced yields of fresh maize by 9,2%, dry matter yields by 6%, and the share of cobs by 3% compared to pure sowing. While intercropping with lower and less yielded cultivar GK Aron, the structure of plants and maize yields were similar to that obtained in pure sowing. Due to late harvest near 20 October, the dry matter content in maize yield varied from 30 to 42%, indicating the possibility of obtaining the recommended 30-35% d.m. in the mixed yield of maize and sorghum. The cultivars studied: Absolut and Vitras were characterized by high biomass production - yielding about 600 dt of green mass and 210-240 dt of dry matter per hectare and a share of corn cobs of 52-55%. Maize variety differences in response to the intercropping with sorghum were small and variable in years. On average, Vitras proved to be slightly better cultivar in this respect.
PL
Badania przeprowadzono w latach 2010-2012 w Swadzimiu (52°26′20″N, 16°44′58″E), stacji należącej do Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Oceniano reakcję dwóch odmian kukurydzy (średniowczesna Absolut FAO 250 i średniopóźna Vitras FAO 270) na uprawę współrzędną z sorgiem, w odniesieniu do siewu czystego jako obiektu kontrolnego. Sorgo reprezentowane było przez odmianę średniopóźną GK Aron i późną Sucrosorgo 506. Współrzędna uprawa z sorgiem skutkowała niewielkim zmniejszeniem plonowania kukurydzy, w porównaniu do uprawy w siewie czystym. Większe różnice wystąpiły w przypadku sorga odmiany Sucrosorgo 506, której sąsiedztwo zmniejszyło plony świeżej masy kukurydzy o 9,2%, plony suchej masy o 6%, zaś udział kolb o 3%, w porównaniu do uprawy w siewie czystym. Przy uprawie współrzędnej z mniej plenną i niższą odmianą GK Aron, struktura roślin i plony kukurydzy były zbliżone do uzyskiwanych w siewie czystym. W warunkach późnego zbioru (ok. 20 października)., zawartość suchej masy w plonie kukurydzy wahała się od 30 do 42%, co wskazuje na możliwość uzyskania zalecanych 30-35% s.m. w łącznym plonie kukurydzy i sorgo. Badane odmiany: Absolut i Vitras charakteryzowały się wysoką produkcją biomasy - plonowały na poziomie około 600 dt zielonej masy i 210-240 dt suchej masy z hektara, oraz udziałem kolb, rzędu 52-55% s.m. plonu. Różnice odmianowe kukurydzy w reakcji na współrzędną uprawę z sorgo były niewielkie i zmienne w latach. W ujęciu średnim nieco lepszą pod tym względem okazała się Vitras.
EN
The experiment was carried out in the years 2014-2016 in two sites: Osiny-south-east Poland and Jadwisin- central Poland. In both places potatoes were grown under two crop production systems: organic and integrated. In Osiny the plantation was placed on heavier soil and in Jadwisn on lighter one. Six potato cultivars from different group of maturity were tested. The biggest impact on the tuber yield and its structure had a production system, followed by years and cultivars. A place of growing was the least important. The average yield obtained in an integrated system was higher by above 30% than in the organic system, the fact that much greater differences occurred on the lighter soil. Cultivar differences concerned only the share of large tubers. Site of growing affected only the total yield. The tested factors in the less way affected the commercial tubers quality. The share of tuber disorders was not strictly dependent on the production system and it can not be said that in the organic system tuber quality was worse.
PL
Badania przeprowadzono w latach 2014-2016 w dwóch miejscowościach Jadwisin, woj. mazowieckie i Osiny, woj. lubelskie. W obu miejscowościach uprawiano ziemniaki w dwóch systemach produkcji, tj. ekologicznym i integrowanym. W Osinach uprawa prowadzona była na glebie kompleksu żytniego dobrego, w Jadwisinie na glebie kompleksu żytniego słabego. Badano 6 odmian ziemniaka należących do różnych grup wczesności. Stwierdzono, że największy wpływ na wielkość plonu bulw i jego strukturę miał system produkcji. Najmniejsze znaczenie miało miejsce uprawy. Średni plon uzyskany w systemie integrowanym był o ponad 30% wyższy niż systemie ekologicznym. Większe różnice między systemami uzyskano na glebie lżejszej. Różnice odmianowe dotyczyły tylko udziału w plonie bulw dużych. Miejsce uprawy różnicowało jedynie plon ogólny bulw. Badane czynniki w niewielkim stopniu wpływały na udział wad bulw. Nie można jednoznacznie stwierdzić, że w systemie ekologicznym jakość handlowa bulw była gorsza niż w systemie integrowanym.
EN
In an experiment conducted in the years 2004-2013, the possibility of organic production of the fruit of four cultivars of the Japanese plum (Prunus salicina Lindl.) was evaluated at the Experimental Ecological Orchard in Nowy Dwór-Parcela (central Poland). The studied objects included trees of the cultivars ‘Najdiena’, ‘Shiro’, ‘Vanier’ and ‘Black Amber’ grafted onto Myrobalan seedlings. Under organic orchard conditions, the strongest growing trees were those of the cultivar ‘Shiro’ and the least vigorous those of ‘Vanier’. The highest cumulative yields for the period 2006-2013 were obtained from the trees of the cultivars ‘Najdiena’ and ‘Vanier’. ‘Black Amber’ trees were the lowest-yielding, but the fruits of this cultivar were the biggest. During harvesting, it was found that many fruits had lesions caused by diseases and pests. The extent of the injuries varied depending on the cultivar and the year of the study. The cultivar ‘Vanier’ was the most susceptible to infestation by the plum moth (Laspeyresia funebrana), and the least - the early ripening ‘Najdiena’. Regardless of the year of the study, the highest percentage of decaying fruit due to infection by the brown rot of stone fruits was observed in the crop of the cultivar ‘Vanier’. Among the four cultivars studied, the plum cultivar ‘Najdiena’ characterized by an early fruit ripening time was the most useful for organic orchards.
PL
W doświadczeniu prowadzonym w latach 2004-2013 w Ekologicznym Sadzie Doświadczalnym w Nowym Dworze - Parceli (centralna Polska) oceniano możliwość ekologicznej produkcji owoców czterech odmian śliwy japońskiej (Prunus salicina Lindl.). Przedmiotem badań były drzewa odmian: ‘Najdiena’, ‘Shiro’, ‘Vanier’ i ‘Black Amber’, szczepione na siewkach ałyczy. Najsilniej w warunkach sadu ekologicznego rosły drzewa odmiany ‘Shiro’, a najsłabiej drzewa odmiany ‘Vanier’. Najwyższe sumaryczne plony za okres 2006-2013 uzyskano z drzew odmiany ‘Najdiena’ i ‘Vanier’. Najsłabiej plonowały drzewa odmiany ‘Black Amber’, ale owoce tej odmiany miały największą masę. W czasie zbiorów stwierdzono, że wiele owoców ma uszkodzenia spowodowane przez choroby i szkodniki. Stopień tych uszkodzeń był różny w zależności od odmiany oraz roku prowadzenia badań. Najbardziej podatna na porażenie przez owocówkę śliwkóweczkę (Laspeyresia funebrana) była odmiana ‘Vanier’, a najmniej wcześnie dojrzewająca ‘Najdiena’. Niezależnie od roku badań, najwięcej gnijących owoców z powodu porażenia przez brunatną zgniliznę drzew pestkowych obserwowano w plonie odmiany ‘Vanier’. Spośród czterech badanych odmian najbardziej przydatna do sadu ekologicznego okazała się śliwa ‘Najdiena’, charakteryzująca się wczesną porą dojrzewania owoców.
7
Content available Ocena nawadniania sadu śliwowego
PL
W pracy przedstawiono ocenę wpływu nawadniania podkoronowego na wzrost i plonowanie 5 odmian śliw: Hanita ,Elena President, Amers, Jojo. Śliwy uprawiano w indywidualnym gospodarstwie sadowniczym w miejscowości Pyzdry w województwie wielkopolskim. Oceniane odmiany posadzono na podkładce Węgierki Wangenheima jesienią 2010 roku, na glebie lekkiej kompleksu żytniego dobrego. Wpływ zastosowanego nawadniania oceniono w 3 i 4 roku (w 2013 i 2014 roku) po posadzeniu, gdyż w pierwszych latach nie zastosowano nawadniania. Nawodnienie stosowano, gdy potencjał wody w glebie obniżył się poniżej - 0,01 MPa. Do nawodnień użyto zraszaczy „Head” o rozstawie 4 x 3m. Między rzędami drzew utrzymywano murawę trawiastą, a w rzędach ugór herbicydowy. Przed zastosowaniem nawadniania (2012 rok) plony śliw wynosiły średnio 0,8 kg·drzewo-1. W zależności od sum opadów atmosferycznych w poszczególnych okresach wegetacyjnych 2013 i 2014 roku, zastosowano zróżnicowane dawki w ilości od 10mm do 35mm łącznie 90mm w okresie od IV do VII 2013roku oraz w ilości od 15mm do 80mm, łącznie 200mm, w okresie od IV do VIII 2014 roku. Pod wpływem nawadniania plony wzrosły średnio o 1,1 kg · drzewo-1, w pierwszym roku nawadniania (2013rok). Największy przyrost plonu dzięki nawadnianiu (średnio o 1,2 t·ha-1) do ilości 3,7 t·ha-1, stwierdzono w 2014 roku. W stosunku do okresu wegetacji 2012 roku, w którym nie nawadniano o zbliżonej sumie i rozkładzie opadów oraz średniej temperaturze powietrza, średni wzrost plonu był ponad 3-krotny. Produkcyjność 1mm wody w 2 letnim okresie prowadzenia nawadniania wyniosła 10,7 na 1mm kg·ha-1 i w istotny sposób zależała od warunków pogodowych, a zwłaszcza od ilości i rozkładu opadów.
EN
This paper presents an assessment of the impact of irrigation on the growth and yield of five varieties of plums: Hanita, Elena, President, Amers, Jojo. The plums were grown in individual fruit farm in the village of Pyzdry in Wielkopolska. The assessed plum varieties were planted on stems of Węgierki Wangenheim in the autumn of 2010, on light soil good rye complex. The influence of different irrigation was assessed after 3 and 4 years (in 2013 and 2014) after planting, because in the early years there was no applied irrigation. Irrigation was used when the soil water potential decreased below - 0,01 MPa. The sprinkler „Head” was used for irrigation with a spacing 4 x 3m. Between the rows of trees there were grassy field and rows of herbicide fallow. Before the usage of irrigation (2012) the plum yields averaged 0,8 kg · tree-1. Depending on the precipitation totals in different growing seasons in 2013 and 2014, the doses varied from 10mm to 35mm, including 90mm from the IV to the VII month of 2013 and in an amount from 15mm to 80mm, 200mm in total, in the IV to VIII month of 2014. Under the effect of irrigation, the yields increased by an average of 1,1 kg · tree-1, in the first year of irrigation (2013). The largest increase in yield due to irrigation (an average of 1,2 t·ha-1) to the amount of 3,7 t·ha-1, was found in 2014. In relation to the vegetation period of 2012 when there was no irrigation, with a similar sum and distribution of rainfall and the average air temperature, the average increase in yield was more than 3-fold. Productivity of 1mm water over a period of 2 years of irrigation resulted in 0,7 for 1mm kg·ha-1 and essentially depended on the weather conditions, especially the amount and distribution of rainfall.
EN
The aim of this study was to evaluate the yielding of selected quality varieties of winter wheat grown in organic farming in different regions of Poland. The field trials were performed in the years 2014-2015. The analyses included grain yield, its structure, nitrogen nutritional status and presence and intensity of fungal diseases. The results showed that, regardless of locality, Sailor, KWS Ozon and Muszelka gave the largest and the most stable yields. The mass of 1000 grains was the main factor responsible for this. Arkadia, Ostroga and spelt wheat Rokosz varieties gave the smallest yields. There was a lack of correlation between the yields and the nitrogen nutritional status of tested varieties. The results indicate the need to develop new critical nitrogen concentrations better tailored to the specifics of organic farming.
PL
W latach 2014 - 2015 przeprowadzono badania polowe, których celem była ocena plonowania wybranych jakościowych odmian pszenicy ozimej uprawianych w gospodarstwach ekologicznych w różnych rejonach kraju. Zakres badań obejmował plon ziarna i cechy jego struktury, stan odżywienia roślin w azot oraz występowanie i nasilenie chorób grzybowych. Wyniki badań pozwoliły na wskazanie niezależnie od warunków siedliskowych odmian, które charakteryzowały się dużymi i stabilnymi w latach plonami ziarna, były to: Sailor, KWS Ozon, Muszelka. Cechą charakterystyczną struktury plonu decydującą o większej wydajności w tej grupie była głównie masa 1000 ziaren. Do grupy odmian o najmniejszej wydajności zaliczono odmiany: Arkadia, Ostroga oraz pszenicy orkisz Rokosz. Stwierdzono brak zależność pomiędzy uzyskanymi plonami a stanem odżywienia badanych odmian w azot. Wynik ten wskazuje na potrzebę wypracowania w warunkach produkcji ekologicznej nowych zawartości krytycznych azotu lepiej dopasowanych do specyfiki tego systemu.
EN
In the years 2014-2015 at the Institute of Plant Breeding and Acclimatization, Branch Jadwisin the investigation concerned the influence of irrigation of organic potato plantation on tuber yield and tuber size distribution was carried out. Eight potato cultivars of different maturity class were assessed. It was stated that irrigation significantly influenced both the total tuber yield and the share of different-size tubers (excluding medium size). Under irrigation the increase in total yield was observed but it was not equal for all cultivars. The increase for cultivar Cyprian was 3 times bigger than for cultivar Ignacy. The highest changes due to irrigation concerned the share of big tubers (>60 mm). Seven among all cultivars reacted by a very high increase in this size tubers (to 80%), but one of them reacted by decrease in this tuber fraction.
PL
W latach 2014-2015 przeprowadzono w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - PIB, Oddział w Jadwisinie badania dotyczące wpływu nawadniania plantacji ekologicznej na wielkość plonu bulw i jego strukturę. Badano 8 odmian ziemniaka o różnej wczesności. Stwierdzono, że nawadnianie wpłynęło w sposób istotny zarówno na wielkość plonu ogólnego, jak i udział w nim poszczególnych frakcji (oprócz udziału bulw średnich). Pod wpływem nawadniania nastąpił wzrost plonu ogólnego ale nie był on jednakowy u wszystkich odmian. Przyrost plonu u odmiany Cyprian był ponad dwukrotnie większy niż u odmiany Jurata. Duże zmiany pod wpływem nawadniania dotyczyły udziału bulw dużych. Siedem spośród badanych odmian zareagowało wzrostem udziału tej frakcji (do20 %), u jednej zaś odnotowano spadek udziału bulw dużych pod wpływem nawadniania.
EN
The studies were conducted in the years 2010-2012, at the Agricultural Experimental Station in Swadzim (52°26′20″N, 16°44′58″E), belonging to the Poznań University of Life Sciences, Poland. The reaction of two cultivars of sorghum (GK Aron mid-early and late Sucrosorgo 506) the intercrop with corn, compared to pure sorghum seed was evaluated. Corn was represented by a variety of medium-late, with high potential for biomass production: Absolut and Vitras. Compared to crops in pure sowing, companion crop of sorghum with corn resulted in a decrease in yield. The yields of sorghum fresh weight were reduced by over 15%, while in the dry matter reduction amounted to approx. 10%. The earlier and lower GK Aron cultivar showed a stronger negative reaction than the high, later Sucrosorgo 506 cultivar. The GK Aron cultivar compared to pure sowing gave s. m. yields lower by 17%, while the losses of yield of Sucrosorgo 506 did not exceed 4% and they were insignificant. No significant impact of maize cultivars on the yield and structure of sown plants of intercropped sorghum appeared. The sorghum sown as intercrop with corn was characterized by a lower share of leaves and the higher share of panicles compared to pure sowing.
PL
Badania przeprowadzono w latach 2010-2012 w Swadzimiu (52°26′20″N, 16°44′58″E), stacji należącej do Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Oceniano reakcji dwóch odmian sorga (średniowczesnej GK Aron i późnej Sucrosorgo 506) na uprawę współrzędną z kukurydzą, w porównaniu do siewu czystego sorga. Kukurydza reprezentowaną była przez odmiany średnio-późne, o dużym potencjale produkcji biomasy: Absolut i Vitras. W porównaniu do uprawy w siewie czystym, współrzędna uprawa sorga z kukurydzą skutkowała zmniejszeniem plonowania. Plony świeżej masy sorga były mniejsze o ponad 15%, natomiast w suchej masie obniżka wynosiła ok. 10%. Wcześniejsza i niższa odmiana GK Aron wykazała silniejszą ujemną reakcję niż wysoka, późniejsza odmiana Sucrosorgo 506. Odmiana GK Aron w porównaniu do siewu czystego dała plony s.m. niższe o 17%, podczas gdy ubytki plonu Sucrosorgo 506 nie przekraczały 4%. i były nieistotne. Nie wykazano istotnego wpływu odmiany kukurydzy na plonowanie i strukturę roślin sianego współrzędnie sorga. Sorgo siane współrzędnie z kukurydzą charakteryzowało się mniejszym udziałem liści i większym udziałem wiech w porównaniu do siewu czystego.
EN
The experiment assessed the possibility of organic production of fruit of three sour cherry cultivars. Among the cultivars under evaluation were two cultivars of Hungarian breeding: ‘Debreceni Bötermö’ and ‘Erdi Bötermö’, and one cultivar of Polish breeding - ‘Sokówka Nr 6’. Trees grafted onto Prunus mahaleb seedlings were planted in the spring of 2005 in the Experimental Ecological Orchard in Nowy Dwór-Parcela (central Poland). The experiment was conducted in accordance with the principles of organic fruit-growing. Serious problems in organic growing of sour cherry were posed by: the cherry leaf spot disease, the brown rot and the bitter rot of stone fruits, and the cherry fruit fly. Symptoms of cherry leaf spot appeared on the leaves of the evaluated sour cherry cultivars during every growing season. The severity of the disease was closely associated with weather conditions and the cultivar. During rainy summers, complete defoliation of the most susceptible sour cherry cultivars occurred already at the end of July. As a consequence a reduction in growth vigour and poor yielding of the trees took place. Under organic orchard conditions, the strongest growing trees were those of the cultivar ‘Erdi Bötermö’. Yielding of the sour cherry trees varied over the years of the study, but the cumulative yields obtained in the period 2006-2013 were low. In addition to cherry leaf spot, spring frosts and windy and rainy weather during flowering had an adverse effect on the setting of fruit and crop size. In the years 2006-2013, the largest amounts of fruit were harvested from the trees of the cultivar ‘Debreceni Bötermö’, and the lowest - from the trees of the cultivar ‘Erdi Bötermö’. The fruit of the cultivar ‘Erdi Bötermö’ had the highest mean weight, but the crop was also observed to have the highest percentage of fruit damaged by the cherry fruit fly and affected by the brown rot of stone fruits. The most susceptible to infection by the bitter rot of sour cherry was the fruit of the cultivar ‘Debreceni Bötermö’.
PL
W doświadczeniu oceniano możliwość ekologicznej produkcji owoców trzech odmian wiśni. Wśród ocenianych odmian były dwie odmiany hodowli węgierskiej: ‘Debreceni Bötermö’ i ‘Erdi Bötermö’ oraz jedna odmiana hodowli polskiej - ‘Sokówka Nr 6’. Drzewa szczepione na siewkach antypki posadzono wiosną 2005 roku w Ekologicznym Sadzie Doświadczalnym w Nowym Dworze-Parceli (centralna Polska). Doświadczenie prowadzono zgodnie z zasadami sadownictwa ekologicznego. Poważny problem w ekologicznej uprawie wiśni stanowiły: drobna plamistość liści drzew pestkowych, brunatna i gorzka zgnilizna drzew pestkowych oraz nasionnica trześniówka. Objawy drobnej plamistości liści drzew pestkowych pojawiały się na liściach ocenianych odmian wiśni we wszystkich sezonach wegetacyjnych. Stopień jej nasilenia był ściśle związany z przebiegiem pogody oraz z odmianą. W deszczowe lata całkowita defoliacja najpodatniejszych na porażenie odmian wiśni następowała już w końcu lipca. Konsekwencją tego było osłabienie siły wzrostu i słabe plonowanie drzew. W warunkach sadu ekologicznego najsilniej rosły drzewa odmiany ‘Erdi Bötermö’. Plonowanie wiśni zmieniało się w latach badań, jednak sumaryczne plony zebrane w latach 2006-2013 były niskie. Oprócz drobnej plamistości liści drzew pestkowych niekorzystny wpływ na zawiązanie owoców i wielkość plonów wiśni miały wiosenne przymrozki oraz wietrzna i deszczowa pogoda w czasie kwitnienia. W latach 2006-2013 najwięcej owoców zebrano z drzew odmiany ‘Debreceni Bötermö’, a najmniej - z drzew odmiany ‘Erdi Bötermö’. Owoce odmiany ‘Erdi Bötermö’ miały największą masę, jednak w jej plonie obserwowano największy udział owoców uszkodzonych przez nasionnicę trześniówkę i porażonych przez brunatną zgniliznę drzew pestkowych. Najbardziej podatne na porażenie przez gorzką zgniliznę drzew pestkowych były owoce odmiany ‘Debreceni Bötermö’.
EN
The studies were conducted in the years 2008-2010, at Agricultural Experimental Station in Grabów, which belongs to Institute of Soil Science and Plant Cultivation - State Research Institute (IUNG-PIB) in Puławy. The first experimental factor was yellow lupine variety: Taper (self-determinate type) and Dukat (traditional type), and the second row factor was share of components in the mixture (lupine and triticale var. Dublet): A - lupine 100% (100 plants·m2), B - lupine 75% (75 plants·m2) + triticale 25% (125 plants·m2), C - lupine 50% (50 plants·m2) + triticale 50% (250 plants·m2), D - lupine 25% (25 plants·m2) + triticale 75% (375 plants·m2), E - triticale 100% (500 plants·m2). The aim of undertaken researches was evaluation of usefulness of traditional and self-determinate varieties of yellow lupine to cultivation with spring triticale. Both yellow lupine varieties occurred useful to cultivation in mixture with triticale in regard on similar rate of growth and development, and particularly similar date of maturation. In the all years of studies were achieved similar yield of triticale cultivated in mixture with traditional and self-determinate lupine variety. Percentage share of individual varieties seeds in yield after the harvest was different than their share in sowing mixture - there was obtained considerably lower share of lupine and greater share of triticale. Therefore to obtain considerably lupine yield its share in the sowing mixture should exceed 50% of pure sowing.
PL
Badania prowadzono w latach 2008-2010, w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym w Grabowie należącym do IUNG-PIB w Puławach. Czynnikiem pierwszego rzędu były odmiany łubinu żółtego: Dukat (typ tradycyjny) i Taper (typ samokończący), a czynnikiem drugiego rzędu udział komponentów w mieszance (łubinu i pszenżyta odm. Dublet): A - łubin 100% (100 roślin·m-2); B - łubin 75% (75 roślin·m-2) + pszenżyto 25% (125 roślin·m-2); C - łubin 50% (50 roślin·m-2) + pszenżyto 50% (250 roślin·m-2); D - łubin 25% (25 roślin·m-2) + pszenżyto 75% (375 roślin·m-2); E - pszenżyto 100% (500 roślin·m-2). Celem przeprowadzonych badań było określenie przydatności tradycyjnych i samokończących odmian łubinu żółtego do uprawy z pszenżytem jarym. Ze względu na zbliżony rytm wzrostu i rozwoju, a zwłaszcza termin dojrzewania, obydwie odmiany łubinu żółtego okazały się przydatne do uprawy w mieszance z pszenżytem. We wszystkich latach badań, uzyskano podobny plon mieszanki pszenżyta uprawianego zarówno z tradycyjną jak i samokończącą odmianą łubinu. Procentowy udział nasion poszczególnych gatunków w plonie po zbiorze był inny niż w wysiewanej mieszance - uzyskano znacznie mniejszy udział łubinu a większy pszenżyta. Dlatego, aby uzyskać znaczny plon łubinu jego udział w wysiewanej mieszance powinien przekraczać 50% siewu czystego.
EN
In the years 2014-2015 the study on the suitability of 7 oat varieties: 2 hulled (Bingo, Krezus) and 5 naked (Cacko, Maczo, Nagus, Polar, Siwek) for cultivation in organic farming was done. The experiments were conducted in two locations: Grabów (Mazowieckie province, organic farm of IUNG - PIB) and Chwałowice (Mazowieckie province, organic farm of CDR in Radom). In 2014 the yield of oats was on average by 2.0 t·ha-1 lower than in 2015 due to adverse weather conditions (excess rainfall and low temperatures during sowing and emergence). Naked varieties responded by greater reduction in yields (yield in the range of 1.5-3.0 t·ha-1) compared to the hulled varieties (4.1-5.4 t·ha-1), which was a consequence of the weaker emergence and small density of canopy. In 2015 favorable distribution of rainfall during a critical period for the development of oats allowed to get a good compactness of crop canopy, which together with the lack of fungal diseases provided the high productivity of this species. In both years of research hulled varieties yielded higher than the naked varieties (on average by 66%). Among the naked varieties the highest yield was obtained for Maczo variety (average 3.76 t·ha-1) and Siwek in Grabow (3.84 t·ha-1) and the lowest for Cacko (2.94 t·ha-1), due to the smallest density of plants and ears. Differences in the intensity of oat infestation between the localizations of experiments and oat varieties were found. Hulled oats varieties: Bingo and Krezus were characterized by greater competitiveness in relation to the weeds compared to the naked oat varieties (13% fewer weeds and 40% less dry matter of weeds). The greater competitive ability against weeds of hulled oat varieties compared with naked was the result of bigger plant and ears density, a greater dry matter of underground parts and the height of plants. Assessment of leaf infection of examined oat varieties in milky-wax maturity stage in 2014 showed moderate intensity of corona rust and leaf spot as well as slight degree of Septoria diseases while in 2015 showed no symptoms. The symptoms of Fusarium disease in both years occurred sporadically and showed no statistically significant differences between varieties.
PL
W latach 2014-2015 przeprowadzono badania przydatności do uprawy w rolnictwie ekologicznym 7 odmian owsa:2 oplewionych (Bingo, Krezus) i 5 nagoziarnistych (Cacko, Maczo, Nagus, Polar, Siwek). Doświadczenia wykonano w 2 lokalizacjach: Grabów (woj. mazowieckie, gospodarstwo ekologiczne IUNG - PIB) oraz Chwałowice (woj. mazowieckie, gospodarstwo CDR Radom).W 2014 r. poziom plonowania owsa był średnio o 2,0 t/ha niższy niż w 2015 r., ze względu na niekorzystne warunki pogodowe (nadmiar opadów i niskie temperatury w okresie wysiewu i wschodów). Większą obniżką plonów zareagowały odmiany nagoziarniste (plon w zakresie 1.5-3.0 t·ha-1) w porównaniu do odmian oplewionych (4.1-5.4 t·ha-1), co było konsekwencją słabszych wschodów i małej zwartości łanów. W 2015 r. sprzyjający rozkład opadów w okresie krytycznym dla rozwoju owsa umożliwił otrzymanie dobrej zwartości łanu, co w powiązaniu z brakiem porażenia przez choroby grzybowe zapewniło wysoką wydajność tego gatunku. W obu latach badań odmiany oplewione plonowały wyżej niż odmiany nieoplewione (średnio o 66%). Spośród odmian nagoziarnistych najwyższe plony uzyskano dla odmiany Maczo (średnio 3,76 t/ha) oraz Siwek w Grabowie (3,84 t/ha), a najniższe dla odmiany Cacko (2,94 t/ha), ze względu na najmniejszą obsadę roślin i kłosów. Stwierdzono różnice w zachwaszczeniu łanów owsa między miejscowościami i odmianami. Odmiany oplewione owsa - Bingo i Krezus wyróżniały się większą konkurencyjnością w stosunku do chwastów w porównaniu do odmian nagoziarnistych (o 13% mniejsza liczba chwastów i o 40% mniejsza sucha masa chwastów). Większa konkurencyjność w stosunku do chwastów odmian oplewionych owsa w porównaniu z nieoplewionymi wynikała z większej obsady roślin i masy części nadziemnych oraz wysokości roślin. Ocena porażenia liści badanych odmian owsa w fazie dojrzałości mlecznowoskowej w 2014 r. wykazała umiarkowane nasilenie rdzy koronowej i plamistości liści oraz niewielki stopień porażenia septoriozą, natomiast w 2015 r. nie wykazała objawów chorobowych. Objawy fuzariozy w obu latach badań wystąpiły sporadycznie i nie wykazano statystycznie istotnych różnic między odmianami.
PL
Celem pracy była ocena plonowania 10 odmian i klonów wierzby w drugiej 4-letniej rotacji uprawianych na glebie lekkiej w warunkach gospodarki wodnej opadoworetencyjnej przy zróżnicowanym zagęszczeniu zrzezów podczas sadzenia (15020, 22134 i 33200 szt.·ha-1). Doświadczenie składało się z okresu przygotowawczego (2007 rok) oraz dwóch 4-letnich okresów odrastania pędów (2008-2011 i 2012- 2015). W ramach gęstości sadzenia rozlosowano siedem odmian (Start, Sprint, Turbo, Ekotur, Olof, Jorr i Tordis) oraz trzy klony wierzby wiciowej (1047, 1054 i 1047D). W drugiej 4-letniej rotacji wpływ gęstości sadzenia w odniesieniu do efektu przeciętnego oraz interakcji gęstości sadzenia z częstotliwością koszenia oraz z odmianami na plon świeżej i suchej masy pędów oraz na zawartość suchej masy w pędach był nieistotny. Odmiany wierzby różniły się plennością. Najwyższe plony uzyskano przy uprawie odmian Ekotur i Tordis (przeciętnie 15,60 Mg·ha-1·rok-1 s.m., niższe – przy odmianie Olof (5,63 Mg·ha-1·rok-1 s.m.), bardzo niskie – u odmian i klonów: 1047, 1054, 1047D, Sprint, Turbo i Jorr (przeciętnie 2,49 Mg·ha-1·rok-1 s.m.), a najniższe - u odmiany Start (0,38 Mg·ha-1·rok-1 s.m.). Dwukrotne koszenie w pierwszej 4-letniej rotacji zmniejszyło plon suchej masy pędów w drugiej 4-letniej rotacji przeciętnie 2,7-krotnie u 10 genotypów, a u odmiany Ekotur 2-krotnie.
EN
The aim of the study was to evaluate the yield of 10 varieties and clones of willow in the second 4-year rotation, cultivated on light soil under rainfall water-retention conditions, at various density of cuttings planting (15,020, 22,134 and 33,200 pieces per hectare). The experiment consisted of a preparatory period (year 2007) and two 4-year periods of shoots regrowth (2008-2011 and 2012-2015). Seven varieties (Start, Sprint, Turbo, Ekotur, Olof, Jorr and Tordis) and three clones (1047, 1054 and 1047D) were drawn within densities of planting. During the second 4-year rotation impact of planting density with respect to the average effect and to the interaction of density of planting with the cutting frequency and varieties on the yield of fresh and dry mass of shoots and the content of dry matter in the shoots was insignificant. Willow varieties differed in fertility. The highest yields were obtained during cultivation of Ekotur and Tordis varities (on average 15.60 Mg·ha-1·yr-1 of dry matter), lower for Olof variety (5.63 Mg·ha-1·yr-1 of dry matter), very low – for 1047, 1054, 1047D clones and Sprint, Turbo and Jorre varieties (an average of 2.49 Mg·ha-1·yr-1 of dry matter), and the lowest for Start variety (0.38 Mg·ha-1·yr-1 of dry matter). Double mowing during the first 4-years rotation decreased yield of dry mass of shoots during of the second 4-year rotation 2.7 times on the average for 10 genotypes and 2 times for Ekotur variety.
EN
The aim of this study was to compare the efficiency of sowing clean and mixtures of spring wheat and triticale, on light soil without the use of chemical production means. The field experiment was conducted in 2009-2011, in a randomized block system with four replications. Varieties of wheat: Bombona and Zadra and Dublet triticale grown in pure sowing and in their mutual mixtures: Bombona+Zadra, Bombona+Dublet and Zadra+Dublet. Mixtures were seeded in a proportion of 50/50% relative to pure seed. Grain crops and the number of stems and crop components were determined. The studies have shown that the spring triticale in pure sowing was the most efficient in yielding - significantly higher than spring wheat varieties and mixtures of: Bombona+Zadra and Bombona+Dublet. It was the result of higher values for all components in triticale crops. Mixtures of crops on average, were similar to the median of their constituent components, however, they showed a large variation over the years. In a favorable year 2010 for cereals, they yielded below expectations, but they yielded the best in the low yielding year (2011). The cultivar mixture of wheat did not differ from the wheat and triticale - wheat mixtures. Among the interspeces mixtures, a combination Zadra+Doublet showed the trend towards higher yielding.
PL
Celem podjętych badań było porównanie wydajności siewów czystych i mieszanek pszenicy jarej i pszenżyta, na glebie lekkiej, bez stosowania nawozów i chemicznych środków ochrony roślin. Doświadczenie polowe przeprowadzono w latach 2009-2011, w układzie losowanych bloków, w czterech powtórzeniach. Odmiany pszenicy: Bombona i Zadra oraz pszenżyto Dublet uprawiano w siewie czystym oraz we wzajemnych mieszankach: Bombona+Zadra, Bombona+Dublet oraz Zadra+ Dublet. Mieszanki wysiewano w proporcji 50/50% w relacji do siewu czystego. Określano plony ziarna oraz liczbę źdźbeł i komponenty plonowania. W badaniach wykazano, że najwyżej plonowało pszenżyto jare w siewie czystym - istotnie wyżej od odmian pszenicy jarej i mieszanek Bombona+Zadra oraz Bombona+Dublet. Było to wynikiem wyższych wartości w pszenżycie dla wszystkich komponentów plonowania. Plony mieszanek w ujęciu średnim były zbliżone do mediany z tworzących je komponentów, wykazywały jednakże dużą zmienność w latach. W korzystnym dla zbóż roku 2010 plonowały poniżej oczekiwań, natomiast najlepiej wypadły w roku słabego plonowania (2011). Mieszanka odmianowa pszenicy nie różniła się wydajnością od pszenicy oraz mieszanek pszenicy z pszenżytem. Sposród mieszanek międzygatunkowych, tendencje do wyższego plonowania wykazywała kombinacja Zadra+Dublet.
EN
Since the contemporary energy policy in most European countries is based, to a significant degree, on the import of the energetic raw materials and the resources of the fossil sources of energy will be exhausted in the nearest perspective, investigation of new, alternative kinds of fuel is at present a highly urgent task. Sweet sorghum belongs to the crops with a high biomass potential due to its high drought. The conducted investigations envisaged to study the impact of various doses of mineral nutrients and the measures of protection of sowings against weeds on the energetic productivity of the sweet sorghum Silosnoje 42 variety and the Medovij hybrid. The experiments were conducted using a method of systematic repetitions and applying common methodologies of agronomy. It was established that application of mineral fertilisers with the dose N80P80K80 on the background of the herbicide Dialen Super favoured increased release of energy by 195.1 GJ ha-1 for the Silosnoje 42 variety and by 224.8 GJ ha-1 for the Medovij hybrid. When a dose of mineral fertilisers N160P160K160 was applied, the increase was respectively 254.8 and 340.2 GJ ha-1 in comparison with variants without fertiliser and herbicide application.
PL
Odkąd współczesna polityka energetyczna w większości krajów europejskich jest oparta, w znacznym stopniu, na imporcie surowców energetycznych a zasoby paliw kopalnianych w najbliższej perspektywie zostaną wyczerpane, badanie nowych, alternatywnych rodzajów paliw stało się bardzo pilnym zadaniem. Słodkie sorgo należy do upraw o silnym potencjale bio-masy, wynikającym z wysokiej zawartości suchej masy. Przeprowadzono badania wpływu różnych dawek nawozów mineralnych i herbicydów na energetyczną wydajność słodkiego sorgo odmiany Silosnoje 42 i hybrydy Medovij. Eksperymenty przeprowadzono z użyciem metody systematycznych powtórzeń i stosowania ogólnie przyjętych metodyk agronomii. Ustalono, że aplikowanie dawki nawozów mineralnych N80P80K80 wraz z herbicydem Dialen Super powodowało wzrost wartości energetycznej do 195.1 GJ ha-1 dla odmiany Silosnoje 42 i do 224.8 GJ ha-1 dla hybrydy Medovij. Gdy zastosowano dawkę nawozów mineralnych N160P160K160, nastąpił wzrost odpowiednio do 254.8 i 340.2 GJ ha-1 w porównaniu z wariantami bez podania nawozu i herbicydu.
EN
The experiment, conducted in 2004-2013, assessed the possibility of organic production of the fruit of three sweet cherry cultivars. The objects studied were trees of the cultivars: ‘Karesova’, ‘Burlat’ and ‘Summit’, grafted on Prunus avium seedlings. The experiment was established in the spring of 2004 in the Experimental Ecological Orchard in Nowy Dwór-Parcela (central Poland). The trees were grown in accordance with the principles of organic fruit-growing. The sweet cherry trees came into bearing fruit in the fourth year after planting and each year yielded poorly, therefore the cumulative yields obtained over the period 2008-2013 were low. The largest amounts of fruit were harvested each year from the trees of the cultivar ‘Karesova’, and the least - from the trees of cv. ‘Summit’. The fruit of the cultivar ‘Summit’ matured about 2 weeks later than the fruits of the cultivars ‘Karesova’ and ‘Burlat’. The cultivar ‘Summit’ also produced fruit with the highest mean fruit weight; however, the fruit crops of this cultivar were observed to have the highest proportion of fruits damaged by the cherry fruit fly (Rhagoletis cerasi) and infected by the brown rot of stone fruits (Monilinia laxa, Monilinia fructigena). The presented results indicate that early ripening cultivars, such as ‘Karesova’ and ‘Burlat’, are more suitable for growing under organic orchard conditions.
PL
W doświadczeniu prowadzonym w latach 2004-2013 oceniano możliwość ekologicznej produkcji owoców trzech odmian czeresni. Przedmiotem badań były drzewa odmian: ‘Karesova’, ‘Burlat’ i ‘Summit’, szczepione na siewkach czereśni ptasięj. Doświadczenie założono wiosną 2004 roku w Ekologicznym Sadzie Doświadczalnym w Nowym Dworze - Parceli (centralna Polska). Drzewa prowadzono zgodnie z zasadami sadownictwa ekologicznego. Czereśnie weszły w okres owocowania w czwartym roku po posadzeniu i co roku owocowały słabo, dlatego plon zebrany w latach 2008-2013 jest niski. Największe plony zbierano corocznie z drzew odmiany ‘Karesova’, a najmniejsze - z drzew odmiany ‘Summit’. Owoce odmiany ‘Summit’ dojrzewały około 2 tygodnie później od owoców odmian ‘Karesova’ i ‘Burlat’. Miały one najwiekszą masę, jednak że w plonie odmiany ‘Summit’ obserwowano największy udział owoców uszkodzonych przez nasionnicę trześniówkę i porażonych przez brunatną zgniliznę drzew pestkowych. Uzyskane wyniki potwierdzają wiekszą przydatność wczesnych odmian czereśni takich jak ‘Karesova’ i ‘Burlat’ do uprawy ekologicznej.
EN
In the years 2005-2013 experiments concerning yielding of potato under organic system in two places of different soil-climatic conditions were conducted. During 9 years in 3-year cycles, 22 cultivars from different group of maturity were tested. It was stated that the yield depended mostly on climatic conditions in years of investigation and cultivars. The place of growing had no statistical influence. An average yield on heavier soil was 211 but on lighter one- 221dt·ha-1 Most of tested cultivars yielded in range 200-300 dt·ha-1 On heavier soil the stability of yielding was grater. It was stated the different reaction of cultivars from different maturity groups. Early and mid-early cultivars achieved higher yields on lighter soil, but late cultivars - on heavier one.
PL
W latach 2005-2013 przeprowadzono badania dotyczące plonowania roślin ziemniaka uprawianych w systemie ekologicznym w dwóch miejscowościach o zróżnicowanych warunkach klimatyczno-glebowych. W ciągu 9 lat, w cyklu 3-letnim, przebadano 22 odmiany z różnych grup wczesności. Stwierdzono, że plony zależały głównie od warunków atmosferycznych panujących w latach badań i od odmiany. Samo miejsce uprawy nie miało istotnego znaczenia. Średni plon uzyskany na glebie mocniejszej wynosił 211, a na glebie lżejszej 221 dt·ha-1. Większość odmian plonowała w zakresie od 200 do 300 dt·ha-1. Stabilność plonowania była większa na glebie mocniejszej. Stwierdzono zróżnicowanie reakcji odmian w poszczególnych grupach wczesności. Odmiany wczesne i średnio wczesne plonowały lepiej w Jadwisinie, natomiast odmiany późniejsze w Osinach.
19
Content available remote Właściwości skrobi decydujące o wartości technologicznej ziemniaka
PL
Przeprowadzono badania oparte o trzyletnie doświadczenie, których celem było określenie wpływu uwarunkowań genetycznych oraz terminu oceny na wybrane parametry jakościowe skrobi oraz jakość frytek i chipsów. Parametrami skrobi, które wykazały najmniejszą stabilność były kwasowość i zawartość wody po rozmrożeniu krochmalu. Najlepszej jakości produkty uszlachetnione otrzymano z odmiany Kiebitz. Okres przechowywania wpływał na pogorszenie jakości frytek i chipsów niezależnie od odmiany.
EN
Based on three years of experience, the study was carried out dealing with the determination of effect of genetics and evaluation date on a selected starch parameters and a quality of french fries and chips. The starch parameters which show the smallest stability are acidity and moisture content alter starch thawing. The best quality fried products were prepared from cultivar Kiebilz. A storage period influenced the quality deterioration of french fries and potato chips irrespective of cultivar.
EN
In the study 9 varieties of winter rye: Bosmo, Dańkowskie Amber, Dańkowskie Diament, Dańkowskie Złote, Daran, Kier, Rostockie, Stanko, Walet and one summer and winter sown variety - Bojko cultivated in organic system were compared. The research was conducted in 2012-2013 in two different locations: Grabów (Masovian voivodeiship) and Taraskowo (Podlasie voivodeship). The number of weeds and their dry matter were analyzed in two growing stages of rye: tillering and dough stage. Moreover the analysis of height, number of tillers and yielding of rye varieties were done. In dough stage number of weeds was big, 235 pcs∙m-2 on average, but their dry matter was on the level of 55 g∙m-2 on average. Rye varieties did not differ significantly due to the number of weeds, based on means from 2 years and locations, except of Bojko. Different reactions of rye varieties in relation to weeds in locations were observed. The most competitive varieties according to dry matter of weeds in dough stage were in Grabów: Dańkowskie Złote, Daran and Walet, and in Taraskowo: Bosmo, Dańkowskie Diament and Rostockie. There were no significant correlations between the level of infestation and morphological features of rye varieties: height and tillering. The observed level of weed infestation did not significantly affect grain yield of tested rye varieties.
PL
Porównano zachwaszczenie 10 odmian żyta ozimego uprawianego w systemie ekologicznym: Bojko, Bosmo, Dańkowskie Amber, Dańkowskie Diament, Dańkowskie Złote, Daran, Kier, Rostockie, Stanko i Walet. Badania przeprowadzono w latach 2012-2013 w 2 lokalizacjach: Grabowie n. Wisłą (województwo mazowieckie) i Taraskowie (województwo podlaskie). Oznaczono liczebność oraz powietrznie suchą masę chwastów w dwóch terminach: w fazie krzewienia oraz dojrzałości woskowej pszenicy oraz wykonano analizy wysokości, rozkrzewienia i plonowania badanych odmian żyta ozimego. W fazie dojrzałości woskowej liczebność chwastów w zasiewach żyta była znacząca, średnio 235 szt.∙m-2, ale ich sucha masa nie była duża, średnio 55 g∙m-2. Odmiany żyta ozimego, średnio z 2 lat badań i miejscowości, nie różniły się istotnie statystycznie pod względem liczby chwastów, z wyjątkiem odmiany Bojko. Stwierdzono różną reakcję odmian na zachwaszczenie w miejscowościach. Odmianami o największej konkurencyjności, mierzonej suchą masą chwastów w fazie dojrzałości woskowej były w Grabowie: Dańkowskie Złote, Daran i Walet, a w Taraskowie: Bosmo, Dańkowskie Diament i Rostockie. Nie stwierdzono wyraźnych zależności między poziomem zachwaszczenia a cechami morfologicznymi odmian żyta: wysokością i rozkrzewieniem. Obserwowany poziom zachwaszczenia nie wpływał istotnie na plony ziarna badanych odmian żyta ozimego.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.