Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 50

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  electric power network
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W prawie budowlanym dokonuje się klasyfikacji obiektów budowlanych na budynki, budowle i obiekty małej architektury. Explicite zdefiniowany jest budynek, ale bez określenia elementów składowych. Budowlą natomiast jest obiekt niebędący budynkiem. Takie potraktowanie wymienionej problematyki stwarza wiele trudności przy klasyfikacji obiektów budowlanych. Dotyczy to m.in. obiektów elektroenergetycznych. Klasyfikacja ta jest istotna przy ustalaniu np. podatku od nieruchomości.
EN
The construction law classifies construction facilities into buildings, structures and small architecture objects. Explicitly is defined as a building but no components are defined. A structure is an object that is not a building. Also the treatment of the above-mentioned issues poses many difficulties at the outset in terms of the appropriate qualification of the considered construction facilities. This applie sincl. to power facilities. This classification is important when determining, for example property tax.
PL
Stacje ładowania pojazdów elektrycznych stają się coraz bardziej popularne. Wraz ze wzrostem liczby stacji ładujących wzrasta problem jakości energii w sieci elektroenergetycznej. Szybkie ładowanie wymaga dużej mocy ładowania przez krótki czas, co powoduje przeciążenie sieci energetycznej z powodu jednoczesnego ładowania wielu pojazdów elektrycznych. Hybrydowa stacja szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych zlokalizowana przy autostradach jest proponowana w celu rozwiązania problemów z przeciążeniami i jakością energii przy ładowaniu baterii elektrycznych pojazdów ciężarowych i autobusów. Proponowana konfiguracja integruje hybrydową stację szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych z systemem energetycznym oraz umożliwia dwukierunkowy przepływ energii i poprawia jej jakoś.
EN
The charging stations of electric vehicle become more popular. With the increase in the number of charging station increases the problem of energy quality in power network. The fast charging of EV needs more charging power for short time, which gives rise to overloading of the power network due to simultaneous charging of multiple EVs. The hybrid fast charging station of EV located by highways is proposed in order to solve problems with network overloads and energy quality during the charging of heavy good trucks and buses batteries. The proposed configuration integrates the hybrid fast charging station of EV.
PL
Artykuł jest kontynuacją części 1., pt. „Wpływ stacji szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych na sieć elektroenergetyczną” z nr 6. Przedstawiony jest model elektryczny i matematyczny hybrydowej stacji szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych zlokalizowanej przy autostradach. Proponowana konfiguracja stacji ma na celu rozwiązanie problemów z przeciążeniami i jakością energii przy ładowaniu baterii elektrycznych pojazdów ciężarowych i autobusów. Zastosowanie dwukierunkowego przekształtnika DC umożliwia dwukierunkowy przepływ energii, a jednoczesne zastosowanie filtrów: aktywnego, pasywnego, zaburzeń doziemnych i wspólnych poprawia jej jakość.
EN
The article is a continuation of Part 1 „Influence of fast charging station for electric vehicles on power supply network” from No. 6. An electric and mathematical model of a hybrid station for fast charging of electric vehicles located by highways is presented. The proposed configuration is aimed at solving problems with overloads and energy quality during the charging electric batteries for trucks and buses. The use of a bidirectional DC converter enables two-way energy flow, and the simultaneous use of active and passive filter, and also differential-mode voltage and common-mode voltage filter, improves its quality.
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie sieci neuronowej do optymalizacji rozpływów mocy w sieciach dystrybucyjnych. Przedstawiono strukturę i parametry zastosowanej sieci neuronowej oraz proces uczenia i testowania sieci neuronowej. Rezultaty uzyskiwane przez sieć neuronową oceniono porównując jej do rezultatów osiąganych przy użyciu metody „Primal dual interior point method” wykorzystywanej przez funkcje optymalizacyjne pakietu „Matpower”. Obliczenia zrealizowano w środowisku obliczeniowym programu Matlab. Analizy obliczeniowe pokazały, iż zaprojektowana sieć neuronowa uzyskuje zbliżone wyniki jak klasyczne algorytmy optymalizacji.
EN
The article presents the use of a neural network to optimize power flows in distribution networks. The structure and parameters of the used neural network as well as the process of learning and testing the neural network are presented. The results of the neural network were compared to the results of the „Primal dual interior point method” method used by the optimization functions of the „Matpower” package. The calculations were made in the Matlab program. Computational analyzes have shown that the designed neural network obtained similar results as classical optimization algorithms.
PL
W artykule przedstawiono nowatorską metodę obliczania wartości prądów płynących w przewodach odgromowych linii elektroenergetycznych w czasie zwarć. Metoda może być stosowana dla złożonych układów sieciowych, składających się z kilku stacji oraz różnych typów linii. Analizowane mogą być linie jedno- i dwutorowe z jednym bądź dwoma przewodami odgromowymi. Metoda pozwala na dobór przewodów odgromowych pod względem wytrzymałości cieplnej z mniejszym ryzykiem niepewności niż powszechnie stosowane metody. Prezentowana metoda obliczeniowa pozwala również na ocenę ochrony przeciwporażeniowej linii, poprzez wyznaczenie wartości prądów płynących w uziomach słupów.
EN
The paper presents a new method for calculating of currents in the earth wires during a phase to earth fault. The method can be used for analysis of power system that consists a several number of substations and transmission lines of different types. It can be used for analysis of single and double circuit overhead transmission lines with one or two earth wires. The method allows for earth wire thermal rating selection with lower level of uncertainty compared to the existing calculation methods. Additionally it allows for evaluation of shock hazards by calculating earthing currents and voltages for every tower of the line.
PL
W artykule przedstawiono sposoby analizy poprawności działania układów automatyki elektroenergetycznej, ze szczególnym uwzględnieniem metod wykorzystujących metody symulacji komputerowych do modelowania przebiegu procesów zachodzących w rzeczywistych sieciach elektroenergetycznych. Opisano podstawowe zasady tworzenia takich modeli. Wyniki uzyskane z tego typu badań symulacyjnych można z powodzeniem wykorzystać do weryfikacji poprawności już obecnie stosowanych algorytmów, jak i do dokładnego testowania nowych metod przeznaczonych dla układów automatyki elektroenergetycznej, co zostało zilustrowane na przykładzie testów nowego szybkiego algorytmu zabezpieczenia linii dwutorowej.
EN
This article presents methods of evaluation of power automation systems, with particular emphasis on computer simulation methods to model processes occurring in real power grids. The rules for creating and using such models have been described. The results obtained from this type of simulation research can be successfully used to verify the correctness of already used algorithms, as well as to evaluate new methods for power automation systems, which was illustrated in the example of testing a new, fast protection algorithm to parallel transmission line.
PL
W artykule przedstawiono wyniki statystycznej analizy planowych prac eksploatacyjnych realizowanych w elektroenergetycznych sieciach dystrybucyjnych średniego oraz niskiego napięcia. W celu zapewnienia właściwej eksploatacji tych sieci konieczne jest wykonanie szeregu prac, wymagających wyłączenia określonych urządzeń. Sytuacja taka, przy ograniczonych możliwościach rezerwowania w sieciach dystrybucyjnych, skutkuje występowaniem przerw w zasilaniu. W artykule dokonano podziału oraz charakterystyki prowadzonych prac, a także określono podstawowe parametry i charakterystyki dotyczące planowych przerw w zasilaniu energią elektryczną.
EN
The article presents the results of statistical analysis of planned maintenance works carried out in medium and low voltage power distribution networks. In order to ensure proper operation of these networks, it is necessary to perform a series of works requiring the shutdown of certain devices. Such a situation, with limited possibilities of reserving in distribution networks, results in interruptions in power supply. The article presents the division and characteristics of the works carried out, as well as the basic parameters and characteristics regarding the planned interruptions in the power supply.
PL
W pracy przedstawiono zjawiska występujące podczas załączania krótkich linii kablowych łącznikiem próżniowym. Przeprowadzono symulacje komputerowe oraz rozpatrzono kilka wariantów pracy. Sprawdzono wpływ długości załączanego kabla na wartości napięć i prądów. Przedstawiono oraz przeanalizowano otrzymane wyniki, uzyskane drogą symulacji komputerowych.
EN
The paper presents phenomena occurring when switching on short cable lines with a vacuum breaker. Computer simulations were carried out and several work options were considered. The influence of the length of the switched cable on the values of voltages and currents was checked. Obtained results by computer simulation were presented and analyzed.
PL
W opracowaniu zaprezentowano aktualny stan prawny mikroinstalacji PV w Polsce. Omówiono najważniejsze konfiguracje współpracy mikroinstalacji PV z sieciami elektroenergetycznymi niskiego napięcia. Zaprezentowano również przykładową procedurę zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji PV do sieci EE. Oszacowano też oczekiwany czas zwrotu inwestycji dla typowej przydomowej mikroinstalacji PV.
EN
The paper presents the current legal status of PV microinstallations in Poland. The most important configurations of PV microinstallations cooperation with low voltage power grid are discussed. An example of a filing procedure the connection of PV microinstallations to the power grid is also presented. Time of return on investment for typical household PV installations is also estimated.
PL
Artykuł jest kontynuacją zagadnień dotyczących parametryzacji stref pomiarowych zabezpieczeń odległościowych. Przedstawiono w nim podstawowe zasady parametryzacji zasięgów rezystancyjnych stref pomiarowych kryterium odległościowego oraz zaprezentowano dane obiektowe przydatne w obliczeniach praktycznych tych zasięgów. Przedstawiono również jeden z czynników fałszujących wyznaczaną impedancję pętli zwarcia, tj. pojawienie się rezystancji łuku zwarciowego, która jest silnie skorelowana z zagadnieniem wyznaczania zasięgu stref pomiarowych kryterium odległościowego oraz zaprezentowano wybrane modele rezystancji łuku, które mogą być przydatne dla celów parametryzacji zabezpieczeń odległościowych.
EN
The article is a continuation of issues concerning parameterization distance relays measuring zones. The basic principles of range parametrizatio of resistive measuring zones of distance criterion and data objects useful for practical calculations of these ranges are presented. It also introduces factor which adultresates the fault loop inp. The emergence of resistance short arc, which is strongly correlated with the issue of determining the coverage measurement areas of distance criterion. It presents chose models of the arc of resistance which can be useful for parameterization distance relays.
PL
Publikacja przedstawia szkic projektu wykonania obiektowej elektroenergetycznej sieci kablowej SN, który zawiera następujące elementy: podstawę opracowania, opis stanu istniejącego, wyciąg z warunków technicznych zasilania, obliczenia oraz uwagi końcowe.
PL
Miejsca połączeń elektrycznych są potencjalnym źródłem zagrożenia, wynikającego z trudnych warunków operacyjnych, takich jak przepływ dużych prądów, warunki środowiskowe, narażenie na wibracje połączeń skręcanych, rosnąca z czasem rezystancja styku. W artykule przedstawiono system GIT chroniący instalacje elektroenergetyczne przed skutkami wzrostu temperatury. Zaprezentowane rozwiązanie zostało zaprojektowane w celu zminimalizowania ryzyka związanego ze zwiększoną temperaturą, która może pojawić się na mostach, szynach, kablach, przepustach, izolatorach i stykach aparatury łączeniowej, a także odbiornikach i generatorach energii elektrycznej. System GIT ma na celu ciągłe monitorowanie temperatury w newralgicznych punktach instalacji elektroenergetycznej, włączając w to połączenia szyn z aparatami łączeniowymi znajdującymi się pod napięciem. Opracowane sensory przewidują możliwość pomiaru temperatury nawet w przypadku, kiedy w szynach lub mostach nie płynie prąd.
EN
Electrical connections are a potential source of hazards due to difficult operating conditions such as high currents, environmental conditions, vibration exposure to twisted connections, and contact resistance increasing over time. The article presents the GIT system protecting electrical installations against the effects of temperature rise. The presented solution is designed to minimize the risk of increased temperatures that may occur on bridges, rails, cables, culverts, insulators and contacts of the switching equipment, as well as the receivers and generators. The GIT system is designed to continuously monitor the temperature in the critical points of the power system, including the connections of contactor or breaker unit. Developed sensors can measure the temperature even in unconnected, unpowered rails or bridges.
PL
W artykule przedstawiono analizę dotyczącą wpływu obciążenia promieniowej sieci elektroenergetycznej SN, na wskaźniki asymetrii napięć na szynach stacji WN/SN oraz u odbiorców końcowych. Przedstawiono podstawowe zależności charakteryzujące asymetrię napięciową w układach elektroenergetycznych. Stosując model przykładowego fragmentu sieci SN z punktem neutralnym uziemionym przez dławik, przeprowadzono obliczenia napięć i jego składowych symetrycznych w programie inżynierskim DigSilent PowerFactory. Zaprezentowano i omówiono rezultaty dla dwóch rodzajów kablowych linii elektroenergetycznych.
EN
In this paper we analyzed the influence of a power loading in radial medium-voltage electrical grid on the voltage asymmetry indicators measured on a busbar of high-voltage to medium-voltage main station and on a load terminal. We introduced the basic equations which characterized a voltage asymmetry in a distribution and transmission grids. By the usage of an exemplary model of a medium-voltage grid with neutral point grounded by a Petersen coil, we made the calculations of voltages and symmetrical components in a program DigSilent PowerFactory. The results were discussed for a two different types of the cable power lines.
PL
W artykule przedstawiono możliwość zastosowania wykładników Lapunowa jako kryterium stabilności systemu elektroenergetycznego. Omówiono podstawy teoretyczne wykładników oraz sposoby ich wyznaczania. Na przykładzie prostego modelu generator-sieć sztywna pokazano, że wykładnik Lapunowa może służyć jako kryterium stabilności SEE, a jego zbliżanie się do zera świadczy o możliwości utraty stabilności przez system.
EN
The paper presents the possibility of Lyapunov exponents application as a criterion for the power system stability. The theoretical basis and methods of their calculation are also included. A simple SMIB model (Single Machine Infinite Bus System) has been used to show that the Lyapunov exponent can be used as a criterion for the stability of the power system. Its approach to zero indicates the possibility of losing the stability of the power system.
PL
W dwuczęściowym artykule przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące wykorzystania zasobników energii w różnych systemach zasilania. Omówiono perspektywy rozwoju zasobników energii. Sformułowano wnioski końcowe.
EN
In two part article applications of energy storages in the various power systems were presented. Prospects for the development of energy storage were described. The final conclusions have been presented.
PL
W dwuczęściowym artykule przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące wykorzystania zasobników energii w różnych systemach zasilania. Omówiono perspektywy rozwoju zasobników energii. Sformułowano wnioski końcowe.
EN
In two part article applications of energy storages in the various power systems were presented. Prospects for the development of energy storage were described. The final conclusions have been presented.
PL
W artykule scharakteryzowano wybrane zagadnienia związane z zabezpieczeniami odległościowymi linii elektroenergetycznych wysokich i najwyższych napięć. Przedstawiono istotę i podstawowe zasady formułowania kryterium podimpedancyjnego. Omówiono jego charakterystykę impedancyjno-czasową w kontekście zapewnienia wysokiej selektywności działania. Zaprezentowano zasady formowania zasięgów reaktancyjnych stref pomiarowych dla wybranych ich kształtów. Zasygnalizowano potrzebę uwzględniania – szczególnie na etapie kształtowania zasięgów rezystancyjnych – szeregu czynników fałszujących „pomiar impedancji”, które mogą w sposób zasadniczy wpłynąć na dokładność i poprawność działania tej klasy zabezpieczeń.
EN
The article describes selected issues related to the security distance protection power lines of high and very high voltage. It presents the essence and basic principles of formulating criteron under-impedance. Discusses its time – impedant characteristics in the context of ensuring a high selectivity of action. Presented the principles of range formation of reactive measuring zone for selected shapes. It signaled the need to take into account, particularly at the stage of development of resistance ranges, a number of factors adulterating „impedance measurement” that could fundamentally affect the accuracy and appropriateness of action of this class of security.
PL
W artykule przedstawiono wpływ energetyki odnawialnej na stabilność małego systemu elektroenergetycznego. Analizy dokonano na podstawie rzeczywistego systemu Wysp Maltańskich, który dopiero w 2015 roku został połączony kablem podmorskim z Sycylią.
EN
This paper presents the impact of renewable energy sources on the stability of small energy system. Analyses based on the real system located in the Maltese Islands, which was connected scarcely in 2015 with undersea cable to Sicily.
PL
Energoelektronika należy do tych gałęzi przemysłu, na które w zasadniczy sposób wpływa rozwój nauki oraz osiągnięcia nowoczesnych metod projektowania urządzeń służących do przetwarzania energii elektrycznej. Dokonywane jest to z aktywnym wykorzystaniem szybkiego postępu w zakresie inżynierii materiałowej, w tym ferromagnetyków. W pracy przedstawiono wyniki badań wybranych własności magnetycznych rdzeni blokowych z taśm nanokrystalicznych. Dodatkowo, w końcowej części pracy wykazano pełną przydatność nowych konstrukcji dławików i transformatorów pracujących w podwyższonej częstotliwości.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.