Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 52

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  walcowanie na zimno
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
Most cold rolling mills are prone to chatter problem. Chatter marks are often observed on the strip surface in cold rolling mill leading to downgrade and rejection of rolled material. Chatter impact product quality as well as productivity of mill. In absence of online chatter detection no corrective action can be taken immediately and whole campaign gets affected. Most conventional approach for online chatter detection is by using vibration measurement of mill stands in time & frequency domain. Present work proposes two approaches to detect chatter in cold rolling mill using a statistical technique called Principal Component Analysis (PCA). In this paper two methods are used for chatter detection. First method applies PCA on Fast Fourier Transform (FFT) to differentiate between chatter and non-chatter condition. Second method applies PCA on statistical parameters calculated from raw vibration data to detect chatter.
2
Content available remote Wybrane aspekty odkształcenia plastycznego na zimno stali AISI 304
PL
Celem badań była analiza wybranych technicznych i strukturalnych aspektów odkształcenia plastycznego na zimno w procesie walcowania blach ze stali AISI 304. Metodyka badawcza obejmowała obserwacje struktury na mikroskopie świetlnym, badania własności mechanicznych określone w statycznej próbie rozciągania i pomiary twardości. Analizę składu fazowego przeprowadzono na podstawie badań rentgenograficznych. Potwierdzono analityczną zależność granicy plastyczności badanej stali od stopnia gniotu w procesie walcowania, co ma istotne znaczenie praktyczne dla tej technologii wytwarzania blach cienkich ze stali austenitycznej. Przeprowadzone badania metalograficzne i rentgenowska analiza fazowa wykazały, że w walcowanej na zimno stali austenitycznej przy większych stopniach gniotu zachodzi bezpośrednia przemiana fazowa (γĺα’).
EN
The aim of the study was to analyze the chosen technical and structural aspects of cold deformation in the rolling process of the AISI 304 steel sheets. The investigations included observations of the microstructure on a light microscope, a study of mechanical properties during static tensile tests and hardness measurements. The analysis of the phase composition was carried out by means of an X-ray diffractometer. It was found that the value of the AISI 304 steel’s tensile strength, yield point and hardness increase as the degree of its deformation increases, but simultaneously the value of elongation decreases. The analytic dependence of the yield point of the investigated steel on the deformation degree under cold rolling pressing process has been confirmed. The determination of this relation is crucial for the technology and precise shaping the properties of the sheet metal of austenitic steel under the production stage. The conducted metallographic investigations and X-ray phase analysis show that the plastic deformation under the cold working of austenitic steel AISI 304 induces the direct phase transformation (γĺα’) in its structure.
PL
W artykule przedstawiono problemy oceny stanu frezu kulistego przy obróbce elementów trójwymiarowych. Przedstawiono wybrane metody oceny zużycia ostrzy narzędzia w zmiennych warunkach skrawania.
EN
The paper presents some problems related to the ball nose end mill wear estimation during milling three-dimensional elements. The selected methods of tool wear assessment in variable milling conditions are presented.
PL
Zrealizowano próby walcowania na zimno stali w gatunku X60MnAl20-3 z dodatkiem wanadu, uzyskując blachę o grubości 1mm. Umocnioną blachę poddano zabiegowi wyżarzania rekrystalizującego. Określono właściwości mechaniczne oraz mikrostrukturę walcowanej stali. Wykonano próby tłoczności metoda Errichsena. Przeprowadzone badania ułatwią dobór parametrów procesu, pozwalających na uzyskanie optymalnych właściwości wyrobu końcowego.
EN
Cold rolling process of steel X60MnAl20-3with vanadium added has been realised, obtaining a sheet thickness of 1mm. The reinforced sheet was subjected to recrystallization annealing. Mechanical properties and microstructure of rolled steel were determined. Errichsen method was performed. The research will make it easier to select the process parameters to achieve the optimum properties of the final product.
EN
In this paper the local and distortional buckling analyses of axially loaded cold-rolled channel and sigma profiles were performed. The critical buckling load was computed by solving the linear eigenvalue problem for different numerical models using Finite Element Method and simplified formulas implemented in Eurocode and proposed by Hancock and Schafer. The buckling analyses were conducted to prove that the sigma cross-section can be successfully replaced by channel cross-section with additional elastic supports placed in folds of the web. It was demonstrated that the folds in the web of the sigma cross-section (additional elastic supports) reduce the slenderness of the web. So, the critical distortional stress can be calculated based on analytical formulas derived for the channel crosssection taking into account the web height between the folds.
PL
W niniejszej pracy analizowano wpływ wyżarzania rekrystalizującego na mikrostrukturę i właściwości stali wysokomanganowej z aluminium gatunku X60MnAl30-9. Porównano mikrostrukturę i właściwości mechaniczne badanej stali do innych stali wysokomanganowych charakteryzujących się przy odkształcaniu na zimno efektem TRIP i TWIP. Badano mikrostrukturę wyjściową i po wyżarzaniu Na próbkach o dużej plastyczności przeprowadzono próbę miseczkowania metodą Swifta.
EN
The aim of research was to analysis of influence of annealing at microstructure high Mn-Al X60MnAl30-9 steel. The mechanical properties and the microstructure was compared with other Mn-Al steels, which have TWIP and TRIP effect during the cold straining. The microstructure after and before annealing was analyzed. On samples with high plasticity, the cupping test by Swift was made.
PL
Niniejszy artykuł przedstawia badanie porównawcze odporności korozyjnej austenitycznej stali stopowej AISI 304L (EN 1.4307). Wyniki badań ilustrują odporność na korozję wżerową stali po walcowaniu na zimno oraz pasywowaniu w różnych warunkach. Badania elektrochemiczne przeprowadzone były dla trzech grup próbek: po walcowaniu na zimno, oraz po walcowaniu na zimno i pasywowaniu w kwasie azotowym (V) w temperaturach 20°C i 60°C. W każdym z wymienionych z przypadków zaobserwowano zjawisko korozji wżerowej. Największą odporność na korozję wżerową wykazała próbka walcowana na zimno poddana pasywowaniu w temperaturze 60°C.
EN
This paper presents a comparative study of the corrosion resistance of austenitic steels AISI 304L (EN 1.4307). Studies show a resistance to pitting corrosion of steel after cold rolling and passivation under different conditions. Electrochemical studies were carried out on three groups of samples: after cold rolling, after cold rolling and passivation in nitric acid (V) at temperatures of 20°C and 60°C. In each of these cases has been noted the phenomenon of pitting corrosion. The highest resistance to pitting corrosion was observed in the samples subjected to cold rolling and passivation at 60°C.
PL
Niniejszy artykuł prezentuje badania porównawcze odporności korozyjnej austenitycznej stali stopowej AISI 304L (EN 1.4307) w roztworze Ringera. Wyniki badań przedstawiają odporność stali na korozję wżerową stali po walcowaniu na zimno oraz pasywowaniu w różnych warunkach. Badania elektrochemiczne przeprowadzono dla trzech grup próbek: po walcowaniu na zimno, po walcowaniu na zimno oraz pasywowaniu w kwasie cytrynowym i kwasie wersenowym w temperaturach 20°C i 60°C. W każdym z wymienionych przypadków zaobserwowano zjawisko korozji wżerowej. Największą odporność na korozję wżerową wykazała próbka walcowana na zimno poddana pasywowaniu w temperaturze 60°C.
EN
This paper presents a comparative study of the corrosion resistance of austenitic steel AISI 304L (EN 1.4307) in the Ringer’s solution. The studies describe the resistance to pitting corrosion of the stainless steel after the cold rolling and passivation under different conditions. Electrochemical studies were carried out on three groups of samples: after cold rolling, after cold rolling and passivation in the citric acid and edetic acid at temperatures of 20°C and 60°C. In each of these cases, the phenomenon of pitting corrosion has been noted. The highest resistance to pitting corrosion was observed in the samples subjected to the cold rolling and passivation at 60°C.
EN
With the aim of developing dual phase (DP) microstructure using a continuous annealing process, four steels with different chemical compositions were investigated in the axisymmetrical plastometric tests and during the cold rolling process. The rheological model for these steels was developed using the results of the plastometric tests and application of the inverse analysis. Load–displacement curves were used to identify parameters of the rheological model, which was incorporated into the finite element code for rolling. First, the model was validated with experiments realized on the laboratory cold rolling mill. Calculated loads were compared with experimental data and good agreement was obtained. Beyond this, metallographic analysis was performed and deformation of the ferritic–pearlitic microstructure during rolling was investigated. Finally, the generated results were combined in the form of the multi-scale numerical model based on the digital material representation approach capable of investigating local microstructural inhomogeneities.
10
Content available remote Technologie wytwarzania blach cienkich ze stali wielofazowych AHSS dla motoryzacji
PL
Wytwarzanie blach stalowych o pożądanej strukturze wielofazowej przeznaczonych na nadwozia nowoczesnych samochodów wymaga precyzyjnego doboru składu chemicznego stali, a także dotrzymania wąskich reżimów technologicznych podczas całego cyklu produkcyjnego. W zależności od przeznaczenia elementu produkowane są blachy walcowane na gorąco i na zimno o szerokim zakresie własności mechanicznych i technologicznych, które mogą być cynkowane lub są niepokrywane. W przypadku stali wielofazowych szczególnie istotne jest właściwe sterowanie temperaturą obrabianej cieplnie taśmy stalowej w celu kontroli postępu poszczególnych przemian fazowych.
EN
The production of steel sheets with a desired multiphase structure for the bodies of modern cars requires a precise selection of a chemical composition of steel and keeping narrow technological windows during the whole production cycle. Zinc-coated or uncoated hot-rolled sheets and cold-rolled sheets of a wide range of mechanical and technological properties are produced depending on the application of an element being manufactured. The precise control of the temperature of a steel strip being produced in order to monitor the progress of specific phase transformations is especially important for multiphase steels.
EN
Modern aluminium alloys are more commonly used in various industries. Often the products of such materials operate at elevated temperatures. In addition to standard requirements in terms of mechanical and technological properties, one of the key performance properties becomes the increased resistance to annealing. This paper examines the heat treatment effect on the mechanical properties of sheets made of aluminium with grain refiner additions (Ti + B), Fe, Si and Mn. Tested materials were obtained by cold-rolling strips, manufactured by twin-roll casting – TRCmethod. TRC method is increasingly being used in the manufacture of flat-rolled products. This technology eliminates the hot rolling operations and the strip obtained by TRC method can be subjected to direct cold rolling.
PL
Nowoczesne stopy aluminium znajdują coraz szersze zastosowanie w różnych dziedzinach przemysłu. Niejednokrotnie wyroby z takich materiałów pracują w podwyższonych temperaturach. Obok standardowych wymagań w zakresie własności mechanicznych i technologicznych jedną z kluczowych własności użytkowych staje się podwyższona odporność cieplna. W pracy przebadano wpływ obróbki cieplnej na własności mechaniczne blach z aluminium z dodatkami rozdrabniacza ziarna (Ti + B), Fe, Si oraz Mn. Materiały poddawane badaniom wytworzono przez walcowanie na zimno taśm uzyskanych metodą twin-roll casting – TRC. Metoda TRC jest coraz częściej wykorzystywana w produkcji płaskich wyrobów walcowanych. Eliminuje ona konieczność prowadzenia walcowania na gorąco, a taśma uzyskana metodą TRC może być poddawana bezpośredniemu walcowaniu na zimno.
EN
In this paper, we investigate the structural evolution of a fine-grained Ni3Al (Zr, B) intermetallic-based alloy during cold rolling. X-ray diffraction (XRD) and field emission gun (FEG) scanning electron microscopy (SEM) were used with an electron backscattered diffraction (EBSD) system to analyse changes in the ordering, microstructure, microtexture and lattice strain during plastic deformation of the investigated alloy. The results showed that the Ni3Al (Zr, B) intermetallic-based alloy underwent extensive microstructural and ordering changes upon plastic deformation. This transformation was facilitated by a change in the rolling texture from that of a pure metal to that of an alloy. This textural transition could be attributed to the localisation of the plastic deformation in the form of intense shearing. The occurrence of mechanical twinning was not directly confirmed by the experimental results; therefore, the reordering transition could also have affected the occurrence of the shear banding. The lattice strain was also analysed using the EBSD method (using local misorientation or pattern quality approaches) and microhardness measurements, which showed that the observed structural transformation was also facilitated by an accommodation process that produced a partial release of stored energy.
EN
The aim of the study was to determine the microstructure and residual stress changes which appears in the S235 steel (which is designed for operating in elevated temperatures) during cold rolling. The changes of orientation, both morphological and crystallographic, are occurring as a result of the rolling process. Analysis of the results allowed to determine the change in grain morphology (size, shape), determination of grain morphology of the rolling direction and determination of crystallographic texture. The dislocation density present in the material before and after the cold rolling process was estimated on the basis of dislocation structure images obtained via transmission electron microscope. The observed microstructural changes were correlated with the results of nondestructive testing using eddy current method. They allowed for the identification of the state of stress measured on three different surfaces of the rolled sheet (parallel and perpendicular to the rolling direction). As the result the usability of using the non - destructuve techniques of stress level determination was proved.
PL
Procesy wytwarzania taśm z aluminium i jego stopów zawierają standardowo proces odlewania, gorącego i zimnego walcowania oraz opcjonalną obróbkę cieplną. Podejście takie nie jest w pełni efektywne z ekonomicznego punktu widzenia wobec dużych nakładów inwestycyjnych i operacyjnych. Nowoczesne, alternatywne do technologii tradycyjnej technologie produkcji tych materiałów składają się z ciągłego odlewania, walcowania na zimno i obróbki cieplnej. Główną zaletą tych technologii jest wyeliminowanie operacji walcowania na gorąco. Określenie przydatności materiałów otrzymywanych tą metodą do różnych zastosowań, jest więc ważnym problemem badawczym. W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu dodatków stopowych na strukturę powstałych stopów, wpływu odkształcenia na zimno oraz obróbki cieplnej na twardość oraz przewodność elektryczną wyrobów odlanych oraz zimno walcowanych.
EN
The conventional flat rolled aluminium and aluminium alloy manufacturing process consist of DC casting, hot and cold rolling and optional heat treatment. This technological route is not optimal from economic aspects due to high investment and production costs. New alternative manufacturing technologies consist of continuous casting, cold rolling and heat treatment. The main advantage of this technology is hot rolling operations elimination. Determinate the suitability of these materials for different applications is an important research problem. The paper presents influence of alloying elements on the structure of aluminium alloys, influence of deformation on hardness and electrical conductivity of final rolled products.
PL
Pomiary odkształceń w procesach przeróbki plastycznej mogą zostać wykonane na wiele sposobów. W ostatnich latach, ze względu na dużą dokładność oraz szybkość, bardzo popularne stały się optyczne systemy pomiarowe. Niestety, w większości wypadków, za pomocą tego typu systemów można realizować jedynie pomiar odkształceń na powierzchni zewnętrznej jak np. w przypadku pomiarów odkształceń tłoczonych blach. W niniejszym artykule zaprezentowano prototypowy system, umożliwiający pomiar odkształceń w procesach przeróbki plastycznej z uwzględnieniem trzech wymiarów, oraz zmian grubości badanego elementu. System jest w znacznym stopniu zautomatyzowany poprzez zastosowanie dedykowanego oprogramowania, będącego integralną częścią systemu. Pomiary testowe wykonane zostały na przykładzie wyrobów uzyskanych w procesie walcowania pielgrzymowego, jednak system może zostać przystosowany do pomiarów w innych procesach przeróbki plastycznej metali.
EN
Strain measurement in cold plastic working processes can be performed in many ways. In recent years, due to the high accuracy and sped, optical measuring systems have become very popular. Unfortunately, in most cases, such systems can be used only to measure strain on the element outer surface, in example metal sheet pressing process. This paper present a prototype system which allow to measure deformation in cold plastic working processes, taking into account the three dimensions, and variation o the element thickness. Most of tasks are fully automated, due to using dedicated software which is integral part of this system. Test measurements were made on the sample tubes from pilger rolling process, however system can be adapted to measure deformation in any cold working process.
PL
Stosując oprogramowanie typu MES, jakim jest Ansys 11, przedstawiono analizę stanu naprężeń i odkształceń w wykonanym z węglika spiekanego walcu roboczym sześciowalcowej walcarki do walcowania ultratwardych blach cienkich na zimno. Stwierdzono iż zasadniczym problemem w utrzymaniu założonego przedziału tolerancji grubości pasma po odkształceniu – równego ±0,5% nominalnego wymiaru grubości h1 są odkształcenia kontaktowe na powierzchni styku walców roboczych i oporowych. Odkształcenia te pozostają też znaczące w strefie styku walca roboczego z materiałem.
EN
Work contains analysis of condition of strain and stress in working roller made of sintered carbides in six roller mill for cold rolling ultrahard metal, based on FEM Ansys 11software pack. It has been certified that basic problem in keeping the right range of tolerance of strip thickness after deformation equal ± 0.5% of nominal dimension h1 are contact deformation on contact surface of working and resistant roller. Anyhow these deformations are significant between the working roller surface and material.
EN
Method for the assessment of technological lubricants for cold rolled sheets with the criterion of efficiency is described. The evaluation of lubricants, currently used or tested once on the cold rolling mill 1700 in ArcelorMittal Temirtau JSC (“AMT” JSC), is described. It was revealed that there were no lubricants more efficient than the reference Quakerol 671 found. The less efficient lubricants are: Efirol-VP 5%, AKTO – 5%, Emulsol – 5%. The efficiency of various lubricants on technological parameters on the rolling mill 1700 of AMT JSC is considered.
PL
W pracy opisano metodę oceny smarów technologicznych w procesie walcowania blachy na zimno w oparciu o złożone kryterium efektywności. Ocenę przeprowadzono dla smarów stosowanych powszechnie lub wybranych do badań w warunkach walcowni na zimno 1700 w ArcelorMittal Temirtau SA („AMT” SA). Wykazano, że nie ma bardziej skutecznego smaru niż wybrany Quakerol 671. Mniej wydajnymi smarami są: Efirol-VP 5%, Akto - 5%, Emulsol - 5%. Przeprowadzono rozważania nad wydajnością zastosowania różnych smarów i jej wpływem na parametry technologiczne w walcowni zimnej 1700 AMT SA.
EN
Two steels with different chemical compositions were investigated in the cold rolling process. The rheological model for both steels was developed by conducting series of uniaxial plastometic tests and application of the inverse analysis. Obtained load-displacement curves were used to identify parameters of the rheological model, which was incorporated into the in-house finite element code for rolling. The model was validated with experiments realized at the laboratory cold rolling mill. Calculated loads were compared with experimental data and good agreement was obtained. Beyond this, metallographic analysis was performed and deformation of the ferritic-pearlitic microstructure during rolling was investigated.
PL
Dwie stale o różnym składzie chemicznym badano w procesie walcowania na zimno. Model reologiczny dla tych stali opracowano na podstawie badań plastometrycznych i analizy odwrotnej. Wykorzystując rejestrowane siły wyznaczono współczynniki modelu, który zaimplementowano w autorskim programie z metody elementów skończonych dla walcowania na zimno. Model został zweryfikowany przez porównanie z wynikami pomiarów w procesie walcowania w walcarce laboratoryjnej. Obliczone siły porównano ze zmierzonymi i uzyskano dobrą zgodność. Następnie wykonano badania metalograficzne, na podstawie których oceniono odkształcenie struktury ferrytyczno-perlitycznej w procesie walcowania.
PL
Konwencjonalny proces produkcji i przetwórstwa taśm z aluminium i jego stopów zawierający odlewanie, gorące oraz zimne walcowanie jak i opcjonalną obróbkę cieplną, nie jest w pełni efektywny ekonomicznie wobec dużych nakładów inwestycyjnych i operacyjnych. Nowoczesne, alternatywne technologie produkcji tych materiałów składają się z ciągłego odlewania, walcowania na zimno i obróbki cieplnej. Główną zaletą tej technologii jest wyeliminowanie procesu walcowania na gorąco. Określenie przydatności materiałów otrzymywanych tą metodą jest więc ważnym problemem badawczym. W artykule przedstawiono wpływ dodatków stopowych na strukturę aluminium, zbadano twardość oraz przewodność elektryczną a także jakość powierzchni wyrobów produkowanych metodą odlewania ciągłego. Zbadano wpływ odkształcenia na zimno oraz obróbki cieplnej na poszczególne parametry materiałów. Taśmy produkowane w ten sposób spełniały wymagania i mogą być stosowane przemysłowo.
EN
The conventional process of production and processing of aluminium and aluminium alloy strips involves DC casting, hot and cold metal forming and optional heat treatment. This process is not economically effective towards high investment and operating costs. Modern and alternative manufacturing technologies of those materials include continuous casting material, cold rolling and heat treatment. The main advantage of this technology is eliminating the hot rolling process. Determinate the suitability of these materials is an important research problem. The paper presents influence of alloying elements on the structure of aluminium alloy. Hardness, electrical conductivity and surface quality were examined. The influence of cold deformation and heat treatment for each material parameters were examined. Strips produced by this method meet the requirements and can be used industrially.
PL
Celem pracy jest określenie wpływu procesu walcowania na zimno super cienkich taśm ze stali w gatunku X6CrMo17-1 i X2CrTiNb18 na ich właściwości mechaniczne i strukturę. Taśmy produkowane są przez firmę Przeróbka Plastyczna na Zimno-Baildon Sp. z o.o.o grubości ? 0,1mm stosowane m. in. na wkładki do taśm z tworzyw sztucznych, które przeznaczone są do oznakowania podziemnej infrastruktury przesyłowej. Właściwości mechaniczne taśm wyznaczono w statycznej próbie rozciągania. Badania struktury taśm wykonano za pomocą mikroskopu świetlnego oraz elektronowego mikroskopu skaningowego z zastosowaniem m. in. metody EBSD. Wytwarzanie super cienkiej taśmy o grubości 0,1 mm ze stali X6CrMo17-1 metodą walcowania na zimno z taśmy wyjściowej o grubości 0,5 mm spowodowało zwiększenie granicy plastyczności z 325 do 980MPa oraz wytrzymałości na rozciąganie z 535 do 1014MPa. Dla taśm ze stali X2CrTiNb18 dla tej samej grubości początkowej i końcowej uzyskano wzrost granicy plastyczności z 320 do 945MPa oraz wytrzymałości na rozciąganie z 480 do 980MPa. Zwiększenie odkształcenia powoduje zatem znaczne umocnienie materiału a tym samym następują zmiany struktury. W przypadku taśm ze stali X6CrMo17-1 następuje przekształcanie się granic wąskokątowych w granice szerokokątowe i powstają nowe ziarna. Dla taśm ze stali X2CrTiNb18 zwiększenie odkształcenia powoduje ciągły wzrost udziału granic wąskokątowych. Po walcowaniu z gniotem całkowitym hc=0,80 maleje średnia średnica ziarna (dla taśm ze stali X6CrMo17-1 rozmiar ziarna z 5,5 ?m w stanie wyjściowym do 1,2 ?m, dla taśm ze stali X2CrTiNb18 z 15,6 ?m w stanie wyjściowym do 4,0 ?m).
EN
The purpose of the work is to determine the effect of cold rolling process of super thin strips made of X6CrMo17-1 and X2CrTiNb18 steel on their mechanical properties and structure. The strips manufactured by Przeróbka Plastyczna na Zimno - Baildon Sp. z o.o. with thickness ? 0.1 mm are used, among other things, for inserts of plastic tapes designed for marking underground transmission infrastructure. Mechanical properties of strips were determined in the static tensile test. The investigations of strip structure were carried out under light microscope and electron scanning microscope using, among other things, the EBSD method. The manufacture of super thin X6CrMo17-1 steel strip with thickness of 0.1 mm from initial strip with thickness of 0.5 mm by cold rolling method resulted in the increase in yield point from 325 to 980MPa and tensile strength from 535 to 1014MPa. For X2CrTiNb18 steel strips with the same initial and final thickness the increase in yield point from 320 to 945 MPa and tensile strength from 480 to 980MPa was observed. Therefore, the increase in strain results in significant material hardening, and thus changes in the structure occur. In case of X6CrMo17-1 steel strips the low-angle boundaries are converted into high-angle ones and new grains occur. For X2CrTiNb18 steel strips the increase in strain results in continuous growth in the share of low-angle boundaries. After rolling with total draft of ??hc = 0.80 a decrease in average grain diameter is observed (for X6CrMo17-1 steel strips the grain size decreases from 5.5 ?m in initial state to 1.2 ?m and for X2CrTiNb18 steel strips - from 15.6 ?m in initial state to 4.0 ?m).
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.