Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 23

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kombajn górniczy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Artykuł przedstawia koncepcję układu do regulacji wydatku zraszania w zależności od wielkości zapylenia na organach urabiających kombajnów górniczych. Układ został opracowany dla systemu zewnętrznego zraszania powietrzno-wodnego dla kombajnu chodnikowego oraz zraszania wewnętrznego dla kombajnów ścianowych. Przedstawiono ideę układu regulacji, założenia dla doboru rzeczywistych urządzeń, parametry pracy układu i propozycję montażu jego elementów oraz algorytm sterujący.
EN
The article presents the concept of a system for spraying flow rate regulation depending on the dustiness value on the mining heads of underground mining machines. The system has been developed for the air-water spraying system for roadheaders and for internal water sprinklers for longwall shearers. The idea of the control system, the assumptions for the selection of actual devices, the parameters of the system operation, the proposed assembly of its components and the control algorithm are presented.
PL
Artykuł prezentuje wyniki badań symulacyjnych napędu posuwu kombajnu ścianowego, w którym zastąpiono standardowo stosowany silnik indukcyjny klatkowy silnikiem synchronicznym z magnesami trwałymi (PMSM). Autorzy przedstawili otrzymane wyniki symulacji pracy napędu posuwu dla różnych prędkości obrotowych, przy różnym obciążeniu kombajnu. Przedstawiono budowę silnika PMSM, jego obliczone parametry znamionowe oraz szereg możliwości związanych z zastosowaniem silnika z magnesami trwałymi w tej aplikacji. Autorzy w artykule powołują się na publikacje dotyczące nowych trendów w zakresie badań związanych z przemysłem górniczym.
EN
This article presents the results of simulations of a longwall shearer haulage drive, in which an electric squirrel cage motor is replaced by a permanent magnet synchronous motor (PMSM). The authors presented the results of analysis of the haulage drive for different speeds, at different loads of shearer. A construction of the PMSM motor, calculated rated parameters of the motor and the number of opportunities associated with the use of PMSM in this application are presented. In the article the authors refer to the publications related to the new trends in researches related to the mining industry.
PL
W artykule zaprezentowano metodę oraz wyniki badań nowego typu przekładni organu urabiającego kombajnu górniczego podnoszącego wydajność i bezpieczeństwo w czasie eksploatacji w podziemiach zakładu górniczego. Przygotowanie koncepcji przekładni wymagało wykonania wspomaganej komputerowo analizy wytrzymałościowej metodą elementów skończonych, której prezentację wyników przedstawiono w niniejszym artykule. Wnioski z badań umożliwiły akceptację budowy prototypu przekładni. Na podstawie doświadczeń z eksploatacji prototypu stwierdzono wzrost użyteczności przekładni poprzez podniesienie wydajności i bezpieczeństwa pracy przekładni organu urabiającego w kombajnie chodnikowym.
EN
The method and results of testing the new type of gear of roadheader’s cutter head, which increases production output and safety during operation in mine underground are presented. Realization of the gear concept required computer aided strength analysis by the finite elements method, results of which are presented in the paper. Conclusions from the performed tests enabled acceptation of the gear prototype. Experience from operation of the gear prototype proved increase of production output and safety of the gear of roadheader’s cutter head.
PL
Artykuł prezentuje wyniki badań symulacyjnych napędu posuwu kombajnu ścianowego, w którym zastąpiono elektryczny silnik klatkowy silnikiem synchronicznym wzbudzanym magnesami trwałymi. Autorzy przedstawili wyniki analizy pracy napędu dla różnych prędkości obrotowych, przy różnym obciążeniu kombajnu. W artykule przedstawiono szereg możliwości związanych z zastosowaniem silnika z magnesami w tej aplikacji. Autorzy w artykule powołują się na publikacje związane z nowymi trendami w zakresie badań związanych z przemysłem górniczym.
EN
The article presents the results of longwall shearer haulage drive, which was replaced electric squirrel cage motor by a permanent magnet synchronous motor. The authors presented the results of the analysis of the drive for different speeds, at different load of shearer. The article presents a number of opportunities associated with the use of magnet motor in this application. The authors in the article refer to the publications related to new trends in research related to the mining industry.
5
Content available remote Komputerowe badania poprzecznych głowic urabiających kombajnów chodnikowych
PL
Zredukowanie prędkości obrotowej głowic urabiających może pozwolić na urabianie przy większych prędkościach ich przemieszczania. Do osiągnięcia tego celu niezbędna jest znajomość obciążenia głowic urabiających i układu urabiania kombajnu chodnikowego w zależności od prędkości obrotowej głowic urabiających i prędkości ich przemieszczania. Przeprowadzono obszerne badania komputerowe z wykorzystaniem programu KREON v. 1.2, które pozwoliły wyznaczyć charakterystyki regulacyjne czterech wytypowanych głowic stosowanych do urabiania skał w polskim górnictwie węgla kamiennego.
EN
Rotary speed reduction of cutting heads may allow for rock winning at the higher speeds of their transfer. In order to achieve this it is necessary to know the load of cutting heads and the arrangement of the mining system of the roadheader depending on the rotary speed of the cutting heads and the speed of their transfer. Extensive computer studies with the use of KREON v.l.2 software were used, which helped to determine the control characteristics of four selected heads used for rocks mining in the Polish hard coal mining.
EN
This paper presents the results of simulations of the haulage drive of longwall shearer machine. The drive uses permanent magnet synchronous motors. Simulations have been performed for three different drives. The first model represents currently used drive with squirrel-cage motors. The second one uses permanent magnet motor as replacement of the cage induction motor, and parameters of new motor are similar to those of the old one. The third proposition is to exchange cage induction motor of the longwall shearer haulage drive for permanent magnet motor, with identical overall dimensions but significantly increased rated power and rotational speed range. In this paper we have compared operational parameters of all three drives and economic analysis has been conducted for different operating conditions of the header machine.
PL
Artykuł przedstawia wyniki przeprowadzonych symulacji pracy napędu posuwu kombajnu z zastosowanymi silnikami synchronicznymi, wzbudzanymi magnesami trwałymi. Przeprowadzono symulacje pracy dla trzech różnych napędów. Pierwszy stanowi odwzorowanie istniejącego napędu ze stosowanym obecnie silnikiem klatkowym. Drugi stanowiący propozycję zastąpienia silnika klatkowego silnikiem wzbudzanym magnesami trwałymi o zbliżonych parametrach do silnika obecnie stosowanego. Trzeci stanowi propozycję zastosowania w napędzie posuwu kombajnu silnika wzbudzanego magnesami trwałymi i gabarytach takich samych jak stosowany silnik klatkowy lecz o znacznie większej mocy oraz większym zakresie prędkości obrotowej. W ramach porównania parametrów pracy wszystkich napędów została wykonana i przedstawiona analiza ekonomiczna dla różnych warunków pracy kombajnu.
7
EN
This paper presents results of simulation of longwall shearer haulage drive with permanent magnet synchronous motors. Simulation of operation has been conducted for three different drives. The first one represents currently used drive with cage induction motor. The second one uses permanent magnet motor as replacement of the cage induction motor, and parameters of new motor are similar to those of the old one. The third proposition is to exchange cage induction motor of the longwall shearer haulage drive for permanent magnet motor, with identical overall dimensions but with significantly increased rated power and rotational speed range. In this part of the paper the different motors' operational parameters and characteristics are presented and compared.
PL
Artykuł przedstawia wyniki przeprowadzonych symulacji pracy napędu posuwu kombajnu z zastosowanymi silnikami synchronicznymi, wzbudzanymi magnesami trwałymi. Przeprowadzono symulacje pracy dla trzech różnych napędów. Pierwszy stanowi odwzorowanie istniejącego napędu ze stosowanym obecnie silnikiem klatkowym. Drugi stanowiący propozycję zastąpienia silnika klatkowego silnikiem wzbudzanym magnesami trwałymi o zbliżonych parametrach do silnika obecnie stosowanego. Trzeci stanowi propozycję zastosowania w napędzie posuwu kombajnu silnika wzbudzanego magnesami trwałymi i gabarytach takich samych jak stosowany silnik klatkowy lecz o znacznie większej mocy oraz większym zakresie prędkości obrotowej. W tej części artykułu została przedstawione charakterystyki parametrów pracy modeli silników, które następnie zostały porównane.
PL
Proces urabiania kombajnami górniczymi realizowany jest za pomocą organów roboczych wyposażonych w narzędzia urabiające – najczęściej noże skrawające osadzone w uchwytach nożowych. W przypadku urabiania na zasadzie skrawania o skuteczności i efektywności urabiania decyduje w dużym stopniu układ noży, a więc ich liczba oraz sposób rozmieszczenia i ustawienia na pobocznicy organu roboczego. Dlatego układy noży na tego rodzaju organach roboczych optymalizowane są na etapie projektowania dla określonych warunków eksploatacyjnych kombajnu. W celu zapewnienia oczekiwanych przez użytkownika efektów realizacji procesu urabiania niezbędna jest kontrola jakości wytwarzania, szczególnie w aspekcie zgodności rozmieszczenia uchwytów nożowych na pobocznicy z dokumentacją projektową. Stąd rodzi się problem pomiaru stereometrii organów roboczych maszyn urabiających. Skomplikowany zazwyczaj ich kształt sprawia, iż zastosowanie tradycyjnych, stykowych metod pomiarów jest tu mało praktyczne. W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania zautomatyzowanego skanowania 3D dla potrzeb wyznaczenia wartości parametrów stereometrycznych organów roboczych górniczych maszyn urabiających. Automatyzację procesu digitalizacji osiągnięto w wyniku zastosowania robota przemysłowego z zainstalowanym skanerem światła strukturalnego, zintegrowanego poprzez sterownik PLC z pozycjonerem, na którym osadzony jest skanowany obiekt. W pracy omówiono procedurę pomiarową oraz przedstawiono przykładowe wyniki pomiarów głowicy urabiającej kombajnu AM–50z zrealizowane w celu określenia dokładności jej wykonania.
EN
A process of rock cutting with winning machines is carried out by means of working units fitted with cutting tools – most frequently picks seated in pickboxes. The configuration of picks, i.e. the number, arrangement and setting of a working unit at the side surface, is fundamental for mining effectiveness and efficiency by way of cutting. The configuration of picks on such type of working units is optimised in the phase of design for defined winning machine operating conditions. In order to ensure the results of cutting process performance, manufacturing quality control is indispensable, especially in terms of the conformity of pickboxes arrangement at the side surface to technical documentation. Therefore arises an issue of measuring the stereometry of mining machines working units. As their shape is usually complicated, the application of traditional, contact measurement methods is not very practical here. The article presents the potential uses of automated 3D scanning for the purpose of determining the values of stereometry parameters of mining machines working units. Digitalisation process automation was achieved by applying an industrial robot with a structured light scanner installed, integrated via a PLC with a rotary table onto which the scanned object is mounted. The work discusses a measuring procedure and presents the examples of results of AM–50z roadheader cutter head’s measurements carried out to determine the accuracy of its production.
9
Content available remote Urabianie złóż soli kamiennej kombajnami o głowicach walcowych
PL
Eksploatacja kombajnów z walcowymi głowicami urabiającymi daje producentom soli nowe możliwości w zakresie wzrostu produkcji oraz obniżenia kosztów jednostkowych.
EN
Exploitation of continuous miners with drum shape cutting heads gives salt producers new possibilities in developing production and reduction of unit costs of production.
10
Content available remote Zintegrowany kompleks ścianowy do pokładów niskich FL 12/18
PL
Przy projektowaniu kompleksu do pokładów cienkich założeniem była silna integracja ze sobą urządzeń pracujących w ścianie. W przypadku kombajnu wyzwaniem było stworzenie konstrukcji łączącej cechy maszyny stosowanej do pokładów średnich z rozwiązaniem kombajnu prowadzonego obok przenośnika. Artykuł niniejszy prezentuje etap projektowania oraz doświadczenia uzyskane w trakcie wdrażania oraz eksploatacji kompleksu ścianowego FL 12/18.
PL
W artykule pokazano przykłady zastosowania wybranych metod data mining do diagnozowania uszkodzeń kombajnu ścianowego, na podstawie relacji diagnostycznych odkrywanych automatycznie. W pewnym zakresie, możliwe jest diagnozowanie stanu urządzenia tylko na podstawie danych dostarczanych przez system monitorowania. Wyniki diagnozy są objaśniane za pomocą zbioru prostych reguł. Zbiór reguł może być wykorzystywany do prognozowania zmian stanu urządzenia. Innym zastosowaniem data mining jest identyfikacja zawodnych elementów urządzenia na podstawie protokołów serwisowych. Odkryte sekwencje działań serwisu dają możliwość racjonalizacji strategii utrzymania przez serwisowanie wytypowanych elementów urządzenia w trakcie tego samego wyłączenia z eksploatacji.
EN
The article shows examples of the use of selected data mining methods for diagnosing of failures of longwall shearer, based on the diagnostic reports discovered automatically. To some extent, it is possible to diagnose the condition of a device only on the basis of data provided by the monitoring system. The results of a diagnosis can interpreted by a set of simple rules. The set of rules can be used to predict changes in device's condition. Another application of data mining consists in identification of parts susceptible to failure of the device based on the servicing protocol. Discovered sequences of the servicing actions make it possible to rationalize a strategy to maintain the servicing of the selected elements of the machine during the same switching off of the machine from operation.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia technologiczne dotyczące lutowania twardego noży obrotowych zbrojonych słupkami z węglików spiekanych. Omówiono problemy wynikające ze spajania węglików spiekanych ze stalą. Przedstawiono najważniejsze aspekty doboru węglików spiekanych i stali na korpusy noży obrotowych do pracy w górnictwie węgla kamiennego. Zawarto wytyczne technologii lutowania twardego, przy odpowiednim doborze materiałów dodatkowych. Przedstawiono badania właściwości mechanicznych połączeń lutowanych węglików spiekanych ze stalą i badania metalograficzne przy użyciem mikroskopii świetlnej.
EN
Technological aspects of brazing of rotary cutter with sintered carbides were presented in the article. Problems of joining sintered carbides with steel were discussed. The most important aspects of selection of sintered carbides and steel to be applied in rotary cutter holders used in coal mining were presented. Brazing technology guidelines with proper braze material selection were included. Study of mechanical properties of sintered carbides and steel braze joints and metallographic researches with light microscope were presented.
PL
W silnikach indukcyjnych trójfazowych o mocach 300 kW i napięciach znamionowych 1000 V lub 3300 V przeznaczonych do napędu organów urabiających górniczych kombajnów ścianowych stwierdzono wysoki poziom napięć wałowych w stanach dynamicznych, wywołanych bezpośrednim załączeniem zasilania z sieci [2]. Przedmiotowe silniki są przystosowane do takiego rozruchu i w związku z tym w kombajnach nie stosuje się urządzeń rozruchowych. Wysoki poziom napięć wałowych może wywoływać prądy łożyskowe, co znacznie przyspiesza uszkodzenie łożysk.
EN
The paper presents results of researches aimed at bearing faults detection in the high power induction motors. In the chapter 2 is presented description of laboratory stand. In the chapter 3, on the figures from 2 to 9 are shown different kinds of bearing damages arising in considered motors. In the chapter 4 is presented influence of supply voltage unbalance on the value of shaft currents and voltages. The figure 10 presents diagram of measuring system. On the figures 12, 13 and 14 are presented waveforms of shaft voltages and currents as well as their Fourier transforms. In the chapter 5 is presented influence of number of motor start-ups on the value of bearing current. On the figure 17 are presented waveforms of shaft voltages and currents. Conclusions drawn from laboratory researches are presented in chapter 6.
PL
Artykuł prezentuje próbę klasyfikacji stanu ostrzy i rodzaju noży pracujących zespołowo na głowicy urabiającej. Jako narzędzie służące do takiej oceny wykorzystano sztuczne sieci neuronowe. Zarejestrowano sygnały mocy oraz momentu urabiania głowicą wielonarzędziową z zamontowanymi nożami stycznymi oraz promieniowymi. Badania realizowano poprzez urabianie nożami ostrymi oraz częściowo zużytymi. W celu wyeliminowania zmiennych mających wpływ na przebieg procesu urabiania w eksperymencie posłużono się modelową bryłą skalną. Zamieszczone wyniki stanowią część badań nad wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji w badaniach noży i głowic urabiających. Jako zmienne wejściowe do sztucznych sieci neuronowych wykorzystano charakterystyczne parametry statystyczne przebiegów czasowych, tj. wariancję, skośność oraz kurtozę. Zmienną wyjściową SSN był stan ostrzy noży urabiających (ostre lub stępione) oraz rodzaj zamontowanych narzędzi (promieniowe lub styczne).
EN
The publication presents an attempt to identify the status and type of cutters working as an assembly on a multi-tool head with the use of a new method. The paper presents results of research on utilising artificial neural networks to identify type and point's status cutting tools used in multi-tool excavating heads of mechanical coal miners. The time courses of mining torque and power for a multi-tool head with installed radial and tangent- rotational tools were recorded. The tests covered mining with sharp and partially blunt cutters. In order to limit the variables influencing the excavating process, a model rock was used for the experiment The received time courses were used as input variables for the Artificial Neural Network. For this purpose, mining power and torque signals statistical parameters were established: variance, skewness, and kurtosis. The Radial Basis Function (RBF) networks, Multilayer Perceptron (MLP) structure networks and Fuzzy Neural Networks (FNN), verified in the previous identification tests, were used for analysis.
PL
W kombajnach bębnowych nowej generacji do pozyskiwania węgla i innych bogactw naturalnych renomowany producent po raz pierwszy zastosował zaawansowany system zarządzania pracą silników. Dzięki temu udało się zaoszczędzić dużo miejsca i jednocześnie zastosować standardowe podzespoły, które przy serwisowaniu i naprawach można bardzo szybko wymieniać. W połączeniu z różnymi dostępnymi możliwościami diagnostycznymi ten „kumpel” natychmiast lokalizuje awarie i zapewnia odpowiednią ochronę.
PL
W artykule opisano nowe rozwiązania konstrukcyjne górniczych kombajnów ścianowych z elektrycznym napędem posuwu realizowanego z przemiennika częstotliwości umieszczonego w module zasilająco-sterującym kombajnu. Podano podstawowe parametry kombajnów typu KSW-460NE, KSW-880E/3,3 kV oraz prototypowych kombajnów KSW-880U/1,0; 3,3 kV i KSW-1140EZ.
EN
The article describes novel construction solutions of longwall shearers with electric drive of the advance being realized from frequency converter placed in the powering - controlling module of the shearer. The basic parameters of the shearers type KSW-460NE, KSW-880E/3.3 kV were presented as well as the prototypes of the shearers KSW-880U/I.0; 3,3 kV i KSW-1140EZ.
PL
Dla eksploatacji perspektywicznych złóż węgla brunatnego w zagłębiu konińskim analizowano inne niż dotychczas stosowane techniki urabiania węgla, a mianowicie wykorzystujące koparki jednonaczyniowe oraz kombajny frezujące. Rozpatrywano również możliwości zastąpienia transportu taśmowego węgla transportem samochodowym zarówno w odkrywce jak również jako transportu zewnętrznego węgla do elektrowni zamiast przewozu koleją. Przeprowadzono wstępną ocenę (od strony formalnoprawnej) dopuszczalności przewozu samochodowego węgla po drogach publicznych, a także opłacalności ekonomicznej proponowanych rozwiązań.
EN
Different lignite mining techniques were analyzed in Konin basin for lignite deposits perspective exploitation. Possibilities to substitute belt transport with car transport in open pit as well as in lignite outside transport, have been discussed. Preliminary assessment (from the side of law) of lignite car transport admissibility on public roads and the economic profitability of proposed solutions have been carried out.
PL
W referacie przedstawiono wyniki badań wstępnych nad wykorzystaniem sieci neuronowych do identyfikacji typu noża urabiającego, stosowanego w wiclonarzęd/iowych głowicach urabiających kombajnów górniczych. Badania tego typu są niezbędne do identyfikacji procesu urabiania skal darni głowicą oraz budowy adaptacyjnych systemów sterowania procesem urabiania taką głowicą.
EN
The paper presents results of preliminary research on utilizing neural networks to identify excavating cutting tool's type used in multi-tool excavating heads of mechanical coal miners. Such research is necessary to identify rock excavating process with a given head, and construct adaptation systems for control of excavating process uiih such a head
20
Content available remote Ocena urabiania złóż kopalń odkrywkowych przy zastosowaniu kombajnu RO-100K
PL
CHarakterystyka konbajnu górniczego RO-100K i jego możliwości stosowania w zakładach górniczych.
EN
The characteristic of mining combined cutter loader RO-100K and its application in mining plants.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.