Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  alokacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
This publication is a presentation of the methodology to determine the degree of diversification and allocation of water resources in water supply systems; with a differentiated level of need based on the example of the municipality of Benissa Spain. The article shows a frequency of the changes and factors that affect the functioning of the water supply system. Moreover, its presents the calculation of the diversification indices for the selected water supply system while the methodology offers the possibility of evaluating the diversification of water resources in two parameters according to an adapted form of the Shannon-Weaver index.
PL
Publikacja przedstawia metody wyznaczenia współczynnika dywersyfikacji i alokacji zasobów wodnych dla systemu zbiorowego zapotrzebowania wody cechującego się zróżnicowanym jej zapotrzebowaniem na przykładzie miasta Benissa w Hiszpanii. W pracy przedstawiono obliczenia stopnia dywersyfikacji zasobów wodnych, metodą dwu-parametryczną, wg zaadaptowanego wskaźnika Shannona-Weavera.
PL
W artykule omówiono sposób, w jaki należy tworzyć oprogramowanie z wykorzystaniem pamięci nieulotnych. Opisano zagadnienia użycia transakcji, alokacji oraz dealokacji obszarów pamięci, zapewnienia trwałości obiektów oraz danych używanych przez aplikacje. Przedstawiono podstawowe techniki oraz algorytmy użycia biblioteki Non-Volatile Memory.
EN
The paper presents how to create software using non-volatile memory. Methodology of use of transactions, memory allocation and deallocation, assurance persistence of objects and data used by applications was described. Basic techniques and algorithms for using Non-Volatile Memory were presented.
PL
Środowiskowa ocena cyklu życia (LCA – life cycle assessment) służy do analiz obciążeń środowiskowych w cyklu życia technologii i produktów. W przypadku systemów, które pełnią kilka funkcji, tzw. systemów wielofunkcyjnych, np. takich, w których wytwarzanych jest kilka produktów lub przetwarza się kilka rodzajów odpadów, należy podjąć działania pozwalające na rozdzielenie obciążeń środowiskowych na poszczególne produkty. W tym celu może pomóc zastosowanie różnych narzędzi, w tym programowania liniowego oraz modeli równowagi rynkowej i innych narzędzi ekonomicznych. W pracy przedstawiono przegląd wybranych narzędzi, które są pomocne w ocenie cyklu życia systemów wielofunkcyjnych.
EN
The environmental life cycle assessment (LCA) is used for the analysis of environmental burden in the life cycle of technologies and products. For systems that supply several functions, so-called "multi-functional systems", eg. in which several products are produced or several kinds of waste are processed, shares of the environmental burden should be apportioned to the individual products. Using of various tools, including linear programming, market equilibrium models and other economic tools can be helpful in solving this problem. The paper presents an overview of the selected tools that can support the life cycle assessment of multi-functional systems.
EN
A literature review is presented in relation to the system expansion and the allocation of the environmental burdens in life cycle assessment (LCA). Many research centers in Europe and the world undertook subject of multi-functionality. Diversity of solutions and approaches is a barrier to an LCA practitioner who do not specializes in the subject related to multifunctionality and allocation. Wealth of literature and the progress made in the methodology create the need to systematize this issues. In the paper, various approaches and methodologies used in the life cycle analyses of multi-functional processes proposed in scientific papers, guides and manuals were compared. Recommendations related to the problem of multifunctionality of processes and systems which were identified in the literature were analyzed for compliance with the hierarchy of preferred solutions recommended in the ISO 14044, which arranges different solutions of multi-functionality from the most to the least recommended basing on the possibility of its implementation. Dependence of a choice of multifunctionality solution on approach to analysis: attributional analysis (ALCA) and consequential analysis (CLCA) was analyzed. Issues related to the use, advantages and disadvantages of an allocation on the basis of physical and economic relationships and of the system expansion (avoided emissions, substitution) were discussed closely. It is found on the basis of literature that in practice a procedure of solving multi-functionality mainly depends on context of analysis and the classification of the analyzed system. It has been shown that “Allocation procedure” of the ISO 14044 in relation to the literature is out of date and needs to be completed and changes. Finally, proposed changes and additions to the ISO 14044 resulting from the literature review were presented.
PL
Praca obejmuje przegląd literatury związanej z alokacją obciążeń środowiskowych oraz poszerzeniem systemu wyrobu w ocenie cyklu życia. Tematyka była wielokrotnie poruszana przez ośrodki europejskie i światowe, jednak bogactwo literatury i postęp w dziedzinie metodyki stwarzają potrzebę usystematyzowania tego zagadnienia. W pracy porównano różne podejścia i metodologie stosowane w analizach cyklu życia procesów wielofunkcyjnych proponowane w publikacjach naukowych, przewodnikach i podręcznikach. Zalecenia związane z problemem wielofunkcyjności procesów i systemów zidentyfikowane w literaturze przeanalizowano pod kątem zgodności z hierarchią preferowanych rozwiązań zalecaną w normie ISO 14044. Przeanalizowano zależność wyboru rozwiązania wielofunkcyjności od podejścia do analizy, m.in.: analiz opisowych (attributional) oraz skutkowych (consequential). Omówiono zagadnienia związane ze stosowaniem alokacji w oparciu o zależności fizyczne i ekonomiczne oraz poszerzenia systemu (emisji unikniętych, substytucji), przedstawiono ich zalety i wady. Stwierdzono, że w źródłach literaturowych wybór rozwiązania wielofunkcyjności zazwyczaj jest zależny od celu i kontekstu analizy. Wykazano, że „Procedura alokacji” normy ISO 14044 w świetle literatury przedmiotu wymaga uzupełnienia. W pracy zaproponowano zmiany i uzupełnienia w normie ISO 14044 wynikające z przeglądu literatury przedmiotu.
PL
Sieciowe zbiorniki wodociągowe pełnią rolę rezerwy na różnego rodzaju zdarzenia niepożądane. Zaawansowane badania naukowe wskazują miejsca ich rozlokowania w podsystemie dystrybucji wody. W pracy przedstawiono metodę oceny alokacji objętości wody wodociągowej w danej liczbie zbiorników. Ma to istotne znaczenie w zwiększeniu bezpieczeństwa dostawy wody do odbiorców w sytuacjach kryzysowych. Bezwymiarowe wskaźniki stopnia alokacji objętości wody ,w sieciowych zbiornikach wodociągowych, pozwala na porównanie dowolnej wielkości systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę. O stopniu alokacji objętości wody wodociągowej w PsDyW decydują trzy czynniki: udział objętości wody w PsGrW, w odniesieniu do zapotrzebowania maksymalnego dobowego, liczba SZbW, równomierność rozkładu objętości wody w poszczególnych SZbW. Alokacja objętości wody w SZbW ma szczególnie pozytywne znaczenie w sytuacjach kryzysowych, związanych z trudnościami dostawy wody wodociągowej do aglomeracji miejsko-przemysłowych. W tym względzie można stwierdzić, że pełnią one rolę rezerwy ślizgowej w SZbW.
EN
Water network tanks (WNTs) serve as reserves for all kinds of undesirable events. Advanced research indicates the place of its location in water distribution subsystem. In the paper a method for assessing the allocation of tap water volume in given number of tanks was presented. Such approach constitutes the important issues in increasing the safety of water supply to customers in critical situations. Dimensionless ratios of the degree of water volume allocation in the reservoirs of water network allow the comparison of any size systems of public water supply. The allocation degree of volume of tap water in water distribution system (WDS) is determined by three factors: the proportion of the water volume in water storage subsystem with respect to the maximum daily requirement, the number of WNT, even distribution of the water volume in each WNT.The allocation of the water volume in WNT has a particularly positive effect in the crisis-related difficulties of tap water supplies in urban and industrial areas. In this regard, it can be concluded that WNT performs sliding reserve.
PL
W pracy omówiono model procesu rekrutacji zaproponowany przez dwóch amerykańskich matematyków D. Gale’a i L. S. Shapley’a. Podstawowym zdefiniowanym przez nich pojęciem jest przydział (skojarzenie) stabilny. System skutecznej alokacji zasobów pracy powinien charakteryzować się stabilnością dopasowania obydwu stron rynku pracy. Celem artykułu było przedstawienie problematyki dwustronnych skojarzeń oraz wskazanie możliwości aplikacyjnych tej teorii w praktyce projektowania rynku pracy.
EN
The paper presents a model of the recruitment process proposed by two American mathematicians D. Gale L. and S. Shapley. Stable allocation (association) is the basic concept defined by them. The efficient allocation of labor resources should be characterized by such properties as stability fitting from both sides of the labor market. The aim of the article was to present the issue of bilateral associations and show applications of this theory in the labor market, in form of its designing.
EN
The paper presents research related to optimal allocation of response vessels. Research belong to the logistical problem, location-allocation type (LA). Research is focused on vessels belongs to polish Search and Rescue. For the optimal allocation of resources used two-stages method wherein the first stage, using genetic optimization methods and consist in such allocation of response vessels to minimize costs of the spill at sea. In the second stage uses an accurate simulation model of oil spill combat action to verify the solutions obtained by genetic algorithm method.
PL
W artykule przedstawiono badania związane z optymalną alokacją środków do zwalczania rozlewów olejowych na morzu. Należą one do problemu logistycznego typu lokacja-alokacja (LA). W badaniach skoncentrowano się na statkach posiadanych przez polskie służby odpowiedzialne za rozlewy na Morzu Bałtyckim w tym SAR. Do optymalnej alokacji środków wykorzystano metodę dwustopniową, w której pierwszy stopień, wykonany za pomocą metod optymalizacji genetycznej, polegał na takim rozlokowaniu sił do zwalczania rozlewów, aby zminimalizować koszty dotarcia do rozlewu na morzu. W drugim etapie wykorzystano model symulacyjny rozlewu olejowego i akcji jego zwalczania do weryfikacji rozwiązań uzyskanych za pomocą algorytmu genetycznego.
8
PL
Wstęp i cel: Tematem artykułu jest określenie sposobów kształtowania bezpieczeństwa pracy w świetle przeprowadzanych szkoleń dla nowo zatrudnianych pracowników. Zawiera informacje, jakie dają mam przepisy prawa w zakresie przeprowadzania szkoleń oraz jaki one mają wpływ na gruntowne przygotowanie pracownika do wykonywania pracy. Przybliża wpływ organizacji szkoleń, stosowanych metod i form ich przeprowadzania na odczucia pracownika oraz na bezpieczeństwo i higienę pracy w zakładzie. Wskazuje błędy popełniane przez pracodawców w toku przeprowadzania szkolenia, przedstawia również sposoby i zasady, jakimi pracodawcy oraz osoby kierujące pracownikami powinni kierować się podczas planowania i organizowania szkoleń. Dobrze przeprowadzone szkolenie to inwestycja w pracownika oraz przyszłość zakładu. Materiał i metody: Materiałem jest problematyka przeprowadzania przez pracodawców szkoleń z zakresu bezpieczeństwa na stanowisku pracy. Wyjaśnia zarówno pedagogiczne jak i psychologiczne oddziaływania pracodawców na pracowników podczas szkoleń. Wskazuje na właściwe formy szkoleń oraz ich wpływ na życie zawodowe, rodzinne i społeczne. Wyniki: Znajomość problematyki pedagogicznego i psychologicznego wpływu szkoleń na pracownika pozwoli na uniknięcie niepożądanych zachowań pracodawców wobec nowo zatrudnianych pracowników. Wniosek: Świadomość skutku niewłaściwych praktyk szkoleniowych przyczynia się do zmiany postrzegania szkoleń, z nieistotnych do kluczowych dla firmy.
EN
Introduction and aim: The theme of the article is to determine the patterns of work safety in the light of the training for new employees. Contains information that which gives us the law in the conduct of training and how they have some impact a thorough preparation of the employee to perform the work. Approximates the effect of training organizations, the methods and forms of their conduct on the employees feelings and health and safety at the work. Indicates some mistakes which are made by employees in the course of carrying out the training, also presents methods and principles that employees and directing employees should follow when planning and organizing training. Well-conducted training is an investment in the employee and the future of the company. Material and methods: The material is some problems of conduct by employers security training at the workplace. It explains both pedagogical and psychological impact on workers by employers during the training. Indicates the appropriate forms of training and their impact on working life, family and social. Results: Knowledge of the problems of pedagogical and psychological impact of training per employee allow for avoid undesirable behavior of employers towards new employees. Conclusion: The awareness of the effect of improper training practices, contributes to changing perceptions of training, from insignificant to the key for the company.
PL
Właściwe funkcjonowanie sieci transportowej stanowi warunek konieczny sprawnego funkcjonowania systemu społeczno-gospodarczego i skutecznej reakcji na pojawiające się zagrożenia techniczne, naturalne, terrorystyczne i wojenne. Dla zapewnienia niezakłóconego funkcjonowania sieci oraz ograniczenia skutków oddziaływania zagrożeń jest konieczne rozpoznanie charakteru składników sieci i ich powiązań. W celu pozyskania takiej wiedzy w pracy zaproponowano zastosowanie jednej z metod przydatnych przy strukturyzacji złożonych problemów – DEMATEL. Jej zastosowanie ułatwia uwzględnianie pośrednich powiązań składników sieci. Dzięki temu możemy wiarygodnie zidentyfikować składniki sieci transportowej kluczowe dla jej odporności w kontekście zagrożeń dla jej funkcjonowania. Dzięki zastosowaniu jednego z rezultatów jej zastosowania – wskaźnika pozycji – pozwala ona również na określenie właściwego rozdziału ograniczonych środków na działania prewencyjne. Metoda pozwala także na uwzględnienie wielowymiarowego i trudno mierzalnego charakteru oceny składników sieci i zależności między nimi oraz na uzupełnianie braków w informacji na temat sieci za pomocą opinii ekspertów. W pracy zamieszczono przykład obliczeniowy ilustrujący zasady proponowanego zastosowania metody.
EN
Robust performance of country-wide transportation network is necessary for both efficient performance of economic and social system and effective response to threads related to technical and natural disasters, sabotage, terrorist attacks and war operations. Adequate knowledge about transportation network components and their interrelations is required to provide necessary means for seamless transportation network performance and limiting effects of possible disturbances. The application of a renowned problem structuring method DEMATEL is proposed in the paper to obtain required knowledge. The method facilitates identification of interrelations between components of a transportation network. Thus, the key transportation network components that mostly influence network robustness can be identified reliably. Moreover, the application of the position indicator provides necessary means to allocate limited resources to prevention activities adequately. The method allows to consider multi-dimensional and intangible nature of network component evaluation. It also facilitates complementing missing information by means of opinions provided by invited experts. Sample analysis is finally presented for illustrational purposes.
PL
Optymalizacja alokacji części zamiennych w wieloszczeblowym systemie wspomagania stanowi trudne zagadnienie, które wymaga optymalizacji nieliniowej funkcji celu oraz zmiennych całkowitych. W niniejszej pracy, opracowano wielokryterialny model optymalizacyjny, który maksymalizuje prawdopodobieństwo wsparcia i minimalizuje jego koszty. W celu rozwiązania problemu optymalizacyjnego, wykorzystano ulepszoną metodę wielokryterialnej optymalizacji rojem cząstek (MOPSO). W metodzie tej wykorzystano techniki redukcji wymiarów oraz wielokryterialnej optymalizacji algorytmowej, które mogą poprawić efektywność metody MOPSO. Zasady proponowanej metody zilustrowano przykładem numerycznym.
EN
Spare parts allocation optimization in a multi-echelon support system presents a difficult problem which involves non-linear objective function and integer variables to be optimized. In this paper, a multi-objective optimization model was developed, which maximizes support probability and minimizes support costs. In order to solve the optimization problem, an improved multi-objective particle swarm optimization (MOPSO) method was utilized. In this method, techniques of dimensions reduction and rules-based multi-objective optimization were employed, which can improve the efficiency of MOPSO method. A numerical example was given to show the performance of proposed method.
PL
W pracy przeprowadzono analizę wpływu zastosowanej metody alokacji obciążeń środowiskowych pomiędzy wytwarzane produkty na wyniki oceny cyklu życia LCA. Wykonano ocenę cyklu życia systemu kogeneracyjnego z wykorzystaniem różnych wskaźników jako podstawy alokacji: na podstawie sprawności elektrycznej i cieplnej, egzergii i cen produktów. Zastosowano także metodę „poszerzania systemu”. Egzergia produktów została zaproponowana jako najlepsza metoda alokacji w przypadku silnika kogeneracyjnego.
EN
This paper presents an analysis of the influence of the method used for allocation of environmental burdens between co-products on the life cycle assessment results (LCA). The life cycle assessment of the cogeneration system was performed by use of several fundamental allocation indicators: energy efficiency, exergy and product prices. The “system expansion” method was also applied. Product exergy method was put forward as the most suitable for the allocation in cogeneration engine.
PL
Wielkość emisji gazów cieplarnianych (GHG) w cyklu życia biopaliw jest jednym z kryteriów zrównoważonego rozwoju zdefiniowanych w Dyrektywie 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającej i w następstwie uchylającej dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE. Poprawne wyznaczenie tej wartości jest więc kluczowe dla producentów biopaliw. W artykule dokonano oceny wpływu sposobu alokacji (masowa, na bazie zawartości energii, finansowa) na wynik obliczeń. Porównano wartości dla etapu produkcji, jak i w odniesieniu do całego cyklu życia. Stwierdzono, że w przypadku produkcji etanolu sposób alokacji emisji GHG (do produktu i produktów ubocznych) w większym stopniu wpływa na wynik niż w przypadku produkcji biodiesla.
EN
The amount of the greenhouse gas emission in the life cycle of biofuels is one of the sustainability criteria defined in Directive 2009/28/WE of April 23rd 2009 on promotion of the use of energy from renewable sources, amending and subsequently annulling Directives 2001/77/EC and 2003/30/EC. Correct determination of this value is essential for biofuel producers. In the article, the impact of the allocation method (mass, energy content, financial) on calculation results is evaluated. The values for the production stage as well as the values in relation to the whole life cycle are compared. It was ascertained that in the case of ethanol production, the effect of the emission allocation method (to product and to by-product) on the result, is greater than in the case of FAME.
PL
Jakość życia ludzi mieszkających w Europie pod koniec XX w. obniżyła się z powodu zanieczyszczenia środowiska. Wspólnota Europejska była krytykowana za przedkładanie rozwoju gospodarczego oraz handlu nad aspekty środowiskowe. Dlatego w ciągu ostatnich 30 lat ochrona środowiska stała się jednym z priorytetowych celów polityki wspólnotowej i jednym z najszybciej rozwijających się obszarów współpracy, a także jednym z fundamentalnych aspektów funkcjonowania Wspólnoty.
EN
Allium oleraceum L. and A. vineale L. are two related bulbous geophytes with an annual storage organ that coexist in a wide range of habitats but show both partly different geographic ranges and habitat preferences in Europe. To explore whether ecological and distributional differences between species can be related to expected variation in some key life-history traits between them, research was undertaken to compare the phenology, seasonal growth, and dry-mass allocation of vegetative and reproductive plants of the species at successional gradient comprising three sites with contrasting environmental conditions (steppe, scrub, forest), where populations of the study species coexist (the Czech Republic). The results showed, in general, partly different timing of phenophases between species and different responses of species to contrasting environmental conditions. A. vineale displayed an annual life cycle similar to that observed in many Mediterranean geophytes, i.e. regularly sprouting above ground before the arrival of winter, its growth was concentrated into early and mid-spring and started to wither after a temperature increase and several short-term drought events in early summer, though its flowering was delayed until late June. A. oleraceum showed high year-on-year variation in the onset of shoot elongation above-ground; its growth was concentrated into mid- and late spring and its flowering was delayed until July. The patterns of phenology observed between the study species thus partly reflect selection under different environmental conditions of their origin. The total duration of the green above-ground period of reproductive plants in both species continued about 1.5-2 months beyond that of the vegetative ones. Over main growth period, mean relative growth rates (RGR) of A. oleraceum and A. vineale ranged from 20 to 22 and from 6 to 28 mg g[^-1]dw day[^-1], respectively. A. vineale showed significantly higher RGR than A. oleraceum only in steppe conditions while at shaded sites the reverse pattern was found. The RGR of both vegetative and reproductive plants of A. oleraceum did not differ from one site to another. On the other hand, both vegetative and reproductive A. vineale plants showed lower RGR at shaded sites than at steppe one. Shading increased allocation into leaves in both species, caused complete abortion of developing scapes in A. vineale but only reduced reproductive allocation in A. oleraceum. A. oleraceum was able to maintain fitnessrelated traits more stably across the environments studied than A. vineale that fit well into the pattern of habitat differentiation observed between them in Central Europe. Data concerning growth of and allocation into new bulb in both species also support the hypothesis that allocating reserves for the coming year is the first priority in geophytes with an annual storage organ.
15
Content available remote Gospodarowanie zasobami zmiennych w warunkach otoczenia. Zarys problematyki
PL
Gospodarowanie zasobami wspomaga ich alokację. Artykuł przedstawia problemy, na jakie napotyka alokacja w zmiennych warunkach otoczenia.
EN
Resources management deals with allocation. The paper presents problems arising when allocation is performed in an unstable environment.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.