Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 370

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  air transport
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
EN
In the article, the authors reviewed the arresting gears used in military aviation. The second part of this part describes the operation concept that is used in the Polish Air Force, in relation to the two types of gears, namely the post-Soviet ones that are still in service, and the second one: of U.S. production obtained due to the purchase of F-16 aircraft. The authors emphasize that in the case of an appropriate operation system, it is possible to extend the service life of devices and maintain safety of the air operations.
PL
W artykule autorzy dokonali przeglądu urządzeń awaryjnego hamowania użytkowanych w lotnictwie wojskowym. W drugiej części został opisany system eksploatacji tych urządzeń, jaki funkcjonuje w lotnictwie Sił Zbrojnych RP, w odniesieniu do dwóch rodzajów tych urządzeń: eksploatowanych jeszcze poradzieckich oraz produkcji amerykańskiej, pozyskanych w związku z zakupem samolotów F-16. Autorzy zaznaczają, że w przypadku właściwego systemu eksploatacji istnieje możliwość wydłużenia okresu użytkowania urządzeń ponad określony przez producenta bez obniżenia poziomu bezpieczeństwa zabezpieczanych operacji lotniczych.
EN
This article is a continuation of the authors’ study on the ways to ensure safety in the Air Traffic Management (ATM) system. It directly refers to the processes of risk management involving, in particular, risk management in (air) transport. The mai aim of this paper is to present and indicate the hazard identification and risk assessment tools that can be used in air transport and to apply one of them for a risk analysis of a specific ATM originating case. This is why, after a short introduction, describing the background of the research as well as literature review, the risk management process as such is characterized. It is shown in a schematic way and its main components are identified. At the same time, from the entire management process, the risk assessment procedure is highlighted as its most crucial part. Then, general hazards identification techniques, risk analysis and assessment tools are described, with an indication that they can also be implemented in air transport, if compatible with ICAO Standards and Recommended Practices (SARPs). In the following part, the process of risk assessment in air transport, based on the Safety Management Manual, using a safety risk tolerability matrix, is characterized. Finally, in this article, an exemplary risk analysis is carried out, focusing on a selected case arising from the ATM field. For the analysed case, safety risk hazards and their possible effects are identified and then assigned to the Intolerable, Tolerable and Acceptable regions. The entire paper is summarized and conclusions are drawn in relation to the publication’s main goal. Attention is also paid to the potential causes of appearance of hazards including, first of all, lack of adequate verification procedures, as well as people’s competence and last but not the least human errors, being the reason for 70-80% of unwanted transport accidents.
EN
Air transport, like every economic branch, strives for development. Air traffic is growing dynamically, which means that the natural environment is increasingly being polluted each year. Therefore, entities operating in the air transport sector should care for the environment. One of these entities - airports - introduces many restrictions for aircraft with high CO2 (carbon dioxide) emissions. At the same time, they introduce many ecological activities. Every year, also at the largest Polish airports, managers carry out activities aimed at caring for the environment. The main goal of the article is to evaluate the implementation of ongoing projects related to environmental protection at selected Polish airports. For this purpose, a survey was conducted at Polish airports in March 2020. The main research thesis is that as a result of the development of air traffic, airports will start investing more in innovative solutions related to environmental protection, including solar panels. This issue is extremely important from the point of view of economic, environmental, and corporate social responsibility. The main problems of the environmental policy are areas related to waste, water, and energy management. Some airports take up challenges related to the implementation of innovative solutions, including sustainable energy management. Tasks related to reducing energy consumption and increasing the use of green energy at airports will be of key importance.
PL
Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków- Balice to port lotniczy, który rozwija się bardzo dynamicznie. Z roku na rok liczba obsłużonych pasażerów wzrasta. Z tego względu lotnisko jest ciągle rozbudowywane. Pod koniec roku 2016 oddano do użytku nowy terminal pasażerski, a obecnie zakończono remont płyty postojowej. Celem artykułu jest przeprowadzenie analizy wykorzystania płyty postojowej przed rozpoczęciem prac budowlanych i reorganizacji płyty. Obliczenia miały na celu sprawdzenie wykorzystania płyty, a w przyszłości porównania analiz sytuacji sprzed i po remoncie płyty. Analizę wykonano na podstawie udostępnionych danych zawierających informacje o liczbie operacji lotniczych zarejestrowanych w ciągu okresu jednego roku, rzeczywistych oraz rozkładowych czasach operacji lotniczych – przylotów i odlotów wraz z przydzielonym numerem stanowiska postojowego na płycie lotniska. Przeprowadzono analizę wykorzystania poszczególnych stanowisk w całym analizowanym okresie oraz wielkości czasów postoju samolotów na płycie, w tym z podziałem na linie lotnicze tradycyjne oraz niskokosztowe. Przeanalizowano wykorzystanie płyty i jej poszczególnych stanowisk w dniu, w którym lotnisko przyjęło największą liczbę samolotów. W podsumowaniu zawarto najważniejsze wnioski z przeprowadzonej analizy oraz wyliczone wartości charakteryzujące: wykorzystanie płyty w dniu o największej liczbie operacji, zajętość poszczególnych stanowisk w badanym okresie, średnie czasy postojów samolotów na płycie.
EN
Kraków John Paul II International Airport is an airport that is developing very dynamically. The number of serviced passengers increases year by year. For this reason, the airport is constantly being extended. At the end of 2016, a new terminal was opened, now also the apron is being renovated. The article is to analyse the use of the apron before construction works and reorganization of the plate. The calculations were made to check the apron use and, in the future, to be able to compare them with the analysis of the renovated apron. The analysis was performed on the basis of the data containing information on the number of aviation operations registered during one year, including actual and scheduled times of flight operations – arrivals and departures along with the allocated number of the parking stand at the apron. The analysis includes the usage of apron and its individual aircraft stands throughout the entire analysed period and the size of aircraft standstill times, including the division into traditional and low-cost airlines. The use of the apron and its individual stands on the day of the largest number of aircrafts accepted by the airport was analysed. The summary contains the most important conclusions from the analysis and the calculated values that characterize: the use of the apron on the day with the largest number of operations, the occupancy of individual positions in the examined period, the average aircraft standstill times.
PL
Przewozy lotnicze są najbardziej dynamicznie rozwijającą się gałęzią transportu. Z uwagi jednak na wysokie koszty środków transportu, infrastruktury oraz paliwa, skomplikowane procedury obsługi i bezpieczeństwa są jednocześnie jedną z najdroższych. Dążeniem przewoźników jest podjęcie działań mających na celu minimalizacje kosztów własnych i maksymalizację zysków. W transporcie lotniczym działania te sprowadzają się do zmian w zakresie infrastruktury transportu, czyli wprowadzania nowoczesnych, zużywających mniej paliwa i zabierających na pokład więcej pasażerów lub towaru samolotów oraz uproszczenie i skrócenie procedur obsługi w reżimie czasu.
EN
Air transport is the most dynamically developing branch of transport. However, due to the high costs of means of transport, infrastructure and fuel, complicated service and safety procedures, it is also one of the most expensive. The carrier’s objective is to take measures to minimize their own costs and maximize profits. In air transport, these activities are reduced to changes in the field of transport infrastructure, i.e. introduction of modern, less fuel-consuming aircrafts that are able to take more passengers or cargo on board and simplification or shortening of service procedures in the time regime.
6
Content available remote The research into the integrity parameter in air transport using GLONASS data
EN
The article presents the results of the integrity parameter of the GLONASS satellite positioning system in civil aviation. As a source material for the research the authors used observation and navigation data of the GLONASS system from the onboard GNSS receiver mounted on the Cessna 172. In the research, the authors used a model to determine the aircraft position based on the single-frequency SPP code method for GLONASS L1-C/A observations. The numerical calculations were conducted in the RTKLIB software, in the RTKPOST library. The obtained results are interesting from the point of using an application of the GLONASS system in aviation and the possible implementation of the single-frequency GLONASS code observations in the SPP model in order to determine the aircraft position. On the basis of the obtained results it was found that the GLONASS integrity performance data can be used in a procedure of non-precision approach to landing NPA GNSS.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań parametru wiarygodności pozycjonowania satelitarnego GLONASS w lotnictwie cywilnym. Jako materiał do badań posłużyły dane obserwacyjne i nawigacyjne GLONASS z pokładowego odbiornika GNSS zamontowanego na samolocie Cessna 172. Wykorzystano model wyznaczenia pozycji SP oparty na jednoczęstotliwościowej metodzie kodowej SPP do obserwacji GLONASS L1-C/A. Obliczenia numeryczne wykonano w oprogramowaniu RTKLIB w bibliotece RTKPOST. Uzyskane wyniki badań są interesujące z punktu zastosowania systemu GLONASS w lotnictwie oraz możliwości implementacji jednoczęstotliwościowych obserwacji kodowych GLONASS w modelu SPP wyznaczenia pozycji statku powietrznego. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że osiągi wiarygodności GLONASS mogą zostać wykorzystane w procedurze nieprecyzyjnego podejścia do lądowania NPA GNSS.
EN
In recent decades, the airline industry has become very competitive. With the advent of large aircraft in service, unit load devices (ULD) have become an essential ele‐ ment for efficient air transport. They can load a large amount of baggage, cargo or mail using only one unit. Since this results in fewer units to load, saving time and efforts of ground crews and helping to avoid delayed flig‐ hts. However, a deficient loading of the units causes ope‐ rating irregularities, costing the company and contribu‐ ting to the dissatisfaction of the customers. In contrast, an excess load of containers is at the expense of cargo. In this paper we propose an approach to predict the de‐ mand for baggage in order to optimize the management of its ULD flow. Specifically, we build prediction models: ARIMA following the BOX‐JENKINS approach and expo‐ nential smoothing methods, in order to obtain more accu‐ rate forecasts. The approach is tested using the operatio‐ nal data of flight processing and the results are compared with four benchmark method (SES, DES, Holt‐Winters and Naive prediction) using different performance indicators: MAE, MSE, MAPE , WAPE, RMSE, SMPE. The results obtai‐ ned with the exponential smoothing methods surpass the benchmarks by providing more accurate forecasts.
EN
The article presents a method for assessing emissions of harmful substances and noise from road and air transport, as well as a combined assessment of the emissions of these transport pollutants. The original analytical dependencies reflecting the emissions of harmful substances from road transport, developed as part of the EMITRANSYS project implemented at the Faculty of Transport of the Warsaw University of Technology, were taken into consideration, in which the unit values of the actual road emissions of harmful substances are a function of, among other things, route length or speed of the vehicles. However, the dependencies associated with noise emissions were taken from the applicable international guidelines for assessing environmental pollution by traffic noise. The article also describes a case study in which the impact of Warsaw Chopin Airport on noise along the Warsaw road network and the entire Warsaw agglomeration was assessed. Analyses and discussions were carried out in the scope of the change in transport noise due to air operations carried out in the analysed area. As agreed, the combined impact of road and aircraft noise in the area under study is far more unfavourable than street noise alone. Thus, it can be seen that the assessment of noise levels carried out separately for individual modes of transport (in accordance with applicable regulations) should be supplemented with the assessment of traffic noise from all modes of transport – especially in the case of simulation tests of ecologically friendly changes in the area of transport.
EN
The objective of this contribution is the application of a new methodology for assessing connectivity in passenger transport regarding selected tariff points accessibility in the context of developing the selected region. From the passenger´s point of view, it is necessary to specially assess the accessibility of lines within transportation, between the selected destinations using passenger air transport. The length of the travel time, the number of necessary transfers and the number of travel opportunities affects the possibilities of transport between place A and B. The connections and lines are thus influenced by many factors. This is the basic point to consider when designing a set of evaluation criteria for assessing the connectivity and in carrying out a case study for a specific region. In this paper, Václav Havel Airport in Prague (Czech Republic) with selected air transport connections were evaluated according to the proposed methodology.
10
Content available Safety of air transport
EN
This paper focuses on analysing the phenomenon of ensuring safety in air transport. It presents issues relating to protection of aircraft in the air and on the ground, as well as problems concerning mechanical protection of aircraft, Sky Marshal patrols, protection of parked aircraft and passenger and baggage checks.
EN
This article deals with the issues relating to the impact of terrorism on aviation industry operations. It traces the origin of aviation terrorism and the escalation of the phenomenon. An analysis of two terrorist attacks that took place in Turkey in 2016 is provided to show their consequences to the industry and the country. In particular, the article highlights the relation between terrorist attacks and aviation industry management practices.
PL
Niskokosztowe przewozy lotnicze w ostatnich latach stały się najszybciej rozwijającą się gałęzią pasażerskiego transportu lotniczego. W 2017 roku w Azji Południowej i w Azji Południowo-Wschodniej tani przewoźnicy osiągnęli ponad połowę udziału w rynku - w Europie i w Ameryce - jedną trzecią. Sukces modelu biznesowego wykorzystywanego przez sektor LCC na trasach krótkiego i średniego zasięgu jest niepodważalny. W artykule omówiono obecną sytuację i szanse na rozwój tańszych połączeń transkontynentalnych bazując na danych pochodzących z serwisu OAG Schedule Analyser, pozwalającego analizować m.in. zmiany w rozkładach lotów na przestrzeni lat.
EN
Low-cost carriers in recent years has become the fastest growing branch of passenger air transport. In 2017, in South Asia and Southeast Asia, low-cost carriers achieved more than half of the market share - in Europe and America - one third. The success of the business model used by the LCC sector on short- and medium-haul routes is indisputable. Thanks to the introduction of more and more efficient aircraft, there is also a chance to transfer the business model of low-cost carriers to long-haul routes. The article discusses the current situation and opportunities for cheaper transcontinental flights.
PL
Wzrost ruchu lotniczego w ostatnich latach prowadzi do problemów w zakresie zdolności obsługi transportu lotniczego. Pojawiają się problemy z dużym natężeniem ruchu powietrznego i statków powietrznych, ale przede wszystkim z nadmiernym obciążeniem ruchem pasażerskim w wielu portach lotniczych. Niewystarczająca przepustowość portów lotniczych może w zasadniczym stopniu ograniczyć ich rozwój. Artykuł przedstawia analizę przepustowości terminalu pasażerskiego w Międzynarodowym Porcie Lotniczym im. Jana Pawła II w Krakowie z uwzględnieniem standardów jakości obsługi pasażerskiej w poszczególnych jego strefach zalecanych przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Przewoźników Powietrznych (IATA). Port lotniczy w Krakowie został wybrany ze względu na bardzo gwałtowny wzrost liczby odprawianych pasażerów i znacząco rozbudowany terminal pasażerski w ostatnim czasie. Analiza pozwala na wskazanie wąskich gardeł terminalu pasażerskiego i może ułatwić poszukiwanie rozwiązań poprawiających przepustowość terminala do czasu jego rozbudowy.
EN
The growth in air traffic in recent years has led to problems with capacity to handle air transport. There are problems with high volumes of air traffic and aircraft, but above all with overloading of passenger traffic at many airports. Insufficient airport capacity may significantly reduce airports development. The article presents an analysis of the capacity of the passenger terminal at the John Paul II International Airport in Krakow (MPL), taking into account the standards of passenger service quality in its particular zones recommended by the International Air Transport Association (IATA). Kraków Airport was chosen because of the recent very rapid increase in the number of passengers checked in and the significant expansion of the passenger terminal. The analysis allows the identification of bottlenecks in the passenger terminal and may facilitate the search for solutions improving the terminal capacity until its further expansion.
PL
Z punktu widzenia pasażerów jedną z ważniejszych cech jakości jest punktualność. W transporcie lotniczym wykonanie operacji przez samoloty i ich obsługa naziemna są znacznie bardziej czasochłonne, a ponadto mocno uzależnione od warunków atmosferycznych. Celem artykułu jest przeprowadzenie analizy punktualności, określenie struktury i wielkości odchyłek punktualności oraz opóźnień i przyspieszeń rejsów pasażerskich wykonywanych w Międzynarodowym Porcie Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków-Balice. W artykule przedstawiono podstawowe informacje o Międzynarodowym Porcie Lotniczym w Balicach oraz jego historię i wielkość ruchu lotniczego w ostatnich latach. Omówiono najczęstsze przyczyny opóźnień oraz kody opóźnień opracowane przez Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych. Zdefiniowano miary i wskaźniki punktualności. Przedstawiono strukturę odchyłek punktualności oraz ocenę statystycznych miar położenia i zmienności odchyłek od punktualności, przyspieszeń i opóźnień lotów dla okresu 12 miesięcy. Analizę punktualności lotów przeprowadzono z podziałem na rejsy krajowe i międzynarodowe w tym okresie oraz dla wybranych dwóch miesięcy roku z podziałem na poszczególne dni. W podsumowaniu przedstawiono wnioski końcowe analizy punktualności samolotów pasażerskich oraz opisano najczęstsze przyczyny opóźnień występujące w Międzynarodowym Porcie Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków-Balice wraz ze sposobem ich eliminowania.
EN
From the passengers’ point of view, punctuality is one of the most important quality features. In air transport, the performance of operations by planes and their ground handling are much more timeconsuming, and also heavily dependent on weather conditions. The purpose of the article is to conduct punctuality analysis, determine the structure and size of punctuality deviations as well as delays and accelerations of passenger flights performed at the John Paul II International Airport Krakow-Balice. The article presents not only basic information about the International Airport in Balice but its history and volume of air traffic in recent years as well. The most common causes of delays and delay codes developed by the International Air Transport Association have been discussed. Measures and indicators of punctuality have been defined. The structure of punctuality deviations and the assessment of statistical location measurements and variability of deviations from punctuality, accelerations and delays of flights for a period of 12 months have been presented. Flight punctuality analysis has been conducted in division to national and international flights in this period and for two selected months of the year breakdown by days. The summary presents the final conclusions of the punctuality analysis of passenger aircrafts and describes the most common causes of delays occurring at the John Paul II International Airport Kraków-Balice along with the way to eliminate them.
PL
Celem artykułu jest analiza rodzajów i znaczenia zadań transportowych realizowanych przez Siły Powietrzne, które mają zapewnić bezpieczeństwo logistyczne Polskim Kontyngentom Wojskowym. Artykuł wskazuje także na istotną rolę przewozów lotniczych w realizacji zabezpieczenia potrzeb transportowych PKW. W artykule zostały przedstawione przykłady realizacji zabezpieczenia logistycznego zastosowane przez Siły Powietrzne RP podczas misji poza granicami kraju z udziałem jednostek wojska polskiego.
EN
The aim of the article is an analysis of the types and significance of transport tasks carried out by the Air Force to ensure logistic security for Polish Military Contingents. The article is also an indication of the important role of air transport in the realization of the PKW transport needs security. The article presents examples of the realizations of logistic security by the Polish Air Force during missions outside the country with the participation of Polish army units.
PL
Wstęp i cele: Rozwój transportu lotniczego można monitorować poprzez analizę różnych wskaźników go określających. Do podstawowych zaliczamy: liczba przewiezionych pasażerów, liczba przewiezionych ładunków, liczba operacji lotniczych, czy liczba samolotów obsługiwanych przez porty lotnicze. Głównym celem przeprowadzonych badań była diagnoza obecnego stanu i występujących tendencji w transporcie lotniczym w Polsce w oparciu o wybrane zmienne go określające, a następnie dokonanie prognozy tych mierników na kolejne lata. Materiał i metody: W pracy wykorzystano statystyczne metody analizy zbiorowości oraz dwie metody prognozowania. Jedna bazująca na średniookresowym tempie zmian, a druga to regresja wieloraka. Źródłem pochodzenia były publikacje GUS. Wyniki: Zastosowane podejście badawcze pomocne było w dokonaniu predykcji i identyfikacji zmian, jakie powinny zajść dla wybranych zmiennych charakteryzujących transport lotniczy w Polsce w latach 2017-2018. Przeprowadzone badanie potwierdziło obserwowany od kilku lat rozwój tej gałęzi transportu. Zaważono, że w polskich portach lotniczych pojawia się coraz więcej przewoźników, a ilość operacji lotniczych stale ulega zwiększeniu. Wniosek: Z przedstawionych argumentów wynika, iż polski rynek lotniczy charakteryzuje się wysokim potencjałem rozwojowym. Dostępne na rynku wyniki prognoz wskaźników go charakteryzujących przewidują wzrost. Planowane inwestycje w infrastrukturę muszą brać pod uwagę stale zapotrzebowanie na przepustowość portów. Polski rynek powinien rozwijać się w wymiarze regionalnym, ale i globalnym.
EN
Introduction and aim: The development of air transport can be monitored by analyzing various indicators defining it. The basic ones include: the number of passengers transported, the number of cargo transported, the number of air operations, or the number of aircraft served by airports. The main purpose of the research was to diagnose the current state and trends in air transport in Poland based on selected variables defining it, and then to forecast these measures for subsequent years. Material and methods: Statistical methods of community analysis and two forecasting methods were used in the work. One based on the medium-term rate of change, and the other is multiple regression. Results: The research approach used was helpful in making predictions and identifying changes that should occur for selected variables characterizing air transport in Poland in 2017-2018. The study confirmed the development (due to the selected measures) of this transport branch observed for several years. It has been noted that more and more carriers appear at Polish airports and the number of air operations is constantly increasing. Conclusion: The presented arguments show that the Polish aviation market is characterized by high development potential. The results of forecasts for the indicators that characterize it on the market predict growth. Planned infrastructure investments must always take into account the need for port capacity. The Polish market should develop in a regional as well as global dimension.
PL
Wśród wielu czynników determinujących zachowania i potrzeby konsumentów wymienia się wiek oraz płeć. Poznanie preferencji konsumentów z uwzględnieniem powyższych kryteriów wydaje się być istotnym zadaniem przedsiębiorstw, które mają na uwadze różnorodność demograficzną swoich klientów. Szczególne znaczenie przypisuje się kryterium, jakim jest wiek, gdyż udział starszych podróżnych w transporcie lotniczym szybko rośnie. Dane Banku Światowego wskazują, że w ciągu najbliższych pięciu lat linie lotnicze będą obsługiwać coraz większą liczbę osób starszych. W latach 2016-2021 na świecie będzie o 2% mniej osób w wieku od 20 do 24 lat. Istotnej zmianie uległa także pozycja kobiet w społeczeństwie. Są one lepiej wykształcone, a wraz z lepszym wykształceniem rosną ich aspiracje zawodowe, na które bardzo często wpływa tzw. ideologia równouprawnienia. Celem badania jest pokazanie, w jakim stopniu płeć oraz wiek decyduje o ocenie jakości usług realizowanych na pokładach samolotów. Badaniom poddano 500 pasażerów PLL LOT, w tym: 236 kobiet i 264 mężczyzn. Struktura wiekowa odnosi się natomiast do podziału badanych pasażerów na dwie grupy: do 45 roku życia i od 46 roku. Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankietowy, natomiast do analizy danych wykorzystano test Manna-Whitneya. Stwierdzono, że w badanej grupie respondentów to mężczyźni (kryterium płci) i osoby do 45 roku życia (kryterium wieku) znacznie gorzej oceniają jakość usług realizowanych na pokładach samolotów. Uzyskane dane niewątpliwie poszerzają wiedzę w zakresie zarówno preferencji, jak i oceny jakości usług świadczonych na pokładach samolotów.
EN
Age and gender are listed among many factors determining the behavior and needs of consumers. Understanding consumer preferences, with the above criteria in mind, seems to be an important task for enterprises which take into account the demographic diversity of their customers. Of particular importance are age criteria, as the share of older air travellers is growing rapidly. World Bank data show that airlines will be serving an increasing number of older people over the next five years. Between 2016 and 2021, there will be 2% fewer people between the ages of 20 and 24 in the world. The position of women in society has also significantly changed, as they are better educated and with their better education, their professional aspirations increase, which are very often influenced by the so-called ideology of equality. The aim of the research is to show to what extent gender and age determine the quality assessment of services provided on board aircraft. The research involved 500 passengers of LOT Polish Airlines, including 236 women and 264 men. While the age structure refers to the division of the surveyed passengers into two groups: under the age of 45 and over the age of 46. The research tool was a questionnaire prepared in two language versions: Polish and English. The Mann-Whitney test was used for data analysis. It was found that in the surveyed group of respondents it was the men (gender criterion) and people under the age of 45 (age criterion) who assessed the quality of services performed on board aircraft much worse. The obtained data undoubtedly broaden knowledge in terms of both preferences and the quality assessment of services provided on board aircraft.
PL
Wojskowy transport powietrzny biologicznych czynników zakaźnych, w tym również stosowanie opakowań zabezpieczających, jest organizowany na podstawie przepisów o przewozie materiałów niebezpiecznych, które zostały wydane przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (International Civil Aviation Organization – ICAO). Określają one wszystkie aspekty przewozu materiałów zakaźnych przez statki powietrzne Sił Zbrojnych RP. Celem niniejszego artykułu jest analiza wymagań konstrukcyjnych w zakresie opakowań wykorzystywanych do transportu lotniczego biologicznych czynników zakaźnych. W jej efekcie wskazane zostaną ewentualne uproszczenia uregulowań stosowanych przez lotnictwo wojskowe w sytuacjach kryzysowych. Na podstawie analizy literatury przedmiotu, a głównie obowiązujących krajowych i międzynarodowych uregulowań lotniczych, została podjęta próba wskazania jakości konstrukcyjnej opakowań oraz ich możliwości wykorzystywania przez siły lotnicze NATO. Niniejszy artykuł może zatem stanowić podstawę do podjęcia prac nad wdrożeniem dokumentu doktrynalnego nie tylko w Siłach Zbrojnych RP, ale również w całym Sojuszu Północnoatlantyckim, normujących poruszaną problematykę, a także całokształt transportu materiałów niebezpiecznych wojskowymi statkami powietrznymi.
EN
According to the current military regulations, air transport of biological infectious agents is organized in accordance with the regulations on the transport of hazardous materials, issued by the International Civil Aviation Organization (ICAO). However, it is necessary to analyse the existing decisions made by Minister of National Defence by asking the question: Whether due to the nature of the mission that can be performed by the Polish Armed Forces, very strict transport regulations for carrying biological infectious agents by military airplanes should not allow significant deviations from civil aviation procedures. The purpose of the following article is to present the current regulations on packaging required for air transport of biological infectious agents and to indicate possible exemptions for military aviation. On the basis of the literature review and analysis of applicable national and international aviation regulations, an attempt was made to indicate the quality of packaging, which should be used for the transport of infectious materials by military aircraft. As a result, this article may therefore be the basis for undertaking work on the implementation of a doctrinal document in the Polish Armed Forces, regulating not only the issues raised, but the whole transport of hazardous materials by military aircraft.
PL
W artykule omówiono specyficzną grupę opakowań do przewozu materiałów niebezpiecznych transportem lotniczym i wymagania co do ich jakości. Przedstawiono podział tych opakowań, a także metody ich konstruowania i doboru materiałów. W zakresie metod konstruowania opakowań przedstawiono postępowanie klasyczne oraz z zastosowaniem inżynierii odwrotnej. Podano też typowe zagrożenia dla transportowanych materiałów, opakowań, ich przyczyny oraz skutki.
EN
This article presents selected topics related to the issues of air transport of packaging intended for dangerous goods and packaging quality requirements. The division of these packages as well as the methods of their construction and selection of materials are presented. The classical methods and reverse engineering were presented in the field of packaging construction methods. Typical hazards for transported materials, packaging, their causes and effects are also given.
PL
Niniejszy artykuł poświęcony jest tematyce badań sprzętu wojskowego w warunkach obniżonego ciśnienia atmosferycznego. Odnotowane przypadki uszkodzeń sprzętu podczas pracy na dużej wysokości lub transportu lotniczego wskazują na potrzebę realizacji badań zjawisk zachodzących podczas przechowywania, transportu i pracy sprzętu przy obniżonym ciśnieniu otoczenia. Jeden z fragmentów artykułu jest poświęcony zapisom zawartym w dokumentach normatywnych dotyczących omawianej tematyki badań. Dodatkowo wykonano przykładowy eksperyment, którego celem było zobrazowanie niektórych efektów związanych z użytkowaniem sprzętu w przedstawionych powyżej warunkach pracy.
EN
This article is about military equipment research in conditions of reduced atmospheric pressure. Reported cases of equipment damage during work at high altitude or air transport show the need to perform research on phenomena occurring during storage, transport and operation of equipment at a reduced ambient pressure. One of the fragments of the article is devoted to the records contained in normative documents regarding the subject of the study. In addition, an exemplary experiment was made, the purpose of which was to illustrate some of the effects associated with the use of the equipment in the above-mentioned working conditions.
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.