Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  natural substances
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The aim of the present study was to examine the effect of natural substances such as garlic extract, grapefruit extract, vermicompost extract, and chitosan on mycelial growth, sclerotia germination, and biological activity of Rhizoctonia. solani. It was found that the tested substances inhibited mycelial growth and sclerotia germination of R. solani. At the lowest experimental concentration, all biological substances, contrary to the fungicide, had a positive effect on the relationship between R. solani and Trichoderma viride.
PL
Celem pracy było zbadanie oddziaływania substancji takich, jak: wyciąg z czosnku, wyciąg z grapefruita, wermikompost i chitozan na wzrost grzybni, kiełkowanie sklerocjów i aktywność biologiczną grzyba Rhizoctonia solani. Stwierdzono, że badane substancje hamowały wzrost grzybni i kiełkowanie sklerocjów R. solani. W najmniejszym badanym stężeniu wszystkie substancje biologiczne, w przeciwieństwie do fungicydu, działały korzystnie na relacje między R. solani i Trichoderma viride.
PL
Ze względu na zmieniające się prawodawstwo UE dotyczące możliwości wykorzystywania czynników należących do grupy tzw. „F-gazów”, pojawiają się liczne nowe problemy i zmiany w konstrukcji oraz eksploatacji urządzeń, wykorzystywanych w szeroko pojętej technice chłodniczej i klimatyzacyjnej. Zmiany te wynikają przede wszystkim z konieczności użytkowania substancji odznaczających się niskim wpływem na środowisko naturalne (ODP=0 i niska wartość wskaźnika GWP). Jednym z czynników upatrywanym jako alternatywa dla wielu wykorzystywanych obecnie substancji jest dwutlenek węgla. W artykule autorzy przedstawiają główne trendy postępujących zmian konstrukcyjnych, jakie z pewnością będą miały miejsce w przyszłych konstrukcjach instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych pracujących w oparciu o ten naturalny czynnik chłodniczy.
EN
Due to the changing EU legislation on the possibility of using agents belonging to the group of so-called. "F-gases", there are a number of new problems and changes in the structure and operation of equipment used in widely understood refrigeration and air conditioning. These changes result primarily from the need to use substances characterized by a low environmental impact (ODP = 0 and a low GWP value). One of the factors upatrywanym as an alternative for many of the currently used material is carbon dioxide. In the article the authors present the main trends of progressive structural changes, which will certainly have a place in future constructions refrigeration and air conditioning systems operating on the basis of this natural refrigerant.
PL
Wyznacznikiem dzisiejszych czasów jest szczególna dbałość producentów o jakość żywności w szerokim zdrowotnym oraz konsumenckim zakresie. Na jakość sensoryczną żywności składa się – oprócz najważniejszej smakowitości – także pożądana tekstura, która kształtowana jest przez zastosowanie licznych substancji wspomagających, do grona których należą hydrokoloidy polisacharydowe. W artykule dokonano charakterystyki oraz przeglądu najważniejszych hydrokoloidów polisacharydowych stosowanych w przemyśle spożywczym.
EN
The determinant of today’s special care for the quality of food manufacturers in a broad health and consumer aspects. The sensory quality of the food is made up of the most important flavor in addition to the desired texture, which is formed by the use of various substances supporting the group, which include polysaccharide hydrocolloids. The article reviews the most important characteristics and hydrokolloids polysaccharide used in the food industry.
PL
Substancje roślinne zawierające garbniki wykorzystywano w historii nie tylko do garbowania skór. Do barwienia tkanin używano wielką grupę barwników naturalnych - uzyskiwanych z różnych części roślin, między innymi z liści wielu gatunków roślin i kor drzew. Zdarza się, że podczas prowadzonych prac archeologicznych odnajduje się tkaniny, na których zachował się pierwotny kolor barwnika.
PL
W artykule przedstawiono ogólną charakterystykę wybranych naturalnych olejków eterycznych stosowanych do aromatyzacji żywności w przemyśle spożywczym z uwzględnieniem ich aktywności biologicznej. Opisano podstawowe metody służące do otrzymywania olejków eterycznych. Przedstawiono ogólne przepisy obowiązujące obecnie w krajach Unii Europejskiej, a dotyczące stosowania aromatów w produkcji żywności.
EN
In the paper the general characteristics of selected natural essential oils, as the most important flavors in the food industry, are described taking into consideration their biological activity. The natural essential oils are manufactured from various plants using a number of methods such as pressing, steam distillation, as well as organic solvent, enzymatic and biochemical extractions. These methods and the law regulations regarding the use of aromas in food production in the European Union members are presented.
PL
Praca doktorska nagrodzona w 2005 roku przez Komitet Chemii Analitycznej PAN za najlepszą pracę doktorska z dziedziny chemii analitycznej, ufundowana przez firmę Merck.
PL
Dodatki służyły od zawsze wytwarzaniu żywności. Ich funkcja zmieniała się wraz z rozwojem wiedzy i oczeki-wań konsumentów. Spełniły one ważną rolę w XIX w., a szczególnie w XX w., przy przekształcaniu technologii domowych i rzemieślniczych w procesy przemysłowe, oraz tworzeniu nowych artykułów żywnościowych. Dodatki syntetyczne są zastępowane przez dodatki naturalne lub identyczne z naturalnymi. Obecnie, po osiągnięciu pewnej stabilizacji w technice przetwórstwa, należy oczekiwać, że dodatki będą w najbliższej przyszłości istot-nym elementem kształtowania smakowitości, atrakcyjnej, a szczególnie prozdrowotnej (funkcjonalnej).
EN
Food additives were used always in food production. Their role in food changed with development of science and consumers' expectations. Their role was important in XIX century, and especially considerable in XX century when industrial technologies were developed, and new food products were created. Natural or nearly natural substances replace synthetic food additives. Nowadays a certain stabilization in food processing was reached and it is expected that food additives will be important in creating flavor and attractive products with health promoting properties.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.