Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cena wody
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The study presents the analysis of water consumption in Bialystok in north-eastern Poland in the years 2007–2013. It has been shown in the study that demand for water during a week is varying and it fluctuates. A detailed analysis of water consumption on individual days of the week and public holidays is presented. Individual consumption per capita and daily water consumption irregularity coefficients were estimated. In the analysed period, the highest average daily water demand was recorded on Saturdays (43,129 m3 ), and the lowest on Sundays (37,712 m3 ). Moreover, the impact of economic and environmental factors on the process under study has been characterized in the study. In Bialystok, the price of water increased by 42% in the years 2007-2013, with the inflation rate in the country at 119.2% in those years. It is also presented the influence of maximum daily temperature and precipitation sum on daily water consumption on working days and Saturdays, as well as separately, on Sundays and public holidays.
PL
W Polsce trwa dyskusja na temat wprowadzenia regulatora cen - instytucji niezależnej politycznie, wysoce wyspecjalizowanej i kompetentnej. Podmiotu, który kontroluje wartość i skład cen "wodkanowych" monopoli, w trosce o konsumentów.
PL
Długookresowe susze bądź krótkookresowe intensywne opady są zjawiskami generującymi istotne problemy na obszarach zurbanizowanych. Względy ekonomiczne przy jednoczesnym wzroście świadomości ekologicznej społeczeństwa powodują coraz większe zainteresowanie wykorzystaniem wód opadowych przez indywidualne gospodarstwa domowe. W pracy dokonano oceny ekonomicznej opłacalności inwestycji związanej z pozyskaniem i wykorzystaniem wody opadowej przez gospodarstwa domowe w wybranych miastach w Polsce. W oparciu o uzyskane wyniki wskaźnika NPV stwierdzono, że największe uzasadnienie ekonomiczne ma pozyskiwanie i wykorzystanie wód opadowych w Poznaniu. Jednak po uwzględnieniu uwarunkowań lokalnych wskazano na ograniczenia dotyczące tej lokalizacji. Zwrócono uwagę na perspektywiczne możliwości realizacji tego typu inwestycji we Wrocławiu. Uznano, że aktualnie zasadniczymi czynnikami wpływającymi na opłacalność inwestycji w zakresie pozyskiwania wód opadowych są charakter i wysokość opłaty za odprowadzanie wód opadowych.
EN
Extreme weather phenomena, and among them floods, heavy rains or long-lasting droughts result in severe problems in the urbanized environment due to the water excess or deficit. Economic reasons and the increasing ecological awareness lead to a situation when more and more households are interested in utilizing rainwater. The aim of this paper is to assess the profitability of harvesting and using rainwater by households located in selected cities in Poland. Calculated Net Present Value (NPV) indices shows that among selected locations, Poznan is a city where rainwater harvesting systems have the biggest economic justification. However after taking into account the local situation some limitations concerning this site have been pointed out. Such systems have long-range opportunities to be put into practice in Wroclaw. Also it has been found that factors affecting cost-effectiveness of rainwater harvesting systems are the specification and value of the rainwater discharging fees.
4
Content available remote State of water supply infrastructure in the Subcarpathian cities
EN
The characteristics of equipping the Subcarpathian province cities with water supply infrastructure was made on the basis of data collected from the Provincial Office, Statistical Office, reports submitted by water companies regarding the functioning of water supply infrastructure and literature data. The indicators characterizing water supply infrastructure were determined for the years 1995-2014. In the paper the indicators of equipping cities with water supply systems were presented. Also water consumption and changes in the length of the water supply network in the cities of the Subcarpathian Province were examined. The analysis shows that the water consumption for the years 1995-2014 decreased by almost 6 m3∙year-1 per capita. The reason for such situation was the increasing price of water and the ecological awareness of the inhabitants of the Subcarpathian region. In the last year of the analysis the water supply system in urban areas of the Subcarpathian province was used by 95% of the population and, for comparison, in rural areas by 77% of the population. In the paper also changes in prices for water in the Subcarpathian region were shown, on the basis of data from the water tariffs in individual water companies. The important element of urban development is the technical infrastructure which reduces the investment costs. The determined indicators of equipping cities with water supply systems show an upward trend in the development of technical infrastructure. Based on the operational data from the water companies the failure rates in selected water supply networks were determined.
PL
W pracy przedstawiono charakterystykę wyposażenia miast województwa podkarpackiego w infrastrukturę wodociągową, sporządzoną na podstawie analizy danych zebranych z Urzędu Wojewódzkiego, Banku Danych Lokalnych Urzędu Statystycznego, sprawozdań składanych przez przedsiębiorstwa wodociągowe dotyczących funkcjonowania infrastruktury wodociągowej oraz danych literaturowych. Wyznaczono wskaźniki charakteryzujące infrastrukturę wodociągową dla lat 1995-2014. W pracy omówiono wskaźniki zwodociągowania województwa podkarpackiego. Dokonano również analizy zużycia wody oraz zmian długości sieci wodociągowej w miastach województwa podkarpackiego. Z przeprowadzonej analizy wynika, że zużycie wody na przestrzeni lat 1995-2014 spadło o niemal 6 m3∙rok-1 na jednego mieszkańca. Na przyczynę takiej sytuacji miała rosnąca cena za wodę oraz świadomość ekologiczna mieszkańców województwa podkarpackiego. W ostatnim roku analizy z sieci wodociągowej na terenie miast województwa podkarpackiego korzystało ponad 95% mieszkańców w miastach, a dla porównania 77% procent na obszarach wiejskich. W pracy przedstawiono również analizę zmian cen za wodę na terenie województwa podkarpackiego na podstawie danych pochodzących z taryf opłat za wodę w poszczególnych przedsiębiorstwach wodociągowych. Ważnym elementem rozwoju miast jest uzbrojenie w infrastrukturę techniczną, co wpływa na obniżenie kosztów realizacji inwestycji. Wyznaczone wskaźniki zwodociągowania miast województwa podkarpackiego wykazują tendencję wzrostową w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej.
PL
Systemy zaopatrzenia w wodę charakteryzowane są przez wielkość i nierównomierność jej zużycia. Na podstawie ok. 4 tysięcy pomiarów z 12 lat eksploatacji systemu w Nowogrodzie Bobrzańskim obliczono wartości wskaźników jednostkowego średniego zużycia wody i współczynników nierównomierności dobowej. Wskazano czynniki warunkujące nierównomierność zużycia w poszczególnych dniach tygodnia i miesiącach roku. Przeprowadzono także analizę statystyczną w zakresie podstawowych parametrów i zależności między zużyciem a ceną wody. Sformułowane wnioski dotyczące wielkości i nierównomierności zużycia w czasie, porównano z wytycznymi i innymi analizowanymi systemami.
EN
Water consumption and its irregularity characterize water supply systems. On the base of about 4000 measurements during 12 years of system in Nowogrod Bobrzanski exploitation water consumption rate and its daily irregularity coefficients were calculated and compared with literature and other results. Variability of water consumption during a week and a month was analysed. Basic statistical parameters were also evaluated. Reliance water price on its consumption was confirmed.
PL
W artykule przedstawiono problem budowy modelu systemu przyrodniczego, pozwalającego ocenić skutki podejmowanych decyzji w przypadku braku wystarczających zasobów wodnych. Rozpatrzono wpływ zmiany ceny wody przeznaczonej dla celów spożywczych i gospodarczych na jej zużycie. Pokazano również znaczenie recyklingu wody. Zasadniczym celem było zbudowanie dynamicznego modelu systemu, dającego możliwość jego obserwacji w odpowiedzi na zmianę parametrów wejściowych. Cel ten został osiągnięty.
EN
The paper presents the issues related to the construction of an environmental model, which allows to evaluate the impact of decisions during water shortage periods. The influence of the water price change used for drinking and other purposes was studied. Also the significance of water recycling was presented. The fundamental goal was the construction of a dynamic model of a system, that allows to observe its response to the change of input parameters. This goal has been achieved.
PL
Na przykładzie wodociągu grupowego Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów (GPW) w Katowicach dokonano analizy ceny sprzedaży wody dla miast zaopatrywanych przez to przedsiębiorstwo. Podano charakterystykę GPW w Katowicach i poddano ocenie wszystkie rodzaje kosztów zarejestrowane przez służby ekonomiczne przedsiębiorstwa w 2000 r. oraz ich strukturę. Wykazano, że o cenie wody decydują przede wszystkim koszty jej produkcji i dystrybucji. Omówiono zróżnicowanie kosztów produkcji wody w poszczególnych zakładach produkcji wody i ich udział w całkowitej produkcji wody. Określono także udział kosztów produkcji i dystrybucji wody w kosztach całkowitych i omówiono ich wpływ na cenę sprzedaży wody.
EN
The sale price of the water delivered to the municipalities of Upper Silesia by the Group Water Supply System in Katowice was analyzed. All the costs involved, which were recorded by the Economic Department of the company in 2000, as well as the cost structure, were subject to assessments. The sale price was found to depend primarily on the costs of water production and water distribution. The differences in the water production costs between particular water treatment plants were discussed and the contribution of individual plants to the total volume of the water produced was determined. Determined was also the proportion of water production and water distribution costs to the overall costs, as well as their contribution to the sale price of the water.
PL
Od 1 stycznia 2002 roku w Polsce kwestię opłat za pobór wody reguluje odpowiednia ustawa. W artykule przedstawiono ekonomiczne konsekwencje jej wprowadzenia dla wodociągów wiejskich i odbiorców wody oraz nadzieje i obawy z nią związane. W ustawie tej przyjęto jednostkową stawkę opłaty za pobór 1 m3 wody podziemnej w wysokości 0,08 zł, a za pobór 1 m3 wody powierzchniowej śródlądowej - w wysokości 0,04 zł. Są to stawki, które można określić jako wyjściowe, gdyż podlegają one zmniejszaniu bądź zwiększaniu za pomocą stosownych mnożników. Wprowadzenie nowych stawek opłat za pobór wody spowoduje ich wzrost z 0,0208 do przedziału 0,024-0,192 zł/m3, w zależności od jakości ujmowanej wody, określonej sposobem uzdatniania, obszaru kraju oraz dostępności zasobów wody. Konsekwencją wprowadzenia tego systemu będzie wzrost udziału opłat za pobór wody w kosztach własnych przedsiębiorstwa oraz wzrost tych kosztów, co prawdopodobnie doprowadzi do wzrostu ceny 1 m3 zużywanej wody. Podwyższenie opłat może spowodować ograniczenie lub rezygnację części mieszkańców z korzystania z wodociągów zbiorowych, na korzyść indywidualnego zaspokajania potrzeb z własnych ujęć, utrudnienia w relacji gmina - zarządzający wodociągiem, zwiększenie kradzieży wody oraz zmniejszenie ściągalności opłat za wodę, ograniczenie lub zaprzestanie przez firmy eksploatujące systemy wodociągowe inwestowania w odnowę i utrzymanie ich w odpowiednim stanie technicznym, co nawet może być przyczyną upadku tych firm.
EN
Since 1 January 2002 all payments for water intake have been governed by an ap-propriate act. The article presents its economic conseąuences for rural water supply systems and water customers, as well as hopes and misgivings it involves. The act assumes 0.08 zl as a unit rate for 1m3 of underground water and 0.04 zl for 1m3 of the surface inland water. These rates may be considered initial as they are increased or decreased using appropriate multipliers. Introduction of the new rates for water intake will cause their increase from 0.0208 zl to the range of 0.024-0.192 zl/m3 depending on the water quality determined by its treatment method, country area and availability of water resources. As a conseąuence introducing this system the share of payment for water intake in the firm prime costs will increase, the costs themselves will rise, which will probably lead to an increase in the price of 1 m of con-sumed water. Raised payments may cause some inhabitants to limit or even give up using public waterworks and use individual water intakes instead, it may cause disturbances in the mutual relation between the commune (gmina) and water supply system management. Higher payments may lead to water theft and decreased exaction of payments for water, limiting or even discontinuing outlays on renovation and proper maintenance of water supply systems. It may finally also cause bankruptcy of some water utilities.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.