Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 52

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available Kastomizacja jako czynnik ryzyka organizacyjnego
PL
Produkcja zindywidualizowanego wyrobu na życzenie jednostkowego klienta wiąże się nie tylko z problemem utrzymania ciągłości działalności systemu produkcyjnego, ale też ze szczególną organizacją procesu produkcyjnego. Może to spowodować zwiększenie ryzyka, którego skalę można ocenić, prowadząc analizę porównawczą. Autorzy ukazują zakłócenia wynikające w systemie produkcyjnym przedsiębiorstwa produkcyjnego o wysokim stopniu kastomizacji, a także przedstawiają wpływ na założone plany produkcyjne. W wyniku przeprowadzonych badań zaprezentowano kategorie zakłóceń raportowanych jako tzw. czasy nieplanowane, a także ich odsetek w kontekście działalności systemu produkcyjnego i potencjalne przyczyny.
EN
The production of an individualized product at the request of an individual customer is associated not only with maintaining the continuity of the production system, but also with the proper organization of the production process. The authors show the disturbances resulting from the production system of a manufacturing company with a high degree of customization, and also present the impact on the planned production plans. As a result of the research, the categories of disturbances reported as so-called unplanned times, as well as their percentage in the context of the production system’s operation and potential causes.
PL
Tematem artykułu jest analiza zakłóceń procesu produkcyjnego na wybranym przykładzie w kontekście poprawy wskaźnika realizacji planu produkcji. Praca opiera się na analizie zakłóceń występujących w przykładowym przedsiębiorstwie produkcyjnym na przestrzeni roku. W artykule zaprezentowano metodykę pracy wraz z omówieniem uzyskanych wyników. Kluczowym elementem pracy było poprawne zdiagnozowanie i przeanalizowanie zakłóceń występujących w poszczególnych działach, tygodniach i na liniach oraz wsunięcie właściwych wniosków pozwalających na zaproponowanie realnych i skutecznych usprawnień eliminujących zakłócenia procesu produkcji.
EN
The theme of this article is analysis of disruption in production process at the chosen example in the context of improving the implementation of the production plan. The work contain analysis in the chosen production company over the year. The article presents the methodology of work with the discussion of the obtained results. The most important element in this work was to exactly analyse and correctly diagnose disruptions in the departments, weeks and production lines to get right conclusions which allow to propose practical and effective improvements which eliminate disruptions in production process.
PL
Współczesny klient ma prawo dokonać zakupu przez najbardziej dogodny dla siebie (dowolny) kanał dystrybucji, oczekując takiego samego poziomu obsługi, niezależnie od wybranej formy sprzedaży. Stawia to systemy dystrybucyjne dostawców przed ogromnymi wyzwaniami logistycznymi. Artykuł skupia uwagę na najbardziej zaawansowanej formie sprzedaży wielokanałowej – omnichannel. Pierwsza część pracy zogniskowana jest wokół przeglądu literatury z dziedziny omnichannel – jej podsumowaniem jest wyspecyfikowanie cech charakterystycznych tej formy sprzedaży wielokanałowej. Druga część pracy koncentruje się wokół analizy profilu współczesnego klienta i wynikających z tego wymagań dla systemów dystrybucji – jej podsumowaniem jest rekomendacja działań w zakresie obsługi logistycznej w warunkach omnichannel z perspektywy jego czterech głównych składowych: czasu, niezawodności, komunikacji i wygody. W konkluzjach autorzy formułują wnioski na temat wyzwań biznesowych i badawczych w ramach nurtu omnichannel.
EN
Today's customer has the right to choose the most convenient for yourself (whichever) distribution channel, expecting the same level of service, regardless of the form of sales. This puts distribution systems of suppliers enormous challenges of logistics. Article focuses on the most advanced form of multichannel sales - omnichannel. The first part of the work is focused around a review of the literature of omnichannel - summary the specific characteristics of this form of multi-channel sales. The second part of the work focuses on the analysis of the profile of today's consumers and resulting hence requirements for distribution systems - recommendation of activities in the field of logistics in omnichannel conditions from the perspective of its four main components: time, reliability, communication and convenience. In summary the authors formulate conclusions about the business and research challenges within the omnichannel mainstream.
PL
W niniejszym artykule zaprezentowano praktyczne aspekty zarządzania zapasem wyrobów gotowych z użyciem metody Traffic Light Analogy. Badania zrealizowano w przedsiębiorstwie z branży FMCG, gdzie ze względu na wysoką konkurencyjność, priorytetem był wysoki poziom logistycznej obsługi klienta. W artykule dokonano porównania klasycznej metody odnawiania zapasów - modelu poziomu zamawiania z metodą TLA. W celu przeprowadzenia licznych symulacji dla analizy zróżnicowanych charakterystyk popytu dla różnych pozycji asortymentowych opracowana została prosta i intuicyjna aplikacja w oparciu o MS Excel. Wyniki przeprowadzonych symulacji pokazały skuteczność metody TLA oraz jej przewagę nad klasyczną metodą odnawiania zapasu w oparciu o zapas informacyjny. W każdym przypadku wskaźniki obsługi klienta wzrosły. Metoda wykazała wysoką elastyczność działania ale wymaga symulacji w celu właściwej jej kalibracji.
EN
This article presents the practical aspects of inventory management of finished goods using the Traffic Light Analogy method. The research was carried out in the company in the FMCG sector, where due to high competitiveness, the priority was the high level of logistics customer service. The article compares the classic method of inventory management (re-order point method) and TLA method. In order to implement a number of simulations for analysis of the different characteristics of demand for various product items has been developed a simple and intuitive application based on MS Excel. The results of the simulation showed the effectiveness of the method TLA and its advantage re-order point method. In each simulation, customer service indicators increased. The method showed high flexibility but requires its correct (proper) calibration.
EN
Background: Integration trends are one of main determinants of the development of modern logistics. After the period of interest focused mainly on supply chains realizing one-way flows only, at present there is a time for supply chains characterized by two-way flows, realizing at the same time both forward and backward flows. The possibility of various configurations of such chains requires identification of integration factors and determination of their influence on the results of the whole supply chain. Experiences of the science as well as the practice of supply chains show the urgent need of learning of reasons of the integration within supply chains of the two-way type. Material and methods: The researches on modeling and simulation of integration processes within supply chains of forward and backward type were carried out in the environment of iGrafx Process 2013 for Six Sigma. The empirical material obtained in these researches was put to the statistical analysis by the used of Minitab 17. The identification of the significance of differences was made with the help of analysis of variance ANOVA. Additionally the analysis of differences in form of absolute averages was made. The following measures are main ones for the evaluation of the integration of a supply chain of forward and backward types: cashflow, profitability, service level. Results: 8 192 simulation experiments were made for 6 integration factors: accessibility of recycled materials, production planning, stock management, integration of transport, unification of packing materials and optimization of the material flow. Based on the analysis of the significance and values of differences, the results of the influence of each integration factor on global results of supply chains of forward and backward type were obtained. They were used to prepare the ranking of integration factors. The main factors, forming the integration shape of two-way supply chains were: stock management, production planning and accessibility of recycled materials. Conclusions: The integration offers new possibilities therefore it is the promising option of actions. In complicated and complex logistic reality, it is more and more difficult to function, in economic sense, without starting and tightening close cooperation. Sometimes it is even not possible at all. The growing popularity of two-way supply chains opens the dimensions of the possible cooperation. However, both science and the practice need the reliable quantitative information covering the conscious creation of the integration in supply chains. Such tool could be a ranking, recommended in this paper, of integration factors from the perspective of three measures of evaluation of global level of functioning of the supply chain.
PL
Wstęp: Trendy integracyjne są jedną z głównych determinant rozwoju współczesnej logistyki. Obecnie po fazie zainteresowania łańcuchami dostaw realizującymi jedynie przepływy jednokierunkowe, nadeszła era łańcuchów dwukierunkowych typu forward i backward, realizujących jednocześnie przepływy w przód i w tył. Możliwość różnorodnej konfiguracji ogniw w takich łańcuchach dostaw wymaga zidentyfikowania czynników integracji oraz ustalenia ich stopnia oddziaływania na wyniki łańcucha dostaw. Doświadczenia nauki i praktyki łańcuchów dostaw zwracają uwagę na pilną potrzebę poznania uwarunkowań integracji w łańcuchach działających dwukierunkowo. Metody: Prace związane z modelowaniem i realizacją eksperymentów symulacyjnych zjawiska integracji w łańcuchach logistycznych typu forward i backward przeprowadzono w środowisku i Grafx Process 2013 for Six Sigma. Uzyskany w ich trakcie materiał empiryczny poddano następnie obróbce statystycznej w pakiecie Minitab 17. Identyfikacja istotności różnic wyników została dokonana w oparciu o analizę wariancji ANOVA. Dopełnieniem analizy wariancji jest analiza wartości różnic w postaci średnich bezwzględnych. Podstawę oceny integracji łańcucha dostaw typu forward i backward stanowią następujące miary: cashflow, rentowność i poziom obsługi klienta. Wyniki: Przeprowadzono 8 192 eksperymenty symulacyjne dla 6 czynników integracji: dostępność surowca wtórnego, planowanie produkcji, zarządzanie zapasami, integracja działań transportowych, unifikacja opakowań i optymalizacja przepływu materiałowego. W oparciu o wyniki analiz istotności i wartości różnic otrzymano wyniki wpływu danego czynnika integracji na wyniki globalne łańcucha dostaw typu forward i backward. Posłużyły one do stworzenia rankingu czynników integracji. Głównymi czynnikami kształtującymi postać integracji łańcuchów dwukierunkowych są w kolejności: zarządzanie zapasami, planowanie produkcji oraz dostępność surowców wtórnych. Wnioski: Integracja oferuje nowe możliwości stąd jest to obiecująca opcja działania. W skomplikowanych i złożonych realiach logistycznych coraz trudniej ekonomicznie funkcjonować bez podejmowania form bliższej współpracy i zacieśniania tych więzi, czasami jest to wręcz niemożliwe. Rosnąca popularność łańcuchów dwukierunkowych otwiera nowe wymiary możliwości współpracy. Jednak nauce i praktyce potrzeba wiarygodnych informacji ilościowych na temat świadomego kreowania zjawiska integracji w łańcuchach logistycznych. Takie narzędzie może stanowić rekomendowana w artykule lista (ranking) czynników integracji w perspektywie trzech miar oceny globalnego stopnia funkcjonowania łańcucha dostaw.
6
Content available remote Analiza praktyki stosowania Technologii Grupowej w organizacji procesu montażu
PL
W poniższym artykule autorzy podjęli analizę praktyki grupowania części składowych w przemyśle budowy maszyn w fazie montażu. Badania oparto o kwestionariusz wywiadu przeprowadzony wśród 25 inżynierów odpowiedzialnych za organizacje procesu montażu w zakładach produkcyjnych spełniających kryterium badania w postaci realizacji niezautomatyzowanych procesów montażu. Były to zakłady produkcyjne międzynarodowego koncernu (zatrudnienie 4500 osób w 30 krajach) z branży produkcji sprzętu medycznego. Wyniki analiz identyfikują praktykę specjalistów projektujących procesy montażu (inżynierów procesu) i ich przełożonych (kierowników działów). Przedstawiono preferencję inżynierów w zakresie kryteriów grupowania oraz oczekiwanych rezultatów. Wyniki analiz posłużyły do identyfikacji luki badawczej oraz nakreślenia kierunków dalszych prac nad budowa wielokryterialnego algorytmu decyzyjnego projektowania niezautomatyzowanych systemów montażowych.
EN
In the following article the authors have made analysis of the practice of grouping components in machine construction industry in the assembly phase. The study was based on a questionnaire carried out among 25 engineers responsible for organizing the assembly process in production facilities that meet the criteria of research that is realization of non-automated assembly processes. These were the production facilities of an international corporation (employment 4,500 people in 30 countries) in the medical equipment branch. The results of analysis identify the practice of assembly process optimization performing by specialists who design assembly processes (process engineers) and heads of production departments in commercial environment. The preference of engineers in the criteria for grouping and expected results has been shown. The results of analyses were used to identify research gaps and outline directions of further work on the construction of a multi-criteria decision algorithm of designing non-automated assembly systems.
EN
Identification and analysis of problems occurring in implementation of sustainable logistics is a very crucial stage in the process of improving the functionality of all companies which decided to follow the sustainable development strategy. This conceptual process framework has been developed and successfully used within the frames of a project aimed at improving the logistics system of one of the Polish a float glass manufacturer. Problem identification and analysis tool of organization of sustainable transport and production processes developed within this project has been called Sustainable Transport System Virus Analysis (STVA). In this paper basic assumptions and methodology of the tool developed by the Authors have been included.
EN
The paper aim is to present the process of creating an electronic platform that not only will be responsible for supporting the operational work of the Purchasing Department but also to build the company's image through a marketing platform with purchases marketing. The complex requirements analysis was performed, which takes into account priorities of the different needs of users. In the initial assumptions one platform was created but as a result two versions, basic and enhanced, were created which helped show two differentiated solutions according to the features and level of sophistication of information technology.
9
Content available Application of SMED methodology in a printing-house
EN
Implementation of Lean Management striving for elimination of all the waste in business units becomes more and more important and even necessary in industrial companies, as well as in service providing organizations. The following paper is focused on analysis of a setup process in polygraph industry with application of one of the most common Lean tools - SMED. As in printing-houses times of setup is usually much longer than time of production, analysis of a setup process seems to be crucial for efficiency of printing process. Hence, the following paper includes brief description of Lean approach and introduction of its goals, as well as presentation of SMED methodology in scientific literature. In its second part it presents main ideas of SMED methodology and description of its stages. The next part of the paper provides presentation of the real process of setup in the analyzed company.
EN
This article shows step by step process of creating general algorithm saying how to implement continuous flow in production companies. Article is based on real environment of medium Polish production company, which produces steel halls. After presenting basic information about TOC and LEAN tools it shows and algorithm showing activities and sequence made in real company. Authors proposed solutions referred to both the material flow changing's and the information flow changing's. Main goal was adapt production process to unchangeable work of bottleneck. After all, results of production flow simulation after implementation of above solutions were presented. Finally, authors created algorithm based on techniques and tools implemented in mentioned company. It shows in general what production engineers should do step by step while implementing continuous flow in production.
PL
Współcześnie wymaga się od przedsiębiorstw, aby aspekt ochrony środowiska naturalnego był traktowany jako integralna część procesu zarządzania przedsiębiorstwem. Wykorzystywanie odpadów, jako surowców w procesach produkcyjnych jest zgodne z zachowaniem sprawiedliwości pokoleniowej. Jednakże świadomość ekologiczna poszczególnych przedsiębiorstw nie jest wystarczająca do prowadzenia działań zgodnych z zasadami ekorozwoju. Wymagana jest integracja w obrębie całego łańcucha. W związku z tym, aspekt ich zagospodarowania powinien być rozpatrywany w ujęciu holistycznym. Głównym celem artykułu jest przedstawienie wyników badań, które dotyczą identyfikacji możliwych źródeł zaopatrzenia w surowce wtórne, jak również istniejącej tendencji w tym zakresie wśród badanych polskich przedsiębiorstw. Planowanie zaopatrzenia w surowce wtórne jest bardziej złożone w porównaniu z zaopatrzeniem w surowce pierwotne. Jest to podyktowane faktem, iż przepływ surowców odbywa się z wielu kanałów zwrotnych, które charakteryzują się niepewnością dostaw oraz jakością materiałów. W opracowaniu został przedstawiony uniwersalny czynnik integracji, który umożliwia badanie łańcuchów w tym aspekcie.
EN
Nowadays companies must approach the protection of the natural environment as an integral part of their management process. The using of waste as raw materials in manufacturing processes is in line with the idea of maintaining justice across generations. However, environmental awareness of individual companies does not mean that the principles of sustainable development are adhered to. What is needed is an integration of companies across the entire chain. Their management should be therefore approached from a holistic perspective. The main goal of this article is to present the results of research that relate to the identification of possible sources of supply of secondary raw materials, as well as the existing trend in this area among respondents Polish companies. Planning the supply of secondary raw materials is more complex compared with planning the supply of primary materials. This is because the flow of resources occurs through many reverse channels with unstable supply and material quality. The paper was presented a universal factor of integration, which enables the study of chains in this aspect.
PL
W artykule zaprezentowano pojęcie, miejsce i warianty planowania sprzedaży i operacji (SOP). Punkt wyjścia autorów stanowią wzajemne relacje logistyki i łańcuchów dostaw. Na tym tle prezentowane jest miejsce i rola planowania sprzedaży i operacji we współczesnej logistyce łańcuchów dostaw. W artykule autorzy skoncentrowali się na dwóch wariantach planowania SOP – planowaniu zstępującym i planowaniu wstępującym. W drugiej części pracy autorzy prezentują własne badania wpływu planowania sprzedaży i operacji na plan produkcji, rozpatrywany w wariancie wyrównawczym i dostosowawczym. Wnioskowanie oparto o eksperymenty symulacyjne dla założonych wariantów planowania. W ramach symulacji rozpatrzono aspekty, które dotychczas były pomijane w badaniach innych autorów (np. koszty utraconej sprzedaży). Wyniki badań prezentowane są przez pryzmat rentowności działalności operacyjnej, co także wnosi nowe spojrzenie na planowanie SOP, rozpatrywane dotychczas jedynie na płaszczyźnie kosztowej. Artykuł powinien zainteresować teoretyków i praktyków zajmujących się planowaniem sprzedaży i operacji w kontekście efektywności działalności logistycznej.
EN
This paper presents the concept, location and variants Sales & Operations Planning (S&OP). Mutual relations of logistics and supply chains were base of the paper. Against this background, the authors present the place and role of Sales and Operations Planning in modern logistics supply chains. In the paper, authors focused on two variants SOP planning – top-down planning and bottom-up planning. In the second part of the paper the authors present their own study on the impact of Sales and Operations Planning for production plan in two variants: balanced and adaptive. The inference was based on simulation experiments for the assumed scheduling options. As part of the simulation examined aspects that have been overlooked in studies of other authors (e.g. costs of lost sales). Research results are presented through the prism of operating profitability, which also brings a new look at planning SOP, so far only considered with the level of cost. The article should be interested theoreticians and practitioners in the field of Sales and Operations Planning in the context of the efficiency of logistics operations.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję modelu symulacyjnego odzwierciedlającego funkcjonowanie łańcucha dostaw, w warunkach wykorzystania planowania zintegrowanego SOP. Przyjęta przez autorów metodyka pracy nad modelem symulacyjnym oparta została o: analizę istniejących modeli integracji procesów planowania, ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji Sales and Operations Planning, oraz analizę wyników przeprowadzonych badań ankietowych. Badania ankietowe zrealizowano na próbie 372 przedsiębiorstw działających na terenie polski. W literaturze model SOP prezentowany jest głównie, jako narzędzie biznesowe opierające się na kolegialnym (uwzględniającym możliwości i interesy różnych komórek organizacyjnych lub podmiotów współpracujących w łańcuchu dostaw) podejmowaniu decyzji na poziomie taktycznym. Przedstawione w artykule rozwiązanie charakteryzuje systemowe podejście do integracji procesów planowania. Uwzględniono w nim mechanizmy koordynacji w ramach szerokiej struktury procesów planowania zarówno w przedsiębiorstwie jak i w łańcuchu dostaw. Opracowany model stanowi podstawę dalszych prac związanych z symulacją przepływu materiałowego w łańcuchu dostaw w warunkach planowania zintegrowanego oraz odcinkowego. Wyniki tych badań posłużą do identyfikacji wpływu integracji procesów planowania na funkcjonowanie łańcucha dostaw a w szczególności na koordynację przepływu materiałowego oraz osiągane wyniki mierzone wskaźnikami ekonomicznymi oraz logistycznymi.
EN
This paper presents the concept behind a simulation model reflecting the functioning of a supply chain in the context Sales & Operations Planning working in business in practice. The methodology assumed by the authors was based on: the analysis of integration models of planning processes, with a particular focus on the concept of Sales & Operations Planning, accompanied by the analysis of the surveys’ findings. Literature on the subject features S&OP mainly as a business tool based on a collective decision making on the tactical level. The solution put forward in this article represents a systemic approach to the planning process integration. It includes the mechanisms of coordination put in place in a wide process planning structure, applied both in companies and within the supply chain. The model serves as a point of departure for further works related to the simulation of the material flow within a supply chain in the context of integrated and sectional planning. The results of this research will be employed in defining the impact of integrated process planning on the functioning of the supply chain, in particular on the coordination of the material flow and achieved results, as measured by economic and logistics metrics.
PL
Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie zagadnienia integracji w łańcuchach dostaw. W pierwszej części autorzy dokonują przeglądu czynników integracji wskazywanych w literaturze przedmiotu, a w odniesieniu do najczęściej wymienianych prezentują kierunek ich oddziaływania. Autorzy przybliżają również korzyści jakie mogą płynąć ze współpracy ogniw łańcucha dostaw. Druga część stanowi zestawienie wyników badań ankietowych, przeprowadzonych wśród polskich przedsiębiorstw, które dotyczyły działań podejmowanych przez respondentów na rzecz budowania bliższych relacji z kooperantami w łańcuchach dostaw. Pytania ankietowe pozwoliły ocenić czy przedsiębiorstwa starają się budować bliższe relacje z kooperantami w ramach łańcucha dostaw, za pomocą jakich działań realizują ten cel, jak również co stanowi barierę w budowaniu bliskich relacji. Na podstawie otrzymanych wyników, autorzy wskazują najbardziej istotne czynniki integracji oraz podejmują rozważania na temat barier budowania bliskich relacji i sposobów ich przezwyciężania.
EN
The purpose of this paper is to introduce the issue of integration in supply chains. The first part addresses the factors of integration indicated in the literature, and for the most frequently mentioned examine their impact on the process. The authors also point out the benefits offered by a close cooperation between the links in the supply chain. The second part presents the outcome of a survey into the measures taken by polish companies with a view to developing closer relationships with business partners in supply chains. The survey questions helped to assess if the companies participate in backward flows, realized from the customer to the manufacturer, if they attempt to build closer relationships with business partners within supply chains, which activities are taken to meet this objective and what prevents them from forming close relationships. The results provided the grounds for selecting the most crucial integration factors, as well as barriers to building close relationships between supply chain partners and ways of overcoming them.
EN
Background: The authors made multi-dimensional review of production and logistic strategies in order to prove their coherence in shaping internal and external supply chain. The paper is concluded with definition of production-logistic system as an object of modeling in transformation of business systems of manufacturing companies. Material and methods: The paper is based on analysis of state of the art presented in the literature on the subject of production and logistics strategies. Publications of key importance were selected to identify genesis and basic assumptions of strategies and their functioning. Comparative synthesis of logistic and production strategies identified is developed with respect to authors' experience in application of predefined tools and methods characteristic for strategies identified. Results: The result of the work conducted is consolidation of production and logistic strategies according to multi-variant customer service and original definition of production and logistic system. Conclusions: Production system and logistic system can and should be treated as equal elements in context of material flows management in internal and external supply chains. Such approach enables modeling of both systems as coherent elements realizing selected strategy of customer service.
PL
Metody: Artykuł oparto o analizę literaturową strategii produkcyjnych oraz logistycznych. Przeanalizowano wybrane kluczowe publikacje związane z genezą powstania strategii oraz podstawowych założeń ich funkcjonowania. Syntezę porównawczą strategii logistycznych i produkcyjnych dokonano na podstawie doświadczeń autorów w kwestii zastosowania wybranych narzędzi i metod charakterystycznych dla omawianych strategii. Wyniki: Rezultatem prac jest konsolidacja strategii produkcyjnych i logistycznych zgodnie z orientacją na wielowariantową obsługę klienta oraz autorska definicja systemu produkcyjno-logistycznego. Wnioski: System produkcyjny i system logistyczny można traktować jako równorzędne elementy w kontekście zarządzania przepływem strumieni materiałowych w wewnętrznych i zewnętrznych łańcuchach dostaw. Tak określone podejście pozwala modelować oba systemy jako spójne elementy realizujące wybraną strategię obsługi klienta.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie metodyki selekcji wskaźników do oceny transformacji systemu produkcyjno-logistycznego. Autorzy definiują system produkcyjno-logistyczny oraz jego transformacje w celu określenia najbardziej efektywnych wskaźników jego oceny
EN
The aim of this article is to present the methodology of selection of indicators to assess the transformation of production-logistics system. The authors define the production-logistics system and its transformations in order to determine the most effective indicators for its evaluation.
PL
W artykule przedstawiono system pomiaru poziomu integracji łańcucha dostaw typu forward i backward i jego zastosowanie. Łańcuch dostaw obejmuje zarówno przepływy do przodu i do tyłu oraz model planowania S&OP. W głównej części artykułu omówiono zasady oceny i określania poziomu integracji łańcucha dostaw i wytyczne dotyczące transformacji łańcucha w celu poprawy jego efektywności.
EN
This article presents a system for measuring the level of integration of a forward and backward supply chain and its use in A supply chain involves both forward and backward flows and is related to S&OP model. The main section discusses principles for evaluation and determining the level of integration of the supply chain and guidelines for its transformation in order to improve its efficiency
PL
Artykuł przedstawia metodologię analizy asortymentu w firmach z szeroką gamą produktów i zróżnicowaną strategią obsługi klientów. Sprawdzanie poprawności metody opiera się na analizie korelacji między wskaźnikami przyjętymi do oceny wyników symulacji procesu produkcji i logistyki
EN
The article present the methodology of the analysis of assortment in companies with a wide range of products and diversified customer service strategies. The validation of the methodology was based on an analysis of the correlation between the indicators adopted for the evaluation of simulation results of production-logistics process (FlexSim7) with the results of statistical analysis.
PL
Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie zagadnienia integracji w łańcuchach dostaw oraz łańcuchach zwrotnych. Autorzy prezentują wyniki przeprowadzonych badań ankietowych na temat działań podejmowanych przez respondentów na rzecz budowania bliższych relacji z kooperantami w poszczególnych łańcuchach. Na podstawie wyników badań autorzy wyodrębniają najbardziej istotne czynniki integracji oraz wskazują podobieństwa i różnice w zakresie działań podejmowanych na rzecz integracji w obu łańcuchach tj. dostaw i zwrotnym. Autorzy podejmują również rozważania na temat barier budowania bliskich relacji.
EN
The purpose of this paper is to introduce the issue of integration in supply chains and in reverse supply chains. The Authors present the outcome of a survey into the measures taken by companies with a view to developing closer relationships with business partners in individual chains. These results provided the grounds for selecting the most crucial integration factors and highlighted the similarities and differences in integration-oriented activities taken in supply and reverse supply chains. In the last part of the paper the Authors investigate the issue of barriers to building close relationships between supply chain partners.
PL
W artykule poddano analizie zakłócenia generowane przez poszczególne kategorie dostawców przedsiębiorstwa o wysokim stopniu kastomizacji. Zbadano prawdopodobieństwo z jakimi generują oni zakłócenia w procesie produkcji oraz wyznaczono ich średni poziom. Przeprowadzone analizy stanowić mogą bazę do budowania systemu zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach, w których produkcja uruchamiana jest na zamówienie klienta.
EN
The purpose of this paper is to present selected aspects of organizational risk management in an engineering and manufacturing-to-order enterprise, particularly these focused on the importance of material flow management in a supply chain. The diagnosis included its division according to the likelihood of being suppressed by the system, when the frequency of its appearance and its influence on the considered system is taken into account. The analysis of companies, focused on production dedicated to the individual customer's order, made it possible to categorize the types of risk connected with the implementation process.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.