Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 153

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  prawo geologiczne i górnicze
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
1
Content available remote Użytkowanie górnicze w polskim systemie prawnym
PL
Publikacja poddaje analizie problematykę użytkowania górniczego, które zostało uregulowane w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. Omówiono charakter prawny tego zagadnienia, wskazując jednocześnie na essentialia negotii umowy o ustanowienie użytkowania górniczego. Nadto, zwrócono uwagę na wątpliwości, pojawiąjące się co do wynagrodzenia, a także samego trybu przetargowego. W dalszej części zaprezentowano zasadę pierwszeństwa oraz zakres przestrzenny użytkowania górniczego. Przytoczono również poglądy przedstawicieli doktryny prawa cywilnego, mające istotny wpływ na analizowaną problematykę. Artykuł oparto na literaturze przedmiotu, opracowaniach komentarzowych, skorzystano także z zasobności orzeczeń, w szczególności z aktualnej linii orzeczniczej, wypracowanej przez sądy administracyjne.
EN
The publication analyzes the issues of mining use, which was regulated in the Act of June 9, 2011, Geological and Mining Law. The legal nature of this issue was discussed, pointing to the essentialia negotii of the agreement for the establishment of mining usufruct. Moreover, the doubts that arose regarding the remuneration as well as the tender procedure itself were highlighted. The next part presents the priority rule and the spatial scope of mining use. The views of representatives of the civil law doctrine, which have a significant impact on the analyzed issues, were also presented. The paper is based on the subject literature, commentary studies, and the abundance of judgments.
PL
Przepisy prawa wymagają stosowania maszyn i urządzeń technicznych, które spełniają wymagania dotyczące oceny zgodności. Maszyny używane w podziemnych wyrobiskach górniczych dodatkowo podlegają przepisom Prawa geologicznego i górniczego, które stanowi, że maszyny, urządzenia i instalacje eksploatuje się, konserwuje i naprawia w sposób określony w dokumentacji techniczno-ruchowej. Prawidłowa eksploatacja maszyn górniczych oznacza więc stosowanie procedur zgodnych z dokumentacją techniczno-ruchową. Jednocześnie obsługa maszyn wymaga przestrzegania regulacji zakładowych, w tym Regulaminu Ruchu Samojezdnych Maszyn Górniczych - RRSMG. Eksploatacja maszyn wymusza zapewnienie ciągłego zasilania w materiały eksploatacyjne, części zamienne, energię elektryczną i inne media. Współgranie infrastruktury technicznej z obostrzeniami wynikającymi z zapisów prawnych oraz respektowanie zapisów instrukcji i regulaminów przez pracowników ruchowych oznacza sprawne zarzadzanie parkiem maszynowym.
EN
Machines used in underground mining excavations are subject to the provisions of the Geological and Mining Law. Machines, devices and installations are operated, maintained, and repaired in the manner specified in the technical and operational documentation. A correct exploitation of mining machinery means applying procedures in accordance with the technical and operational documentation. At the same time, operating machinery requires compliance with factory regulations, including the Regulations on the Operation of Self-Propelled Mining Machines. The use of machinery necessitates a continuous supply of consumables, spare parts, electricity and other utilities. The employees’ compliance with the instructions and regulations means an efficient management of the machine park.
PL
Według art. 7 PGG, podejmowanie i wykonywanie działalności określonej ustawą jest dozwolone tylko wówczas, jeżeli działalność ta nie naruszy przeznaczenia nieruchomości określonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz w odrębnych przepisach. Czy „nienaruszanie" przeznaczenia nieruchomości to to samo co „zgodność" z ustaleniami mpzp?
PL
Sto lat działalności Państwowego Instytutu Geologicznego jest wyjątkową okazją, aby podkreślić jego rolę w rozpoznaniu złóż surowców skalnych obszaru Polski. W czasie 100 lat odkrywaliśmy złoża zarówno na skalę światową, jak i skromne, ale umiejętnie wykorzystywane przez wiele lat przez nasza gospodarkę w dobie, gdy dostęp do innych źródeł tych surowców mieliśmy znacznie ograniczony. Celem artykułu jest przedstawienie historii odkryć złóż surowców mineralnych dokonanych przez Państwowy Instytut Geologiczny w ciągu 100 lat swego istnienia, przede wszystkim tych wielkich, nie zawsze dzisiaj eksploatowanych z przyczyn ekonomicznych i środowiskowych, a także z powodu wyczerpania się ich zasobów. Trzeba jednak pamiętać również o tym, że odkrycie tych wszystkich surowców mineralnych byłoby niemożliwe bez rozpoznania budowy geologicznej kraju. Podkreślali to twórcy i pierwsi dyrektorzy Instytutu, doceniając ogromną rolę nauki w działaniach prospekcji geologicznej.
EN
One hundred years of the activity of the Polish Geological Institute is an exceptional opportunity to emphasize its role in the discovery of mineral resources in Poland. During 100 years the Institute discovered mineral deposits worldwide as well as on a regional scale. This article attempts to present the history of the discoveries of mineral deposits by the Polish Geological Institute during 100 years of its existence. The deposits which are presented here are those of the greatest importance some of which may not be mined today due to economic and environmental causes, and also due to the fact that these resources were fully exploited. But, one must remember that the discovery of all these mineral deposits would have been impossible without the study of the country’s geology. It was emphasized by the founding fathers and first directors of the Institute who appreciated the great role of basic science in the discovery of mineral resources.
PL
Państwowy Instytut Geologiczny (PIG) został powołany uchwałą Sejmu Ustawodawczego w dniu 30 maja 1919 r. jako państwowa służba geologiczna w obrębie Ministerstwa Przemysłu i Handlu, a oficjalne otwarcie instytutu odbyło się 7 maja 1919 r. W marcu 1938 r. dekretem prezydenta RP powołano państwową służbę geologiczną składającą się z PIG i Państwowej Rady Geologicznej. Z kolei dekret z dnia 8.10.1951 r. przystosował formy organizacyjne służby geologicznej do systemu planowania centralnego i dominacji własności państwowej, a sam instytut (którego nazwa została zmieniona na Instytut Geologiczny) został instytutem naukowo-badawczym. W 1985 r. powołano Ministerstwo Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych, a do instytutu powróciło wiele zadań służby geologicznej, z tego też względu właściwym był powrót do historycznej nazwy – PIG, co nastąpiło 19.06.1987 r. Od 1.01.2012 r. PIG pełni funkcję państwowej służby geologicznej, a wcześniej – od 1.01.2002 r. – instytutowi powierzono zadania państwowej służby geologicznej. W dniu 24.02.2009 r. Rada Ministrów nadała PIG status państwowego instytutu badawczego. Stuletnia historia PIG pokazuje, że wszystkie podstawowe zadania tradycyjnie przypisywane państwowym służbom geologicznym były wykonywane z powodzeniem, a PIG jest modelowym przykładem współczesnej państwowej służby geologicznej o bardzo szerokich kompetencjach.
EN
The Polish Geological Institute (PGI) was established by the Polish Parliament on May 30, 1919 as the national geological survey within the Ministry of Industry and Trade, and the official opening of the Institute took place on May 7, 1919. In March 1938, the President of Poland accepted a new decree concerning geological survey of Poland which was composed of the PGI and the State Geological Council. The decree of October 8, 1951 adjusted the organization forms of the geological survey to the system of central planning and the domination of state property, and the institute (with the name changed to the Geological Institute) became a scientific institution. In 1985, the Ministry of Environmental Protection and Mineral Resources was established, and many tasks of geological survey returned to the institute, hence this turned out to be appropriate to return, on June 19, 1987, to the historical name, PGI. Since January 1, 2012, the Polish Geological Institute has served as the Polish geological survey, and earlier, since January 1, 2002, legally specified tasks of the Polish geological survey has been assigned to the PGI. On February 24, 2009 the Council of Ministers gave the PGI a status of National Research Institute. For the century the PGI has successfully fulfilled all the basic responsibilities and commitments that are conventionally assigned to national geological surveys, and is a model example of modern national geological survey of very wide expertise.
6
EN
The Polish Geological and Mining Law (The Act) determines two types of mineral deposit ownership: State Treasury Ownership (STO) and Land Ownership (LO). The Act introduces the term - mining usufruct (term adequate to mining lease) that concerns extracting of STO or geological activity in rock mass belonging to the State. The Minister of Environment, on behalf of the State and with the exclusion of other persons, can benefit from the subject of mining properties or dispose of its right to STO exclusively by establishing mining usufruct. The establishment of mining usufruct shall take place in the form of a written agreement between the State and entrepreneur and requires paying predetermined remuneration to the State. The authors conclude that the Act contains imprecise regulations concerning the lower limit of land property. This causes numerous difficulties in recognizing which parts of land property belong to the State Treasury and which belong to the land owner. The authors suggest that it is necessary to differentiate in the Act two kinds of activities and consequently two types of agreement between the State and entrepreneur: 1) agreement of mining usufruct, and 2) agreement of geological usufruct.
EN
The Polish Geological Institute was established in 1919 as the national geological survey within the Ministry of Industry and Trade. The initiative of a group of parliament members to appoint the Polish Geological Institute was supported by the Polish Parliament on May 30, 1919, and the official opening of the Institute took place on May 7, 1919. Two years later the PGI status and budget were accepted by the Polish government and Józef Morozewicz has received director’s nomination from the Head of State Józef Piłsudski. In March 1938, the President of Poland accepted a new decree concerning geological survey of Poland which was composed of the Polish Geological Institute and the State Geological Council. The role of the PGI grew and the budget substantially increased, but this positive trend was stopped due to the beginning of World War II. During the first post-war years, regional and basic studies made it possible to establish a geological model of Poland leading to great discoveries of mineral deposits in the fifties. The decree of October 8, 1951 adjusted the organization forms of the geological survey to the system of central planning and the domination of state property, and the institute (with the name changed to the Geological Institute) became a scientific institution. During the first years the institute experienced good conditions of development, and a great progress in the knowledge of geology of Poland combined with the basic and regional studies that led to significant discoveries and documentation of mineral deposits. However, already in the seventies the first signs of crisis in geology became evident. In 1985, the Ministry of Environmental Protection and Mineral Resources was established, the Central Board of Geology was disbanded, and many tasks of geological survey returned to the institute, hence this turned out to be appropriate to return to the historical name, Polish Geological Institute, which took place on June 19, 1987. Since January 1, 2012, the Polish Geological Institute has served as the Polish geological survey on the basis of the Act of June 9, 2011, and earlier, since January 1, 2002, legally specified tasks of the Polish geological survey has been assigned to the PGI. On February 24, 2009 the Council of Ministers gave the PGI a status of National Research Institute, and this implied the adding this new status to the name of the Polish Geological Institute. For the century the Polish Geological Institute has successfully fulfilled all the basic responsibilities and commitments that are conventionally assigned to national geological surveys, and is a model example of modern national geological survey of very wide expertise.
PL
Czy kluczem do sukcesu i rozwoju przedsiębiorstw wydobywczych jest kolejna zmiana prawa geologicznego i górniczego? Wielokrotnie na konferencjach, spotkaniach, sympozjach słyszy się głosy niezadowolenia branży z kształtu obecnego systemu prawnego. Ale czy rzeczywiście wprowadzanie kolejnych zmian w Ustawie z 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2017 r., poz. 2126, ze zm., dalej jako PGG) jest właściwym rozwiązaniem?
EN
Is another amendement to the geological and mining law a key to the success and growth of mining enterprises? Numerous complaints about the shape of the current legal system can be heard during conferences, meetings and symposia. However is the introduction of another changes to The Act of 9 June 2011 Geological and Mining Law (Journal of Laws of the Republic of Poland of 2017, item 2126, with amendements, further referred to as PGG) a good solution?
PL
Artykuł przedstawia ogólną analizę obowiązków przedsiębiorcy oraz zakresu czynności kierownika ruchu odkrywkowego zakładu górniczego według wymagań przepisów Ustawy Prawo geologiczne i górnicze. W celu pełnej charakterystyki zakresów czynności osób funkcyjnych związanych z ruchem danego odkrywkowego zakładu górniczego należałoby przeprowadzić bardziej szczegółową analizę w oparciu o wspomniane przepisy w nawiązaniu do licznych dobrych i złych praktyk ich stosowania.
EN
The article presents a general analysis of the duties of a contractor and the scope of responsibility of a manager of surface mining plant operations according to the requirements of The Act Geological and Mining Law. In order to characterise the scope of responsibility of postholders associated with the operations of a given of surface mining plant, a detailed analysis should be carried out, based on the above regulations, with respect to numerous good and bad practices of their application.
PL
W ruchu zakładu górniczego można stosować wyłącznie takie maszyny i urządzenia oraz takie obiekty i ściany, które zostały uprzednio dopuszczone przez odpowiedni organ lub odpowiednią osobę w przewidzianym przez przepisy trybie.
EN
Only machinery and devices, as well as structures and longwalls, that have already been admitted by a relevant authority or person in the manner defined by regulations can be used in mining plant operations.
11
Content available remote Odpowiedzialność za szkody wyrządzone ruchem zakładu górniczego
PL
W artykule podjęto problematykę regulacji prawnych dotyczących odpowiedzialności za szkody wyrządzone ruchem zakładu górniczego, które zostały zawarte w Dziale VIII (art. 144-152) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. Zaprezentowano pojęcie zakładu górniczego oraz podjęto próbę zdefiniowania pojęcia ruchu zakładu górniczego. Przeprowadzono analizę zasad, dotyczących odpowiedzialności za szkody wyrządzone ruchem zakładu górniczego, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Przedstawiono sposoby naprawiania szkód, z uwzględnieniem zasad postępowania ugodowego, oraz zaprezentowano procedurę dochodzenia roszczeń dotyczących szkód, powstałych w wyniku ruchu zakładu górniczego. Artykuł oparto na literaturze przedmiotu, opracowaniach komentarzowych, skorzystano także z zasobności orzeczeń, przede wszystkim z aktualnej linii orzeczniczej, wypracowanej przez Sąd Najwyższy, aktualnych tez sądów apelacyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego.
EN
The article discusses the issue of legal regulations regarding liability for damage caused by the mining plant operations, which were included in Section VIII (Articles 144-152) of the Act of 9th June 2011 Geological and Mining Law. It presents the concept of a mining plant as well as an attempt to define the concept of a mining plant operation. Additionally, there was also made an analysis of the rules regarding liability for damage caused by mining plant operations, taking into account the provisions of the Act of 23rd April 1964 Civil Code. There are presented the solutions of repairing damages considering the rules of settlement procedure and a procedure for vindication of claims for damages resulting from mining plant operations. The paper is based on the subject literature, commentary studies, and the abundance of judgments, above all from the current case law developed by the Supreme Court, the current thesis of Appellate Courts and the Supreme Administrative Court.
PL
Potrzeba zabezpieczenia zapotrzebowania na pierwiastki ziem rzadkich stała się podstawą do zaliczenia ich w ustawie o nowelizacji Prawa geologicznego i górniczego w 2018 r. do kopalin, które są objęte własnością górniczą przysługującą Skarbowi Państwa. Wprowadzona została opłata za ich wydobywanie (opłata eksploatacyjna) w wysokości 500 zł/kg. Oba rozwiązania zamiast sprzyjać wykorzystaniu ziem rzadkich ze źródeł krajowych stanowić będą dla niego barierę. Termin „pierwiastki ziem rzadkich” jest nieprecyzyjny i może rodzić nieporozumienia. Ich kopaliny mieszczą się w zakresie pojęcia „rudy metali”, które są objęte własnością górniczą. Pierwiastki ziem rzadkich występują też jako składniki towarzyszące w innych kopalinach i ich odzysk jest możliwy dopiero w trakcie przetwarzania tych kopalin poza zakładem górniczym. Wówczas obciążanie ich wydobycia opłatą eksploatacyjną staje się wątpliwe. Ustalona opłata eksploatacyjna jest niewspółmiernie wysoka w stosunku do kosztów pozyskania kopalin ziem rzadkich i korzyści finansowych z ich wydobycia. Ocena skutków nowelizacji Pgg skłania do: - postulowania wymieniania w nim kopalin, których użytkowanie przysługuje właścicielowi nieruchomości gruntowej, a nie wymienionych jako przysługujących Skarbowi Państwa, - głębszej refleksji przy stanowieniu przepisów Pgg, wstępne ich formułowanie przez osoby kompetentne w dziedzinie geologii i górnictwa i dopiero następnie ich kształtowanie zgodnie z zasadami doktryny i praktyki prawniczej.
EN
The demand for REE was the background to include them to those consisting of the property of the State Treasury in Poland, enumerated in the Geological and Mining Law (Article 10). The PLN 500/kg REE payment for exploitation of REE (exploitation tax) was introduced. Both proposals will restrain the REE recovery from exploited domestic mineral commodities. The term REE is imprecise. Their deposits are rare and may be classified 128 as “REE ore deposits”. The REE are often the accompanying constituents in varied mineral commodities and are recoverable during their processing, outside the mine. The application of an exploitation tax in such a case is inapplicable. The established value of the exploitation tax is incomparably high in respect to the value of the REE contained in mined mineral commodities. The analysis of introduced changes of mining and geological law allow to suggest the reevaluation of ownership based subdivision of mineral commodities: name the mineral commodities belonging to the land property owners and leave the list of mineral commodities consisting property of the State Treasury open. The more careful approach is also necessary in the formulation of Geological and Mining Law. It should be preliminary formulated by persons competent in geology and mining and subsequently adjusted to juridical exigencies.
PL
Aby móc pracować w dozorze w odkrywkowych zakładach górniczych, konieczne jest posiadanie odpowiednich kwalifikacji. Przed 2011 rokiem były one stwierdzane przez Dyrektorów Okręgowych Urzędów Górniczych. Nowa Ustawa Prawo Geologiczne i Górnicze z dnia 9 czerwca 2011 roku zmieniła tę sytuację diametralnie. Ustawodawca dał wolną rękę pracodawcom w kwestii określania przygotowania zawodowego i doświadczenia zawodowego dla osób ubiegających się o wykonanie czynności osób niższego, średniego i niektórych specjalności wyższego dozoru ruchu odkrywkowego zakładu górniczego.
EN
The non-discrimination principle of the European Union has become a core basis of the Directive 94/22/EC of the European Parliament and of the Council of 30 May 1994, which introduced the non-discriminatory access to prospection, exploration and production of hydrocarbons. According to this directive, the EU members were obliged to choose between the non-discriminating methods of granting authorizations of hydrocarbons: either an open door system or a licensing round system. Directive 94/22/WE caused changes in Polish geological and mining law related to introduction of the obligatory tender procedure for licenses (concessions) for prospection, exploration and production of hydrocarbons. As a result of case C-569/10, the Court of Justice of the European Union ordered the next changes in Polish law involving, e.g., the possibility to apply for Polish concessions by entrepreneurs with no legal seat or industrial plant in Poland. This article comments changes in Polish geological and mining law in 1994-2017, caused by Directive 94/22/WE and jurisdiction of the Court of Justice of the EU. It shows that, due to European legislation, the two-sided proceedings have been introduced depending on the type of mineral resources constituting the mining usufruct in Poland. These different procedures for granting authorizations of hydrocarbons and other resources may justify creation of new, distinct hydrocarbons law in Poland or introduction of non-discriminative procedures, irrespective of the type of deposit.
EN
The aim of the article is to discuss the amendment to the Act of 9 June 2011 – Geological and Mining Law (Journal of Laws from 2017, item 2126 with further amendments), as a consequence of the entry into force of the Act of 6 March 2018–Law of Entrepreneurs (Journal of Laws from 2018,item 646), as well as the assessment of relevance of the changes devised. The author analyzes in detail a legal nature of the concession and then the changes introduced to the Geological and Mining Law in Chapter I of Section III, concerning concession rules. Paying particular attention to the context, causes and effects of the changes, the author indicates that the amendment was in fact only a technical activity, however, not devoid of the practical significance. This article attempts to answer the question whether the legislative practice of transferring general provisions to the sectorial act, which is undoubtedly the Geological and Mining Law, will contribute to a better understanding of the regulations among their potential recipients.
EN
The events that took place on April 10,2010 on the Gulf of Mexico began an international debate on minimizing and materializing the risk of dangerous occurrences and accidents during the exploitation of offshore energy resources. In the aftermath of this event to ensure safe operation in European maritime areas, the European Union decided to introduce regulations throughout the entire EU. On June 12, 2013, Directive 2013/30/EU of the European Parliament and of the Council on safety of offshore oil and gas operations and amending Directive 2004/35/EC was issued. The main aim of the Directive is to reduce the occurrence of major accidents relating to offshore oil and gas operations and limits their consequences. The article is a review of provision of Directive 2013/30/UE with particular regard to requirements at the national level. What is more, the paper indicates solutions which must be introduced by July 19, 2018 in offshore companies. The incorporated solutions must include the protection of the marine environment against pollutions (especially oil spills), establish minimum conditions for safe offshore exploration and the production of oil and gas and improve the response mechanism in the eventof an accident. The paper also presents accidents which take place in oil and gas fields which are a background of necessary improvements of safety during offshore operations.
PL
Wydarzenia, które miały miejsce w dniu 10 kwietnia 2010 roku na Zatoce Meksykańskiej rozpoczęły międzynarodową debatę w zakresie minimalizacji, jak i materializacji ryzyka wystąpienia niebezpiecznych zdarzeń i wypadków podczas eksploatacji podmorskich złóż surowców energetycznych. Po tym wydarzeniu, dla zapewnienia prowadzenia bezpiecznej działalności na obszarach morskich, Unia Europejska postanowiła wprowadzić regulacje na terenie całej Wspólnoty. W dniu 12 czerwca 2013 roku została wydana Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2013/30/UE w sprawie bezpieczeństwa działalności związanej ze złożami ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarach morskich. W artykule przedstawiono implementację jej postanowień na obszarach morskich, ze szczególnym uwzględnieniem polskich obszarów morskich. Przedstawiono główne postanowienia tego dokumentu, krajowe regulacje prawne wprowadzające na grunt polski postanowienia Dyrektywy oraz rozwiązania w zakresie wdrożenia wymogów do 19 lipca 2018 roku w przedsiębiorstwach zajmujących się prowadzeniem działalności związanej ze złożami ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarach morskich.
PL
Nowelizacja Ustawy Prawo geologiczne i górnicze wprowadza wiele postulowanych przez przedsiębiorców zmian w przepisach prawa. Najistotniejsze z nich to: modyfikacja prawa pierwszeństwa i postępowania kwalifikacyjnego, wprowadzenie procedury open door dla węglowodorów i wydłużenie terminu na przekształcenie tych zmian w tzw. koncesje łączne, a także umożliwienie przedłużenia ważności tzw. Koncesji 2020 w uproszczonym trybie. Dodatkowe zmiany w Prawie geologicznym i górniczym wprowadza także Ustawa Prawo przedsiębiorców.
EN
The amendment to the Geological and Mining Law introduces a number of changes to the legal provisions postulated by entrepreneurs. The most important of them are: the modification of the right of priority and the qualifying procedure, the introduction of the „open door” procedure for hydrocarbons and postponing the deadline to convert these amendments into so-called joint concessions, as well as allowing for the extension of the validity of the so-called Concession 2020 in a simplified mode. Additional amendments to the Geological and Mining Law are also introduced by the Entrepreneurs Law.
PL
Pokolenia geologów-dokumentatorów przygotowują dokumentacje złoża kopaliny zgodnie z wymaganiami rozporządzenia ministra środowiska w sprawie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, z wyłączeniem złoża węglowodorów (2015). Proces dokumentowania złoża kopaliny jest skomplikowany i długotrwały, wymagający licznego zespołu wykonawców, istotnych nakładów finansowych, wysokiego poziomu merytorycznego kierownika – geologa dokumentatora i jego współpracowników. Analiza norm zawartych w rozporządzeniu (2015) wskazuje na ich pewne uchybienia i mankamenty, które powinny być usunięte. Dotyczy to zwłaszcza załączników mapowych. Ilość i zawartość wymaganych załączników do dokumentacji jest zbyt wielka i powinna zostać ograniczona. Ponadto należy wyeliminować załączanie kopii decyzji wydawanych przez organ koncesyjny, zwłaszcza, gdy ten sam organ rozpatruje sprawę zatwierdzenia dokumentacji geologicznej złoża. Autorzy sugerują przyjęcie zasady wskazania sygnatur decyzji organu koncesyjnego zamiast załączania kopii decyzji. Wskazują także na potrzebę stałego okresowego przeglądu aktów wykonawczych do ustawy prawo geologiczne i górnicze celem ich aktualizacji i usuwania zauważonych niedoskonałości.
EN
The generations of geologists have prepared geological documentations of mineral deposits in accordance with the requirements of the ordinance of the Minister of the Environment on the documentation of geological mineral deposits, with the exception of hydrocarbons deposits (2015). The process of documenting of mineral deposits is complicated and longlasting that requires a large team of contractors, significant financial resources, high level of professional skills of geologist-documenter and his colleagues. Analysis of the legal norms contained in Ordinance (2015) shows their certain weaknesses and shortcomings that should be removed. This is especially connected with maps attachments. The amount and content of required attachments to the documentation is too great and should be limited. Additionally, it is necessary to eliminate requirements to attach a copy of the decision issued by the concession authority, especially when the same concession authority shall consider the matter of approval geological documentation of mineral deposits. The authors suggest the adoption of rules that it is enough to indicate the unique identification data of the decisions, instead of attaching copies of the decision taken by concession authority. They also indicate the need for a fixed periodic review of the implementing acts to the Geological and Mining Law the purpose of the update and delete any imperfections.
PL
W referacie przedstawiono zewnętrzne przesłanki (zarówno międzynarodowe, jak i krajowe) wskazujące na znaczenie kształtowania właściwej polityki surowcowej w kraju, zwłaszcza w kontekście bezpieczeństwa surowcowego. Na tym tle przedstawiono i omówiono obowiązujące aktualnie regulacje prawne związane z polityką surowcową i bezpieczeństwem surowcowym państwa, poczynając od zapisów Konstytucji RP, poprzez zapisy Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 z Planem Działań, Strategii Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko perspektywa do 2020 r., Prawa Geologicznego i Górniczego oraz innych ustaw i przepisów wykonawczych, Planu Działań „Surowce dla Przemysłu” ogłoszonego przez Ministra Rozwoju, Koncepcji Polityki Surowcowej Państwa przedstawionej przez Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Surowcowej, wreszcie projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego w obszarze planowania przestrzennego. W przypadku dokumentów będących w trakcie procedowania przedstawiony jest aktualny stan prac nad nimi, także w kontekście konkretnych projektów rozwiązań ustawowych dla przyszłych regulacji. W końcowej części zawarte są konkluzje oraz przedstawiony jest aktualny stan debaty i opinii w zakresie polityki surowcowej i ochrony zasobów surowców kluczowych oraz płynące z niej wnioski. Wskazuje się i uzasadnia potrzebę przyśpieszenia prac i podjęcia działań dla przeciwdziałania aktualnie występującym zjawiskom, które mogą utrudnić w przyszłości realizację polityki surowcowej i ochronę zasobów surowców kluczowych.
EN
The article provides the external indications (both international and domestic) showing how important creating an appropriate mineral policy of the country is, especially in the context of mineral security. The current mandatory legal regulations referring to mineral policy and mineral security of the country were presented and discussed against this background, starting with provisions of the Constitution of the Republic of Poland, through the Strategy for Sustainable Development, Spatial Management Concept of the Country 2030 together with Action Plan, Strategy for Energy Security and Environment – 2020 perspective, Geological and Mining Law and other legal acts and implementing provisions, Action Plan “Raw Materials for the Industry” announced by the Minister of Development, the Concept for Mineral Policy presented by the Government Plenipotentiary for the Mineral Policy, and finally – project of the Urban and Building Code in the area of spatial development. In the case of documents being in the course of the proceedings, the current state of working on them is presented, also in the context of particular projected legal solutions for future regulations. The author indicates and justifies the need of accelerating the work and taking actions to prevent the currently appearing phenomena that may impede the execution of the raw materials policy and the protection of key raw materials in the future.
20
Content available Legal Liability Issues for Mining Damages
PL
Artykuł porusza problematykę związaną z odpowiedzialnością za szkody powstałe na terenach górniczych. Szerzej omówiono kwestie uwarunkowań prawnych, w odniesieniu do obowiązującego w zakresie szkód górniczych ustawodawstwa. Przedstawiono również wybrane aspekty problematyki odszkodowań, które ulegały zmianom na przestrzeni kilku dekad. Dla podsumowania aktualnie obowiązujących procedur ukazano przekrojowo tok dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu szkód górniczych. Dodatkowo wskazano na liczne powiązania prawa geologicznego i górniczego z innymi gałęziami prawa.
EN
This article focuses on issues related to the legal liability for mining damages resulting from mining areas. Widely discussed legal regulations in relation to the field of mining damages legislation. It was also presented chosen aspects of the scope of damages compensation that have changed over several decades. To summarize the current procedures shown sectional course of action claims for compensation for mining damage. Additionally, pointed to the numerous ties of geological and mining law with other branches of law.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.