Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 19

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  alloy microstructure
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The results of studies presented in this article are an example of the research activity of the authors related to lead-free alloys. The studies covered binary SnZn90 and SnZn95 lead-free alloys, including their microstructure and complex mechanical characteristics. The microstructure was examined by both light microscopy (LM) and scanning electron microscopy (SEM). The identification of alloy chemical composition in micro-areas was performed by SEM/EDS method. As regards light microscopy, the assessment was of both qualitative and quantitative character. The determination of the geometrical parameters of microstructure was based on an original combinatorial method using phase quantum theory. Comprehensive characterization of mechanical behavior with a focus on fatigue life of alloys was performed by means of the original modified low cycle fatigue method (MLCF) adapted to the actually available test machine. The article discusses the fatigue life of binary SnZn90 and SnZn95 alloys in terms of their microstructure. Additionally, the benefits resulting from the use of the combinatorial method in microstructure examinations and MLCF test in the quick estimation of several mechanical parameters have been underlined.
EN
The paper presents the results of investigation into the technological possibility of making light-section castings of GX2CrNiMoN25-6-3 cast steel. Due the fact that the GX2CrNiMoN25-6-3 duplex cast steel has a complex microstructure authors of this paper took on its analysis. For making castings with a wall thickness in the thinnest place as small as below 1 mm, the centrifugal casting technology, as it was presented in the paper [1], is one of the most effective technology. In the paper was made the analysis of four different parameters of the casting process and different parameters of heat treatment.
PL
Żeliwo wysokochromowe jest powszechnie stosowanym materiałem w przemyśle górniczym i mineralnym, gdzie wymagana jest duża odporność na zużycie ścierne. Swoje dobre właściwości zawdzięcza obecności w mikrostrukturze twardych węglików. Żeliwo chromowe poddawane hartowaniu ma w praktyce osnowę austenityczną, austenityczno-perlityczną lub perlityczną. Istotnym procesem w czasie obróbki cieplnej jest tzw. destabilizacja austenitu, jest on ważny ponieważ dopiero po jego zajściu może nastąpić przemiana martenzytyczna. W zależności od szybkości chłodzenia, które następuje po procesie destabilizacji austenitu, może powstać perlit, bainit i martenzyt. Przeprowadzone badania dotyczyły określenia wpływu szybkości chłodzenia odlewów z żeliwa wysokochromowego po obróbce cieplnej, na mikrostrukturę i twardość. Badaniu zostało poddane żeliwo wysokochromowe o zawartości 27%Cr i 2,7%C. Przeprowadzono zabieg hartowania z temperatury 950 °C w czasie 4h, następnie odlewy poddano trzem wariantom chłodzenia – w wodzie, w kąpieli solnej i na powietrzu. Zbadano i porównano mikrostrukturę oraz twardość odlewów dla różnych wariantów chłodzenia.
EN
High Chromium Cast Iron (HCCI) is widely use in mining and mineral industry, where abrasive resistance is a principal requirement. Its good properties thanks to the hard eutectic carbides occurring in the microstructure. The effect of heat treatment on HCCI was a subject of many research. High Chromium Cast Iron have an austenitic, austenitic-pearlitic or pearlitic matrix. An important process during the heat treatment is austenite destabilization, thus until after it conduct the martensitic transformation can occur. Depending on the cooling rate that follows the process of destabilization of austenite, perlite, bainite and martensite may form. The present work, aimed at studying the influence of cooling rate after heat treatment, on the microstructure and hardness. The study were carry out on samples of High Chromium Cast Iron containing 27%Cr i 2,7%C. Samples were subjected to the tempering treatment at the temperature of 950°C for 4 hours and three variants of cooling – in water, in a salt bath and on air. Examined and compared the microstructure and hardness of castings for different variants of cooling.
PL
Publikacja dotyczy zabiegu modyfikowania podwójnych stopów Zn o średniej zawartości aluminium dodatkiem zaprawy zawierającej tytan i obejmuje badania wpływu zabiegu modyfikowania na stopień rozdrobnienia mikrostruktury stopu Zn-10% mas. Al (ZnAl10) odlewanego do formy piaskowej. Badany stop został rozdrabniany zaprawą modyfikującą Zn – 3,2% mas. Ti, wprowadzającą do metalu Ti. Na podstawie dokonanej oceny obrazów mikrostruktury stopu wyjściowego niemodyfikowanego i zmodyfikowanego zmiennym dodatkiem Ti zawartego w zaprawie modyfikującej stwierdzono, że zastosowana zaprawa modyfikująca powoduje określone, w zależności od ilości wprowadzonego do stopu Ti, rozdrobnienie ziarna stopu w stosunku do stopu wyjściowego niemodyfikowanego. Z kolei wyniki uzyskane w przeprowadzonej analizie termicznej potwierdzają zarodkotwórcze działanie użytej do badań zaprawy.
EN
The paper deals with grain-refinement of the sand-cast binary medium-aluminium Zn-10 mas. % alloy (ZnAl10) by using the Zn-3.2 mas. %Ti master alloy. Basing on the structure analysis it was stated that the master alloy causes significant grain-refinement in comparison with the initial, no modified alloy. Thermal analysis of the cooling curves stated that the modified alloys had increased nucleation temperatures and, at the same time, decreased recalescence – which proves nucleating action of the Zn-3.2 mas. %Ti master alloy in the examined alloy.
PL
W niniejszej pracy zbadano zagadnienie wpływu szybkości stygnięcia na liczbę ziaren pierwotnych α(Al) w stopie Al-5Cu. Badania przeprowadzono dla odlewów o grubości ścianek z zakresu 3-25 mm. W celu wyznaczenia szybkości stygnięcia oraz stopnia przechłodzenia na początku krystalizacji zarejestrowano krzywe stygnięcia. Badania wykazały, że szybkość stygnięcia zwiększa się ekspotencjalnie w miarę zmniejszania grubości ścianki odlewu. Z przeprowadzonych badań wynika, że szybkość stygnięcia odlewów zmienia się w szerokim zakresie (21,5-1,6 ºC/s) przy zmianie grubości ścianki od 3-25 mm. Przeprowadzono badania metalograficzne celem określenia gęstości ziaren pierwotnych (liczby ziaren pierwotnych α(Al) na jednostkę objętości). Przedstawiono zależności wiążące liczbę ziaren pierwotnych z szybkością stygnięcia, a także ze stopniem przechłodzenia (ΔTm= Te-Tmin, gdzie Te - równowagowa temperatura krystalizacji (likwidus), Tmin - minimalna temperatura na początku krystalizacji fazy α(Al)). Badania wykazały, że liczbę ziaren pierwotnych można opisać z wysokim współczynnikiem korelacji za pomocą zależności potęgowej w funkcji szybkości stygnięcia.
EN
This paper investigated the influence of cooling rate on the number of primary grains α(Al) in Al-5Cu alloy. The study was conducted on castings with wall thickness in the range of 3-25 mm. In order to determine cooling rate and maximum undercooling at the beginning of the solidification the cooling curves were recorded. Research has shown that the cooling rate increases exponentially with decreasing wall thickness of the casting. Moreover it has been shown that the cooling rate of castings varies widely (21.5-1.6 °C / s) when changing the wall thickness from 3 up to 25 mm. Metallographic studies were performed to determine the primary grain density (the number of grains of primary α(Al) per unit volume). The relationship combining the number of primary grains with the cooling rate and maximum undercooling (ΔTm=Te-Tmin, where Te - equilibrium solidification temperature (liquidus), Tmin - minimum temperature at the beginning of the solidification of α(Al) phase). Research has also shown that the number of primary grains can be described with a high correlation coefficient by the power function of the cooling rate.
EN
Microstructure change of the metals and alloys as a result of variable crystallisation conditions also by mind of cooling rate change influence the mechanical properties. In this work there are presented the interdependences between the cooling rate, chemical composition and microstructure of the cast aluminium alloy Al–Si–Cu as a result of the thermo-derivative analysis, using the UMSA (Universal Metallurgical Simulator and Analyzer) device. An important tool for the microstructure evaluation of the Al type AC-AlSi7Cu3Mg alloy was the light and electron scanning microscopy technique.
7
Content available remote The effect of rare earth elements on the microstructure of as-cast AM50 alloy
EN
As-cast Mg-5Al-0.4Mn-xRE (x = 0, 1, 2 wt.%) magnesium alloys were prepared successfully and influence of rare earth (RE) elements on the microstructure has been investigated by light microscopy and X-ray diffraction (XRD). The results revealed that the as-cast Mg-5Al-0.4Mn alloy consist of α - Mg matrix and eutectic α + γ (where γ is Mg17Al12). With the addition of rare earth elements Al11RE3 precipitates were formed. The amount of the Al11RE3 precipitates increased with increasing addition of RE, but the amount of γ - Mg17Al12 decreased. Additionally, in alloys with rare earth elements no aluminium-manganese precipitates were observed, instead of that ternary intermetallic compound Al10RE2Mn7 was formed.
EN
In this paper the microstructural characterization of ingot MRI-230D magnesium alloy and quantitative procedure for evaluation of microstructure are presented. The optical and scanning electron microscopy were used to study the morphology of microstructural compounds in this alloy. The X-ray diffraction was used to determination of phase composition. The as-cast microstructure of MRI-230D magnesium alloy containing aluminum, calcium and strontium consists of the dendritic α-Mg and such intermetallic compounds as: Al2Ca, Al4Sr and AlxMny. In the purpose quantitative description of microstructure semi-automatic procedures using Met-Ilo image analysis were developed. Prepared semi-automatic procedures allow a fast determination of phase content in MRI-230D alloy using light microscopy and will be useful in the quality control of MRI-230D ingots.
9
Content available remote Microstructural analysis of as-cast Mg-Ag-Di magnesium alloy
EN
Microstructure of as-cast Mg – 2.4 wt.% Ag – 2.5 Di alloy have been examined by means of light microscopy, scanning microscopy (SEM+EDX) and X-ray diffraction (XRD). Results showed that the as-cast dendritic microstructure of the investigated alloy was characterized by divorced eutectic of primary α-phase and intermetallic phases Mg12Di, MgAg2Di and Mg3(Ag, Di) – type. Intermetallic phases with polygonal and needle –like morphology were located inside α-phase.
PL
W prezentowanym artykule badano wpływ dodatku tytanu na mikrostrukturę i twardość stopu AlSi11. Wykonano stopy o zawartości 0,4%Ti i 1%Ti, które odlewano do metalowej formy. Z uzyskanych stopów wycięto próbki do badań strukturalnych, które prowadzono na mikroskopie optycznym i mikroskopie skaningowym. Wykonano pomiar twardości stopów AlSi11 z dodatkiem tytanu. Stwierdzono wzrost twardości stopów wraz ze wzrostem zawartości tytanu.
EN
In this study, the influence of titanium addition on the microstructure and hardness has been investigated. The AlSi11 alloys with 0,4%Ti and 1%Ti were prepared. This alloys were casting in the metal mold. Metallographic observations have been made by the optical microscopy and scanning electron microscopy. The addition of the Ti to AlSi11 alloys leads to an increase in hardness values.
11
Content available remote The precipitation processes of Manaurite XM superalloy after 2000 hours of aging
EN
This paper presents the results of investigations of microstructure and mechanical properties, in a state of delivery, after 1000 and 2000h of annealing of superalloy samples Manaurite XM taken from a catalytic centrifugal cast pipe. The annealing of the material taken from catalytic pipes at the temperature of 900 °C causes precipitation of intermetallic phases in alloyed austenite matrix. These changes affect the pipes’ mechanical properties.
12
Content available remote Microstructure of Mg-Al alloy with rare earth elements
EN
The microstructure analyses of experimental AZ91 magnesium alloy with addition of 1.5 wt. % of rare earth elements was presented. The investigated AZ91 + 1.5RE alloy was fabricated by addition of cerium rich misch metal to molten commercial AZ91 alloy and gravity cast. As a result, α solid solution, α+γ binary eutectic, discontinuous precipitates of γ phase, Al11Mn3 phase with needle-like morphology, Al2RE and Al10RE2Mn7 particulate phases were revealed.
13
Content available remote Microstructure of as-cast Mg-Y-RE-Zr magnesium alloy
EN
Microstructure analyses of as-cast Mg - 4.0 wt.% Y - 3.3 wt.% RE - 0.5 wt.% Zr alloy were carried out. Light microscopy and scanning electron microscopy (SEM+EDX) techniques were used to characterize the investigated material. Results show that the as-cast dendritic microstructure is characterised by lamellar eutectic of primary α phase and interdendritic phasc Mg-Nd-Y type. Additionally, "quadratic" yttrium-rich precipitates were revealed.
14
Content available remote Microstructure of as-cast experimental binary Mg-RE alloys
EN
Microstructure analysis of as-cast experimental Mg-3%RE and Mg-8%RE alloys were carried out. Light microscopy and scanning electron microscopy (SEM+EDX) techniques were used to characterize investigated materials. Results show that the as-cast dendritic microstructure is characterized by lamellar eutectic of primary α phase and interdendritic phase. X-ray phase analyses allowed the identification of the rare earth elements-rich intermetallic compound in the alloys as Mg12RE.
15
Content available remote Identyfikacja wybranych składników struktury odlewniczych stopów CuZn
PL
W niniejszym artykule przedstawione wybrane wyniki badań prowadzonych w zakresie wpływu wzajemnych oddziaływań dodatków stopowych na strukturę i własności odlewniczych stopów CuZn. Dotyczą one identyfikacji pojawiających się w strukturze mosiądzu składników określanych mianem wydzieleń twardych przy pomocy mikroanalizy rentgenowskiej. Przedstawiono plan i zakres badań, analizę punktową wydzieleń oraz mapy rozkładu pierwiastków. Wskazano najbardziej aktywne pierwiastki w tworzeniu wydzieleń twardych.
EN
This publication contains a selection of results obtained after roentgenographic analysis of fixture brasses with variable chemical composition. Authors showed point analysis results and maps of elements for hard inclusions occurring in structure of CuZn alloys. Obtained results were used for classification of hard inclusion creation activity for different additions.
16
Content available remote Wpływ twardości i mikrostruktury stopów aluminium na udarność
PL
Na przykładzie stopów aluminium (bez obróbki cieplnej i obrobionych cieplnie) zbadano wpływ twardości i mikrostruktury na udarność.
EN
On the example of alloys the aluminium (without the heat-treatment and of worked thermally) one examined the influence of the hardness and microstructures on their impact resistance.
PL
Badania nad modyfikacją brązu cynowo-fosforowego CuSn10P mikrododatkiem cyrkonu wykazały korzystny wpływ na mikrostrukturę i mechaniczne właściwości stopu. Poprawę efektywności wpływu cyrkonu badano wprowadzając ponadto mikrododatki magnezu i żelaza. Modyfikacja spowodowała rozdrobnienie struktury, co wpłynęło korzystnie na właściwości mechaniczne brązu CuSn10P. Mikrododatki cyrkonu, magnezu i żelaza spowodowały wzrost wartości następujących parametrów: Rm o 20%, HB o 10%.
EN
Research on the modification of CuSn10P tin bronze with a zirconium additive revealed the advantageous influence of that reagent on the microstructure and mechanical properties of the alloy. The effectiveness of the Zr influence was additionally improved by Mg and Fe microadditives. The modification process caused also the structure refinement, which influenced advantageously on the improvement of mechanical properties. The microadditives such as Zr, Mg and Fe caused the increase of values of the following factors: Rm to 20%, HB to 10%.
18
Content available remote Procesy zachodzące na froncie krystalizacji eutektyki Fe-grafit i Al-Si
PL
Poznanie mechanizmu krystalizacji eutektyki, umożliwia świadome sterowanie tym procesem, a przez to uzyskiwanie pożądanej mikrostruktury stopu. Proces krystalizacji eutektyki zachodzi wg określonych praw fizycznych, wyrażanych przez odpowiedni zapis prawa wzrostu eutektyki, pozwalający kształtować parametr geometryczny takiej struktury, tj. odległość międzyfazową λ (szerokość dwóch faz). [...]
PL
W poszukiwaniu nowych materiałów mogących znaleźć zastosowanie m.in. w technice motoryzacyjnej, zwrócono uwagę na nadeutektyczny stop AlSi17Cu5Mg, charakteryzujący się interesującym zespołem właściwości mechanicznych. Od tego typu stopów wymaga się małego współczynnika rozszerzalności cieplnej, co wiąże się z małą wartością skurczu objętościowego i liniowego. Stąd wynika konieczność badań w tym kierunku. Jedną z metod jest ocena skłonności do tworzenia jamy skurczowej i porowatości rozsianej na drodze badań makrostruktury. W pracy przedstawiono wyniki badań modelowych zmierzających do oceny charakteru tworzących się nieciągłości makrostruktury. Próby przeprowadzono po zestawieniu stanowiska pomiarowego, rejestrując krzywe stygnięcia na różnych poziomach badanych wlewków. Dla zróżnicowania warunków stygnięcia stosowano nadstawki z samoekspandujących mas termoizolacyjnych.
EN
Searching for new materials which can be used among other things, in the motorization engineering, the AlSi17Cu5Mg hypereutectic alloy having an interesting set of mechanical properties was found. A low thermal expansion coefficient is required from that kind of an alloy, which is connected, with a low value of the contraction in volume and the linear contraction. For that reason it is necessary to conduct the investigations in this direction. An evaluation of susceptibility to the formation of the contraction cavity and dispersed porosity in the terms of the macrostructure investigations is one of the methods. Results of model investigations aiming at an evaluation of the character of the formed macrostructure discontinuities have been presented in the work. The trials were made after assembling a measurement stand and the cooling curves were registered at different levels of the tested ingots. To differentiate the cooling conditions the self-expanding thermoinsulating mass hot tops were used.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.