Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  postrzeganie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The current study aims to investigate the perceptions and expectations of tourists regarding the development of the quality of gastronomy services for tourism in the route of Lanna Civilization in Thailand. Quantitative research using a questionnaire was employed. The Yamane formula was used to calculate the sample group size at 400 people. The data analysis with SPSS statistics software included descriptive statistics, t-test and one-way ANOVA. It was found that for the overall opinion toward the perceptions regarding the development of the quality of gastronomy services for tourism in the route of Lanna Civilization, Thai tourists give importance to empathy, tangibles, reliability, assurance, and responsiveness, and international tourists give importance to assurance, empathy, responsiveness, reliability, and tangibles. Regarding the overall opinion toward expectations regarding the development of the quality of the gastronomy services for tourism in the route of Lanna civilization, Thai tourists emphasize the following: empathy, assurance, reliability, tangibles, and responsiveness, whereas international tourists give importance to assurance, empathy, responsiveness, tangibles, and reliability.
PL
Obecne badanie ma na celu zbadanie spostrzeżeń i oczekiwań turystów dotyczących rozwoju jakości usług gastronomicznych dla turystyki na szlaku cywilizacji Lanna w Tajlandii. Przeprowadzono badania ilościowe z wykorzystaniem kwestionariusza. Wzór Yamane'a zastosowano do obliczenia wielkości grupy próbnej na 400 osób. Analiza danych za pomocą oprogramowania statystycznego SPSS obejmowała statystyki opisowe, test t i jednokierunkową ANOVA. Stwierdzono, że dla ogólnej opinii na temat postrzegania rozwoju jakości usług gastronomicznych w turystyce na trasie cywilizacji Lanna, turyści tajlandzcy przywiązują wagę do empatii, materialności, niezawodności, pewności i czasu reakcji, a turyści międzynarodowi przywiązują wagę do zapewnienia, empatii, szybkości reakcji, niezawodności i namacalności. Odnośnie ogólnej opinii na temat oczekiwań dotyczących rozwoju jakości usług gastronomicznych dla turystyki na szlaku cywilizacji Lanna, turyści tajlandzcy podkreślają: empatię, pewność, niezawodność, namacalność i szybkość reakcji, podczas gdy turyści zagraniczni przywiązują wagę do pewności, empatia, szybkość reakcji, namacalne i niezawodne.
EN
This article aims to explore the differences in the practices and perceptions of the diversity strategies in Saudi private organizations. It draws on quantitative analysis and data were collected through a convenient sampling method. The findings suggest that Saudi organizations pay great attention to preventing harassment, encouraging ethical behavior, and creating a diverse working environment, while the tested hypotheses confirmed that the diversity strategies practiced are significantly different from what they must practice. The sample organizations did not practice strategies such as providing work and family benefits, preventing unfair discrimination, creating a transparent working environment, providing training and development opportunities, supporting social events, or respecting employee opinion. The findings indicate that Saudi organizations must adopt strategies based on employees’ perceptions.
PL
Celem tego artykułu jest zbadanie różnic w praktykach i postrzeganiu strategii różnorodności w saudyjskich organizacjach prywatnych. Badanie to opiera się na analizie ilościowej, a dane zebrano za pomocą wygodnej metody pobierania próbek. Sugeruje się, że organizacje saudyjskie przywiązują dużą wagę do zapobiegania molestowaniu, zachęcania do etycznych zachowań i tworzenia zróżnicowanego środowiska pracy, podczas gdy przetestowane hipotezy potwierdziły, że stosowane strategie różnorodności znacznie różnią się od tego, co jest praktykowane. Przykładowe organizacje nie stosowały strategii takich jak zapewnianie świadczeń pracowniczych i rodzinnych, zapobieganie nieuczciwej dyskryminacji, tworzeniu przejrzystego środowiska pracy, zapewniania możliwości szkolenia i rozwoju, wspierania imprez towarzyskich lub szanowanie opinii pracowników. Ustalenia wskazują, że organizacje saudyjskie muszą przyjąć strategie oparte na postrzeganiu pracowników.
EN
Organisations worldwide are facing a market pressures which are forcing them to undertake digital transformation projects or initiatives. This research study set out to explore this in more depth, asking questions about the intention of South African (SA) retail organisations to adopt digital transformation and probing into the understanding and perception of digital transformation itself, as well as future intended use cases for available digital technologies. A case study approach was deemed to be an appropriate strategy given the paucity of existing academic research on the topic. Participants in the study had a good understanding of digital transformation and digital technologies, but perceptions were mixed. The most prominent digital transformation initiatives in the SA retail industry were the adoption of cloud technologies and data analytics. The factors identified in this study, using the Technology, Organisational, and Environmental (TOE) framework, can assist retailers in their decision-making process concerning digital transformation adoption.
PL
Postrzeganie jest pojęciem zaczerpniętym z psychologii, zarezerwowanym dla człowieka. Jest podstawą interpretacji i nadawania znaczeń otaczającemu nas światu. Jednak nie tylko ludzie postrzegają siebie, robią to też organizacje. Z przeprowadzonych badań wynika, że to, w jaki sposób wypowiadają się pracownicy organizacji o innych instytucjach jest spójny i wykracza daleko poza pojedyncze stanowiska, budując w ten sposób jednolite grupowe myślenie, które jest podstawą kształtowania stosunków międzyorganizacyjnych. Celem niniejszego artykułu jest zdefiniowanie postrzegania w kontekście organizacji, jako jednostki i ukazanie istoty i wpływu postrzegania na jakość relacji w administracji publicznej na przykładzie jednostek inspekcyjnych nadzorujących bezpieczeństwo żywności.
EN
The perception is a concept derived from psychology, reserved for a human. It’s a basis for interpretation and understanding of the world. However not only people perceive themselves but the organizations do it as well. The research presented show the way in which the staff of one organization express their opinions about another institutions is coherent. What is more it goes far beyond individual thinking, creating unanimous group thinking, which can be the basis for building the relationships of interorganizational nature. The aim of the article is defining of the perception concept in the context of organization, as a unit and showing the essence and the influence of the perception on the quality of the interorganizational relationships in public administration on the example of the inspection bodies supervising food safety in Poland.
EN
For many years in the curriculum of the Faculty of Architecture in University of Technology in Gliwice very important place took open-air drawing and painting workshops, which in recent years as a result of program changes have been withdrawn from the learning process. Reducing the number of hours of drawing studies resulted in a drop of artistic skills and aesthetic sensitivity. Having several years of experience in teaching of drawing and painting, the authors of the paper confirm their belief in the importance of teaching drawing by studying the forms from nature (open-air workshops). The authors of the paper who led open-air workshops and analyzed the works carried out by the students, prove that drawing from nature through a meeting with living architecture completed the didactic process. Based on participant observation and analysis of selected works authors prove that drawing from nature through the encounter with the living architecture complemented the teaching process. It also enriched and developed the future artists workshop, allowed to study drawing and enabled cognitive abilities. The observation of objects allowed the analysis and synthesis of form, taught history, sensitivity to the context of the environment and the value of space.
PL
Przez wiele lat w programie nauczania studentów na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach ważne miejsce zajmowały wakacyjne plenery rysunkowo-malarskie, które w ostatnich latach w wyniku zmian programowych zostały wycofane z procesu nauczania. Zmniejszenie ilości godzin przedmiotów artystycznych spowodowało spadek umiejętności plastycznych i wrażliwości estetycznej studentów. Kilkunastoletnie doświadczenie w pracy dydaktycznej autorek artykułu utwierdza je w przekonaniu o ważności nauczania rysunku poprzez studiowanie form z natury (plenery rysunkowe). Autorki artykułu uczestniczące w plenerach (prowadzące plenery), na podstawie analizy wykonanych przez studentów prac dowodzą, że rysunek z natury poprzez spotkanie z żywą architekturą dopełniał proces dydaktyczny. Wzbogacał warsztat przyszłych twórców, pozwalał na naukę rysunku, a także dawał możliwości poznawcze. Obserwacja obiektów pozwalała na analizę i syntezę formy, uczyła historii, uwrażliwiała na kontekst otoczenia i wartości miejsca.
PL
Postrzeganie bryły dachu, jak i każdego innego dzieła architektonicznego oraz całej otaczającej nas przestrzeni ma charakter bardzo złożony i jest uzależnione od wielu czynników. Należą do nich zarówno właściwości percepcyjne, motoryczne, fizyczne i psychiczne człowieka jako jednostki, jak i zewnętrzne cechy, leżące po stronie przedmiotu obserwowanego. W artykule postarano się przybliżyć tę problematykę.
EN
Perception of the body of the roof, as well as of any other work of architecture and the entire space that surrounds us, is extremely complex and it depends on numerous factors. These include perceptive, motor, physical, and mental properties of a human being as an individual, as well as external features, pertaining to the observed object. This paper offers an insight into this subject.
EN
The study introduces the notion of “travel behaviour” among urban inhabitants, as well as highlighting its most common determinants, one of which is the perception of public transport. The study includes a comparative analysis of the link between passenger perceptions of the main modes of public transport in relation to the actual mode of transport chosen to complete a certain journey, based on market research results collected within a given city.
EN
In order to properly study and analyze driver behavior in driving simulators, visualized environment has to be perceived properly by aforementioned driver. Displayed image generated during simulation is a visual representation of virtual road environment and one of properties of this image is field of view. Different values of horizontal and vertical field of view affects whether driver can accept generated image as an image closely reflecting real-world vision. Presented analysis is focused on testing how different horizontal field of view angles impact driver perception, based on series of images. Increase of horizontal field of view leads to more information of road environment located inside drivers' focused field of view, but can increase image distortion which leads to unrealistic road environment representation in simulation and to perception errors.
PL
W celu poprawnych badań i analiz zachowań kierowcy w symulatorach jazdy, należy zapewnić odpowiedni odbiór wirtualnego środowiska przez kierowcę. Wyświetlany obraz generowany podczas symulacji reprezentuje wirtualne otoczenie drogi, a jedną z właściwości tego obrazu jest pole widzenia. Dopasowanie wartości pionowego i poziomego pola widzenia warunkuje akceptowalność obrazu przez kierowcę, jako odpowiadającego rzeczywistości. Przeprowadzona analiza skupia się na wpływie różnych wartości poziomego pola widzenia na postrzeganie kierowcy, opierając się na serii obrazów.
EN
This research was conducted to evaluate the quality of services offered to customers at Saderat bank branches by using SERVQUAL model. In this research, survey level of the gap between expectations and service perceived by Saderat bank customers in each of the five dimensions of service quality. The ranking of service quality dimensions in order of importance from standpoint of customers and understanding level of customers' satisfaction with the quality of services offered by Saderat bank, as the main objectives of the research are considered. The research statistical population consisted of all the customers of Saderat Bank in Urmia City and 228 customers of this bank were sampled. To test the research hypotheses, software SPSS 18 and Paired-Samples T-Test, Wilcoxon test and Friedman test were used. The results of this research show that in all aspects, Saderat bank customers’ expectation is higher than their perceptions of the quality of services offered. It means that in all of the five dimensions of service quality, there are gaps. Thus the bank failed in any of these dimensions to meet their customers' expectations.
PL
Niniejsze badanie zostało przeprowadzone w celu oceny jakości usług oferowanych klientom w oddziałach banku Saderat przy użyciu modelu SERVQUAL. W badaniu tym, przedstawiono poziom luki pomiędzy oczekiwaniami i obsługi postrzeganej przez klientów Banku Saderat w każdym z pięciu wymiarów jakości usług. Za główne cele badań uznano ranking wymiarów jakości obsługi w kolejności ich znaczenia z punktu widzenia klientów i poziom zrozumienia satysfakcji klientów wraz z jakością usług oferowanych przez bank Saderat. Badanie populacji statystycznej składało się ze wszystkich klientów Banku Saderat w Mieście Urmia i 228 klientów tego banku zostało objętych próbą. Do testowania hipotez badawczych, wykorzystane zostało oprogramowanie SPSS 18 i sparowane próbki T-testu, test Wilcoxona i test Friedmana. Wyniki niniejszego badania pokazują, że we wszystkich aspektach oczekiwania klientów banku Saderat są wyższe, niż ich postrzeganie jakości oferowanych usług. Oznacza to, że w każdym z pięciu wymiarów jakości usług, istnieją luki. Tym samym bankowi nie udało się sprostać oczekiwaniom swoich klientów w żadnym z tych wymiarów.
EN
Over a decade of conducting the open-air drawing and painting workshops by the university staff from the Faculty of Architecture at the Silesian University of Technology repeatedly makes us aware that every day passing by the gothic churches, a city hall, medieval ramparts we get accustomed to them and do not always perceive their beauty, monumental character or historic details. Sometimes the beauty of the city is noticed by someone else – a tourist who admires the panorama visible from the distance or the towers of churches overlooking the city. Similarly the works of students performed over the years enable us to rediscover the unrepeatable charm of such places as Gliwice, Tarnowskie Góry, Chełmno or Zakopane. Those works catalogued in albums and presented at various exhibitions convince of peculiarity of the places presented using diverse artistic techniques and means.
PL
Kilkunastoletnie prowadzenie plenerów rysunkowo-malarskich przez kadrę naukowo-dydaktyczną Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej niejednokrotnie uświadamia nam, że przechodząc na co dzień obok gotyckich kościołów, ratusza, mijając średniowieczne mury obronne, przyzwyczajeni do ich widoku, nie zawsze dostrzegamy ich piękno, monumentalny charakter czy zabytkowe detale. Czasem piękno miasta zauważa ktoś inny – turysta zachwycający się widoczną z oddali panoramą czy górującymi ponad miastem wieżami budynków sakralnych. Podobnie prace studentów wykonywane na przestrzeni lat pozwalają na nowo odkryć niepowtarzalny urok miejsc takich jak Gliwice, Zabrze, Tarnowskie Góry, Chełmno czy Zakopane. Prace te katalogowane w albumach, prezentowane na licznych wystawach, przekonują o niezwykłości miejsc przedstawionych przy pomocy użycia różnorodnych technik i środków artystycznych.
11
Content available Niedoskonałość symetrii
PL
W artykule przedstawiono rozważania na temat symetrii, percepcji symetrii oraz jej atrakcyjności (czy też nieatrakcyjności) jako zasady kompozycji w sztuce i architekturze. Symetryczność świata, potwierdzona przez uczonych i przez potoczne doświadczenie, może wyjaśniać nasze do niej upodobanie. Jako jeden z przykładów przekonujących nas o – jak się okazuje złudnej – symetryczności podano lustro, z którym nierozerwalnie związany jest problem zróżnicowania skali. Autor odwołuje się do Hermanna Weyla omawiającego rozmaite rodzaje symetrii i wiążącego z nią kategorię piękna. Następnie cytuje przykłady symetrii w architekturze (np. budowle Palladia, mozaiki geometryczne na posadzkach kościołów z intrygującym wzrok sześcianem Neckera). Mozaiki wprowadzają wątek iluzji optycznych i zależności percepcji od oczekiwań, co może otwierać drzwi do świata złudzeń. Dlatego czysto geometryczna symetria – dowodzi autor – nie jest atrakcyjna dla sztuki. Znacznie bardziej płodna jest dwuznaczność. Siatka z kilkuosiowią symetrycznością, tak użyteczna dla dużego obszaru sztuki, jest antynarracyjna, antyewolucyjna i ahistoryczna i choć znakomicie porządkuje formalnie, może nużyć monotonią. Jako przykład na odejście od tego toku myślenia autor daje przykład Asymetrii Zbigniewa Dłubaka, budynku muzeum w Bilbao (Frank Gehry), dworca kolejowego w Kioto (Hiroshi Hara) czy centrum sztuki w Stockton­on­Tees (Richard Wilson). Europejskie przywiązanie do symetrii autor kontrastuje z jej odrzuceniem w filozofii zen i będącej pod jej wpływem kulturą Japonii, Korei i Chin.
EN
The article presents considerations on symmetry, its perception and attractiveness (or conversely, unattractiveness) as a principle of composition in art and architecture. The symmetry of the world, confirmed both by science and everyday experience, can explain our preference for it. The mirror, given as an example of false visual symmetry, introduces the question of the scale. The author refers to Hermann Weyl who differentiates between various types of symmetry and associates symmetry with the category of beauty. Then the author goes on to discuss symmetry in architecture (e.g. Palladio’s buildings, mosaic floor patterns in churches with the intriguing Necker cube). Mosaics introduce the problem of optical illusions and the dependence of perception upon expectation – a relationship which can open the door to the world of illusion. That is why, argues the author, simple geometric symmetry is not attractive to art. Ambiguity is much more fruitful. The grid with its multiple symmetry axes, widely used in art, is anti­narrative, anti­developmental and anti­historical, and though it introduces perfect formal order, its monotony may be boring. The author gives examples of modern works departing from the principle of symmetry, like Asymetries by Zbigniew Dłubak, the museum in Bilbao (Frank Gehry), railway station in Kyoto (Hiroshi Hara) or art centre at Stockton­on­Tees (Richard Wilson). Finally, European attachment to symmetry is contrasted with the preference for asymmetry in Zen and in cultures under its influence, i.e. Japanese, Korean and Chinese.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań, których celem była ocena postrzegania czynników wpływających na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego przez jego uczestników. Jednocześnie oceniano poziom wiedzy na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz to, w jaki sposób przekłada się on na zachowania kierujących. Uzyskane dane odniesiono do danych literaturowych i rocznych statystyk przyczyn wypadków udostępnianych przez Komendę Główną Policji. Do wskazania czynników wpływających na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego posłużono się badaniem ankietowym. Przeprowadzono je wśród policjantów w czynnej służbie oraz pośród zwykłych użytkowników dróg. Ponieważ najwięcej wypadków drogowych powodowanych jest przez ludzi młodych, wśród ankietowanych wydzielono grupę 18-24 lat, dla której przeprowadzono osobną analizę odpowiedzi. Zgromadzone ankiety pozwoliły na wskazanie czynników, które w opinii respondentów w największym stopniu przyczyniają się do powstawania zdarzeń drogowych i braku bezpieczeństwa na drogach.
EN
The paper presents results of studies aimed to assess perceptions of the factors affecting road safety by its participants. At the same time was assessed the level of knowledge about road safety and how it reflects in the behavior of drivers. Collected data were referred to the literature and to annual accident statistics provided by the Police Headquarters. To identify the factors affecting road safety the survey method was used. It was conducted among police officers in active service, and among ordinary road users. Among the respondents was isolated group of 18-24 years, for which was conducted a separate analysis of responses, because of the fact, that most accidents are caused by young people. The collected survey allowed to identify the factors that has the largest contribution to road accidents and lack of safety on the roads in the respondent opinion.
13
Content available remote Wearable Electronic Tactile Display for the Foot
EN
This paper presents a novel wearable interface for the foot: a shoe-integrated tactile display that enables users to obtain information through the sense of touch of their feet. A four-point array of actuators stimulates the mechanoreceptors in the foot sole with vibrations. A series of perceptual experiments involving directional information, pattern and emotion recognition, and language learning were conducted with 20 voluntary subjects. Results obtained show the potentials of podotactile stimulation and the proposed device.
PL
W artykule przedstawiono rozwiązanie dla wyświetlacza dotykowego montowanego w bucie. W ten sposób tworzony jest interfejs, który obsługiwany jest stopą użytkownika. Zamontowane w czterech punktach siłowniki stymulują mechanoreceptory w podeszwie poprzez wibracje. Przeprowadzono badania eksperymentalne z pomocą 20 ochotników, które potwierdziły wysoki potencjał tego rodzaju interfejsu i proponowanego rozwiązania.
PL
W artykule zawarto krótką charakterystykę badań sposobu postrzegania oraz czasu zauważenia przeszkody przez kierowcę przeprowadzonych w symulatorze. Dokonano oceny zmiany postrzegania przez kierowców pojawiającej się przeszkody w zależności od odległości od niej. Dokonano analizy wartości czasów zauważenia przeszkody w przypadku pojawienia się jej z lewej i prawej strony drogi.
EN
In article one contained short characterization of researches of manner of perception and of time of noticing obstacle passed in simulator AutoPW. One executed estimations of manner of perception through drivers appearing hindrances in dependences from distances from her. One executed analysis's of value of times of noticing hindrances for in chance of appearing her from leivft and right side of way.
15
Content available Invisible landscapes
PL
Tytuł jest nawiązaniem do trudności w postrzeganiu krajobrazu. Krajobraz najczęściej dostrzegany jest jako dekoracja albo wystrój przestrzeni. Zapomina się o jego niematerialnej stronie, głębokim kontekście ukrytym przed spojrzeniami. Krajobraz powinien być rozumiany jako proces dynamicznych zmian zewnętrznych, ale również ukrytych, jako połączenie miejsca i pamięci, siedliska i społeczeństwa. Jeśli zamyka się krajobraz w ramach scenografii i wystroju rola architekta krajobrazu w kształtowaniu przestrzeni zostaje odpowiednio zmniejszona. Architekt krajobrazu musi rozumieć krajobraz jego formy, procesy w nim zachodzące i twórców. Dwa zaprezentowane projekty są ilustracją aspektów w rozumieniu krajobrazu. Pierwszy z nich Lough Rynn zlokalizowany jest w północnej Irlandii, drugi Durrow Abbey znajduje się w jej środkowej części.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.