Ograniczanie wyników
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule dokonano analizy wpływu nacisku jednostkowego oraz czasu stacjonarnego styku na wartości współczynnika tarcia statycznego elastomerów EPUR o twardościach: 75, 80, 83 i 93 °ShA w skojarzeniach ze stalą C45 w różnych warunkach smarowania. W badaniach zmieniano wartości nacisku jednostkowego w zakresie p = 0,2–0,8 MPa i czas stacjonarnego styku pod obciążeniem w zakresie t = 1–9 min. Badania przeprowadzano zarówno w warunkach tarcia suchego, zwilżenia wodą, jak i po smarowaniu dwoma rodzajami smarów plastycznych: o małej i dużej adhezji do stali. Badania prowadzono na urządzeniu, którego zasada działania opiera się na równi pochyłej. Wyniki przeprowadzonych badań pokazały, że zarówno nacisk jednostkowy, jak i czas stacjonarnego styku mają znaczny wpływ na wartość współczynnika tarcia statycznego w parze EPUR-stal.
EN
Tribological tests were aimed at determining the value of static friction coefficient µ0 of EPUR with hardnesses 75, 80, 83, and 93 °ShA, during friction on C45 steel under various lubrication conditions. In the tests, the unit pressure values in the range of p = 0.2–0.8 MPa and the time of stationary contact under load were changed in the range of t = 1–9 min, both in dry friction conditions, lubricating with water, and lubricating with two types of greases – with low and high adhesion to steel. The tests were carried out on a device whose operating principle is based on an inclined plane. The results of the tests showed that both the unit pressure and the stationary contact time have a significant impact on the value of the static friction coefficient in the EPUR steel pair.
EN
Polyurethanes (PUR) are widely used for some elements of machinery and equipment, including in motorized shock-absorbing nodes and technical seals that can work in various operating conditions. The article presents the results of tribological investigations of polyurethane elastomers (EPUR) with different hardness (75, 83, and 93 °Sh A), which cooperated with steel in assembly lubrication conditions (mixed friction) with two types of grease (showing low and high adhesion to steel), with variable values of unit pressure p and sliding speed v. For the research, a rotary plan for two variables (p and v) was applied at five levels of their value. Based on the results of the tests of particular associations, the regression functions of the form of the second degree polynomial were determined, enabling the development of results in the form of spatial and contour diagrams. Based on the results of tribological tests, recommendations for designers dealing with the design and construction of friction junctions and seals in which polyurethane elastomers cooperating with steel elements can be used.
PL
Poliuretany (PUR) znajdują szerokie zastosowanie na niektóre elementy maszyn i urządzeń, między innymi w ruchowych węzłach amortyzujących i uszczelnieniach technicznych, które mogą pracować w różnych warunkach eksploatacyjnych. W artykule przedstawiono wyniki badań tribologicznych elastomerów poliuretanowych (EPUR) o różnej twardości (75, 83 i 93 °Sh A), które współpracowały ze stalą w warunkach smarowania montażowego (tarcie mieszane) dwoma rodzajami smaru plastycznego (wykazujących małą i dużą adhezję do stali), przy zmiennych wartościach nacisku jednostkowego p i prędkości ślizgania v. Do realizacji badań zastosowano plan rotalny dla dwóch zmiennych (p i v) na pięciu poziomach ich wartości. Na podstawie wyników badań poszczególnych skojarzeń wyznaczono funkcje regresji o postaci wielomianu drugiego stopnia, umożliwiające opracowanie wyników w postaci wykresów przestrzennych i poziomicowych. Na podstawie wyników badań tribologicznych opracowano zalecenia dla konstruktorów zajmujących się projektowaniem i konstruowaniem ślizgowych węzłów i uszczelnień, w których mogą być zastosowane elastomery poliuretanowe współpracujące z elementami stalowymi.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.