Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 32

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  obudowa wykopu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W pracy poruszono tematykę analizy obudowy wykopu dla budynku z jedną kondygnacją podziemną, zlokalizowanego w gęstej zabudowie śródmiejskiej. Obliczenia przeprowadzono za pomocą dwóch programów obliczeniowych: GEO 5 (moduł: Ściana Analiza) i Autodesk Robot Structural Analysis Professional. Całość wyników podsumowano, a wnioski sformułowano w odniesieniu do obecnej sytuacji na rynku budowlanym, charakteryzującej się coraz to trudniejszymi warunkami gruntowymi, gęstszą zabudową śródmiejską oraz trudniejszym ukształtowaniem terenu.
EN
The paper addresses excavation shoring analysis for a building with one underground storey, located in high-density urban development. The paper focuses on available computational methods, vital design assumptions and reduction of the impact of structural works on adjacent buildings sensitive to ground motion. Computations have been conducted and compared in two software variants: GEO 5 (Excavation Design module) and Autodesk Robot Structural Analysis Professional. The results are summarized and conclusions are drawn with regard to the current construction industry status. The latter is characterized by increasingly difficult ground conditions, high-density urban development and demanding terrain topography.
3
Content available remote Optymalizacja budowy „płytkich” wykopów
4
PL
Bezpieczeństwo pracy w wykopach tymczasowych powinno być priorytetem, dlatego też obowiązujące przepisy i normy powinny być bezwzględnie przestrzegane. W artykule zawarta jest informacje na temat podstawowych zasad montażu i demontażu obudowy. Zwłaszcza wykorzystania rozpór w najczęściej używanej obudowie skrzynkowej. Znajomość tych zasad pozwala na bezpieczne i wydajne stosowanie obudów ze szczególnym uwzględnieniem różnic pomiędzy rozporami ślizgowym a uchylnymi.
EN
Work safety in temporary excavations should be a priority, that is why all applicable regulations and standards should be strictly observed. The article contains information on casing assembly and disassembly process. Especially as regards the use of struts in the most widely used box casing. Such knowledge allows you to use casings that are safe and efficient, with special reference to the differences between sliding and tilting struts.
PL
W referacie przedstawiono analizę procesu doboru obudowy wykopów tymczasowych w celu budowy zbiornika retencyjnego. Projekt zakładał wybudowanie prefabrykowanego zbiornika żelbetowego pod powierzchnią terenu na głębokości około 5 metrów. W związku z zaistniałą sytuacją, która to wynikała z faktu wybudowania w pierwszej kolejności budynków mieszkalnych, posadowienie tegoż zbiornika nie mogło odbywać się bez zabezpieczenia ścian wykopów. Planowano posadowienie zbiornika poniżej posadowienia fundamentów budynków i w odległości od nich 8 m po każdej ze stron. Ponieważ użycie wibromłotów byłoby ryzykowne dla fundamentów dopiero co wybudowanych budynków, zwrócono się do firmy Kopras z propozycją rozwiązania tegoż zabezpieczenia.
EN
The paper presents the analysis of the process of selecting the support for temporary excavations for the purposes of construction of the impounding reservoir. The design assumed the construction of the prefabricated reinforced concrete tank under ground level at the depth of about 5 metres. Due to the existing situation which resulted from the fact of the need to construct the residential buildings first, the foundations of the impounding reservoir could not be constructed without securing the excavation walls. The planned location of the reservoir near the location of building foundations and in the distance of 8 m at each side was planned. As it was hazardous to use the vibro-hammers for the foundations of the already constructed buildings, Kopras company was requested to present the solution of such protection.
6
Content available Błędy w doborze obudowy wykopów przyczyną awarii
PL
Przy wykonywaniu wykopów liniowych, np. przy budowie kanalizacji, pionowe ściany wykopów należy zabezpieczyć odpowiednią obudową. W ostatnich latach najczęściej obudowę ścian wykopów wykonuje się z elementów prefabrykowanych np. typu BOKS, który składa się z dwóch płyt i czterech rozpór lub obudowy z prowadnicami ślizgowymi. W poszczególnych typach obudów produkowanych jest kilka odmian różniących się konstrukcją i parametrami wytrzymałościowymi. W artykule opisano jeden konkretny przypadek nieprawidłowego doboru i zastosowania obudowy do wykopów liniowych.
EN
While preparing linear excavations e.g. during construction of a sewage system, vertical walls of excavations need to be secured with appropriate support. In recent years, supports for excavation walls are most frequently made out of prefabricated elements, e.g. BOKS, which consists of two slabs and four stretchers, or of a support with sliding tracks. In each support type, several support variations are created, which differ in construction and strength parameters. The article describes one particular case of inadequate selection and application of a support for linear excavations.
PL
Omówiono konstrukcje w postaci ścian szczelinowych wykorzystanych jako ściany oporowe oraz ściany fundamentowe nowego dwupoziomowego układu komunikacyjnego w centrum Łodzi. Zmienna geometria i poziom skomplikowania rozwiązania wymusiły wykonanie wielu analiz obliczeniowych i ekonomicznych przy użyciu specjalistycznego oprogramowania. Podano przyjęte założenia obliczeniowe i opisano najtrudniejsze zagadnienia obliczeniowe.
EN
In article is presented modern and economy solutions for reducing time of passing by and improving attractiveness of old part of the city. Transit road is designed on underground level (lower part) with distribution ways (ramps-on and ramps-off) to the ground level (upper part). Tram traffic stayed on the ground level with track beds over tunnels and direct on cantilevers structures. In article are presented results of complex engineering calculations and economic choice of final structural and functional arrangement.
PL
Opisano kilka wybranych zagadnień dotyczących kompleksowych zabezpieczeń wykopów. Wskazano zalety i wady rozwiązań, omówiono wzajemny wpływ poszczególnych elementów zabezpieczenia, podzielono elementy na trwałe i tymczasowe oraz przedstawiono niektóre wymagania eurokodów w odniesieniu do projektowania geotechnicznego i wymiarowania elementów konstrukcyjnych.
EN
Several selected issues relating to complex excavation protection are described. Advantages and disadvantages of protection solutions are pointed out, as well as mutual influence of the individual protection elements is discussed, the elements are divided into permanent and temporary ones, and some of the requirements of the eurocodes in relation to geotechnical design and design of structural elements are presented.
PL
Omówiono rozwiązanie konstrukcyjne budynku wielofunkcyjnego. Podano rozwiązanie konstrukcyjne i technologię realizacji obudowy wykopu głębokiego pod trzykondygnacyjną część podziemną. Tę obudowę stanowią ściany szczelinowe grubości 60 cm podparte kotwami gruntowymi.
EN
The solution to the building structure has been discussed. The structure solution and implementation technology of the deep excavation enclosure in a three-storey underground part has been given. The excavation enclosure consist diaphragm walls 60cm thick supported by ground anchors.
PL
Realizacja odwodnienia wykopu fundamentowego pod obiekt wielkopowierzchniowy wymaga nie tylko osiągnięcia żądanej depresji wewnątrz wykopu, ale również zapewnienia możliwie najmniejszego wpływu tego odwodnienia na zabudowę przyległą. Przedstawiono uwarunkowania dotyczące projektowania i realizacji odwodnienia obiektu zrealizowanego w Gdańsku w latach 2011-2012.
EN
Implementation of the drainage of the foundation trench for large-object requires not only to achieve the desired depression inside the excavation, but also that to make this at the lowest possible influence of drainage on the adjacent areas. This paper presents considerations for the design and implementation of a drainage for large-object on the example of an office object in Gdańsk, which has been built in 2011-2012.
14
PL
Referat prezentuje analizę stateczności skarpy wykopu o głębokości 6 m projektowanego w celu wykonania odwodnienia wokół istniejącego budynku. Na etapie projektowania robót ziemnych rozważano kilka wariantów nachylenia skarpy i jej zabezpieczenia grodzicami stalowymi. Stateczność analizowano metodą elementów skończonych. W ich wyniku wybrano i zrealizowano optymalny wariant wykonania wykopu.
EN
The paper presents stability analysis of 6 m deep excavation planned in the vicinity of an existing building. The excavation was planned for the construction of perimeter drainage. Several variants of excavation wall inclination and sheet piling protection have been analyzed. Stability of the excavation wall has been checked for all variants. Based on the results of FEM analyses the optimum variant has been chosen and performed.
PL
Omówiono wyniki dotychczasowych badań geotechnicznych, analizowanych w związku z budową odcinka centralnego II linii metra w Warszawie. Obiekty tego odcinka są wbudowane w utwory czwartorzędu, a w swej dolnej części w utwory trzeciorzędu (pliocenu). Zwrócono uwagę na wpływ wbudowanych w utwory pliocenu konstrukcji obiektów na deformację strumienia wód podziemnych.
EN
Current results of geotchnical research were discussed, analysed in connection with the construction of the central section of the second line of the underground in Warsaw. Object of this section were built in the quaternary formation, and in it's lower part were built in the tertiary formation (pliocene). Attention was drawn to the influence of floor deformation pliocene formations on construction of the underground objects.
EN
Deep excavation walls can be analyzed and calculated by using classical methods (currently rarely in use due to their many simplifications) or numerical methods. Among the numerical methods we can distinguish a simplified approach, in which the interaction between soil and a wall structure is modelled by a system of elasto-plastic supports, and the finite-element method (FEM) in which the soil is modelled with mesh of elements. It is a common view that if we want to analyze only wall constructions, the first, simplified method of calculation is sufficient. The second method, FEM, is required if we want to further analyze the stress and strain states in the soil and the influence of the excavation on the surrounding area. However, as it is demonstrated in the paper, important differences may appear in the calculation results of both methods. Thus, the safety design of a deep excavation structure depends very much on the choice of calculating method.
PL
Obudowy głębokich wykopów można analizować i obliczać przy użyciu metod standardowych (analitycznych - obecnie nie stosowanych ze względu na znaczne uproszczenia) lub numerycznych. Wśród metod numerycznych możemy wyróżnić rozwiązanie uproszczone, w którym współpraca pomiędzy gruntem i ścianą obudowy wyrażona jest za pomocą systemu podpór sprężysto-plastycznych oraz metodę elementów skończonych (MES), w której grunt modelowany jest za pomocą siatki elementów. Powszechnie uważa się, że do analizy samej konstrukcji obudowy wystarczająca jest metoda pierwsza, uproszczona. Druga metoda, MES, jest wymagana wówczas gdy dodatkowo chcemy przeanalizować stany naprężenia i odkształcenia w ośrodku gruntowym oraz określić oddziaływanie wykopu na otoczenie. Jednak jak pokazano w artykule, w wynikach obliczeń z obu metod mogą pojawić się znaczne rozbieżności. Bezpieczeństwo projektowania konstrukcji obudów głębokich wykopów w dużym stopniu zależy więc od wyboru metody obliczeniowej.
PL
W niniejszym artykule omówiono przykład wykorzystania ścian szczelinowych jako konstrukcji oporowej, która stanowi zabezpieczenie wykopu drogi ekspresowej S8. Celem artykułu jest analiza stateczności obudowy głębokiego wykopu na drodze ekspresowej S8 - Trasy Armii Krajowej w Warszawie. W obliczeniach wykorzystano program PLAXIS wersja 8.5.0.1133.
EN
This paper discusses an example of the use of cavity walls as a retaining structure to reinforce a cutting made for the S8 express highway. The aim of the work is to analyse the stability of the lining of a deep cutting on part of the S8 route - the Trasa Armii Krajowej in Warsaw. The PLAXIS program, version 8.5.0.1133, was used in the computations.
PL
Podstawowym obecnie problemem związanym z projektowaniem i budową głębokich wykopów jest ocena i prognoza przemieszczeń obudowy i przyległego terenu oraz wpływ wykopu na otoczenie. Oddziaływanie budowy na obiekty sąsiednie, bezpieczeństwo realizacji prac zależy od przyjętego rodzaju obudowy, adekwatnego do istniejących warunków geotechnicznych oraz od metody prowadzenia prac budowlanych w wykopie.
PL
Oceniono zasięg przemieszczeń podłoża gruntowego wokół wykopu i strety oddziaływań wykopu. Przeanalizowano wyniki praktycznych obserwacji i metody obliczania przemieszczeń obudów wykopu. Omówiono problematykę wpływu wykopu na otoczenie. Podano kryteria określania dopuszczalnych odkształceń obiektów budowlanych istniejących w sąsiedztwie wykopów.
EN
Range of ground deformation near an excavation and in a zone of influence of excavation is estimated. Data from site observations and prediction methods of displacements were analysed. Issues of impact of excavation on environment are described. Criteria of acceptable deformations of buildings in vicinity of an excavation were presented.
PL
Przedstawiono geoinżynierską charakterystykę podłoży skalnych i współczesne zasady ich badań do celów fundamentowania. Omówiono wpływ technologii budowy na nośność fundamentów głębokich w podłożach skalnych, problem kawern w skałach oraz zasady kontroli skał w czasie budowy fundamentów. Podano przykład problemów geoinżynierskich budowy szczelinowej ściany oporowej w podłożu skalnym wzdłuż drogi ekspresowej S69 na odcinku obwodnicy Bielska-Białej i wynikające z nich wnioski.
EN
This paper presents geotechnical engineering characteristic of rock subsoil, modern rules of their investigation for foundations purpose, describe influence of engineering on deep foundations load capacity in rock subsoil, problem of cavities, principles of monitoring quality rock during the course of foundations and given example questions geotechnical engineering of retaining slurry-walls building in rock subsoil along expressway S69, on section of ring road Bielsko-Biala and conclusion result from this work.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.