Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  team work
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
PL
Celem artykułu jest przedstawienie znaczenia przepływów migracyjnych dla zarządzania zespołami w organizacji. Migracje wpływają na gospodarkę, relacje ekonomiczne i rynek pracy. Współczesne korporacje dają zatrudnienie pracownikom z różnych kręgów kulturowych i etnicznych, wiąże się to z wieloma wyzwaniami. Przedstawiono metody współpracy w zespołach wielokulturowych oraz sposoby podnoszenia efektywności.
EN
The main purpose of the article is to present the importance of migration flows for the team’s management in the organization. Migrations affect the economy, economic relations and the labor market. Modern corporations give employment to workers from different cultural and ethnic backgrounds, and this involves many challenges. There are presented methods of cooperation and how is possible to improve efficiency in multicultural teams.
EN
Despite the efforts of all stakeholders maritime accidents still occur, most commonly caused by human failure. Efficient team work is a vital tool in preventing occurrence or rectifying the errors and violations. Therefore Bridge Resource Management course focuses on developing and sustaining work teams. Unfortunately, team work can be hampered by many factors, including poor organisation, cultural differences, improper attitudes and behaviours, as shown by analysis of many accidents and it is important to address these issues during trainings. As a starting point for a discussion simulation training can be used. In this paper we propose three scenarios based on real accidents, which address problems that are usually not familiar to students: authority gradient, desire for harmony in a group and antagonism between specialties.
PL
Praca zespołowa jako bardzo efektywna forma organizacji pracy jest coraz częściej wykorzystywana w przedsiębiorstwach górniczych. Kontraktowanie określonych zadań dla całych brygad czy zastępów jest dobrą formą zarówno motywacji, jak i osiągania pożądanej efektywności pracy. W efektywnej pracy zespołowej czynnikiem decydującym są członkowie tego zespołu. Niniejsza publikacja pokazuje wyniki badań wybranej postawy pracowniczej w pracy zespołowej. Badania prowadzone były w przedsiębiorstwach górniczych węgla kamiennego na terenie województwa śląskiego. Publikacja pokazuje zagrożenia dla skuteczności działania zespołów pracowniczych ze strony identyfikowanej postawy.
EN
Teamwork as a very effective form of work organisation is used more and more in mining undertakings. Contracting of specific tasks for whole brigades or cohorts is a good form of motivation and achieving desired effectiveness of work. The members of a team are the crucial factor in effective teamwork. This publication shows the results of the research on a selected employee’s attitude in teamwork. The research has been carried out in coal mining undertakings in the Silesian voivodeship. The publication presents threats to the effectiveness of the teams of employees from the attitude identified.
4
Content available remote Wykorzystanie technologii symulacyjnej w reengineeringu procesu montażu
PL
Artykuł przedstawia przebieg i wyniki projektu realizowanego dla polskiego przedsiębiorstwa produkującego autobusy. Celem projektu jest analiza zdolności procesu montażu autobusów po rozbudowie hali montażowej i reengineeringu procesu montażu. Projekt obejmuje zbudowanie modelu symulacyjnego procesu montażu w celu odzwierciedlenia oraz weryfikacji poprawności zaprojektowanej organizacji pracy na określonym układzie stanowisk roboczych oraz obsługujących je brygad. Dzięki temu określono niedoskonałości stworzonej koncepcji i zaprojektowano zmiany, które pozwalają na maksymalne wykorzystanie możliwości produkcyjnych firmy oraz minimalizację przestojów występujących w procesie montażu.
EN
The paper presents progress and results of the project, which was performed for polish bus factory. The goal of the project is the analysis of the buses’ production process capability after expansion of the assembly hall and reengineering of the assembly process. The project includes the building of the assembly process model for visualization and verification of the new organization of work, the evaluation of workstations and brigades configuration, which supports particular workstations. Performed activities enable describing imperfections of created concept and proposing the changes, which allows for maximum utilization of production capacity in the company and minimize of downtime occurring in the assembling process.
EN
In the past the gas industry focused its interest and major investments mainly on the early life of the reservoir and on the development and constant maintenance of production. But times change and currently for depleted gas reservoirs defined as reservoirs in an advanced stage of decline, energy and production should be considered as potential additional energy sources. The ideal time to start managing a reservoir is at its discovery, but Romgaz has a new approach regarding project management implemenatation for depleted gas fields. The strategy presumed, a multidisciplinary team of geophysicists, geologists, reservoir engineers, production engineers and economists. These multidisciplinary teams evaluated existing information and build up a plan for new data acquisitions, the data was integrated, processed, interpreted and correlated in a study with following objectives: -Construct 3D geological model to estimate resources. -Use reservoir engineering to estimate remaining reserves and expected ultimate recovery. -Use results of the study to identify new development opportunities on the field and forecast production scenarios. Success for this challenge depended on: -working as a team; -openness, flexibility, communication, and coordination; -persistence.
EN
The aim of an ergonomics intervention conducted in the tire manufacturing industry was to improve working conditions. Before the start, a senior manager supported the intervention. Participants were divided into teams and trained. After observing the overall performance of the teams, over 100 improvements were successfully implemented. After the improvements, there were statistically significant differences in annual and weekly prevalence of, and annual disability reported for, the upper back, the lower back, knees and wrists between before and after intervention. The annual prevalence of upper back, lower back, knee and wrist complaints decreased from, respectively, 60.3%, 50.2%, 28.9%, 25.8% before the intervention to 31.3%, 35.9%, 17.1%, 20.7% after the intervention. Significant factors were training and supportive environment based on full commitment of the top management.
7
Content available remote The team-work as a background of modern management concepts activity
EN
In their efforts to adjust to a changing environment and increase their effectiveness many organisations have decided to implement new solutions - methods of management. The team-work is becoming the essential part of modern management concepts. In that article are to be presented positive and negative aspects of team-work, referring to experiences of contemporary economic practice. Authors pay special attention to the process of creating work-teams, which determines efficiency of their activity.
PL
W procesie dostosowania się do nowych wymagań zmieniającego się otoczenia i bardziej efektywnego funkcjonowania organizacje decydują się na zastosowanie nowych rozwiązań - metod zarządzania. Praca zespołowa staje się istotnym elementem nowoczesnych koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem. W artykule tym przedstawiono pozytywne i negatywne aspekty działania zespołowego w odwołaniu do współczesnej praktyki gospodarczej. Autorki koncentrują się na procesie tworzenia zespołów, co warunkuje ich funkcjonowanie.
EN
A company can enter the global market only if it can fulfil the customer needs regarding features and quality of products. Customers are becoming more and more demanding and their requirements are changing all the time. In these circumstances only that company can survive on the global market, which can offer its customers the right products in terms of features and quality, products which are produced at the right time and place, at the right quality and at the right price. When developing anew product the company has to pay special attention to fulfilment of the basic market requirement, i.e. as short new product development time as possible (as short delivery time as possible). This goal can only be achieved by reduction of product development time, while quality and cost of the product should be taken into account at the same time, which is possible if the concurrent engineering concept is used. The basic idea of the concurrent engineering is concurrent execution of formally sequential activities during new product development process. The article presents techniques and analyses of sequential and concurrent product development processes, the emphasis being on team work, organisational structures and tools needed for transition from sequential to concurrent product development process. The article also presents the results of implementation of concurrent engineering in an SME which produces civil engineering equipment.
PL
Wywiad z dyrektorem niemieckiego przedsiębiorstwa innowacyjnego CLAAS GUSS GmbH - W. Hespers 'em, przeprowadził M. Franken - zastępca redaktora naczelnego "Giesserei". Z rozmowy wynika, że współczesne warunki konkurencji, a także nowe techniki wytwórczości wskazują na celowość pracy zespołowej partnerów produkujących nowe wyroby. Przy wspólnym stole środkowe miejsce zajmuje właśnie odlewnik. Taka praca zespołowa gwarantuje opracowanie nowego wyrobu w rekordowym czasie. Dzięki nowoczesnym technologiom informatycznym, możliwe jest optymalne rozwiązanie postawionego zadania w pożądanym czasie. Podano przykład rozwiązania nowej części do skrzyni biegów do samochodu osobowego, z udziałem specjalistów i wykonawców z Niemiec, Belgii i W. Brytanii. Wskazano na dużą rolę jaką powinny odegrać stowarzyszenia odlewników oraz zrzeszenia odlewni w aktywnym kształtowaniu i w racjonalnym, zespołowym podejmowaniu produkcji nowych wyrobów, w których duże znaczenie mają części odlewane. Rola szkół wyższych i instytutów odlewniczych w epoce globalizacji, wymagającej przeorientowania na wymagania rynku i klientów, ma również duże znaczenie.
EN
An interview with W. Hespers, the director of the German innovative enterprise CLAAS GUSS GmbH, was made by M. Franken, the deputy editor of ,,Giesserei". From their conversation it results that the contemporary conditions of competition and also of the new manufacturing techniques indicate the usefulness of the team work of partners producing new goods. At the common table it is just the foundryman who holds a central position. Such a team work guarantees the elaboration of a new product in a record of time. Owing to the modern informative technologies it is possible to get an optimum solution of the given task in die desired time. An example is given of the solution of a new part - a car gearbox- - with the participation of experts and producers from Gemany, Belgium and Great Britain. The role has been pointed out which should be played by foundrymen's associations and foundry corporations in the active shaping and rational, collective undertaking of the production of new goods, in which cast parts are of great importance. The activities of universities and foundry institutes in the globalisation epoch, which requires reorientation of the market and customers requirements is also vital.
10
Content available remote Gainsharing as one of team reward programs
EN
The growing use of work teams in organizations has implications for compensation of the teams and their members. While the use of teams has increased significantly in the past few years, the question of how to compensate the individuals who compose the team remains one of the biggest challenges. One of the alternatives might be team incentive program such as gainsharing, for example. There are several reasons why organizations have established group or team inventive. Firstly it enhances productivity and ties earnings to team performance. Moreover, it improves quality and helps in cost reduction. Finally, it improves employee morale and builds their commitment.
PL
Coraz częstszą praktyką dzisiejszych organizacji jest praca zespołowa. Zespołowe formy pracy są wykorzystywane choćby w ramach popularnego zarządzania projektem. Wiąże się to nieodłącznie z pewnymi implikacjami w dziedzinie wynagradzania. Problem nagradzania pracowników zespołowych jest jednym z największych wyzwań stojących przed specjalistami z dziedziny zasobów ludzkich w ostatnim czasie. Odpowiedzią na te wyzwania mogą być odpowiednie formy nagradzania zespołowego, takie jak programy partycypacji w korzyściach. Organizacje wprowadzają odpowiednie programy nagradzania zespołowego głównie ze względu na wiele korzyści, jakie są możliwe do uzyskania. Wśród nich wymienia się głównie wyższą efektywność organizacji mierzona większą produktywnością i poprawą wykonania oraz lepsza jakością produkowanych dóbr czy świadczonych usług. Zwraca się tez dużą uwagę na korzyści niewymierne w postaci większego zaangażowania pracowników i poprawy ich morale.
11
Content available remote Zespołowość w szkoleniu bojowym : pododdział jako zespół
EN
The article shows the results of polls conducted on a sample of 385 professional soldiers, 416 conscripts and sociometric research carried out in 18 subunits. Team work, that is an immanent feature of combat actions, proves that in order to achieve combat training tasks the essential role is played by endeavours that aim at forging the sections, companies, divisions and battalions to be teams able to take and conduct common tasks. Empirical data show, however, that social phenomena occurring in the army make achieving this state of subunits difficult. They include, among others, divergences between individual tasks of the subunit members and the team tasks, domination of outer constraint in didactic - educational actions, social stratification of the subunit structure into groups of opposite interests, subculture life.
PL
Codzienne funkcjonowanie firmy w dużej mierze zależy od regularnych spotkań personelu. Ponieważ jednak organizowanie i przeprowadzanie takich spotkań wymaga dużo zaangażowania i zabiera wiele czasu, powinny one przynosić maksimum korzyści [Warner 1999 s. 20]. Ich efektywność będzie z czasem wzrastać pod wpływem wyuczonych i utrwalonych wśród pracowników postaw oraz sposobów działania zespołowego.
EN
The every-day functioning of the firm depends in certain aspects from the regular meetings of personnel. The good preparation of those meetings requires a profound committment and corresponding time. Therefore they need to be very beneficial and useful in their intention and execution. It was confirmed just in Japan practice. Those approaches and even internal customs are transfered to European or other companies, because they influence significantly on market success and employee satisfaction at the some time. It is very important part of the teamwork performance, creating and developing the teamwork spirit as well. The quality audit meetings lead practically to very motivating effects. The creativity is included inside of every man and every employee; must be only effectively liberated. The boss (director, president, chairman, etc.) plays here very specific and the most important role. All of those considerations are in the publication presented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.