Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 30

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pomiar wilgotności
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań konserwatorskich zawierających analizę materiałów, technik oraz technologii, przy użyciu których wykonano mury historycznego opactwa Cystersów w Lądzie. Badania wykonano w lipcu 2019 roku. Obejmowały zewnętrzną elewację budynku klauzury. Bezpośrednią motywacją badań były konieczne do przeprowadzenia prace remontowe. Przedstawione zostały wyniki badań stopnia zawilgocenia oraz zasolenia murów. Uzyskane wyniki badań są podstawą do doboru technologii oraz materiałów naprawczych (tynków, zapraw, powłok malarskich). Za kryterium doboru materiału naprawczego przyjęto kompatybilność z materiałem konstrukcji naprawianej, aktywność naprawy oraz trwałość naprawy w czasie. Na przykładzie prac remontowych klauzury będącej częścią opactwa cysterskiego omówiono wybrane zagadnienia, dotyczące diagnostyki, projektowania i naprawy zabytkowej elewacji.
PL
Przedstawiono wyniki projektu modułu pomiarowego dla systemu monitorowania wybranych parametrów fizykochemicznych rejonu ściany w kopalni węgla kamiennego. Opracowanie systemu monitorowania jest projektem prowadzonym w Instytucie Mechaniki Górotworu PAN w celu stworzenia innowacyjnego rozwiązania metrologicznego potrzebnego w prowadzonych badaniach naukowych związanych ze zjawiskami przepływowymi zachodzącymi w trakcie przewietrzania ściany. Wprowadzanie nowych technologii w procesie wydobywczym węgla kamiennego, polegających głównie na przyspieszeniu procesu urabiania wymaga zapewnienia bezpieczeństwa zarówno dla procesu technologicznego jak i dla załogi. Dotyczy to głównie zagrożeń gazodynamicznych i geomechanicznych. Jedynym sposobem, pozwalającym na podjęcie próby wysłania wczesnych komunikatów ostrzegających do załogi zakładu górniczego, jest system monitoringu i analizy parametrów przewidywanych zagrożeń, działający w czasie rzeczywistym. Aby wykluczyć ryzyko fałszywych ostrzeżeń należy przeprowadzić badania mające na celu poznanie korelacji między obserwowanymi parametrami w sytuacjach awaryjnych. Skonstruowany moduł pomiarowy, wykorzystujący najwyższej jakości sensory pomiarowe i technologie bezprzewodowej transmisji danych, ma w założeniu umożliwić takie badania i jednocześnie pozwolić w przyszłości na jego komercyjne zastosowanie w kopalnianych inteligentnych systemach wczesnego wykrywania i analizy zagrożeń.
EN
The article presents result of measuring module project for measurement system of physicochemical parameters in coal mine’s longwall. The project is developing in Strata Mechanics Institute of Polish Academy of Knowledge. Objective is to create innovative measurement system for carrying investigations connected with air flow phenomena which appear in longwall. System consists of independent modules equipped with methane sensor, vane anemometric sensor, temperature and humidity sensor. Also is possible to extend module features by extra sensors like carbon monoxide and dioxide sensors. Module can work as node in wireless mesh network and is able to transmit data to telemetric concentrator located at surface.
PL
Jedną z wykorzystywanych w przemyśle metod transportu materiałów sypkich jest transport oparty o podajniki ślimakowe. Metoda ta wykorzystywana jest głównie podczas podawania materiałów w miejsca o ograniczonym dostępie oraz trudnych warunkach. Transport oparty na podajnikach ślimakowych posiada wiele zalet, ale wilgotność transportowanego materiału w znaczący sposób może wpływać na jego przebieg. Obecnie nie istnieją uniwersalne urządzenia do pomiaru wilgotności materiałów sypkich, przez co konieczne jest prowadzenie szybkiej, a zarazem dokładnej kalibracji obecnie dostępnych urządzeń pomiarowych. Niniejszy artykuł przedstawia budowę stanowiska kalibracyjnego oraz zasadę procesu kalibracji urządzeń do pomiaru wilgotności materiałów sypkich transportowanych z wykorzystaniem podajników ślimakowych. Przedstawiane w artykule stanowisko kalibracyjne znajduje szerokie zastosowanie w pracach naukowych oraz dydaktycznych.
EN
One of the methods used in the industry to transport bulk materials is transport based on screw feeders. This method is mainly used when supplying materials in restricted areas and difficult conditions. Transport based on screw feeders has many advantages, but the moisture content of transported material can significantly affect the transport process. At present, there are no universal devices for measuring the moisture content of bulk materials. It is now necessary to conduct accurate and time-consuming calibration of measuring instruments. This article presents the construction of a calibration station and the principle of fast calibration process for moisture content measurement of bulk materials. The calibration station presented in the article has been used in the work on the development of a prototype of a device for measuring the moisture content of bulk materials based on the measurement of changes in surface resistance. Quick and accurate calibration has saved time and achieved satisfactory measurement accuracy, which has become the basis for continuing work on the development of calibrated measuring equipment.
PL
W artykule opisano nową technikę przetwarzania i analizy danych otrzymywanych z głowicy pomiarowej skanera gramatury i wilgotności zainstalowanego w maszynie papierniczej oraz jej praktyczne zastosowanie na przykładzie badania eksperymentalnego modułu mikrodyszowego służącego do regulacji poprzecznego profilu wilgotności wstęgi papierniczej. Wilgotność i gramatura to ważne parametry, których monitorowanie jest konieczne do utrzymania odpowiedniej jakości produktu. Celem prezentowanych badań było opracowanie nowej techniki przetwarzania danych ze skanera na regularną siatkę punktów, równomiernie próbkowaną z wysoką rozdzielczością, zarówno na szerokości wstęgi, jak i w funkcji czasu pomiaru z wcześniejszą kompensacją opóźnienia wprowadzanego przez proces pomiarowy. Pozwoliło to na niezależne wyznaczenie profilu poprzecznego mierzonych wielkości i ich profilu wzdłużnego. Mimo że te same zadania realizowane są przez oprogramowanie skanera, to zwykle proces wyznaczenia danego profilu wymaga co najmniej kilkukrotnego skanu szerokości wstęgi, a zatem wprowadza znaczne opóźnienia. Dzięki zastosowaniu algorytmów predykcji i interpolacji danych pomiarowych otrzymano zwiększenie szybkości odpowiedzi systemu pomiarowego bez zmniejszenia dokładności pomiaru. Przetworzone dane pomiarowe poddano analizie korelacyjnej, co umożliwiło wykrycie zakłóceń występujących we wzdłużnych profilach wilgotności i gramatury przy stałej prędkości maszyny. Pokazano, że zakłócenia sygnałów pomiarowych niezauważalne podczas ich bezpośredniej obserwacji były możliwe do wykrycia w wyniku wyznaczenia funkcji autokorelacji sygnału i predykcji rozkładu wilgotności w obszarach wstęgi pomiędzy rzeczywistymi pomiarami. Efekty prac przedstawionych w artykule pozwolą na budowanie skutecznych systemów automatycznej regulacji wilgotności i gramatury, posiadających zdolność reagowania na zakłócenia ich profilu poprzecznego i maszynowego z opóźnieniami nieprzekraczającymi pojedynczych sekund.
EN
The paper describes new technique of processing and analyzing the data obtained from the measuring head of the weight and moisture scanner installed in the paper machine and its practical application in the example of experimental microjet module for regulating the transverse profile of the paper web moisture. Moisture and weight are important parameters that monitoring is necessary to maintain proper product quality. The aim of presented research was a development of new technique for processing of scanner data into a regular grid of dots, uniformly sampled with high resolution both on the width of the web and as a function of the measurement time with the earlier compensation of the delay introduced by the measurement process. This allowed independent determination of the transverse profile of the measured quantities and their longitudinal profile. Although the same tasks are carried out by the scanner software, the process of extracting a given profile usually requires at least several scans of the web width and therefore introduces significant delays. Thanks to the use of prediction algorithms and interpolation of measurement data, the response speed of the measuring system was increased without reducing the accuracy of the measurement. The measurement data was subjected to a correlation analysis, which enabled detection of disturbances in longitudinal moisture and weight profiles at constant machine speeds. It was shown that the disturbance of the measurement signals unnoticeable during their direct observation was detectable by the calculation of the autocorrelation function of the signal and the prediction of the moisture distribution in the areas of the web between the actual measurements. The results of the work presented in this article will allow to build effective automatic moisture and weight control systems capable of reacting to the disturbances of their transverse and machine profile with delays not exceeding a few seconds.
5
Content available remote Remote monitoring RH&T using sensor and PIC MCU over Zigbee
EN
This article describes realized system for remote monitoring relative humidity & temperature (RHT) using accurate SHT21 sensor and PIC MCU over ZigBee. PIC MCU is programmed to communicate using I2C interface with this sensor and display the information on a character LCD. Using XBeeRS-232 Adapters/XBeePRO RF Modules provides wireless link to remote PC's GUI which was realized using C# & ZedGraph. The system can be used in many applications for RH&T monitoring especially where high precision and long term stability is required.
PL
W artykule opisano system zdalnej kontroli temperatury I wilgotności. Do tej kontroli użyto czujnika SHT21 oraz oprogramowania PIC MCU. Cały system przesyła dane do zewnętrznego komputera za pośrednictwem interfejsu Zigbee.
EN
Humidity and temperature monitoring is often required in industrial halls and laboratories and can be crucial, because many properties of electrical devices deteriorates under influence of these parameters. There are several useful commercial methods for measuring humidity and temperature, such as commercial hygrometers and humidity recorders. However, they do not allow data acquisition simultaneously from multiple sensors. This paper presents developed distributed wireless humidity and temperature measurement sensor, which consist of four building blocks: transducer module, transmitter module, receiver module and PC. Developed sensor is easy to operate, cheap to produce, and simple to build. Correct operation of constructed device was verified using a commercial ETI 6100 hygrometer.
PL
Pomiar wilgotności i temperatury to bardzo ważny aspekt badań laboratoryjnych. Jest on niezbędny, gdyż niektóre parametry elektryczne badanych obiektów pod wpływem tych wielkości ulegają znacznym zmianom. Istnieje wiele urządzeń do pomiaru wilgotności i temperatury, m.in. komercyjne higrometry oraz rejestratory wilgotności, jednakże nie spełniają one niektórych wymogów. W artykule przedstawiono skonstruowany przez autorów bezprzewodowy czujnik służący do jednoczesnego pomiaru wilgotności i temperatury. Składa się on z czterech modułów: przetwornika pomiarowego, nadajnika, odbiornika oraz komputera. Jego zaletą jest łatwość obsługi, tania produkcja oraz prosta budowa. Prawidłowe działanie czujnika zweryfikowano przy pomocy komercyjnego higrometru ETI 6100 firmy MERA Sp. z o.o.
7
Content available remote Sposoby oznaczania i metody pomiaru wilgotności gazu ziemnego
PL
We współczesnym świecie rola gazu ziemnego systematycznie rośnie. Ma to zarówno związek z coraz większą świadomością proekologiczną jak i ze spostrzeganiem go jako wartościowego paliwa i cennego surowca wykorzystywanego w wielu gałęziach przemysłu. Jego rosnąca rola ma ogromny wpływ na rozwój przemysłu gazowego oraz poziomu zaawansowania technologicznego urządzeń gazowych, czyniąc go interesującą i przyjazną alternatywą dla szerokiej grupy odbiorców. Poza tym, rosnące wymagania odbiorców wymuszają na „producentach gazu ziemnego” oraz operatorach sieci przesyłowych i dystrybucyjnych wzrost jakości dostarczanego gazu jak również realizowania dostaw w sposób nieprzerwalny i bez zakłóceń. Artykuł porusza zagadnienia związane z problemami wynikającymi z obecności pary wodnej w gazie ziemnym. Omówiono sposoby oznaczania oraz pomiaru jej zawartości z uwzględnieniem aktualnego stanu wiedzy, nowoczesnej praktyki pomiarowej w aspekcie normatywów determinujących stopień zawilgocenia gazu ziemnego. Ponadto, scharakteryzowano metody pomiaru wilgotności gazu ziemnego stosowane w polskim przemyśle gazowo-wydobywczym i poddano ich obiektywnej ocenie.
EN
In today's world, the role of natural gas is increasing steadily. This is related to both increasing awareness of eco-friendly, and the perception it as a valuable fuel and valuable resource; used in many industries. Its growing role has a huge impact on the development of mining and gas industry and the level of sophistication of gas appliances, making it an interesting and friendly alternative to the broad audience. In addition, the increasing demands of consumers, forcing manufacturers and operators of natural gas transmission and distribution networks - increasing the quality of supplied gas, as well as deliveries continuously and without interruption. The article discusses issues related to the problems caused by the presence of water vapor in natural gas. Ways of marking and measuring the contents of the present state of knowledge and practice of modern norms of measurement in terms of determining the moisture content in the gas. Characterized method of measuring moisture in natural gas, used in the Polish mining industry and gas and subjected to objective evaluation.
EN
Humidity sensing is a requirement for human comfort and several industrial processes. There are two main types of humidity-sensing mechanisms. One of them is the protonic sensor which utilizes ionic conductivity due to water physisorption or capillary condensation in micropores. The semiconductor sensors use the changes in electronic conductivity due to water chemisorption. In this study, an ionic type of sensor was fabricated. Barium titanate based ceramic humidity sensors made with PMMA(Polymethyl metacrylate) as the PFA (Pore-forming agent) were investigated. All compositions included 0.18 wt. % of La2O3 and three different PMMA contents. The green compacts were heated at 1200-1500 º C for 2-6 h. in air and then furnace cooled. The fundamental characteristics of ceramic humidity sensors, electrical conductivity and humidity sensitivity were determined and discussed in relation to microstructural features, porosity, phase analysis and grain size data. The experimental results of conductivity measurements were evaluated in terms of practical sensor applications.
PL
Pomiar wilgotności jest istotny dla ludzkiej wygody i wielu procesów przemysłowych. Istnieją dwa główne typy mechanizmów wykrywania wilgoci. Jednym z nich jest czujnik protonic, który wykorzystuje przewodnictwo jonowe dzięki fizyko sorpcji wody lub kondensacji kapilarnej w mikroporach. Czujniki półprzewodnikowe wykorzystują zmiany przewodnictwa elektrycznego ze względu na chemisorpcje wody. W ramach niniejszej pracy, zbudowany został czujnik jonowy. Badane były ceramiczne czujniki wilgotności oparte o tytanian baru z dodatkiem PMMA (polimetakrylan metakrylanu) jako czynnika tworzenia porów. Wszystkie badane składy zawierały 0,18%.wag La2O3 i trzy różne zawartości PMMA. Zielone pakiety ogrzewano w temperaturze 1200-1500 º C przez 2-6 godzin w powietrzu, a następnie studzono razem z piecem. Podstawowe cechy ceramicznych czujników wilgotności, przewodność elektryczną i wrażliwość na wilgotność zostały określone i omówione w odniesieniu do cech mikrostruktury, porowatości, analizy fazowej i danych o wielkości ziarna. Eksperymentalne wyniki pomiarów przewodności były oceniane w kategoriach praktycznych zastosowań czujników.
9
Content available remote Moisture measurement in solid samples using Raman spectroscopy
EN
In this paper, design and experimental testing of a device for measuring moisture in the near infrared region and exploring opportunities of reflective method of measuring the solid samples, are presented. Methods with the most practical real-time usage is Raman spectroscopy, technique based on the effect that frequencies of photons in monochromatic light change after interaction with the sample induced by laser in the visible spectrum. This shift in frequency provides information about transitions in molecules, what is used in study of solids characteristics.
PL
Przedstawiono projekt i badanie eksperymentalne urządzenia do pomiaru wilgotności w obszarach bliskich podczerwieni. Zbadane zostały możliwości wykorzystania metody odbić w pomiarze próbek. Metody z najbardziej praktycznym wykorzystaniem czasu rzeczywistego oparte są na spektroskopii Ramana, technice bazującej na zmianie częstotliwości fotonów w monochromatycznym świetle po interakcji z próbkami indukowanymi przez laser w widzialnym spektrum. Zmiana częstotliwości dostarcza informacji o przejściach w molekułach używanej w badaniach ciała stałego. (Pomiar wilgotności w próbkach masywnych przy użyciu spektroskopii Ramana).
PL
W pracy o charakterze metodycznym opisano wpływ modernizacji aparatury badawczej i parametryzacji procesu badań na jakość laboratoryjnych badań czujnika do dynamicznego pomiaru wilgotności gleby. Ukazuje ona sposób i zakres parametryzacji cech gleby, aparatury oraz procedur metodyki. Umożliwiło to wprowadzenie systemu informatycznego i archiwizację warunków i wyników badań. W rezultacie podczas ciągłych pomiarów otrzymano , poprawę stabilności cech glebowych i uzyskano lepszą powtarzalność wyników.
EN
The methodological study describes the influence of modernization of research apparatus and parameterization of the research process on the quality of laboratory research of a sensor for dynamic measurement of soil moisture. It shows the manner and the scope of soil features parameterization, apparatus and methodological procedures. It enabled the introduction of computer system and archiving of the research conditions and results. As a result, improvement of soil features stability and repetition of results was received over continuous research.
PL
W artykule przedstawiono zależności konduktancji elektrycznej i pojemności elektrycznej badanej próbki od wilgotności mokrej skrobi ziemniaczanej. Konduktancję elektryczną i pojemność elektryczną badanej próbki mierzono za pomocą czujnika połączonego z miernikiem elektrycznym. Wilgotność próbki oznaczano metodą termograwimetryczną przy użyciu wagosuszarki. Wyniki badań opracowano statystycznie w postaci prostych regresji i równań korelacyjnych. Czas przygotowania próbki do pomiaru konduktancji elektrycznej i pojemności elektrycznej nie przekraczał 90 s. Pomiar wilgotności był natychmiastowy. Zalecono konduktancyjną metodę pomiaru wilgotności.
EN
The paper presents relationship between electrical onductance and moisture content in wet potato starch as well as relationship between electrical capacitance and moisture content. Electrical conductance and electrical capacitance of the investigated sample was measured using sensor connected to electrical meter. Moisture content in sample was determined with thermogravimetric analysis using moisture balance. Research results were analysed statistically in the form of regression lines and correlation equations. The time it took to prepare the sample to measure electrical conductance and electrical capacitance was not longer than 90s. The time of moisture content measurement was immediate. Electrical conductance method is recommended to measure the moisture content.
PL
W niniejszej publikacji opisano szczegółowo procedurę kalibracji analizatora MCA 1410 (Fibro System AB) oraz zbadano korelacje pomiędzy zawartością wilgoci a względną wilgotnością atmosfery dla modelowych próbek papieru P1 oraz bibuły filtracyjnej Whatman'a (typ 1) w temperaturach 23°C oraz 90°C. Zbadano także reakcję przyrządu na mierzone poprzez pleksiglasową taflę zmiany wilgotności papieru umieszczonego w komorze klimatycznej o kontrolowanej wilgotności względnej. Otrzymane wyniki potwierdzają możliwość zastosowania bezstykowej metody pomiaru wilgotności papieru ukrytego za ochronną płytą pleksiglasową. Wydaje się także, że podobnego typu pomiary są możliwe do wykonania również w przypadku obiektów
EN
A detailed description of calibration process for the moisture content analyzer MCA 1410 (Fibro System AB) is described in the present publication. Correlations between the moisture content and relative humidity have been also studied for model paper P1 and Whatman filter paper (grade 1) at temperatures 23°C and 90°C. There have also been done some studies of the MCA 1410 response times to the controlled changes of relative humidity in climatic chamber, as measured for paper samples placed behind a plexiglass plate. The obtained results confirm a possibility of applying the non-contact IR method for measuring the moisture content of paper hidden behind a protective cover. It has been also suggested that similar measurements could be done for parchment artifacts.
PL
Nowoczesna aparatura pomiarowa współpracuje z komputerem PC lub jest zintegrowana ze specjalizowaną jednostką centralną. Przynosi to szereg korzyści, takich jak programowa obróbka danych pomiarowych czy wizualizacja wyników na monitorze zastępującym nieraz wiele różnorodnych wskaźników i kontrolek. W artykule opisano wykorzystanie środowiska programowania graficznego LabView 7.1 do pomiaru statystycznych parametrów rozkładu wilgotności w próbkach nasion, przy użyciu mikrofalowego miernika wilgotności.
EN
Modern measuring apparatus either works with a PC computer, or is integrated with specialized central processing unit. This has many advantages including program measurement data processing or visualisation of results on a monitor which often replaces many different indicators and signalling lamps. The article describes using the LabView 7.1 graphic programming environment to measure statistical parameters of humidity distribution in seed samples with a microwave humidity meter.
EN
The nasal mucosa with blood capillary network has a remarkable role in respiration process. The most important nose functions are heating and humidifying to optimal level of reaching throat and lungs air and partly absorption of humidity and temperature from expired air. Variations of humidifying and heating process can invoke some upper airways discorders. The paper presents dew point hygrometer which was specially designed for laryngological purposes. The dew point hygrometer can measure dynamic changes of humidity in upper airways. The device is fully automated, easy to operate and can communicate with external personal computer. Database application allows saving patient data with archive examination results and can display them easily. The main advantage of the device is a short response time on humidity changing. The number of readings (detection) can reach 6 readings per second (slightly depending on humidity level) which is much faster than in available on the market hygrometers with sorption sensors. The paper also presents some results obtained in group volunteers. The constructed dew point hygrometer can be used for air humidity measurement in upper airways during some diseases and for evaluation of an influence of some drugs and environmental conditions changing on air upper ways mucosa.
PL
Medycyna potrzebuje ciągle nowych, zaawansowanych narzędzi do lepszej diagnozy schorzeń. Duży postęp w dziedzinie elektroniki pozwala na konstruowanie coraz bardziej złożonych przyrządów do oceny stanów zdrowotnych człowieka. Jedną z funkcji nosa jest ogrzanie i odpowiednie nawilżenie powietrza dostającego się do krtani i płuc oraz odzyskanie części wilgoci i ciepła z powietrza wydychanego przez nos. W pracy przedstawiono higrometr punktu rosy, w którym wykorzystano specjalnie zaprojektowany półprzewodnikowy mikrosystem. Przenośny system pomiarowy został zaprojektowany i zbudowany do pomiaru szybkich zamian wilgotności powietrza w górnych drogach oddechowych. Przedstawiono wskaźniki charakteryzujące funkcję nawilżania powietrza wpadającego do płuc oraz funkcję odzyskiwania wilgoci z powietrza wydychanego. Wyniki z trwających badań klinicznych będą wykorzystane do poszukiwania korelacji pomiędzy wskaźnikami a schorzeniami górnych dróg oddechowych.
EN
The medicine still requires new, more advanced tools for better human body diagnoses.The great developments in electronics allow to construct more and more sophisticated instruments for tests of human body functionality. There are two most important functions: heating and humidifying to optimal level of reaching throat and lungs air and partly absorption of humidity and heat from expired air. The paper presents the dew point hygrometer based on a semiconductor microsystem structure gathering impedance detector, heater and thermoresistor. The portable measurement system was specially designed and fabricated for laryngological applications. The hygrometer can measure dynamic changes of dew point temperature which is the absolute unit of humidity. New factors describing condition and capability of human breathing system are proposed. During ongoing clinical tests, still increasing amount of data will allow precisely investigate correlations between humidifying process and some diseases.
PL
Skóra ludzka pełni bardzo ważną rolę w organizmie człowieka i chroni przed wpływem czynników zewnętrznych oraz odpowiada za wiele funkcji fizjologicznych. Jednym z parametrów opisujących stan skóry jest współczynnik przeznaskórkowej utraty wody (TEWL). Do pomiaru tych współczynników został skonstruowany system pomiarowy oparty na innowacyjnej metodzie pomiaru przyrostu wilgotności powietrza w zamkniętej komorze pomiarowej, za pomocą półprzewodnikowego higrometru punktu rosy. Dzięki bardzo dobrym parametrom pomiarowym zaprojektowanego systemu możliwy jest pomiar dynamicznych zmian wilgotności w komorze pomiarowej związanych z procesem parowania wody ze skóry. Dotychczasowe przyrządy pomiarowe mierzą głównie współczynnik TEWL. Współczynnik ten nie jest najlepszy do pełnego opisu stanu zdrowia skóry. Dlatego został opracowany elektryczny model skóry, na podstawie którego możliwe jest wyznaczenie dodatkowo rezystancji dyfuzyjnej skóry ludzkiej. W referacie zaproponowano nową metodą parametryzacji i analizy otrzymywanych wyników pomiarowych.
EN
Human skin plays important role in human body protection from environmental influences and is responsible for many physiological functions. One of them is water barrier function that can be characterized by so-called TransEpidermal Water Loss (TEWL) factor. The new device for TEWL measurement, based on dew point hygrometer, was constructed. Thanks to good dynamic properties of measurement system it is possible to measure TEWL factor. Additionally water barrier resistance is estimated with special electrical model of human skin evaporation.
18
CS
V práci je prezentována aplikace metody TDR pro měření vlhkosti v materiálu na bázi kalcium silikátu. Na základě změřené permitivity je stanoven obsah vlhkosti jak gravimetricky, tak empirickými kalibračními vztahy a pomocí dielektrických směšovacích pravidel. Na základě porovnání výsledků stanovených experimentálně a výpočtem jsou nalezeny vhodné dielektrické směšovací modely pro testovaný materiál.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.