Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 38

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  stres zawodowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Aktywność fizyczna jako sposób radzenia sobie ze stresem zawodowym
PL
Stres zawodowy przyczynia się do powstawania i zaostrzania przebiegu wielu zaburzeń w stanie zdrowia, sprzyja powstawaniu wypadków przy pracy i obniża wydajność pracy, przez co zakłóca funkcjonowanie firm i niesie ze sobą straty materialne. Stres jest także niekorzystny dla państwa, gdyż ponosi ono koszty związane z leczeniem pracowników i wypłatami świadczeń z tytułu pogorszenia stanu zdrowia pracujących. W artykule omówiono stres zawodowy w aspekcie podejmowania aktywności fizycznej przez pracowników, którzy w dobie pandemii zaczęli pracować zdalnie. Wykazano, że podejmowanie aktywności fizycznej sprzyja walce ze stresem, pomaga nabrać dystansu do problemów związanych z pracą, ale także pozytywnie wpływa na ogólną jakość życia pracowników. Wyniki przeprowadzonych badań wykazały również, że podejmowanie aktywności fizycznej, jaką jest bieganie, pozwala pracownikom odprężyć się, wypocząć i w ten sposób zadbać o higienę umysłu.
EN
Occupational stress contributes to the emergence and exacerbation of many health disorders, fosters accidents at work and reduces work efficiency, thus disrupting the functioning of companies and causing material losses. Stress is also unfavorable for the state, as a result of stress the state incurs costs related to the treatment of employees and the necessity to pay benefits due to the deterioration of the employed health. The paper discusses occupational stress in the aspect of taking up physical activity by employees who started working remotely during the pandemic. It has been shown that taking up physical activity promotes the fight against stress, helps to distance yourself from problems related to work, but also has a positive effect on the overall quality of employees’ life. The results of the research also showed that taking up physical activity such as running allows employees to relax, rest and thus take care of mental hygiene.
EN
This article addresses the problem of occupational burnout, presenting the characteristics of the phenomenon, its causes, effects and methods of prevention and counteraction. The issue of burnout is widespread, as it is reaching a wider and wider numbers of employees. The severity of this problem may be of concern, as it carries a lot of negative effects, including an impact on health, the safety of others, the development of personality, the functioning of an individual in society and the course of a career. It can lead to large losses incurred by enterprises, employers and employees themselves. In our country, we hear more and more about the need to counter occupational burnout, and various prevention programmes and preventive institutions are being created.
EN
Work in uniformed services carries a high risk of losing health and even life. The occupational activities undertaken are related to exposure to factors belonging to the group of dangerous (accident) hazards. The work of uniformed services is also a work of high psychosocial risk. It can be said that the stress at work of firefighters or policemen is an everyday reality, which they deal with in different ways. This paper deals with the analysis of occupational stress at work of uniformed services on the example of employees of the State Fire Service. To analyze and assess occupational stress the European Foundation checklist for the Improvement of Working and Living Conditions has been used.
EN
This comparative study examines the moderating effect of occupational stress (OS) on the job satisfaction (JS) and organisational commitment (OC) of the university personnel in the United Kingdom (UK) and Pakistan with an attempt to provide managerial implications to managers, administrators and supervisors. To do this, the study initially employed probability and non-probability sampling techniques in order to reach 308 respondents determined through the margin of error (M.E) while effectively using referrals, networks, and gatekeepers to circulate the questionnaire. Then, the structural equation modeling (SEM) method has been used as a quantitative approach. The reported results show that the relationship between job satisfaction and organisational commitment differ for the university (teaching and non-teaching) staff in the UK (advanced economy) and Pakistan (emerging economy). The job satisfaction affects organisational commitment significantly in Pakistan while the non-significant impact is found in the UK. Moreover, the occupational stress significantly moderates the relationship between JS and OC in Pakistan whereas non-significant moderating effect reported is in the UK. Based on the analysis, different managerial implications are proposed to reduce occupational stress, increase job satisfaction and maintain higher organisational commitment, which in turn, improve organisational performance.
PL
To badanie porównawcze analizuje moderujący wpływ stresu zawodowego (OS) na zadowolenie z pracy (JS) i zaangażowanie organizacyjne (OC) personelu uniwersyteckiego w Zjednoczonym Królestwie (Wielka Brytania) i Pakistanie, próbując dostarczyć menedżerom implikacji zarządczych, administratorzy i przełożeni. W tym celu w badaniu początkowo zastosowano techniki próbkowania prawdopodobieństwa i niewiarygodności, aby dotrzeć do 308 respondentów określonych na podstawie marginesu błędu (M.E), jednocześnie skutecznie wykorzystując polecenia, sieci i strażników w celu rozpowszechnienia kwestionariusza. Następnie zastosowano metodę modelowania równań strukturalnych (SEM) jako podejście ilościowe. Zgłoszone wyniki pokazują, że związek między satysfakcją z pracy a zaangażowaniem organizacyjnym jest różny w przypadku pracowników uniwersytetów (nauczycieli i osób niebędących nauczycielami) w Wielkiej Brytanii (gospodarka zaawansowana) i Pakistanie (gospodarka wschodząca). Zadowolenie z pracy ma znaczący wpływ na zaangażowanie organizacyjne w Pakistanie, podczas gdy niewielki wpływ występuje w Wielkiej Brytanii. Ponadto stres zawodowy znacząco moderuje związek między JS a OC w Pakistanie, podczas gdy zgłaszany nieistotny efekt moderujący występuje w Wielkiej Brytanii. Na podstawie analizy proponuje się różne implikacje zarządcze w celu zmniejszenia stresu zawodowego, zwiększenia satysfakcji z pracy i utrzymania większego zaangażowania organizacyjnego, co z kolei poprawia wydajność organizacyjną.
5
Content available remote Wypalenie zawodowe : następstwo stresu zawodowego
PL
Narażenie ludzi na utrzymujący się wysoki poziom stresu może wywoływać wiele konsekwencji zdrowotnych. Spowodowane jest to przede wszystkim tym, że człowiek nie jest przygotowany lub nie ma odpowiedniego wsparcia czy umiejętności do radzenia sobie z postawionymi przed nim wymaganiami. Prowadzi to do tego, że narastające problemy nie zostają na czas rozwiązane, a człowiek znajduje się w stanie wysokiego napięcia emocjonalnego. Następuje pobudzenie całego układu wewnętrznego jego organizmu, co powodować może wystąpienie wielu chorób. Ze względu na problemy z radzeniem sobie z trudnymi lub nowymi zadaniami w pracy obniża się poczucie własnej wartości, co niekorzystnie może wpływać zarówno na pracownika, jak i na pracodawcę, a co z kolei odbija się na całej organizacji. Stąd też celem niniejszego artykułu jest prezentacja wyników badań dotyczących zjawiska wypalenia zawodowego opartych na analizie wybranej literatury przedmiotu.
EN
Constantly exposing individuals to high levels of stress can have a lot of health consequences. This is mainly caused by an individual not being correctly prepared, or due to the lack of appropriate support or skills required, in order to cope with requests or demands. This leads to growing problems not being solved soon enough, and the person ends up in a state of high emotional tension. All internal bodily systems become exhausted, which can result in illness and diseases. Due to problems coping with difficult or new tasks at work, self-esteem is lowered, which can adversely affect both the employee and the employer, which in turn affects the entire workplace. For that reason, the aim of this article is to communicate the research results of the professional burnout phenomenon, based on the analysis of selected literature concerning the subject.
PL
W artykule przedstawiono problematykę związaną ze stresem zawodowym wśród pracowników kopalń węgla kamiennego. Omówiono ogólne pojęcie stresu, w tym – stresu zawodowego. Przedstawiono skutki zdrowotne związane ze stresem oraz jego wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Dokonano także analizy wyników badań ankietowych odnośnie stresu zawodowego wśród pracowników kopalni. W badaniach uwzględniono informacje o stażu pracy w górnictwie oraz zajmowanym stanowisku pracy. Omówiono czynniki, które przyczyniają się do powstania stresu zawodowego, ich skutki oraz sposoby przeciwdziałania nadmiernej reakcji stresowej.
EN
This paper presents the problems associated with occupational stress among employees of the coal mines. It describes the general concept of stress and occupational stress, as well as stressors or stimuli that elicit the body. We presented the results of a survey regarding the occupational stress among employees of the coal mine. The studies included information on the length of service in mining and the occupied workplace. The factors discussed above which contribute to the formation of occupational stress, its effects and ways of counteracting excessive stress response were described.
PL
W artykule przedstawiono problematykę związaną ze stresem zawodowym wśród pracowników jednej z kopalń węgla kamiennego. Omówiono ogólne pojęcie stresu oraz stresu zawodowego, jak również stresorów, czyli bodźców, które wywołują reakcję organizmu. Przedstawiono skutki zdrowotne związane ze stresem zawodowym oraz wpływ stresu na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Dokonano także analizy wyników badań ankietowych odnośnie stresu zawodowego wśród pracowników analizowanej kopalni. W badaniach uwzględniono informacje o wieku oraz wykształceniu zawodowym pracowników. Omówiono czynniki, które przyczyniają się do powstania stresu zawodowego, ich skutki oraz sposoby przeciwdziałania nadmiernej reakcji stresowej.
EN
The paper presents the problems associated with occupational stress among the employees of one of the coal mines. It describes the general concept of stress and occupational stress, as well as stressors or stimuli that elicit the body. The authors presented the results of a survey regarding occupational stress among employees of the analyzed coal mine. The studies included information on the age and vocational education of employees. The above factors that contribute to the formation of occupational stress, its effects and ways of counteracting excessive stress response have been discussed as well.
PL
Jednym z podstawowych celów zarządzania bezpieczeństwem jest ochrona zdrowia i życia ludzi. Dlatego też jednym z bardzo ważnych elementów zarządzania jest eliminowanie z zakładu pracy stresu zawodowego.
PL
Stres zawodowy jest skutkiem postrzegania braku równowagi między wymaganiami środowiska pracy a możliwościami pracownika w radzeniu sobie z tymi wymogami. Zgodnie z procesualnym modelem stresu zasoby, którymi dysponuje pracownik, mogą moderować związek między wymaganiami pracy a stresem. Zaangażowanie w pracę, czyli długotrwały i pozytywny stan afektywno-poznawczy, może stanowić taki zasób. Wyniki przeprowadzonego badania potwierdziły ten model. W grupie pracowników słabiej zaangażowanych w pracę poziom postrzeganego stresu zawodowego był wyższy, niż w grupie pracowników zaangażowanych, a poziom tej postawy istotnie moderował związek między wymogami pracy a stresem. Przedstawiono praktyczne wnioski dotyczące czynników organizacyjnych wpływających na zaangażowanie w pracę.
EN
Occupational stress is the result of a perceived lack of balance between the work environment's demands and the employee's ability to cope with these demands. According to the stress process model, the employee's resources can moderate the relationship between the job demands and perceived stress. Work engagement, the long-term and positive affective-cognitive state, may constitute such a resource. The results of this study confirm this assumption. In the group of workers less engaged in work, the level of perceived occupational stress was higher than in the group of engaged workers and the level of this attitude significantly moderated the relationship between job demands and perceived stress. Practical implications about organizational factors influencing work engagement are also discussed.
PL
Głównym celem artykułu jest identyfikacja oraz analiza czynników wpływających na proces wypalenia zawodowego na przykładzie badanej grupy pracowników sieci marketów spożywczo-przemysłowych. W opracowaniu pragnę udowodnić, że różne czynniki organizacyjne i społeczne w znacznym stopniu przyczyniają się do wystąpienia zjawiska wypalenia zawodowego. Prezentowane badania mają charakter pilotażowy.
EN
The main aim of the article is to identify and analyze factors affecting the process of professional burnout on the example of the examined group of employees of the food and industrial network. I would like to prove in this paper that various organizational and social factors contribute significantly to the phenomenon of professional burnout. These studies are pilot-based.
PL
Dla wielu ludzi praca zawodowa jest źródłem silnych emocji. Złość, gniew, lęk, strach lub silne zdenerwowanie dezorganizują postrzeganie i zakłócają myślenie oraz wykonywanie czynności. Pośrednio wpływają na popełnianie wielu różnych błędów, w tym także wypadkowych. Dlatego też ważnym elementem jest rozpoznawanie i eliminowanie w zakładach pracy przyczyn stresu zawodowego oraz uodparnianie ludzi na działanie stresu. W artykule przedstawiono problematykę związaną ze stresem zawodowym wśród pracowników kopalń węgla kamiennego. Omówiono ogólne pojęcie stresu oraz stresu zawodowego, jak również stresorów, czyli bodźców, które wywołują reakcję organizmu. Przedstawiono skutki zdrowotne związane ze stresem zawodowym oraz wpływ stresu na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. W artykule przedstawiono propozycję badań ankietowych odnośnie stresu zawodowego wśród pracowników górnictwa. Zawarta w nim ankieta złożona jest z trzech części ujmujących następujące obszary problemowe: właściwości fizyczne środowiska pracy, czynniki społeczne środowiska pracy oraz czynniki stresogenne powodowane złą organizacją pracy. Ankieta ma formę otwartą i jest anonimowa. Respondenci mogą udzielać jednej lub kilku odpowiedzi spośród podanych, bądź mogą sami wyrazić własną opinię. Badania obejmą reprezentatywną, losowo wybraną grupę ludzi zatrudnionych na stanowiskach dołowych i przeprowadzane będą na okresowych szkoleniach bhp. Dodatkowo w badaniach uwzględnione będą informacje o wieku, stażu pracy (w tym, w samym górnictwie) oraz wykształceniu zawodowym pracowników. Badania ankietowe odnośnie stresu zawodowego umożliwią podjęcie właściwych działań profilaktycznych w celu zidentyfikowania i wyeliminowania występujących w zakładzie górniczym stresorów zawodowych. Pozwolą dostrzec, iż stres jest problemem dotyczącym zarówno poszczególnych pracowników jak i całego zakładu pracy. Pomogą pracodawcy w projektowaniu odpowiednich warunków pracy o ograniczonym potencjale wywoływania stresu oraz dadzą możliwość wyposażenia pracowników w wiedzę i umiejętności do radzenia sobie za stresem.
EN
For many people, professional work is a source of strong emotions. Anger, wrath, anxiety, fear or nervousness strong perception disorganize and disrupt thinking and execution activities. Indirectly affect the perpetration of a variety of errors, including the accident. Therefore, an important element is the identification and elimination in the workplace causes of occupational stress and immunization of humans under stress. The article presents the problems associated with occupational stress among employees of coal mines. Describes the general concept of stress and occupational stress, as well as stressors or stimuli that trigger the body's response. Presents the health effects associated with occupational stress and the effect of stress on the functioning of the company. The article presents a proposal for the survey regarding the occupational stress among employees of mining. Included in the survey it consists of three parts endearing following problem areas: physical environment, social factors working environment and stress factors caused by poor work organization. The survey takes the form of an open and anonymous. Respondents may provide one or more of the answers given, or they can express their opinion. Research will include a representative, randomly selected group of people employed in positions of underground and will be carried out on a periodic safety training. In addition, studies will be included information on age, length of service (including in the mining industry) and education unions. Surveys regarding occupational stress make it possible to take appropriate preventive measures in order to identify and eliminate occurring in the mining industry job stressors. Will see that stress is a problem for both individual employees and the entire company. Employers will help in the design of appropriate working conditions with limited potential to cause stress and give possibility to equip employees with the knowledge and skills to handle the stress.
PL
Istnieją poważne dowody naukowe, z których wynika ewidentny związek między niekorzystnymi psychospołecznymi warunkami pracy i negatywnymi konsekwencjami zdrowotnymi, zarówno w sferze zdrowia psychicznego, jak i społecznego, co powoduje, że ryzyka psychospołeczne stają się jednym z głównych problemów zdrowia publicznego, mającym wpływ na funkcjonowanie ogółu społeczeństwa.
13
PL
Problematyka zagrożeń psychospołecznych stanowi jeden z najbardziej aktualnych obszarów badań z zakresu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracujących. W artykule przedstawione są badania dotyczące skali stresu zawodowego i jego związków z funkcjonowaniem zawodowym i zdrowiem pracowników, realizowane w grupie 7263 pracowników z 15 branż gospodarki, z zastosowaniem Skali Ryzyka Psychospołecznego. Wyniki wykazały, że pracownicy zdecydowanie częściej i silniej stresują się cechami związanymi ze sposobem zorganizowania pracy i jakością relacji międzyludzkich (czyli czynnikami należącymi do kontekstu pracy, czyli tzw. czynnikami miękkimi) niż tym, jakie zadania (rodzaj pracy) muszą wykonywać. Wykazano również, że środowisko pracy, które charakteryzuje się wyższym poziomem stresogenności, generuje większą absencję zatrudnionych, większą fluktuację kadr, gorsze wskaźniki stanu zdrowia i poziomu zdolności do pracy zatrudnionych, ich słabsze zaangażowanie w pracę oraz niższy poziom satysfakcji zawodowej.
EN
Psychosocial risk is one of the most current areas of research in the field of occupational health and safety. The article presents research on the scale of occupational stress and its relation to the professional functioning and health of workers. The studied subjects included 7623 employees employed in 15 sectors of the Polish economy. The Psychosocial Risk Scale was used as the research tool. The results showed that the context of work (for example work organization, and quality of interpersonal relationships) generated a higher level of occupational stress. It was also shown that the higher level of stress was connected with higher absenteeism, increased staff turnover, worse indicators of health status and ability to work of employees, their lower work engagement, and lower level of job satisfaction.
14
Content available Przyczyny i skutki wypalenia zawodowego
PL
W artykule zajęto się problemem wypalenia zawodowego. Przedstawiono charakterystykę wypalenia zawodowego. Pokazano także przyczyny powstania tego niekorzystnego zjawiska oraz jego skutki.
EN
The article dealt with the problem of burnout. Shows the characteristics of burnout. Shows the causes resulting in the emergence of this negative phenomenon and its effects.
PL
Zagrożenia związane ze stresem w pracy zawodowej należą do najbardziej ważnych wyzwań bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) XXI wieku. Wynikają one ze złej organizacji pracy, złego zarządzania pracą oraz jej planowania. Zagrożenia te mogą prowadzić do negatywnych skutków społecznych, psychicznych, a nawet fizycznych, których przykładem mogą być wypalenie zawodowe oraz depresja. Ponieważ stresu oraz zagrożeń psychospołecznych nie traktuje się już jako wad osobowych pracowników, lecz jako problem organizacyjny, to uznaje się, iż należy Zajmować się nimi, jak każdym innym zagrożeniem BHP. Stąd rodzi się potrzeba podjęcia skutecznych działań przeciwko zagrożeniom psychospołecznym wpływającym na jakość życia pracownika. Ponadto w publikacji tej wskazuje się na badania dotyczące wpływu stresu pracownika na wypadki przy pracy.
EN
Threats associated with stress at work are among the most important challenges of Safety and Health at work of the twenty-first century. They result from the wrong work organization, poor management and planning of the work. These threats may lead to negative social, psychological, and even physical, an example of which can be burnout and depression. Because of stress and psychosocial risks no longer treated as employees' personal flaws, but as an organizational problem, it is considered that it's necessary to deal with them as any other threat to Safety and Health at work. Hence the need to take effective action against psychosocial risks affecting the quality of life of the employee. In addition, in this publication are showed the studies about impact of stress on employee accidents.
16
Content available Stany człowieka wpływające na jego niezawodność
PL
W artykule został przedstawiono stany człowieka – pracownika, mające wpływ na jego niezawodność. Wiedza o treści i zakresie możliwości człowieka jest konieczna do poprawy bezpieczeństwa pracy. Po pierwsze służy do kształtowania środowiska pracy, tak by było ono dostosowane do tych możliwości. Po wtóre wpływa na zapewnienia warunków rozwoju tychże możliwości, aby nie zostały one niewykorzystane.
EN
Following article presents employees conditions and its impact on their reliability. Knowledge about human’s capabilities is necessary to enhance safety at work. Firstly it serves developing a work environment which would be adapted to these capabilities. Secondly it impacts on providing conditions to enhancing mentioned capabilities, so they would not be wasted.
PL
W artykule przedstawiono problematykę związaną ze stresem zawodowym wśród pracowników jednej z kopalń węgla kamiennego. Omówiono ogólne pojęcie stresu oraz stresu zawodowego, jak również stresorów, czyli bodźców, które wywołują reakcję organizmu. Przedstawiono także wyniki badań ankietowych odnośnie stresu zawodowego wśród pracowników analizowanej kopalni. Omówiono czynniki, które przyczyniają się do powstania stresu zawodowego, ich skutki oraz sposoby przeciwdziałania nadmiernej reakcji stresowej.
EN
This paper presents the problems associated with occupational stress among the employees of one of the coal mines. It describes the general concept of stress and occupational stress, as well as stressors or stimuli that elicit the body. We have presented the results of a survey regarding occupational stress among employees of the analyzed the coal mine. The factors which contribute to the formation of occupational stress, its effects and ways of counteracting excessive stress response have been discussed.
EN
Aim is to examine the relationship between occupational stress and organisational commitment of employees at middle and operational level. Additionally, the occupational therapists role is examined through self-developed ‘stress model’ containing perceived job satisfaction, organisational commitment, and distinctive stressors. Using purposive, snowball and convenience sampling 825 responses (403 from UK and 422 from Pakistan) gathered through on-line matrix based survey questionnaire to gain quantitative perspective. Findings showed female workers are less stress than male workers. Due to low social support, non-managerial employees are vulnerable to stress than their counterpart managerial position employees. Furthermore, Pakistani workforce experience greater stress than UK workforce does. Moreover, personal factors stressed females while organisational factors affect males. Personality often hinders females’ organisational commitment while role demand and organisational leadership mainly affect male employees in both countries. Females use support more often than males for overcoming stress. Managerial position males have higher affective commitment whereas managerial level females have high normative commitment and continuance commitment. Although, degree of stress is higher in Pakistan comparing to UK but causes and effects are not significantly different.
PL
Artykuł prezentuje relacje pomiędzy stresem zawodowym i zaangażowaniem organizacyjnym pracowników na poziomie średnim i operacyjnym. Autorzy proponują „model stresu”, w którym ujęte zostały następujące czynniki: satysfakcję z pracy, zaangażowanie organizacyjne i charakterystyczne czynniki stresowe. W badaniu zastosowano metodę „kuli śnieżnej” oraz metodę doboru wygodnego. W badaniach ankietowych uczestniczyli pracownicy sektora IT z Wielkiej Brytanii i Pakistanu. Badanie miało na celu uzyskanie niezbędnych informacji do prawidłowego prowadzenia procesu terapii zajęciowej dla tej grupy zawodowej. Badanie wykazało, że poziom stresu jest wyższy w Pakistanie w porównaniu do Wielkiej Brytanii, jego przyczyny i skutki nie różnią się znacząco.
PL
Prezentowany artykuł zajął się problemem wypalenia zawodowego, przedstawił charakterystykę zjawiska, jego przyczyny, skutki, oraz metody profilaktyki i przeciwdziałania zjawisku. Kwestia wypalenia zawodowego jest powszechna, ponieważ dosięga coraz szersze rzesze pracowników. Nasilenie tego problemu może budzić niepokój, gdyż niesie za sobą wiele negatywnych skutków, między innymi: wpływa na stan zdrowia, bezpieczeństwo innych oraz na rozwój osobowości, na funkcjonowanie jednostki w społeczeństwie i na przebieg kariery zawodowej. Może prowadzić w konsekwencji do dużych strat ponoszonych przez przedsiębiorstwa, pracodawców i samych pracowników. W naszym kraju coraz częściej słyszy się o potrzebie przeciwdziałania wypaleniu zawodowego, powstają różnorodne programy prewencji, a także placówki profilaktyczne.
EN
The presented article dealt with the problem of the professional burnout, presented characteristics of the phenomenon, his causes, effects, and methods of the prevention and the counteraction for phenomenon. The issue of the professional burnout is universal, since is reaching more and more wide crowds of employees. Increasing this problem can be a matter of concern, because is bringing a lot of adverse effects, among others: affects the medical condition, safety other and to the development of the personality, for functioning of the individual in the society and for a career. He can lead in consequence to heavy losses incurred by enterprises, employers and very employees. They in our country more and more often hear about the need of the counteraction for professional burnout, diverse programs of the prevention, as well as preventive institutions are formed.
PL
Zagrożenia psychospołeczne związane są bezpośrednio z doświadczaniem stresu wiążącego się z pracą. Stres zawodowy stanowi możliwą reakcję człowieka w sytuacji, gdy stawiane mu w pracy wymagania i presja nie odpowiadają jego wiedzy i umiejętnościom oraz stanowią wyzwanie dla jego zdolności radzenia sobie w danej sytuacji zawodowej (WHO 2003).
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.