Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  restrukturyzacja przedsiębiorstw
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Corporate restructuring has become one of the significant solution for firms to improve their financial performance, gain competitive advantage and industry dominance. This paper aims to examine the the impact of corporate restructuring on firm performance of the GCC firms using profitability, liquidity and leverage measures. The largest mergers and acquisition deals in GCC through 13 years from 2004 to 2017 were selected for this study. Ordinary Least Square Regression method with dummy variables was employed to examine the impact of corporate restructuring. The empirical results showed that profitability indicators return on assets and net profit margin revealed a negative impact of mergers and acquisitions (M&A) on the sample firms, but the results are not statistically significant. The regression outcomes evidenced that M&A deals had a positive but insignificant impact on the leverage position of the GCC firms. In case of firm liquidity, a significant negative effect was experienced in the post M&A periods. The outcomes of this study imply that there is no reason that always M&A deals bring synergic effect on the firm’s profitability.
PL
Restrukturyzacja przedsiębiorstw stała się jednym z istotnych rozwiązań dla firm w celu poprawy wyników finansowych, uzyskania przewagi konkurencyjnej i dominacji w branży. Niniejszy dokument ma na celu zbadanie wpływu restrukturyzacji przedsiębiorstw na wyniki firm GCC wykorzystujących środki rentowności, płynności i dźwigni finansowej. Do tego badania wybrano największe transakcje fuzji i przejęć w GCC do 13 lat od 2004 do 2017 roku. W celu zbadania wpływu restrukturyzacji przedsiębiorstw zastosowano metodę zwykłej regresji najmniejszych kwadratów ze zmiennymi obojętnymi. Wyniki empiryczne pokazały, że wskaźniki rentowności zwrot z aktywów i marża zysku netto ujawniły negatywny wpływ fuzji i przejęć (M&A) na firmy próbne, ale wyniki nie są istotne statystycznie. Wyniki regresji wykazały, że transakcje fuzji i przejęć miały pozytywny, ale nieistotny wpływ na pozycję dźwigni firm GCC. W przypadku ciągłej płynności wystąpił znaczący negatywny wpływ w okresach po fuzjach i przejęciach. Wyniki tego badania sugerują, że nie ma powodu, aby zawsze transakcje fuzji i przejęć przynosiły synergiczny wpływ na rentowność firmy.
PL
W artykule w syntetycznym ujęciu przedstawiono sytuację finansową i ekonomiczną PKS w Busku Zdroju w latach 2007-2011, która spowodowała podjęcie w dniu 21 czerwca 2013 r. przez Walne Zgromadzenie Wspólników decyzji o likwidacji spółki. Ponadto przedstawiono przyczyny nieudanej restrukturyzacji spółki przy użyciu środków pomocy publicznej państwa, udzielonej w 2010 r.
EN
The paper presents the economic and financial situation of the Motor Transport Company in Busko Zdrój S./A. in 2007-2011 which has stimulated the decision by the General Meeting of Shareholder on the liquidation of the company on 21 June 2013. Moreover reasons for the unsuccessful restructuring of the Company with the use of public aid measures granted in 2010 were presented.
PL
W artykule omówiono efekty ekonomiczne pomocy publicznej na restrukturyzację PKS w Staszowie Sp. z o.o., udzielonej przez państwo polskie w 2011 r. Omówiono również sytuację finansową PKS w latach 2007-2009, tj. w okresie przed złożeniem wniosku o pomoc. W syntetycznym ujęciu przestawiono działania restrukturyzacyjne oraz efekty pomocy publicznej, osiągnięte w wyniku realizacji planu restrukturyzacji na lata 2010-2014 z wykorzystaniem środków pomocowych. Dokonano oceny efektów i wskazano czynniki, które osłabiają skuteczność pomocy publicznej.
EN
In the article economic effects of the state aid for restructuring in Polish Long-Distance Bus Service in Staszów Sp. z o.o. granted by the Polish state in 2011 were discussed. Financial situation of PKS Staszów Sp. z o.o. from 2007-2009 that is in the period before submission of an area aid application was also discussed. Restructuring measures and effects of the state aid achieved as a result of the Restructuring Plan implementation for years 2010-2014 with use of the foreign aid budget were presented in the synthetic depiction. Appraisal of achieved effects and factors which undermine the state aid effectiveness were shown.
PL
W artykule przedstawiono podstawy teoretyczne restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz unijne i krajowe regulacje dotyczące pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw. Omówiono przebieg procesu pozyskiwania pomocy na restrukturyzację przedsiębiorstwa PKS w Staszowie, założenia programu restrukturyzacyjnego tej firmy oraz efekty udzielonej pomocy publicznej.
EN
In the article there are presented theoretical foundations of restructuring program for the companies, and EU/Polish regulations of public aid for rescue and restructuring programs for the companies. There are shown the aid obtaining process for the restructuring program of "PKS – Staszów" company, the foundations of restructuring of the company, and the results of received public aid.
5
Content available remote Zarządzanie zmianą w procesach restrukturyzacji przedsiębiorstw
PL
W artykule przedstawiono tematykę zarządzania zmianą w przedsiębiorstwach stojących przed koniecznością dostosowania swojej działalności do bieżących i przyszłych zmian w warunkach otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego. Omówiono podstawowe zagadnienia dotyczące restrukturyzacji, jej typów oraz zasadniczych celów, jakie wynikać powinny z decyzji o jej przeprowadzeniu. Przedstawiono również proces wprowadzania zmiany w postaci restrukturyzacji, a także zasadnicze elementy, na które w tym procesie należy zwracać uwagę, aby procesy restrukturyzacyjne zakończyć sukcesem.
EN
The paper presents an approach to the basic principles of change management in organizations. In continuously changing business environment, every company must treat changes as a crucial part of company’s strategy. A need for changes comes from the inside of the company as well as from company surrounding. Changes may be applied in different areas of enterprise activity, simultaneously with implementing company’s strategy, on all levels of its performance, permanently. The article takes a look at the main problems which should be taken into account during particular phases of planning and introducing changes. Engagement and participation of the people involved is the uppermost factor which influences successful change in organization.
PL
W gospodarce światowej szybko postępują procesy globalizacji. Obejmują one również polski przemysł spożywczy. Jest to skutek bezpośrednich inwestycji zagranicznych, szczególnie wniesionych przez inwestorów branżowych. Firmy globalne koncentrują się głównie na opanowaniu krajowego rynku żywności, napojów i wyrobów tytoniowych. Udział eksportu w ich produkcji jest niewielki. Przyspieszyły one jednak modernizację oraz restrukturyzację branż i przedsiębiorstw, a w ślad za tym wzrost wydajności pracy. Dla polskich przedsiębiorstw sprostanie konkurencji firm globalnych jest trudniejsze, gdyż stoją one przed koniecznością dokończenia procesów transformacji i sprostania wymogom integracji z Unią Europejską.
EN
Globalization processes in the world economy proceed very fast. Such processes are also present in Polish food industry, which results from foreign direct investments, in particular those conducted by branch investors. Global companies focus their activities mainly on domestic market of food, beverages and tobacco products. The share of exports in their output is insignificant. Such investments accelerated modernization and restructuring of the branches and enterprises, which resulted in rising labour efficiency. It is more difficult for Polish enterprises to match the competition of global companies because they have to finish up transformation processes and to go in line with the requirements imposed by the EU accession.
7
Content available remote The processof restructurin Polish enterprises
EN
The socio-economic changes which occurred in Poland in the late 1980s have presented the Polish economy with serious challenges. As a result of abandoning the central planning system and phasing in the mechanisms of the market economy, the economic environment saw a sweeping change in the rules of the game. Consequently, the structures, systems and operating procedures that had exited so far became ineffective under the new conditions. The transition to the market economy required basing the national economy on business entities applying market principles, on private ownership and economic liberty. Due to the existing structure of the economy, whereby stateowned enterprises predominated, and to the overly limited capital resources, the transformation of the Polish economy towards the market principles relied not so much on expanding the private sector as on transforming state-owned enterprises. Unfortunately, the enterprises were mostly unready for independent decision-making and hence for defining independently their own development policies and goals. Furthermore, it transpired that in order to maintain or, in most cases, achieve competitiveness, the enterprises had to be injected with capital, technology and the knowledge of domestic and foreign markets as well as of management and organisation methods. This could not be delivered by the State as the owner, hence the necessity to privatise.
PL
Przemiany społeczno-gospodarcze, które dokonały się w Polsce pod koniec lat osiemdziesiątych, postawiły przed polską gospodarką poważne wyzwania. Rezygnacja z modelu centralnego planowania i wprowadzenie zasad gospodarki rynkowej spowodowały, że w otoczeniu nastąpiła całkowita zmiana reguł gry, skutkiem czego dotychczasowe struktury, systemy i procedury działania w nowych warunkach okazały się niesprawne. Przejście do gospodarki rynkowej wymagało oparcia gospodarki na podmiotach działających według zasad rynku, prywatnej własności i wolności ekonomicznej. Ze względu na istniejącą strukturę gospodarki, w której dominowały przedsiębiorstwa państwowe jak i na zbyt szczupłe zasoby kapitału transformację gospodarki w kierunku rynkowym oparto nie tyle na budowie i rozbudowie sektora prywatnego, ile na transformacji przedsiębiorstw państwowych. Niestety w większości przypadków przedsiębiorstwa te nie były przygotowane do samodzielnego decydowania i co za tym idzie samodzielnego określenia dróg rozwoju. Ponadto okazało się, że dla zachowania, a w większości przypadków do budowy zdolności konkurencyjnej, niezbędne było zapewnienie przedsiębiorstwom dopływu kapitału, technologii wiedzy o rynkach krajowych i zagranicznych, metodach organizacji i zarządzania, czego państwo jako właściciel nie było w stanie zabezpieczyć, dlatego też pojawiła się konieczność ich prywatyzacji.
8
Content available remote Restrukturyzacja zatrudnienia PKP
9
Content available remote Proces odnowy strategicznej jako jedna z metod zmian strategicznych
PL
Artykuł przedstawia nową metodę zmian strategicznych - odnowę strategiczną. Dotychczas w polskich przedsiębiorstwach, gdy miano przeprowadzić zmiany stosowano proces restrukturyzacji. Tymczasem na świecie są często stosowane alternatywne metody przeprowadzania zmian strategicznych, które mogą przynieść lepsze efekty niż restrukturyzacja.
EN
This article presents a new method of strategic changes - the strategic renewal. So far in Polish firms when a strategy has been to be changed managers have usually used restructurisation. But there are alternative methods of strategic change that can be better than restructurisation.
10
Content available remote Outsourcing- nowe narzędzie w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstwa
PL
Transformacja polskiej gospodarki, rozpoczęta na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku, spowodowała konieczność dostosowania się polskich przedsiębiorstw do zmieniającego się otoczenia, do silnej konkurencji zagranicznej i do wymogów gospodarki rynkowej. Jedną z nowych metod zarządzania usprawniających działalność przedsiębiorstwa jest outsourcing. W ostatnich latach zauważalne jest zainteresowanie polskich menedżerów outsourcingiem.
EN
The paper shows a new method of management, i.e. the outsourcing method. This method results in decreasing the costs of production. The outsourcing method has been already applied in some Polish enterprises.
11
Content available remote Kadrowe i organizacyjne aspekty restrukturyzacji przedsiębiorstw przemysłowych
PL
W niniejszym opracowaniu przedstawiono istotę i potrzebę restrukturyzacji we współczesnych przedsiebiorstwach przemysłowych. Zaprezentowano również podstawowe obszary i kadrowe uwarunkowania procesu restrukturyzacji. W drugiej części poruszono problem restrukturyzacji organizacyjnej w polskich przedsiębiorstwach.
EN
The following paper presents the essence and the need of restructuring in modern industrial enterprises. Special attention has been paid to basic areas of restructuring and personnel conditions of this process. In the second part of this paper the problem of organisational restructuring in Polish enterprises has been discussed. The analysis of these issues indicates wide changes in the present structural present solutions in industrial enterprises.
PL
W artykule autor zauważa, iż proces reengineeringu powinno się przeprowadzać wraz z koncepcją benchmarkingu, dążąc do wytworzenia wyróżnionej zależności wspomagającej.
EN
The economic environment is more and more complex. It forces to new approaches and performances. Therefore appeared in the world such concepts like benchmarking or business process reengineering. They have been treated independently causing very often some problems or difficulties. In practice, the division of them is not useful, because both have the same objective: the significative improvement of the firm's functioning. Both approaches base as well on the same process considerations. Natural conclusion is to join them in mutual relations for the best and most productive effects. And it is the message of the presented elaboration.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.