Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 44

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  glue joint
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiono badania porównawcze wytrzymałości statycznej na ścinanie zakładkowych połączeń klejowych wykonanych ze stali 316L. Badania miały charakter porównawczy i dotyczyły połączeń klejowych poddanych zmiennym obciążeniom cieplnym oraz połączeń niepoddanych takim szokom. Połączenia klejowe są coraz częściej stosowanym sposobem łączenia w odpowiedzialnych maszynach i urządzeniach eksploatowanych w warunkach zmiennych obciążeń termomechanicznych. Technika klejenia, dzięki postępowi w dziedzinie chemii materiałów adhezyjnych, ciągle się rozwija. Analizowano wyniki badań wytrzymałości statycznej na ścinanie, uzyskanej dla różnych sposobów przygotowania materiału do operacji klejenia. Uzyskane wyniki z przeprowadzonych badań opracowano statystycznie z zachowaniem właściwych standardów naukowych. Zakres badań obejmował stosunkowo krótki cykl zmęczeniowy, wynosił on 200 cykli przy zakresie zmienności -40 °C + +60 °C. Celem głównym badań było sprawdzenie podatności połączeń na zmiany wytrzymałości pod wpływem zmęczenia cieplnego.
EN
The article presents results of comparative research of shearing strength of 316L steel single-lap adhesive bonded joints. Adhesive bonding is increasingly being applied as structural joining technique in highly reliable machines and appliances operating in the circumstances of variable thermomechanical loads. The bonding technology, thanks to a progress in the adhesive materials chemistry is continuously developing. Results of static shearing strength of single-lap adhesive bonded joints for different variations of material preparing were analyzed. The obtained results of the conducted research have been elaborated statistically with respect to the appropriate scientific standards. The range of research covered relatively short fatigue cycle, that is 200 cycles in range of temperatures between -40°C and +60°C. Determining the susceptibility of joints to changes of durability by the influence of the thermal fatigue was the main aim of investigations.
PL
W artykule przedstawiono przykład rozwiązania konstrukcji złącza klejowego piany aluminiowej wykonanego przy użyciu dwuskładnikowego kleju epoksydowego. Sformułowano założenia dla złącza dotyczące rozkładu sił i naprężeń w rozciąganej próbce. Ustalono zalecenia do przygotowania powierzchni pian, procedurę klejenia uwzględniającą kontrolę porowatości piany i chropowatości klejonej powierzchni blachy. W wyniku badań wytrzymałościowych określono mechanizm niszczenia złącza. Zaproponowano optymalizację konstrukcji złącza poprawiającą jego właściwości.
EN
The paper presents an example of design solution of aluminum foam glue joint using two-component epoxy glue. The joint principles for distribution forces and stresses in the tensile sample were formulated. Recommendations for surface preparation of foam and gluing procedure aimed at control the porosity of the foam and glued surface roughness were established. As a result of strength tests defined joint destruction mechanism was proposed. It was suggested that optimized joint design improving its properties.
3
Content available Aluminium foams gluing
EN
The paper presents an example of design solution of aluminum foam glue joint using two-component epoxy glue. The joint principles for distribution forces and stresses in the tensile sample were formulated. Recommendations for surface preparation of foam and gluing procedure aimed at control the porosity of the foam and glued surface roughness were established. As a result of strength tests defined joint destruction mechanism was proposed. It was suggested that optimized joint design improving its properties.
XX
W artykule przedstawiono przykład rozwiązania konstrukcji złącza klejowego piany aluminiowej wykonanego za pomocą dwuskładnikowego kleju epoksydowego. Sformułowano założenia dla złącza dotyczące rozkładu sił i naprężeń w rozciąganej próbce. Ustalono zalecenia do przygotowania powierzchni pian, procedurę klejenia uwzględniającą kontrolę porowatości piany i chropowatości klejonej powierzchni blachy. W wyniku badań wytrzymałościowych określono mechanizm niszczenia złącza. Zaproponowano optymalizację konstrukcji złącza poprawiającą jego właściwości.
EN
The paper presents strength tests results for 2024 aluminium alloy sheets adhesive joints, the forming of which was preceded by specific surface pre-treatment operations. Surface pre-treatment is one of the technological factors of a significant influence on the adhesive joints strength. The operations applied in the tests were as follows: degreasing, mechanical and chemical treatments. The aforementioned surface treatment methods applied prior to adhesive bonding are widely used in aircraft industry, among others. In the process of adhesive joining other factors, such as technological (adhesive type, joints hardening and seasoning conditions) or structural (geometrical size, type of load) were not altered. The tests were performed on shearloaded single-lap 2024 aluminium alloy sheets adhesive joints.
PL
Wykonana w pracy kompleksowa ocena wpływu struktury stereometrycznej w układzie 3D powierzchni łączonych elementów na wytrzymałość zakładkowych połączeń klejowych pozwoliła zweryfikować i uzupełnić wiedzę na temat adhezji mechanicznej pomiędzy spoiną klejową a łączonymi częściami. Przeprowadzone badania eksperymentalne wykazały, że wytrzymałość na ścinanie Rt zakładkowych połączeń klejowych sklejonych kompozycją klejową ulegającą destrukcji w następstwie zerwania więzi adhezyjnych pomiędzy spoiną klejową a powierzchnią łączonych części (spoina Epidian 5 + PAC, spoina elastyczna) wykazuje znaczne uzależnienie od rozwinięcia powierzchni, charakteryzowanego parametrami hybrydowymi: średnią arytmetyczną krzywizną wierzchołków Ssc (R = 0,7894), rozwiniętym polem międzyfazowym Sdr (R = 0,7498) oraz nachyleniem średniokwadratowym Sdq (R = 0,7363). Współczynnik korelacji liniowej pomiędzy wytrzymałością na ścinanie badanych połączeń klejowych a parametrami amplitudy oraz przestrzennymi wynosił R = 0,31 - 0,54, natomiast z parametrami pola i objętości, funkcyjnymi oraz indeksami funkcyjnymi uzyskiwał wartość R = 0,11 - 0,39. Parametry hybrydowe Ssc, Sdr, Sdq można zatem wykorzystać do kontroli poprawności przygotowania powierzchni oraz prognozowania wytrzymałości na ścinanie zakładkowych połączeń klejowych sklejonych elastycznymi kompozycjami klejowymi, ulegającymi zniszczeniu adhezyjnemu lub adhezyjno-kohezyjnemu.
EN
The paper presents the analysis of the effect of areal surface topography on shear strength of lap glue joints from steel S235JR. Steel surfaces were prepared to gluing using various methods of mechanical treatment; one-directional, multi-directional and point wise non-directional structures were obtained. It was found after using linear correlation and regression method that strengthening properties of tested glued joints are highly correlated with the following hybrid parameters: arithmetical mean peak curvature Ssc, root mean square slope Sdq and developed interfacial area ratio Sdr. The hybrid parameters Ssc, Sdr and Sdq can be used to control of surface preparation correctness and to forecast shear strength of lap joints after gluing by elastic compositions subjected to adhesive or adhesive-cohesive destruction.
EN
This article resulted from the problematic issue of stainless sheets joining, as observed in one of Polish companies. The joining technology in question is welding and it has proven unsuitable due to severe deformations of the welded material occurring in the consequence of its structure and chemical composition. The problem occurs predominantly in case of small thickness sheets and concerns changing of dimensions. In case of gas metal arc welding of big flat surfaces or constructions where there is either no access to the other side of welded sheets or the access is difficult this method was found to be both cost-ineffective and highly difficult. Due to the numerous drawbacks with welding, an alternative joining method of bonding has been introduced. This article presents stainless steel sheets bonding joints strength analysis. The essential technological factor in gluing, which influences bonding joint strength, is surface treatment. Therefore, various commonly accessible surface treatment methods were applied to the stainless steel sheets surface.
7
Content available remote Possibility of determination of one-component polyurethane glue curing
EN
The paper is devoted to the findings of methodology of curing rate of one-component polyurethane sealants. These sealants are widely used in automotive (engineering) industry as mastic sealant for gluing joints and for filling wider gaps between uneven surfaces. As suitable methodology for setting curing rate was suggested measuring the thickness of setting sealant cured in cardboard moulds. It was found that cardboard mould is not a barrier for air humidity that is a curing agent for these types of sealants. The methodology is simple and applicable in industry.
EN
Bonding joints are a kind of inseparable joints used during the assembly of different machines parts. In many cases the necessity of joining constructional materials of different dimensions (thicknesses), as well as different physical and chemical properties appears. Thanks to the specificity and proprieties, gluing is often one of outnumbered joining methods of such materials in assembly processes. In the article the results of bonding joints strength of two kinds of aluminum sheets of different surface state were enlisted. The analysed constructional factor which influences bonding joints strength was the thickness of investigated sheets. Some results of the surface roughness of aluminum sheets were also presented.
10
Content available remote Trwałość zmęczeniowa zakładkowych i czołowych połączeń klejowych
EN
The fatigue tests results of overlap and fronted glue joints are showed in the article. Moreover an influence of adhesion on fatigue life of glue joints were also evaluated. The joints were made with the Epidian 57 and regenerative composites which can be used in emergency repairs of different equipment.
PL
W artykule scharakteryzowano nieniszczące metody kontroli połączeń klejonych. Przedstawiono wady technologiczne i eksploatacyjne połączeń tego typu. Zaprezentowano rozwiązanie problemu występującego podczas klejenia blach stalowych, polegającego na utracie szczelności połączenia w wyniku niewłaściwie nałożonego kleju lub źle oczyszczonej powierzchni. Celem prac było opracowanie nieniszczącej metody kontroli poprawności przygotowania powierzchni oraz właściwego nałożenia kleju na powierzchnie klejone.
EN
This paper presents of the method of the testing of the glue joinL Author offers the ul-Irasonic nondestructive method. This paper presenls results of the research. Aulhors test steel samples, using adhesive - Sika Power 430. Based on theoretical analysis of the problem studied, and on the grounds of experiment carried out, it was found, that is possible to use the nondestructive ultrasonic method to localized of the places lost adhesive of digital ultrasonic flaw detector in t i me doniain.
12
Content available remote Wytrzymałość statyczna i długotrwała połączeń klejowych blach ocynkowanych
EN
This paper presents the results of zinc coated sheets bonding joints static and long-lasting strength. Long-lasting strength of bonding joints is a particularly interesting problem because knowledge of long-lasting strength will allow more detailed evaluation of bonding sheets behavior during their maintenance.
PL
W pracy omówiono wyniki eksperymentalnych badań wpływu czynników konstrukcyjnych i technologicznych na wytrzymałość klejowych połączeń czopowych walcowych, które przeprowadzono według planu poliselekcyjnego rotalno quasi-unformalnego. Do oceny wytrzymałości połączeń wykorzystano model regresji wielomianowej oraz model zbudowany z wykorzystaniem sztucznej sieci neuronowej.
EN
In this work the results of experimental investigation of the effect of constructional and technological factors on cylindrical journal glue joints strength are described. The experiment was done using multi section quasi-uniform plan. In order to assess strength of joints the polynomial regression model and model constructed with the aid of artificial neural network were used.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.