Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  acoustic maps
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Zgodnie z obecnie obowiązującym prawem nowe inwestycje budowlane w zależności od ich skali, zastosowanych rozwiązań projektowych oraz przyjętych technologii realizacji obiektów mogą podlegać ocenie środowiskowej. W niniejszym artykule przedstawiono odniesienie się do obecnych wymagań akustycznych dotyczących środowiska, tj. standardów akustycznych na terenach podlegających ochronie przed hałasem. Wymagania rozporządzenia w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu odnoszą się nie tylko do inwestycji na etapie jej eksploatacji ale również na poszczególnych etapach jej realizacji. Standardy akustyczne środowiska odnoszą się do warunków odpowiedniego klimatu akustycznego na każdym etapie inwestycji tj. realizacji, eksploatacji i likwidacji. Artykuł przedstawia analizę akustyczną prognozowanego oddziaływania jakie może się pojawić w trakcie wykonywania poszczególnych etapów budowy oraz po jej zakończeniu kiedy nastąpi codzienna eksploatacja budynków mieszkalnych na obszarze całego osiedla. Część badawcza pracy obejmuje analizę wpływu hałasu na sąsiadujące z inwestycją tereny chronione w odniesieniu do zakresu i sposobu prowadzenia prac budowlanych wynikających z harmonogramu robót. W tym celu w programie Soundplan opracowano modelowe warianty realizacji prac budowlanych oraz odzwierciedlono sytuację docelową a następnie wykonywano symulacje rozkładu pola akustycznego w sąsiedztwie przedmiotowej inwestycji.
EN
Under current law, when entering a construction project to the environment, its scale and the applied design solutions and technology implementation shall be subject to peer review. This article presents a reference to the applicable acoustic requirements concerning the environment, i.e. permissible noise levels in the areas protected against the noise of industrial nature. The applicable requirements of the Regulation on permissible noise levels refer not only to the project itself in its exploitation stage but also to particular stages of its implementation. The said requirements involve ensuring proper acoustic climate at every stage of the project, i.e. implementation, operation and decommissioning. The paper presents the acoustic analysis of the forecasted impact that may arise during the particular phases of construction works and after the completion of the project, during everyday exploitation of the buildings in the whole housing estate. The research part of the paper comprises the analysis of noise impact on the protected areas neighboring with the project in view of the scope and methods of the construction works carried out under the schedule. For this purpose, in the program Soundplan, model variants of the construction works were worked out as well as the target situation, where after the simulations of the distribution of the acoustic field in the vicinity of the project were carried out.
EN
The aim of the article is to analyze the selection of measuring points of sustainable sound level in the spa park. A set of points should allow to make on their basis an acoustic climate map for the park at certain times of day by usage available tools. Practical part contains a comparative analysis of developed noise maps, taking into account different variants of the distribution and number of measuring points on the selected area of the park.
PL
Celem artykułu jest analiza wyboru liczby punktów pomiarowych równoważnego poziomu dźwięk na terenie parku zdrojowego. Zbiór punktów powinien zapewniać wykonanie na ich podstawie mapy klimatu akustycznego parku dla określonych pór dnia, przy wykorzystaniu powszechnie dostępnych narzędzi. Część praktyczna zawiera analizę porównawczą opracowanych map hałasu, uwzględniającą różne warianty rozmieszczenia i liczby punktów pomiarowych na wybranym obszarze parku.
EN
The article presents the acoustic models of noise distribution which is caused by the working devices being a part of the laboratory equipment in the Department of Rail Vehicles at the Faculty of Machines and Transportation in Poznan University of Technology. The research was based on the measurements of the sound pressure levels corrected with the frequency characteristics A. The measurements were carried out when the technical objects, located in the educational posts inside the laboratory, had been in operation conditions. Based on the measurements and the assumptions of the method for stationary spatial transformation of sound field, the acoustic maps of the root-mean-square sound level values distribution were elaborated. The aim of this research was to analyze and to evaluate the noise level distribution affecting on the people during the lectures in the laboratory of rail vehicles.
PL
W artykule przedstawiono analizę propagacji hałasu podczas pracy urządzeń będących częścią wyposażenia laboratorium budowy pojazdów Zakładu Pojazdów Szynowych Politechniki Poznańskiej. Przeprowadzono badania polegające na pomiarach poziomu ciśnienia akustycznego skorygowanego za pomocą charakterystyki częstotliwości A. Pomiary wykonywano podczas pracy obiektów technicznych znajdujących się na stanowiskach dydaktycznych wewnątrz pomieszczenia. Na podstawie badań i założeń metody stacjonarnej transformacji przestrzennej pola dźwiękowego opracowano mapy akustyczne rozkładu poziomów wartości skutecznych dźwięku. Celem badania była analiza i ocena rozkładu hałasu podczas prowadzenia zajęć dydaktycznych wewnątrz laboratorium.
PL
Systemy geoinformacyjne GIS wspomagają procesy decyzyjne w zakresie zrównoważonego zarządzania m.in. ochroną środowiska i infrastrukturą drogową. Ich stosowanie wiąże się z badaniami oddziaływań czynników środowiskowych oraz analizą informacji dotyczącej infrastruktury przestrzennej. W artykule przedstawiono budowę systemu geoinformacyjnego służącego do tworzenia map akustycznych. Podano przykład oceny klimatu akustycznego w sąsiedztwie dróg, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie na środowisko.
EN
Geographic Information Systems (GIS) support decision-making processes of sustainable development, including environment protection and road infrastructure. Their use is related to investigating the effects of environmental factors and the analysis of infrastructure. The article presents the construction of GIS system fused for the development of acoustic maps. Moreover, it also gives an example of acoustic climate evaluation in the vicinity of roads whose exploitation may have a negative influence on the environment.
5
Content available remote Wykorzystanie wspomagania komputerowego podczas tworzenia map akustycznych
PL
W referacie przedstawiono problem hałasu komunikacyjnego i sporządzania map akustycznych. Aglomeracje miejskie są szczególnie zagrożone wzrastającym poziomem hałasu komunikacyjnego. Wykonane zgodnie z zaleceniami UE mapy akustyczne miast są istotnym wskaźnikiem określającym stopień zagrożenia hałasem. Celem referatu jest przedstawienie możliwości wykorzystania specjalistycznego oprogramowania do tworzenia strategicznych map hałasu.
EN
The paper presents the problem of traffic noise and creation of acoustic maps. The urban agglomerations are particularly affected by increasing level of traffic noise. The acoustic maps of cities, prepared in accordance with EU recommendations, are an important indicator of the level of noise pollution. The aim of this paper is to present the possibility of using of specialized software to create strategic noise maps.
6
Content available Aspekty ekonomiczne wykorzystania map akustycznych
PL
Główną domeną akustyki środowiskowej, uprawianą w ostatniej dekadzie, jest problematyka powstawania strategicznych map akustycznych miast, których populacja przekracza 100 tys. osób., a także głównych dróg i połączeń kolejowych. Prace związane z miastami o populacji ponad 250 tys. mieszkańców oraz połączeniami kolejowymi o znaczeniu międzynarodowym zostały ukończone, podczas gdy mapy opisujące miasta zamieszkałe przez nie mniej niż 100 tys. i nie więcej niż 250 tys. ludzi są ciągle przygotowywane. Dokumenty te są stopniowo dosyłane do Głównej Siedziby UE w Brukseli. Wydatki na pokrycie kosztów związanych z powstaniem pierwszej partii map osiągnęły 24 mln złotych, a szacuje się, ze koszt całego projektu, będącego konsekwencją postanowień dyrektywy europejskiej nr 49 i polskiego prawa środowiskowego, wyniesie co najmniej 100 mln złotych Mapy akustyczne mają się stać podstawą do przygotowań do implementacji programu ochrony przed hałasem środowiskowym, ale czy faktycznie będą w stanie spełnić to zadanie? Artykuł przedstawia pogląd autora na ten temat w kontekście ekonomicznych skutków dla polskiej gospodarki, a także w porównaniu z podobnymi działaniami prowadzonymi w innych krajach Unii Europejskiej.
EN
The main project in the domain of environmental acoustics, executed over the last decade, were activities related to working out strategic acoustic maps for cities with population exceeding 100 thousand, as well as those for main roads and railways. Work on maps for cities with population exceeding 250 thousand, and roads and railways of international importance have been completed, while acoustic maps for cities with population of 100-250 thousand are still under preparation. These documents are gradually sent to the EU Central Office in Brussels. Developing the first maps has cost about 24 million PLN. II is estimated that the total cost of the project, which results from the provisions of EU Directive No. 49 and Polish Environmental Act, will be exceed 100 million PLN. Acoustic maps are to provide a basis for preparing programmes of protection against excessive environmental noise. Do they really do that? Are they able to? This paper presents the author's reflections on the economic consequences of programming actions to reduce the environmental noise in the context of such actions in other EU countries.
7
EN
The implemented online urban noise pollution monitoring system is presented with regard to its conceptual assumptions and technical realization. A concept of the noise source parameters dynamic assessment is introduced. The idea of noise modeling, based on noise emission characteristics and emission simulations, was developed and practically utilized in the system. Furthermore, the working system architecture and the data acquisition scheme are described. The method for increasing the speed of noise map calculation employing a supercomputer is explained. The practical implementation of noise maps generation and visualization system is presented, together with introduced improvements in the domain of continuous noise monitoring and acoustic maps creation. Some results of tests performed using the system prototype are shown. The main focus is put on assessing the efficiency of the acoustic maps created with the discussed system, in comparison to results obtained with traditional methods.
PL
Artykuł stanowi uaktualnioną wersję referatu przedstawionego 21 kwietnia 2005 r. podczas II Konferencji Naukowej Hałas w Środowisku, zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach. Autor omawia znowelizowaną w maju 2005 r. ustawę: Prawo ochrony środowiska pod kątem ochrony przed hałasem.
EN
The article is an updated version of a paper presented on 21 April 2005 at the 2nd Scientific Conference Noise in the Environment, organized by the University of Work Safety Management in Katowice. The author discusses the act, amended in May 2005, on environment protection law, from the point of view of noise protection.
PL
Materiał przedstawia podstawowe problemy związane ze sporządzaniem map akustycznych i planów działań dla aglomeracji. Przedstawia również projekt Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oceny i zarządzania hałasem w środowisku, a także przepisy polskiego prawa ochrony środowiska w tym zakresie.
EN
The paper presents fundamental problems connected with preparing noise maps and action plans for urbanized areas. It also presents a Proposal for a European Parliament and Council Directive on the assessment and management of environmental noise and Polish environmental law concerning this issue.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.