Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 390

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ergonomia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
EN
Purpose: The reason for this publication was the opinions of pilots, incident investigation reports indicating problems with the ergonomics of the glider cabin, as well as the author's own experience. Design/methodology/approach: The article attempts to assess the musculoskeletal load of a pilot. The research was carried out using the SWP method, with the help of which the load assessment was performed for selected positions adopted by the pilot in flight. The method allows the identification of the load on separate body segments. Findings: The publication briefly characterizes the method and factors affecting the level of musculoskeletal load. During the study, the positions for which the greatest musculoskeletal load occurs were identified. The effect of incompatibility on operator unreliability was also considered. Based on the results, corrective measures were proposed, the implementation of which could increase pilot comfort, as well as flight safety. Originality/value: The article identifies problems related to the ergonomics of the glider's cabin. A number of corrective measures have been proposed including non-invasive measures as well as minor interventions in the construction of the glider. The recipients of the publication can be pilots, operators and designers alike.
PL
Polskie kluby szermiercze korzystają z uniwersalnych sal sportowych, które nie spełniają podstawowych potrzeb szermierzy. Przeprowadzone badanie miało na celu analizę funkcjonalną sal szermierczych i wypracowanie wytycznych dla projektowania obiektów dedykowanych sportom szermierczym. W badaniu ważne było zaangażowanie sportowców, aby przeanalizować ich specyficzne potrzeby. Istotne było także odniesienie do literatury przedmiotu, aby sprawdzić, czy istnieją opracowania, które wskazują na parametry sal szermierczych określające ramy dla inwestycji budowlanych. Wykorzystano różne włączające techniki badawcze z uwzględnieniem technik internetowych, które były konieczne ze względu na ograniczenia wywołane pandemią COVID-19. Badania pokazały braki dotyczące literatury przedmiotu w zakresie projektowania ergonomicznych sal szermierczych i potrzebę wypracowania wytycznych dla nowych, planowanych inwestycji, które będą indywidualnie dostosowywane do potrzeb sportów szermierczych. Na szczególną uwagę zasługują informacje pozyskane od osób zaangażowanych oraz użytkujących sale szermiercze. Ich głos wskazuje na trudną sytuację przestrzenną i konieczność działań zwiększających komfort uprawiania szermierki.
EN
Polish fencing clubs use universal sports halls which do not meet the basic needs of fencers. The aim of the study was to carry out a functional analysis of fencing rooms and to develop guidelines for the design of facilities dedicated to fencing sports. It was important to involve athletes in the study to analyse their specific needs. It was necessary to check if there are studies that indicate the parameters of fencing halls that define the framework for building investments. Various inclusive research techniques were used with the inclusion of Internet Techniques, which were necessary due to the constraints caused by the COVID-19 pandemic. The research showed the shortcomings regarding the literature on the subject and the need to develop guidelines for new planned investments that are individually adapted to the needs of fencing sports. Particularly noteworthy is the information obtained from those involved in and using fencing halls. Their voice indicates the difficult spatial situation and the need for temporary measures to improve the comfort of fencing.
PL
Kopyto to narzędzie w produkcji obuwia. Dotychczas do projektowania kopyt wykorzystuje się dane uzyskane na przełomie lat 60 i 70 XX w. za pomocą pomiarów ręcznych. W ramach tej pracy przebadano przy użyciu skanera 3D grupę 461 dzieci polskich w wieku 6-10 lat. Analizowano następujące wymiary: długość stopy, szerokość i obwód przodostopia, obwód przez piętę, obwód przez podbicie. Zbadano przydatność metody skanowania stóp w badaniach populacyjnych dzieci. Uzyskane wyniki stanowią wstęp do opracowania nowego standardu dla projektowania kopyt zarówno w odniesieniu do metody przenoszenia wymiarów z badań populacyjnych na kopyto, w oparciu o dane uzyskane z badań dla wszystkich grup wielkościowych.
EN
The last is the basic tool in the production of footwear, determining the shape of the foot and the comfort of footwear. Until now, last design is based on data obtained at the turn of the 1960s and 1970s using manual measurements. A group of 461 Polish children aged 6-10 was examined using a 3D scanner. It was analyzed: foot length, forefoot width, ball girth, heel circumference, instep circumference. The obtained results are an introduction to the development of a new standard for hoof design, both in relation to the method of transferring dimensions from population studies to the last, based on data obtained from studies for all size groups.
4
PL
Jeszcze do niedawna komputery były urządzeniami przeznaczonymi dla procesów badawczych i militarnych, a dziś stanowią integralną część życia człowieka. Tak szybki rozwój technologii i nowych możliwości sprawia, że nauka, która zajmuje się relacjami człowieka z komputerem (HCI) ma pełno niezbadanych lub niewystarczająco przebadanych obszarów. Niniejszy artykuł na podstawie dostępnych metod badawczych HCI ma pokazać, że obecnie mocno spopularyzowana mysz komputerowa, która jest narzędziem umożliwiającym HCI, nie zawsze będzie najlepszym rozwiązaniem dla każdego użytkownika. Zestawienie myszy komputerowej z innymi dostępnymi na rynku kontrolerami i przebadanie ich w specjalnie przygotowanym środowisku testowym przez wybraną grupę badawczą, będzie najlepszym sposobem do rzetelnego stwierdzenia, że użycie myszy komputerowa nie zawsze może okazać się najlepszym wyborem.
EN
Until recently, computers were devices intended for research and military processes, and today they are an integral part of human life. Such a rapid development of technology and new possibilities means that the science that deals with human-computer relations (HCI) has a lot of unexplored or insufficiently studied areas. Based on the available HCI research methods, this article is to show that the currently highly popularized computer mouse, which is a tool that enables HCI, will not always be the best solution for every user. Comparing a computer mouse with other commercially available controllers and testing them in a specially prepared test environment by a selected research group will be the best way to reliably state that the use of a computer mouse may not always be the best choice.
EN
The presence of vapours and gases of chemical compounds in the atmospheric air contributes to mental discomfort as well as irritation of the respiratory tract and eyes. The technical solutions applied, such as collective protection measures, namely the encapsulation of processes or local ventilation equipped with appropriate air filters, are often insufficient. In such a case, respiratory protective equipment (RPE) is the basic and, in many cases, the only technical means that protects humans against the harmful effects of this type of harmful substance. The study evaluated the ergonomic and anti-odour properties of a novel filtering half-mask model with an oxygen indicator in functional workplace tests. In addition, the subjective anti-odour assessment results from functional tests were statistically compared with the results of olfactometric tests. The differences identified are attributable to the fact that the olfactometric method excludes subjects with olfactory impairments. Moreover, statistical analysis indicated significant differences in anti-odour properties between a reference half-mask and the filtering half-mask model with a nonwoven adsorbent layer (91% odour reduction). The filtering half-mask developed was found to provide high and very high levels of user comfort and exhibited excellent protective and functional properties, with a filtration performance of 96% and breathing resistance of 147 Pa. Those parameters qualify the filtering half-mask presented for protection class FFP2. In addition, the half-mask effectively absorber the vapours of malodorous substances up to 3 h and displayed oxygen concentration in the breathing zone. It should be noted that currently no such device is commercially available either in Poland or in the European Union.
PL
Obecność wonnych par i gazów w powietrzu atmosferycznym może wiązać się z występowaniem dyskomfortu psychicznego, podrażnienia układu oddechowego i oczu. Stosowane rozwiązania techniczne w postaci środków ochrony zbiorowej, czyli hermetyzowania procesów czy wentylacja miejscowa wyposażona w odpowiednie filtry powietrza, są często niewystarczające. W takim przypadku sprzęt ochrony układu oddechowego (SOUO) jest podstawowym, a w wielu przypadkach jedynym, środkiem technicznym chroniącym człowieka przed szkodliwym działaniem tego typu substancji. W artykule przedstawiono ergonomiczne i przeciwodorowe właściwości nowego modelu półmaski filtrującej ze wskaźnikiem tlenu ocenione w funkcjonalnych testach prowadzonych na wybranych stanowiskach pracy. Analiza statystyczna wykazała istotne różnice we właściwościach antyzapachowych między referencyjną półmaską a modelem półmaski filtrującej z włókninową warstwą adsorbentu (redukcja zapachu o 91%). Stwierdzono, że opracowana półmaska filtrująca zapewnia wysoki lub bardzo wysoki poziom komfortu użytkownika oraz wykazuje bardzo dobre właściwości ochronne i użytkowe przy skuteczności filtracji 96% i oporze oddychania 147 Pa. Parametry te kwalifikują prezentowaną półmaskę filtrującą do klasy ochrony FFP2. Dodatkowo półmaska skutecznie absorbuje pary substancji o nieprzyjemnym zapachu do 3 godzin i wskazuje stężenie tlenu w strefie oddychania w czasie rzeczywistym. Należy zaznaczyć, że obecnie żadne takie urządzenie nie jest dostępne na rynku ani w Polsce, ani w Unii Europejskiej.
EN
This study provides empirical indicators on the presence of alarming mental stress levels among healthcare staffs as a result of the work environment. The study uses a comprehensive survey to identify work stressors and to addresses stress symptoms and coping behaviours among the healthcare givers in Jordan as a case study. The study aims to direct management’s attention to work conditions that largely contribute to increasing mental stresses among their healthcare staffs. Moreover, the study identifies out stress symptoms that employees, team leaders and managers should not ignore to help their fellow workers cope with their stresses through legitimate coping behaviours. A total of 300 responses from 176 nurses, 45 technicians and 79 physicians from three hospitals with high patient flows were included in the statistical analyses. Results demonstrate that stressors related to high job demands, especially long working hours, have the highest impact on the development of stress among surveyed caregivers. Job-demand stressors were the most significant predictor of the symptom recurrence level with a β = 0.334. Continual tiredness and frequent headaches were the most frequent stress symptoms. Taking unprescribed medications, smoking tobacco, and faking reasons to take time off were the most common behaviours to relieve stress. This study contributes to the literature theoretically and practically. From a theoretical perspective, the study provides a comprehensive survey that captures the symptoms, relieve behaviours and work-related causes of stress. From the practical perspective, the study helps care providers and healthcare managers address and resolve work stressors and help their staff adopt healthy behaviours to relieve their stresses.
EN
Indoor environmental quality is a requirement for good architectural and interior design. The definition of indoor environmental quality refers to the conditions of the interior space that provide health and wellbeing for its occupants. Elements of indoor environmental quality are thermal comfort, indoor air quality, ventilation, ergonomics, natural and artificial lighting, odor, and acoustic quality. Indoor environmental quality is required in every type of interior space including ones with residential, educational, and cultural functions and workspaces. It is also included as one of the factors of energy efficient and sustainable design in building energy certification and accreditation systems. This study focuses on call center interiors as a type of workspaces, where the employees spend a long time in the interior space communicating with customers on the phone. The aim is to provide theoretical information and practical application suggestions for higher quality design in call center interiors. The methodology of this paper consists firstly of a literature review to study and analyze the definition and elements of indoor environmental quality, and its implementation into call center interiors as workspaces. Analytical studies lead to strategy proposals for better designed call center interior spaces. The results of the study indicate that better designed interior spaces in call centers lead to better health and wellbeing of the employees, resulting with higher performance and service quality.
PL
Zapewnienie wysokiej jakości środowiska wewnętrznego budynku jest niezbędne w optymalnym projektowaniu architektonicznym oraz projektowaniu wnętrz. Definicja jakości środowiska wewnętrznego odnosi się do warunków przestrzeni wewnętrznej budynku, które zapewniają zdrowie oraz dobre samopoczucie użytkowników. Do elementów jakości środowiska wewnętrznego zalicza się komfort termiczny, jakość powietrza w pomieszczeniach, wentylacja, ergonomia, naturalne i sztuczne oświetlenie, zapachy, jakość akustyczna. Wysoka jakość środowiska wewnętrznego jest wymagana w każdym rodzaju przestrzeni wewnętrznej, w tym pełniącym funkcje mieszkalne, edukacyjne, kulturalne, a także w miejscach pracy. Jest ona również uwzględniana jako jeden z czynników efektywnego energetycznie i zrównoważonego projektowania w systemach certyfikacji oraz akredytacji energetycznej budynków. Niniejszy artykuł dotyczy wnętrz w centrach obsługi telefonicznej jako miejsc pracy, w których pracownicy spędzają dużo czasu w przestrzeni wewnętrznej, komunikując się z klientami przez telefon. Celem opracowania jest dostarczenie teoretycznych informacji i praktycznych sugestii dotyczących zastosowania wysokiej jakości wzornictwa we wnętrzach centrów obsługi telefonicznej. W niniejszym artykule wykorzystano przede wszystkim metodologię polegającą na przeglądzie literatury mającym na celu zbadanie i analizę definicji, a także elementów jakości środowiska wewnętrznego oraz jej wdrożenia we wnętrzach centrów obsługi telefonicznej jako miejscach pracy. Na podstawie badań analitycznych sformułowano propozycje strategii lepszego projektowania przestrzeni wewnętrznych w centrach obsługi telefonicznej. Wyniki badań wskazują, że lepiej zaprojektowane przestrzenie wewnętrzne w centrach obsługi telefonicznej prowadzą do poprawy zdrowia i samopoczucia pracowników, co przekłada się na wyższą wydajność oraz jakość usług.
PL
W artykule omówiono zagadnienie związane ze zmianą wymiarów zewnętrznych opisujących sylwetkę człowieka, związanych z jego wyposażeniem w środki ochrony indywidualnej. Zmiany tych wymiarów określono jako naddatki do miar antropometrycznych człowieka oraz naddatki wymiarowe, wynikające ze stosowania środków ochrony indywidualnej. Zdefiniowano naddatki wymiarowe oraz naddatki do miar antropometrycznych, a także wykazano ich znaczenie w kształtowaniu ergonomicznego środowiska pracy.
EN
The article discusses the issue of changing external dimensions describing the silhouette of people, related to its equipment with personal protective equipment. Changes in these dimensions were defined as allowances for human anthropometric measures and dimensional allowances resulting from the use of personal protective equipment. Dimensional allowances and allowances for anthropometric measures have been defined and their importance in shaping the ergonomic work environment has been showed.
9
Content available remote Development of Ergonomically Designed Functional Bra for Women with Hemiplegia
EN
Hemiplegia is the lifelong paralysis, caused by brain stroke that affects one side of the body. Stroke exerts a great threat to patient’s health and lives, and hemiplegia after stroke may severely affect their activities of daily life including self-dressing that causes fatigue and frustration and ultimately ended with “dependence on others.” This situation damages the sense of dignity, especially for women, while independently dressing intimate apparel like bra. The research through the design approach is used as the conceptual framework to design and evaluate bra for the women with hemiplegia. Three design criteria were identified from which specifications were developed, and their interrelationships explored through an interaction matrix. This article presents a research work on improving bra design, adjusted to the special needs and demands of an individual with hemiplegia, by using bi-layer knitted fabric, magnetic fasteners, and shape-memory alloys. The findings of the current study showed that adaptive bra design offers independence, concealment of the disability, and comfort and psychological contentment. This adaptive bra promotes the harmony between functionality and esthetics.
EN
Protective and sport clothing is governed by protection requirements, performance, and comfort of the user. The comfort and impact performance of protective and sport clothing are typically subjectively measured, and this is a multifactorial and dynamic process. The aim of this review paper is to review the contemporary methodologies and approaches for measuring ergonomic wear comfort, including objective and subjective techniques. Special emphasis is given to the discussion of different methods, such as objective techniques, subjective techniques, and a combination of techniques, as well as a new biomechanical approach called modeling of skin. Literature indicates that there are four main techniques to measure wear comfort: subjective evaluation, objective measurements, a combination of subjective and objective techniques, and computer modeling of human–textile interaction. In objective measurement methods, the repeatability of results is excellent, and quantified results are obtained, but in some cases, such quantified results are quite different from the real perception of human comfort. Studies indicate that subjective analysis of comfort is less reliable than objective analysis because human subjects vary among themselves. Therefore, it can be concluded that a combination of objective and subjective measuring techniques could be the valid approach to model the comfort of textile materials.
11
Content available remote Funkcjonalność szpitala i ergonomia pracy personelu w obliczu starzenia
PL
Ostatnie dekady wskazują na potrzebę istotnych zmian w organizacji i zarządzaniu szpitalami. Obowiązująca definicja szpitala, jaką jest budynek z odpowiednią infrastrukturą techniczną, kreujący przestrzeń niezbędną do realizacji procedur (Tomanek 2015) staje się niewystarczająca. Istnieje wyraźna relacja pomiędzy skutecznością leczenia i efektywnością pracy personelu, lecz przy obecnym niedoborze i starzejącej się populacji personelu medycznego, dotkniętego często przypadłością wypalenia zawodowego, jest ona teoretyczna. Starania o sprawne działanie służby zdrowia są warte szczególnej uwagi, gdyż stawką jest zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej, ochrona społeczeństwa przed konsekwencjami utraty zdrowia, obrona populacji przed zagrożeniem zdrowia oraz poprawa stanu zdrowia jednostki, rodziny i społeczności (WHO 2010).
EN
Recent decades show significant changes in the organization and management of hospitals. The definition of a hospital, which is “a building with appropriate technical infrastructure, which creates space adjusted to the implementation of medical procedures”, becomes deficient. There is a clear relationship between the effectiveness of treatment and the work efficiency of staff, but in the current situation of medical personnel shortage and an aging population of medical staff, that is often suffering from work burnout, it is theoretical. Efforts for efficient work of the health services are worth special attention, while it must ensure equal access to health care, protect society against the consequences of health loss, defend the population against health threats, and improve the health of the individual, family and community.
EN
Purpose: The aim of the paper is to assess the ergonomic awareness of employees covered by the integrated ergonomic diagnosis of the working environment in terms of improving technical and psychosocial conditions in selected production and service companies. Design/methodology/approach: The article explains the concept of ergonomic awareness and describes the degree of compliance of assessments of working conditions issued by the employees themselves with the assessments of ergonomic analyses carried out by experts. The ergonomic diagnosis was based on an in-depth interview with the employee, supported by a developed set of questions and employee observation in the workplace. The research has been carried out in 11 companies that are small and medium-sized enterprises in the Silesian Voivodeship. Findings: The ergonomic condition of the work system is improving, but it is still not satisfactory. Conducted research revealed the need to pay attention to employees’ perception of issues related to work ergonomics. Originality/value: The results obtained are important in terms of the proper provision of working conditions.
13
Content available remote Model of the adaptive dynamic workplace
EN
The hidden effect of the gradual transformation of work activities and, at the same time, the optimization of movements to increase the efficiency of the production system is the increase of the static component of work. However, the current setting of the legislative and ergonomic assessment does not sufficiently take into account the aspect of static load. Because the number of sedentary professions is continually growing and current office workplaces do not meet all ergonomic requirements, the presented model of an adaptive dynamic workplace is a possible solution to reduce the impact of static load and its consequences to the human body.
EN
The aim of the following research it to provide assumptions for creating workflow efficiency model that can be implemented in repeatable production workstations. One of the main components of this model are human activities and their interactions with other elements of working environment: human and artefacts. Recognition of patterns of human behaviours within working processes gives the opportunity to find critical points that influence workflow efficiency. The subject of research is a working process existing in meat producing plant. The main method used for recognizing human activity patterns was observation and qualitative and quantitative assessments of operational activities based on video registration. Particularly, human activities were analyzed under ergonomics criteria in order to proof dependencies between process efficiency and specific ergonomic factors forming working conditions at meat plant.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań nad ergonomią manipulatorów karabinków projektu RAWAT. Dotychczasowa eksploatacja karabinków przyniosła wiele wniosków i uwag, między innymi dotyczących manipulatorów broni. Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom użytkowników postanowiono zmodyfikować rękojeść przeładowania, odbijacz łusek, spust oraz dźwignię bezpiecznika. Elementy te zostały przeprojektowane, wykonane technologią druku 3D, a następnie przebadane. Podczas badań zmodyfikowane elementy sprawdzano pod względem działania i wygody użytkowania. Testy obejmowały czynności obsługowe broni oraz strzelania amunicją bojową.
EN
Results of tests on ergonomics of the handles for RAWAT project rifles are presented in the paper. The use of the rifles in the past has brought many conclusions and comments concerning the rifle handles as well. In order to cope with the expectations of customers it was decided to modify the reloading grip, deflector of cases, trigger and the safety catch. These components were redesigned, and fabricated by 3D printing technology to be finally tested. The modified components were examined by testing the functionality and convenience of using. The tests contained the handling of the rifle and firing with live ammunition.
PL
Szlachetne zdrowie, Nikt się nie dowie, Jako smakujesz, Aż się zepsujesz… [44] Tematyka zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, coraz częściej popularyzowana w świecie biznesu, nadal stanowi dość mało rozpoznany obszar działalności polskich przedsiębiorstw. Niniejszy artykuł porusza ważką kwestię promocji zdrowia w miejscu pracy jako czynnika zwiększającego efektywność pracy oraz jego wpływ na osiąganie wysokiej jakości produktu. Publikacja omawia znaczenie postawy prozdrowotnej i sposobów jej kształtowania w przemyśle jachtowym na przykładzie pracy formierza-laminiarza. Uszczegółowionej analizie poddana zostaje kwestia zmniejszania uciążliwości i szkodliwości czynników występujących podczas naprawy błędów powstających w procesie laminowania jachtu. Artykuł wieńczą propozycje możliwych do wdrożenia aktywności prozdrowotnych zarówno w pracy, jak i poza miejscem pracy. Publikacja wchodzi w skład cyklu prezentującego różne aspekty zarządzania procesowego w przemyśle stoczni jachtowych. Artykuł koncentruje się na procesie zarządzania kapitałem ludzkim w świetle orientacji prozdrowotnej.
EN
Noble health, no one will find out how you taste, until you break...1 The subject of employee health and safety is increasingly popularized in the business world, it is still a relatively unknown area of activity of Polish enterprises. This article addresses the important issue of health promotion in the workplace as a factor in increasing work efficiency and its impact on achieving high quality product. The publication discusses the importance of pro-health attitude and methods of its formation in the yacht industry on the example of the work of a laminator. The issue of reducing the nuisance and harmfulness of factors occurring during the repair of errors arising in the process of laminating a yacht is subjected to a detailed analysis. The article ends with a proposal of health-promoting activities that can be implemented both at work and outside work. The publication is part of a cycle presenting various aspects of process management in the yacht shipyard industry. The article focuses on the process of human capital management in the light of health orientation.
EN
The article describes research related to detecting the feeling of premature fatigue while driving by disabled people. Based on the analysis of the literature on driving by drivers with a significant degree of disability, and based on the authors' experience, two groups of drivers were selected: with paraplegia and tetraplegia. The tests were carried out on vehicles equipped with devices of the following types: handle mounted on the steering wheel, the mechanism for manual operation of gas and brake, automatic gearbox. To identify the phenomenon of premature fatigue, we proposed its definition, measures, and two detection methods. Some measures were quantitative, for example, the number of occurrences of the phenomenon in a given statistical sample, while others were qualitative, for example, the time of occurrence since the biginning of driving. Test methods included driving in real traffic and on the maneuvering yard. Tests conducted in road traffic showed the actual time of occurrence of the studied phenomenon. On the other hand, experiments on the maneuvering area aimed at intensifying operations performed by the driver and, as a result, reducing the time of examination. The assessment of the correctness of the results of the presented method of detecting the feeling of premature fatigue consisted of (i) assessing the convergence of test results from road tests and the maneuvering yard, (ii) compliance of the assessment of the tested devices using individual measures of the studied phenomenon and (iii) comparison of the current test results with the reputation of devices on the market. The research allowed us to identify adaptive devices that caused the feeling of premature fatigue to the most significant and lowest extent. On this basis, in a properly selected research sample of drivers with disabilities, the ergonomics of individual devices can be assessed. At the same time, using the single-person method, you can evaluate the appropriateness of the device selection for a given driver.
PL
W artykule opisano badania związane z wykrywaniem odczucia przedwczesnego zmęczenia podczas prowadzenia pojazdu przez osoby niepełnosprawne. Na podstawie przeprowadzonej analizy literatury dotyczącej problematyki prowadzenia pojazdów przez niepełnosprawnych kierowców ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz na podstawie doświadczenia Autorów, wytypowano dwie grupy kierowców: z paraplegią i tetraplegią. Badania przeprowadzono na pojazdach wyposażonych w urządzenia następujących typów: uchwyt zamocowany na kole kierownicy, urządzenie do ręcznej obsługi gazu i hamulca, automatyczna skrzynia biegów. W celu identyfikacji zjawiska przedwczesnego zmęczenia opracowano: definicję zjawiska, jego miary możliwe do wykorzystaniaw badaniach oraz dwie metody wykrywania. Niektóre miary miały charakter ilościowy, na przykład liczba wystąpień zjawiska w określonej próbie statystycznej, a inne jakościowy, na przykład czas wystąpienia od momentu rozpoczęcia prowadzenia pojazdu. Metody badań obejmowały prowadzenie pojazdu w rzeczywistym ruchu drogowym oraz na placu manewrowym. Testy prowadzone w ruchu drogowym pokazywały rzeczywisty czas pojawiania się badanego zjawiska. Natomiast eksperymenty na placu manewrowym miały na celu intensyfikację wykonywanych przez kierowcę operacji i w efekcie skrócenie czasu badania. Ocena poprawności wyników prezentowanej metody wykrywania odczucia przedwczesnego zmęczenia polegała na: ocenie zbieżności wyników badań z testów drogowych i z placu manewrowego, zgodności oceny badanych urządzeń za pomocą poszczególnych miar badanego zjawiska oraz zbieżności wyników badań z renomą poszczególnych urządzeń na rynku. Przeprowadzone badania pozwoliły na identyfikację urządzeń adaptacyjnych, które w największym oraz najmniejszym stopniu powodowały odczucie przedwczesnego zmęczenia. Na tej podstawie, w odpowiednio dobranej próbie badawczej kierowców z niepełnosprawnościami można oceniać ergonomię poszczególnych urządzeń. Jednocześnie, przy zastosowaniu metody dla pojedynczej osoby, można oceniać słuszność indywidualnego doboru urządzeń dla danego kierowcy.
PL
Instalacje i urządzenia wentylacji (klimatyzacji) mechanicznej w przemyśle spożywczym, mogą przenosić różne bakterie chorobotwórcze np. powodujące zapalenie płuc (choroba legionistów). Na odczucie parametrów mikroklimatu w pomieszczeniach produkcyjnych przez ludzi mają wpływ czynniki zależne od człowieka (stan zdrowia, indywidualne odczucie temperatury itp.) oraz czynniki niezależne od człowieka (parametry fizyczne powietrza, świeżość i czystość powietrza itp.). Skażenia mikrobiologiczne urządzeń technologicznych oraz urządzeń i instalacji, m.in. wentylacyjno-klimatyzacyjnych, wpływają na rozwój bakterii chorobotwórczych. Ilość powietrza dostarczana lub usuwana z pomieszczenia zależy od jego użytkowania i obciążenia zapachami oraz materiałami szkodliwymi. W następstwie powstawania punktu rosy w instalacjach wentylacyjnych mogą wystąpić tzw. zarodki kondesacji, zawarte w powietrzu, na których osadza się para wodna przy przesyceniu powietrza. Istotny wpływ na komfort w pomieszczeniach ma prędkość przepływu powietrza w strefie przebywania ludzi. W pomieszczeniach produkcyjnych tam, gdzie dbałość o najwyższą jakość powietrza stanowi kwestię priorytetową, stosuje się dezynfekcje promieniową jonizacją katalityczną. W pomieszczeniach produkcyjnych przemysłu spożywczego o podwyższonym standardzie mikrobiologicznym nie należy stosować układów wentylacyjnych z recyrkulacją powietrza.
EN
Mechanical (air-conditioning) ventilation systems and equipment in the food industry may transfer various pathogenic bacteria causing, for instance, pneumonia (Legionellosis). Microclimate parameters in manufacturing shops felt by people area affected by: human factors (health, individual temperature perception etc.) and non-human factors (air physical parameters, air freshness and cleanliness etc.). Microbiological contamination of process equipment, machines and systems such as ventilation and air-conditioning equipment causes growth of pathogenic bacteria. The amount of air supplied and removed from a room depends on its use and load of odours and hazardous material. As a result of dew point formation in ventilation systems may appear the so-called air-borne condensation nuclei on which steam settles when the air gets oversaturated. The air flow rate has a material influence upon comfortable conditions in human inhabited zones. In manufacturing shops where the highest air quality is apriority, radial disinfection by means of catalytic ionization is applied. In food industry manufacturing shops of higher microbiological standard, ventilation systems based on air re-circulation should not be used.
EN
Built environment of Polish cities, both external and internal is polluted not only with chemical and physical harmful particles, but also with a number of diversified, continuous sounds, which may in substantial way negatively affect psychological and physical well-being of humans. Moreover, in extreme situations sound may damage vital organs of organisms and at daily occasions negative exposure may cause a number of problems in a longer time perspective. Noise produced by traffic, loudness of school brakes, shouts and car-horns, humming of air condition devices and ducts, air traffic, plus many more, are exposing city users not only on shorter or longer hearing losses, but also on vibration of internal organs and raising of overall anxiety. At the same time, cities are also filled with positive sounds, which allow to lower the blood pressure, calm and relax residents, like: birds singing, leaves and rain humming, water floating, and so on. Hence, this article was devoted towards presentation of research outcomes on pursuit for ‘cleaner’ and higher quality of sound environment in everyday city, in order to create safer and more ergonomic permanent, day-to-day living conditions.
PL
Zbudowane środowisko polskich miast, zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne, jest zanieczyszczone nie tylko szkodliwymi cząstkami chemicznymi i fizycznymi, ale także szeregiem zróżnicowanych dźwięków, które w istotny sposób mogą negatywnie wpłynąć na dobrostan psychiczny człowieka. Co więcej, w ekstremalnych sytuacjach dźwięk może fizycznie uszkodzić ważne organy organizmu, a w warunkach codziennych negatywna stała, choć niewielka ekspozycja może powodować wiele problemów zdrowotnych, rozwijających się w dłuższej perspektywie czasowej. Hałas powodowany przez ruch, głośność przerw szkolnych, buczenie urządzeń klimatyzacyjnych i wiele innych, naraża mieszkańców miasta nie tylko na krótko- lub długoterminowe ubytki słuchu, ale także na wibracje narządów wewnętrznych i wzrost ogólnego niepokoju. Jednocześnie miasta są również wypełnione korzystnymi dźwiękami, które pozwalają obniżyć ciśnienie krwi, uspokoić i zrelaksować mieszkańców, takimi jak: śpiew ptaków, szum liści i deszczu, przepływanie wody itp. Ten artykuł został poświęcony prezentacji wyników badań dotyczących dążenia do czystszego i wyższej jakości środowiska dźwiękowego we współczesnym mieście w celu stworzenia stałych, bezpieczniejszych i bardziej ergonomicznych codziennych warunków życia.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy jakości wykonywania zadań koordynacji dwuręcznej. Badania przeprowadzono na czterech grupach zróżnicowanych ze względu na płeć i wiek (20-30 lat i 60-67 lat). Badani wykonywali zadania koordynacji dwuręcznej opracowane w CIOP-PIB oraz testy zawarte w Wiedeńskim Systemie Testów. Wyniki pokazują znaczące różnice w wartościach wskaźników jakości i sterowania pomiędzy grupą osób młodszych a grupą osób starszych. Silniejsze zróżnicowanie zaobserwowano w zadaniach koordynacji dwuręcznej. Większe różnice występują także ze względu na wiek niż ze względu na płeć.
EN
The article presents the results of the quality analysis of performing bimanual coordination tasks. The study was conducted on four groups differentiated by gender and age (20-30 years and 60-67 years). The subjects performed two-hand coordination tasks developed at CIOP-PIB and tests included in the Vienna Test System. The results show significant differences in the values of control quality indicators between the group of younger people and the group of older people. Stronger differentiation was observed in the bimanual coordination tasks. There are stronger differences in terms of age than of gender.
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.