Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 58

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  marka
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
In our previous research, it has been found out that the loyal relationship with brand affects the priority of the components of subjectively perceived brand value sources. While in case of consumer loyalty presence, "benefits" have been identified as the most important brand value source, in case of brand loyalty absence, these brand value sources have been "imageries". Based on these findings, it has been concluded that existence of different brand value sources ranking and priority in case of existence vs. absence of brand loyalty indicates the need of selective approach towards brand value sources in the phase of brand value building and brand value managing. By doing this, the traditional monistic concept of brand value building and managing has been interfered. However, continuity in branding processes and strong brand identity should be the main axe of effective brand management during whole the brand life cycle. So, the aim of this paper is to identify relevant components of "benefits" and "imageries" which could be used as a basis for coherent brand management in the phases of brand value building and management. To achieve this, data obtained from own questionnaire survey has been statistically evaluated by the correspondence analysis supported by relevant tests. It has been found out that optimal combination of brand value sources components is: 1) positive associations (imageries) and belonging to lifestyle (benefits); 2) expectations (imageries) and attracting the attention of others (benefits) and 3) prestige (imageries) and making happier (benefits). These findings are prospectively widely useful in the managerial practice as a valuable source of relevant information with anticipation to enhance and deepen the understanding of previous practice as well as to provide relevant content to consumers, responding to rapidly changing consumer demands and expectations.
PL
W naszych dotychczasowych badaniach stwierdzono, że lojalność wobec marki wpływa na priorytetowość elementów składowych subiektywnie postrzeganych źródeł wartości marki. Podczas gdy w przypadku obecności lojalności konsumentów „korzyści” zostały zidentyfikowane jako najważniejsze źródło wartości marki, w przypadku braku lojalności wobec marki tymi źródłami wartości marki były „obrazy”. Na podstawie tych ustaleń stwierdzono, że istnienie różnych rang i priorytetów źródeł wartości marki w przypadku istnienia vs. brak lojalności wobec marki wskazuje na potrzebę selektywnego podejścia do źródeł wartości marki w fazie budowania wartości marki i zarządzania wartością marki. W ten sposób ingerowano w tradycyjną monistyczną koncepcję budowania wartości marki i zarządzania nią. Jednak ciągłość procesów brandingowych i silna tożsamość marki powinny być główną osią efektywnego zarządzania marką przez cały cykl życia marki. Tak więc celem niniejszego artykułu jest zidentyfikowanie odpowiednich komponentów „korzyści” i „wyobrażeń”, które mogłyby być wykorzystane jako podstawa do spójnego zarządzania marką na etapach budowania wartości marki i zarządzania nią. Aby to osiągnąć, dane uzyskane z własnego badania ankietowego zostały poddane ocenie statystycznej poprzez analizę korespondencji popartą odpowiednimi testami. Stwierdzono, że optymalna kombinacja komponentów źródeł wartości marki to: 1) pozytywne skojarzenia (wyobrażenia) i przynależność do stylu życia (korzyści); 2) oczekiwania (wyobrażenia) i przyciąganie uwagi innych (korzyści) oraz 3) prestiż (wyobrażenia) i uszczęśliwianie (korzyści). Ustalenia te są z perspektywy czasu szeroko użyteczne w praktyce menedżerskiej jako cenne źródło odpowiednich informacji z przewidywaniem poprawy i pogłębienia zrozumienia wcześniejszych praktyk, a także dostarczenia konsumentom odpowiednich treści, odpowiadających na szybko zmieniające się wymagania i oczekiwania konsumentów.
PL
Celem publikacji jest przybliżenie znaczenia marki i postrzegania jej przez konsumentów w Polsce. Jego realizacja była możliwa dzięki dokonaniu przeglądu literatury i przeprowadzeniu badania ankietowego pozwalającego na poznanie opinii konsumentów na ten temat. Z przeprowadzonych badań wynika, iż marka, a także proces zarządzania nią, wpływa na postrzeganie produktów przez konsumentów. Za celowe należy uznać nadanie jej określonej tożsamości, budowanie pozytywnego wizerunki i wzmacnianie siły, gdyż ma to istotny wpływ na korzyści odnoszone przez organizację i konsumenta. Z przeprowadzonego badania ankietowego wynika, iż: 90% badanych, robiąc zakupy, zwraca uwagę na to, jakiej dany produkt jest marki, co oznacza, że zjawisko jej rozpoznawalności ma znaczenie, konsumenci podczas zakupów decydują się na produkty markowe, ponieważ mają do nich większe zaufanie, co wiąże się z przekonaniem o wyższej ich jakości, z punktu widzenia konsumentów najbardziej istotne są te cechy marki i czynniki wpływające na jej wartość, które mają bezpośrednie oddziaływanie na nich, mogą doświadczyć ich efektów, za kluczowy instrument w procesie kształtowania wartości marki uznano reklamę (przyciąganie uwagi konsumenta do marki) i logo (skojarzenie z marką, produktem), które w znacznym stopniu przyczyniają się do kształtowania jej wizerunku. Uzyskane wyniki badań można postrzegać jako przesłankę do podejmowania działań popularyzujących marki w społeczeństwie, gdyż zwiększa to szansę na rozwój organizacji i korzyści odnoszone przez konsumentów.
EN
The aim of the publication is to show the brand’s importance and perception of it by Polish consumers. Its implementation was possible thanks to reviewing the literature and conducting a questionnaire survey allowing to get to know consumers’ opinions on this subject. The research shows that the brand as well as the process of its management influence the perception of products by consumers. Apart from this, it should be advisable to give it a specific identity, to build it positive images and to enhance its strength, because it has a significant impact on benefits of the organization and the consumer. The survey results show that: 90% of respondents making purchases pay attention to the product brand, which means that the phenomenon of brand recognition is important, consumers decide on branded products when shopping, because they have more confidence in them, which is associated with a higher conviction product quality, from the consumers’ point of view, the most important are those brand features and factors affecting its value which directly affect consumers, they can experience their effects, advertising (attracting the consumer's attention to the brand) and the logo (association with the brand, product) were considered as the key instrument in the process of shaping the brand's value. The obtained test results can be seen as the ground for undertaking activities that popularize the brand in society, because this increases the chance for organizational development as well as consumer benefits.
EN
It has been proved by market reality that traditional brand management theories fail. Based on this, there is a need to provide critical revision of these theories with emphasis on behavioural approach of consumers. The most important is the task of consumer loyalty and its transposition into subjectively perceived brand value sources. So, the aim of this paper is to identify relevant brand value sources of loyalty which are significant for Slovak socio-cultural profile and to propose an effective innovative model of branding. The statistical evaluation of the data obtained from own questionnaire survey has been provided by the factor analysis supported by relevant tests. It has been found out that the fact of loyal relationship with brand affects the priority of the components of subjectively perceived brand value sources. The importance of brand value sources in case of consumer loyalty has been identified as following: 1) benefits; 2) attributes; 3) imageries and 4) attitudes while in case of consumer loyalty absence, the importance of brand value source is: 1) imageries; 2) attitudes; 3) benefits and 4) attributes. So, it can be concluded that existence of different brand value sources ranking in case of existence vs. absence of brand loyalty indicates need of selective approach towards brand value sources in the phase of brand value building and brand value managing. By doing this, traditional monistic concept of brand value building and managing has been interfered.
PL
Zostało udowodnione przez rzeczywistość rynkową, że tradycyjne teorie zarządzania marką zawodzą. Na tej podstawie istnieje potrzeba zapewnienia krytycznej rewizji tych teorii z naciskiem na podejście behawioralne konsumentów. Najważniejszym jest zadanie transpozycji lojalności konsumentów na subiektywnie postrzegane źródeł wartości marki. Celem tego artykułu jest więc zidentyfikowanie odpowiednich źródeł lojalności wartości marki, które są istotne dla słowackiego profilu społeczno-kulturowego oraz zaproponowanie skutecznego innowacyjnego modelu brandingu. Ocenę statystyczną danych uzyskanych z własnych badań ankietowych dostarczyła analiza czynnikowa wsparta odpowiednimi testami. Stwierdzono, że fakt lojalnych relacji z marką wpływa na priorytet komponentów subiektywnie postrzeganych źródeł wartości marki. Znaczenie źródeł wartości marki w przypadku lojalności konsumentów zostało określone jako następujące: 1) korzyści; 2) atrybuty; 3) wyobrażenia i 4) postawy, podczas gdy w przypadku braku lojalności konsumentów, znaczenie źródła wartości marki to: 1) wyobrażenia; 2) postawy; 3) korzyści i 4) atrybuty. Można, zatem stwierdzić, że istnienie różnych rankingów źródeł wartości marki w przypadku istnienia przeciwieństwa braku lojalności wobec marki wskazuje na potrzebę selektywnego podejścia do źródeł wartości marki w fazie budowania wartości marki i zarządzania wartością marki. W ten sposób została zakłócona tradycyjna monistyczna koncepcja budowania wartości marki i zarządzania nią.
PL
Artykuł jest prezentacją spojrzenia na rolę marki jako nośnika wartości w innowacyjnym przedsiębiorstwie regionu śląskiego oraz na wzajemne relacje marka a innowacje i innowacyjność w tymże przedsiębiorstwie. Przedstawiono w nim fragment wyników badań jakościowych, przeprowadzonych na czterech dwunastoosobowych grupach, reprezentowanych przez absolwentów śląskich uczelni technicznych i ekonomicznych, którzy pracują w działach marketingu, a także zajmują się bezpośrednio wdrażaniem innowacji w przedsiębiorstwach i instytucjach naukowo-badawczych1. Celem badań jest zdiagnozowanie ich stanu wiedzy, nastawień emocjonalnych oraz zachowań w stosunku do problematyki znaczenia marki dla innowacyjnego przedsiębiorstwa. Autorka, na podstawie przeprowadzonych badań focusowych, stwierdza, że tożsamość marki implikuje jej wartość, silna marka wpływa na podniesienie efektywności i innowacyjności organizacji, odgrywa dużą rolę przy zakupie produktu i pomaga tworzyć osobowość przedsiębiorstwa w otoczeniu społecznym.
EN
The article is a presentation of the view on the role of the brand as a carrier of value in the innovative enterprise of the Silesian region and on the mutual relations of the brand and innovation and innovation in the enterprise. It presents a fragment of the results of qualitative research, conducted on four twelve-person groups, represented by graduates of Silesian technical and economic universities, who work in marketing departments, and also deal directly with the implementation of innovations in enterprises and in scientific and research institutions. The purpose of research is to diagnose their state of knowledge, emotional attitudes and behaviors in relation to the problem of brand importance for an innovative enterprise. The author, based on the conducted focus studies, states that the brand's identity implies its value, a strong brand increases the efficiency and innovation of the organization, plays a big role in the purchase of the product and helps to create the personality of the enterprise in the social environment.
PL
W ostatnim dziesięcioleciu wraz z postępującym niżem demograficznym uczelnie zintensyfikowały działania marketingowe, chcąc tym samym zapewnić liczbę studentów gwarantujących stabilne funkcjonowanie. Celem artykułu jest prezentacja poglądu na temat roli i znaczenia kadry dydaktycznej w zarządzaniu wizerunkiem uczelni. Przedstawione zagadnienia stanowią wprowadzenie do dyskusji nad sposobem kształtowania reputacji szkoły wyższej. Analiza na bazie pogłębionej kwerendy literaturowej zestawiona została z badaniami empirycznymi przeprowadzonymi wśród studentów Politechniki Opolskiej. Wyniki badań stanowią istotne źródło wiedzy na temat czynników mających, w opinii studentów, najważniejsze znaczenie dla efektywności procesu kreowania i zarządzania wizerunkiem nowoczesnej uczelni.
EN
Over the last decade, with the increasing demographic decline, universities have intensified their marketing efforts, thus ensuring the number of students guaranteeing stable functioning. The aim of the article is to present the idea of the role and importance of didactic staff in managing the image of the university. The presented issues are an introduction into the discussion on how to create a reputation for higher education. An analysis based on an in depth literature review was compiled with empirical research conducted among students of the Opole University of Technology. The research results are an important source of knowledge about the factors which are, in the opinion of students, of paramount importance for the efficiency of the process of creating and managing the image of a modern university.
EN
Modern cities are increasingly promoting their own individual brands to gain a competitive advantage. 28 Polish cities, after joining the Cittaslow international network of cities, can additionally use their native brand in their activities. The aim of the author was to answer the question: should cities only use an individual brand, or maybe they can support these activities with a common brand strategy. The growth of interest in individual brands of 28 cities belonging to the Cittaslow network has been evaluated, also their popularity, popularity of the native brand on the Facebook, and the use of the Cittaslow brand by cities on their websites were analysed. It was noticed that not all cities use the Cittaslow logo. But most cities in Cittaslow publish a link to the network and brand information on their websites. The native brand Cittaslow is in Poland at the positioning stage but probably its popularity will grow as the benefits from using it begin to be noticed.
PL
Celem artykułu było porównanie wykorzystania powierzchni samochodów osobowych do prezentacji znaku graficznego (logo) dla marek popularnych i premium. Postawiono hipotezę roboczą, że powierzchnia logo pomiędzy tymi grupami różni się. Badanie przeprowadzono metodą instrumentalną. Mierzono fizyczne wymiary i obliczano powierzchnię logo umieszczonego z przodu pojazdu dla sześciu najpopularniejszych marek samochodów w Polsce – trzech popularnych i trzech premium. W rezultacie przeprowadzonego badania wykazano statystycznie istotne zróżnicowanie powierzchni logo marki w zależności od segmentu rynku – popularnego lub premium. Stwierdzone zróżnicowanie polega na tym, że w grupie marek premium powierzchnia logo jest większa niż w grupie marek popularnych. Nowością jest zastosowanie metod instrumentalnej, nieaksjologicznej w badaniach z zakresu kreowania wizerunku marki.
EN
The aim of the paper was to compare of the use of passenger cars surface to present a logo among popular and premium brands. A working hypothesis was stated that logo area differs between these two groups. The research was conducted with the use of an instrumental method. We measured physical dimensions and calculated the area of the logo placed in the front of the vehicle for six most popular car brands in Poland – three popular and three premium. As a result of a conducted research a statistically important differentiation of logo area between popular and premium brands was proofed. A stated differentiation is of such a nature that in the group of premium brands logo area is bigger than in the group of popular brands. A novelty of the paper is the use of an instrumental, non-axiological method in the area of research concerning creating a brand image.
8
Content available remote Budowanie silnej marki a zaufanie konsumentów
PL
Marka stanowi jeden z kluczowych elementów współczesnego marketingu, który odróżnia dany produkt/usługę od innych. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki to atut przedsiębiorstwa. Silna marka pro-duktu pozwala przedsiębiorstwu osiągnąć silną pozycję na rynku, a konsumenta skłania do zakupu, buduje jego lojalność i zaufanie. Zaufanie konsumenta do marki nabiera coraz większego znaczenia dla przedsiębiorstwa w obliczu dużej konkurencji na rynku produktów i usług oraz walki między markami.
EN
Brand is one of the key elements of modern marketing that distinguishes a product/service from others. Building a strong and recognizable brand is a business asset. A strong brand allows the company to achieve a strong position in the market and the consumer is inclined to buy, builds his loyalty and trust. Consumer confidence in the brand is becoming more and more important for the company in the face of high competition in the market for products and services and the fight between brands.
9
Content available Blogi w kreowaniu wizerunku marki
PL
Celem artykułu jest przedstawienie blogów jako ważnych obecnie narzędzi komunikacji marketingowej umożliwiających kreowanie wizerunku marek. Cyfryzacja procesów marketingowych sprawiła, iż blogi stały się efektywnym instrumentem komunikacji z otoczeniem. Zarówno blogi prywatne, jak i firmowe opierają się na tworzeniu i udostępnianiu treści. W odróżnieniu od typowego przekazu promocyjnego, blog nie ma charakteru perswazyjnego, a raczej informacyjny, edukacyjny czy rozrywkowy. Blogi wpisując się w model content marketingu, mogą skutecznie wpływać na odbiorców, formując oceny i pozycjonowanie produktów i marek. W artykule skoncentrowano się na blogach prywatnych o różnej tematyce, które z jednej strony jako medium społecznościowe, z drugiej jako narzędzie marketingu szeptanego mogą istotnie wpływać na percepcję i pozycjonowanie marek, budując ich rynkowy wizerunek.
EN
The aim of the article is presenting blogs as important tools of marketing communication that are helpful in brand image creation. The digitization of marketing processes caused that blogs had become a new and effective instrument of the communication with the market. Both private, as well as company blogs are based on creating and sharing contents. Unlike the typical promotional form, the blog doesn’t have coaxing but rather information, educational or entertainment character. Blogs, fitting perfectly in the model of content marketing, can effectively influence recipients by forming evaluations and positioning of products and brands. The article concentrates on private blogs that as the community medium as well as the tool of whispered marketing can indeed influence the perception and the positioning of brands building their market image.
EN
The changes in Malopolska farms equipment with chosen tractor brands were presented. The study involved 356 farms, located in Malopolska region, in which 855 tractors were reported. The analyzes demonstrated that Ursus tractors purchase dominated several years ago, while the last years are characterized by a large variety of purchased equipment. The most commonly bought brands of tractors in the examined farms include Ursus, Zetor, New Holland, Massey Ferguson and John Deere. These brands account for over 76% of purchased tractors.
PL
Przedstawiono zmiany wyposażenia małopolskich gospodarstw w ciągniki rolnicze wybranych marek. Badania dotyczyły 356 gospodarstw, zlokalizowanych na terenie Małopolski, w których odnotowano 855 ciągników. Przeprowadzone analizy wykazały, że o ile przed kilkunastu laty dominowały zakupy ciągników marki Ursus, to ostatnie lata cechują się znaczną różnorodnością nabywanego sprzętu. Najczęściej kupowane marki ciągników w badanych obiektach to: Ursus, Zetor, New Holland, Massey Ferguson oraz John Deere. Wymienione marki stanowią ponad 76% zakupionych ciągników.
PL
Rolą współczesnego marketingu jest kreowanie i dostarczanie wartości wszystkim interesariuszom firmy. Marka zaś stanowi płaszczyznę, która odzwierciedla skuteczność starań zmierzających w tym kierunku. Istotny udział w kreowaniu silnej marki mają działania związane z dystrybucją i ceną (Dudzik, 2011, s. 134). Można je uznać za zbiór wspólny dwóch istotnych obszarów działań każdej firmy: marketingu i logistyki. Zależnościom pomiędzy tymi obszarami zarządzania warto poświęcić nieco miejsca, gdyż związki pomiędzy nimi oraz spójność strategii marketingowej i logistycznej przesądzają w dużej mierze o sukcesie przedsiębiorstw i ich marek. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie roli logistyki dystrybucji w strategii zarządzania marką oraz zilustrowanie jej przy pomocy krótkich opisów rozwiązań stosowanych przez wybrane firmy. W artykule przedstawiono rys historyczny dotyczący związku marketingu z logistyką oraz koncepcję zarządzania marketingowo-logistycznego, omówiono rolę i znaczenie dystrybucji w działaniach przedsiębiorstw oraz zaprezentowano miejsce dystrybucji w strategiach marek: Coca-Cola, Zara oraz marek należących do konglomeratu Kering (do konglomeratu należą m.in. takie marki jak: Gucci, Yves Saint Laurent, Boucheron czy Bottega Veneta). Artykuł jest zakończony krótkim podsumowaniem.
EN
The role of modern marketing is to create and deliver value to all stakeholders of the company. Brand is a field that reflects the effectiveness of efforts in this area. Price and distribution play a significant role in creating a strong brand (Dudzik, 2011, p. 134). They can be considered a part of the common of two major areas of activity of each company: marketing and logistics. The relationship between them and the coherence of the marketing strategy and logistics prejudge largely to the success of companies and their brands. The purpose of this article is to present the role of distribution in brand management, and illustrate it with short descriptions of the solutions used by the selected companies. The article presents the historical background of the relationship of marketing and logistics terms and the concept of marketing - logistics management. It discusses the role and importance of distribution in the activities of enterprises and presents distribution strategies of Coca-Cola, Zara, and KERING (The conglomerate includes, among others, brands such as Gucci, Yves Saint Laurent, Boucheron and Bottega Veneta).
12
PL
Marki stanowią cenne aktywa, które przy dobrym zarządzaniu mogą zagwarantować przyszłe dochody. W takim zakresie, w jakim działalność public relations buduje reputację lub wizerunek organizacji, można uznać, że ma ona bezpośredni związek ze sprzedażą, a zatem również z zyskiem. Obecnie na rynku mamy duży wybór produktów podobnych do siebie, a konsument skłonny jest poświęcić na decyzję o zakupie niewiele czasu. W takiej sytuacji emocje towarzyszące marce produktu odgrywają dużą rolę przy jego zakupie i pomagają tworzyć osobowość marki. Celem artykułu jest pokazanie, jak współcześnie tworzone są marki, które osiągają sukces na rynku, i na czym we współczesnym marketingu polega specyfika i znaczenie tzw. brandingu emocji.
EN
Brands are valuable assets that with good management can guarantee future income. The extent to which the activities of public relations builds reputation or image of the organization, it can be concluded that it has a direct connection with the sale, and therefore also a profit. Currently on the market, we have a large selection of products similar to each other, and the consumer is willing to spend on a decision to buy a little time. In this situation, the excitement of the brand of the product plays a large role in its purchase and help create brand personality.
PL
W następstwie przemian gospodarczych zachodzących na całym świecie, rośnie zainteresowanie produktami markowymi, które – w opinii konsumentów – mają wyższą jakość. Coraz większy popyt sprzyja, niestety, rozwojowi sektora produktów podrabianych. Dotychczas podróbki kojarzyły się zazwyczaj z ubraniami, kosmetykami, czy sprzętem AGD, tymczasem okazuje się, że równie częstosą podrabiane produkty spożywcze. Najgorsze jest to, że podróbki łudząco przypominają oryginalne produkty i wielu konsumentów nie jest w stanie odróżnić ich od oryginałów. Jednocześnie produkty podrabiane mogą być groźne dla zdrowia, a nawet życia ludzi. W artykule omówiono proceder oszustw w branży spożywczej podając najbardziej spektakularne przypadki wykrytych nieprawidłowości.
EN
Economic transformations, occurring all over the world have resulted in the growing interest in brand products which – in the opinion of the consumers – are of higher quality. The greater and greater demand on such products is, unfortunately, favourable for development of adulterated products’ sector. Until now, the fake products have been usually relating to the cloths, cosmetics or household appliances. Recently, it has been revealed that the problem refers also to food products. The problem lies in the fact that the adulterated food products are not to be distinguished from the original ones by the consumers. Moreover, the adulterated products may constitute a threat to human health and life. The article deals with the fraud procedures in the food industry, presenting the most spectacular disclosed cases.
EN
Researchers and brand managers have limited knowledge of the effects that different types of usergenerated content (UGC) have on consumers’ perception of brands and behavior. In this study we investigated 301 authors of a specific category of UGC, i.e., user-generated images (UGI) on a social networking site to confirm the relationships of four drivers reported in literature (co-creation, empowerment, community, and self-concept) to the consumers involvement with UGI, and consequently how it impacts consumer-based brand equity and purchase intention. When analyzing the data, we applied the structural equation modeling technique with Mplus software. The results of the empirical study showed that from the four drivers, only the perception of community influenced the consumers’ involvement with the creation of brand-related images. Subsequently, the consumers’ involvement with UGI directly affected both brand equity and brand purchase intention.
PL
Badacze oraz menedżerowie marki mają ograniczoną wiedzę na temat wpływu różnych rodzajów treści dotyczących marek (user-generated content, UGC) na postrzeganie marek oraz zachowania konsumentów. Na potrzeby niniejszego badania pozyskano dane od 301 autorów szczególnego rodzaju UGC, a mianowicie obrazów graficznych tworzonych przez użytkowników marek (user-generated images, UGI), aby potwierdzić istnienie związków czterech opisanych w literaturze czynników motywujących do angażowania się w tworzenie UGI (tj. współtworzenia, skłonności do tworzenia, poczucia wspólnoty oraz samooceny) na zaangażowanie konsumentów wobec UGI i aby zbadać wpływ UGI na postrzegany przez konsumenta kapitał marki oraz skłonność do jej zakupu. W trakcie analizy danych zastosowano modelowanie strukturalne z wykorzystaniem programu MPlus. Wyniki pokazują, że spośród czterech czynników, tylko postrzeganie poczucia wspólnoty wpływa na zaangażowanie konsumentów w tworzenie UGI. W dalszej kolejności, zaangażowanie wobec UGI bezpośrednio wpływa zarówno na postrzeganych przez konsumenta kapitał marki, jak i skłonność do jej zakupu.
PL
Wykorzystanie mechaniki gier do celów biznesowych stanowi obecnie jeden z najbardziej innowacyjnych kierunków rozwoju marketingu, zauważalny także w marketingu bankowym. Celowe kształtowanie zachowań ludzi przy pomocy mechanizmów znanych z gier komputerowych pozwala na zwiększenie ich zaangażowania, a w konsekwencji wpływa na wzrost rozpoznawalności marki oraz budowanie relacji pomiędzy podmiotem a konsumentem. Chociaż trend ten jest zauważalny na świecie od dawna, w Polsce pojawił się dopiero kilka lat temu, zaś w bankowości stanowi istotny przełom. Celem artykułu jest przedstawienie mechanizmu grywalizacji jako skutecznego narzędzia promocji banków oraz kształtowania relacji i zaangażowania klientów.
EN
The use of game mechanics for business purposes is now one of the most innovative marketing developments, also noticeable in bank marketing. Deliberate shaping of human behavior using mechanisms known from computer games can increase their involvement and, consequently, increases the number of customers, increase income increase brand awareness and build relationships between the institution and the consumer. Although this trend is noticeable in the world for a long time, Poland did not appear until a few years ago, while in the banking sector is a major breakthrough. The aim of the article is to present a mechanism of gamification as an effective promotion’s tool for shaping relations between banks and customers and their commitment.
PL
Globalizacja gospodarcza i kulturalna zmusza przedsiębiorstwa, lokujące swoje produkty na rynku międzynarodowym, do szybkiego przystosowania się do zastanej kultury i zaadaptowania nowej sytuacji biznesowej. Aby optymalnie dostosować swoją ofertę do zastanych warunków należy poznać normy obyczajowe kraju docelowego. Powodzenie biznesu międzynarodowego przedsiębiorstwa przekłada się na zdolność dostosowania produktu do potencjalnych klientów i ich potrzeb. Projektowanie wizerunku produktu nie może odbywać się bez wpływu i wykorzystania instrumentów informacyjnych i perswazyjnych. Narzędzia komunikacyjne, odpowiednio zastosowane, podkreślają zalety produktu, wyróżniają go spośród innych oraz budują pozytywne uczucia u potencjalnego nabywcy. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie znaczenia informacji w kształtowaniu wizerunku firmy.
EN
Economic and cultural globalization, forces companies putting their products on international market to quickly adapt to the present culture and to a new business situation. In order to optimally adjust an offer to the present conditions, it is necessary to learn the customs and norms of the target country. Success of international business operations of a company influences the product ability to adjust to potential customers and their needs. Designing product’s image cannot be done without influence and application of information and persuation instruments. The communication tools, if applied appropriately, underline the product’s merits, highlight it among other products and build positive feelings in a potential consumer. The aim of the present paper is to present the meaning of information in creating company image.
Logistyka
|
2015
|
nr 2
1371--1376, CD2
PL
Przedmiotem artykułu są zależności pomiędzy innowacjami produktowymi a strategiami marki. Autorka prezentuje istotę i rodzaje innowacji produktowych oraz potencjalne strategie oznaczania marką nowych produktów. Szczegółowej analizie poddaje zależności pomiędzy innowacjami radykalnymi i przyrostowymi a strategiami marki. Analizując potencjalne możliwości kontynuowania istniejącej marki, rozszerzenia marki oraz kreowania nowej marki dla innowacyjnych produktów autorka wskazuje mocne i słabe strony każdego z wyodrębnionych wariantów strategicznych.
EN
The subject of the article is the relationships between product innovation and brand strategies. The author presents the essence and types of product innovations and potential strategies for brand new products. A detailed analysis is the relationship between radical and incremental innovation and brand strategies. Analyzing potential opportunities to continue an existing brand, brand extension and create a new brand for innovative products, the author indicates the strengths and weaknesses of each of the separate policy options.
Logistyka
|
2015
|
nr 2
1256--1265, CD2
EN
The paper aims to investigate the relationship between social media presence and activities and brand value for the most valuable Global Brands 2012 (Interbrandt 2013). Social media communication is an innovative way of communication. Brand value is a key performance indicator of brand strategy for managers. Brand and category image realized to be the key factor of investigated relation.
PL
Artykuł jest poświęcony analizie za pomocą korelacji i regresji liniowej relacji pomiędzy wartością najbardziej wartościowych marek globalnych, a ich pozycją w mediach społecznościowych na przykładzie Facebooka. Komunikacja za pomocą mediów społecznościowych stanowi innowację w stosunku do coraz mniej efektywnej komunikacji za pomocą mediów tradycyjnych. Wartość marki jest natomiast kluczowym wskaźnikiem skuteczności przyjętych strategii marketingowych.
19
Content available remote Czy chcesz wykonać krok do przodu?
PL
Czasem zastanawiamy się, czy wprowadzenie do swojej oferty nowej marki opraw okularowych lub nowej, innowacyjnej rodziny soczewek lub powłok jest dla naszego biznesu potrzebne i zadajemy sobie pytanie: „Przez wiele lat radzę sobie bez większych problemów, więc dlaczego teraz miałbym coś zmieniać w ofercie mojego salonu optycznego?”. Ale czy ta beztroska nie jest ryzykowna? Czy nasz klient naprawdę dostał to, co mamy dla niego najlepsze?
PL
Systematyczne monitorowanie stanu aktualnego i rozwoju w zakresie liczebności oraz struktury markowo-wiekowej krajowego parku samochodów ciężarowych daje możliwość pozyskiwania wartościowego materiału dokumentującego zachodzące procesy i obserwowane tendencje, a przez to pełniejszego obrazu środków przewozu eksploatowanych w Polsce. Wyniki badań struktury parku samochodów ciężarowych, prowadzonych w Instytucie Transportu Samochodowego mogą być przyczynkiem do oceny, czy analizy sytuacji w przedmiotowym zakresie, jak również do prognozowania zmian struktury krajowego parku Samochodowego.
EN
Motor Transport Institute (ITS), since the early 90s has been studying the size and structure of the national vehicles fleet, including trucks, arranged according to makes and age. Periodic character and regularity of the studies makes it possible to obtain valuable material documenting processes, and the observed trends, and thus a complete picture of commercial vehicles registered in Poland. Such information is a contribution to the analysis of the situation in this respect and allows to predict changes in the structure of the car fleet in Poland. The available statistics on the fleet of vehicles registered in Poland are confined to the overall figures, while the ITS studies provide more detailed information. Status of the national trucks fleet is characterized by makes of vehicles regarding several interesting criteria, such as, age, permissible total weight, engine capacity, the territorial scope of registrations arranged according to the province, or other conditions relevant to the analysis of the automotive sector.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.