Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 23

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  reaction
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Trwałość i niezawodność termomodernizacji budynków
PL
W artykule omówiono potrzebę zapewnienia trwałego efektu termomodernizacji przez przygotowanie się na wpływy i oddziaływania występujących w okresie wieloletniego użytkowania budynku. Opisano metody zapewnienia trwałości i niezawodności elementów termomodernizacji i szczególne znaczenie systematycznego dokonywania przeglądów, konserwacji i napraw.
EN
The paper discusses the need to ensure a lasting effect of thermo-modernisation, by preparing for the impacts and conditions occurring over the period of use of the building. Methods to ensure durability and reliability of thermo-modernisation elements and particular importance of regular inspection, maintenance and repairs were also discussed.
EN
Palladium immobilized in metal-organic frameworks (MOF) exhibit promising catalytic properties in hydrogenation of different unsaturated substrates. Due to the specific porous and crystalline structure MOFs can contribute in bonding and activation of organic substrates, increasing catalytic efficiency of Pd@MOF composites. The superior tunability of MOFs structures enables to design highly selective catalysts for hydrogenation of different substrates, such as olefins, esters, ketones, alcohols or alkynes. Due to the synergistic effects of palladium and MOF not only high activity but also high selectivity can be achieved. The article presents representative examples of MOF-based palladium catalysts for hydrogenation to illustrate perspectives, also technological, of their application.
EN
A spray formed 7055 Al alloy, and traditional formed 6061 Al and 7A52 Al alloy were subjected to extrusion. Later 7055Al and 7A52 treated with T6 and 6061 Al treated with T6511 heat treatment. To investigate the microstructure evolution by optical microscopy (OM), scanning electron microscopy (SEM), electron back scattering diffraction (EBSD) and X-rays diffraction pattern (XRD) analysis were employed to observe the variation in mechanical properties and damages patterns of single layered aluminum alloys impacted by heavy tungsten alloy (WHA) projectile. During impact a substantial increase in temperature inside the target material caused melting on crater wall. The hard metastable intermetallic compound and pores were produced on penetration path owing to diffusion of projectile particles and rapid melt re-solidification. These compounds enhance the hardness (600-650 HV0.1/10) in the middle deformed channels of 7055 Al alloy target. In addition, small size pores, whirl-pool and white adiabatic shear bands were observed in 7A52 and 6061 Al alloys, respectively. The variation in hardness and microstructure of Al alloys target was limited within the 2 mm area from the perforation path. 7055-T6 Al alloy has demonstrated better ballistic protection in terms of strength, mass efficiency (N), depth of penetration (DOP) and penetration path diameter in comparison of other Al alloys.
PL
Artykuł prezentuje wyniki analiz przeprowadzone na podstawie bazy wyników testów psychologicznych kierowców zawodowych, biorące pod uwagę wskaźniki podatności na dystrakcję i ich zależność od wieku. Wykazano, że z wiekiem maleje szybkość przetwarzania informacji, pojawia się też więcej błędnych decyzji i nieprawidłowości w rozpoznawaniu obiektów. Najsilniejsze obniżenie wyników zaobserwowano w teście wymagającym oceny prędkości i umiejętności antycypowania ruchu obiektów. Generalnie wraz ze wzrostem złożoności zadania wpływ wieku na wskaźniki świadczące o skłonności do rozpraszania w sytuacjach drogowych był większy. Wnioski z analiz pozwalają rekomendować ograniczenie obecności w otoczeniu drogi elementów, takich jak reklamy i inne obiekty mogące powodować rozproszenie użytkowników o osłabionej sprawności procesów uwagi.
EN
The article presents the results of analyzes carried out based on the results of psychological tests for professional drivers, taking into account indicators of susceptibility to distraction and their dependence on age. It has been shown that with age the speed of information processing decreases, there are also more wrong decisions made, and anomalies in recognizing objects. The strongest decrease in performance was observed in the test requiring the assessment of the speed and ability to anticipate the movement of objects. Generally, with increasing complexity of the tasks the effect of age on the markers of inattention (distracting the attention) in the driving situations, was greater. The conclusions of the analyses allow to recommend limiting the presence in the road vicinity of such elements as advertisements and other objects that may cause attention distraction of the road users with the weakened attention processes.
EN
The work concerns the dynamic behaviour of a porous, isothermal catalyst pellet in which a simultaneous chemical reaction, diffusion and adsorption take place. The impact of the reactant adsorption onto the pellet dynamics was evaluated. A linear isotherm and a non-linear Freundlich isotherm were considered. Responses of the pellet to sinusoidal variations of the reactant concentration in a bulk gas were examined. It was demonstrated that the dynamics of the pellet is significantly affected both by accounting for the adsorption and by the frequency of the bulk concentration variations. The sorption phenomenon causes damping of the concentration oscillations inside the pellet and damping of its effectiveness factor oscillations. Depending on the frequency of the concentration oscillations in the bulk, the remarkable oscillations can involve an entire volume of the pellet or its portion in the vicinity of the external surface.
EN
The aim of this study was to compare the efficiency of sowing clean and mixtures of spring wheat and triticale, on light soil without the use of chemical production means. The field experiment was conducted in 2009-2011, in a randomized block system with four replications. Varieties of wheat: Bombona and Zadra and Dublet triticale grown in pure sowing and in their mutual mixtures: Bombona+Zadra, Bombona+Dublet and Zadra+Dublet. Mixtures were seeded in a proportion of 50/50% relative to pure seed. Grain crops and the number of stems and crop components were determined. The studies have shown that the spring triticale in pure sowing was the most efficient in yielding - significantly higher than spring wheat varieties and mixtures of: Bombona+Zadra and Bombona+Dublet. It was the result of higher values for all components in triticale crops. Mixtures of crops on average, were similar to the median of their constituent components, however, they showed a large variation over the years. In a favorable year 2010 for cereals, they yielded below expectations, but they yielded the best in the low yielding year (2011). The cultivar mixture of wheat did not differ from the wheat and triticale - wheat mixtures. Among the interspeces mixtures, a combination Zadra+Doublet showed the trend towards higher yielding.
PL
Celem podjętych badań było porównanie wydajności siewów czystych i mieszanek pszenicy jarej i pszenżyta, na glebie lekkiej, bez stosowania nawozów i chemicznych środków ochrony roślin. Doświadczenie polowe przeprowadzono w latach 2009-2011, w układzie losowanych bloków, w czterech powtórzeniach. Odmiany pszenicy: Bombona i Zadra oraz pszenżyto Dublet uprawiano w siewie czystym oraz we wzajemnych mieszankach: Bombona+Zadra, Bombona+Dublet oraz Zadra+ Dublet. Mieszanki wysiewano w proporcji 50/50% w relacji do siewu czystego. Określano plony ziarna oraz liczbę źdźbeł i komponenty plonowania. W badaniach wykazano, że najwyżej plonowało pszenżyto jare w siewie czystym - istotnie wyżej od odmian pszenicy jarej i mieszanek Bombona+Zadra oraz Bombona+Dublet. Było to wynikiem wyższych wartości w pszenżycie dla wszystkich komponentów plonowania. Plony mieszanek w ujęciu średnim były zbliżone do mediany z tworzących je komponentów, wykazywały jednakże dużą zmienność w latach. W korzystnym dla zbóż roku 2010 plonowały poniżej oczekiwań, natomiast najlepiej wypadły w roku słabego plonowania (2011). Mieszanka odmianowa pszenicy nie różniła się wydajnością od pszenicy oraz mieszanek pszenicy z pszenżytem. Sposród mieszanek międzygatunkowych, tendencje do wyższego plonowania wykazywała kombinacja Zadra+Dublet.
EN
This paper presents an analysis of groundwater from the intakes “Park” and “Motława” situated in Tczew (Poland). These water intakes have varied hydrological conditions and volume of utilized resources (wells). In this area, the deepest drillings extend to 180 m (cretaceous stage) with 20% being constituted by tertiary-quaternary formations with depths ranging from 60 to 63.7 m. The distribution of water from the intakes depended on the population to which it was supplied and the average production of water ranged from 5,802.4 to 7,591.5 m3 per day on “Motława” intake and from 3,196.3 to 4,125.4 m3/day on “Park” intake and did not exceed the production capacity specified by the regulations. In 1994–2009, analyses of water intended for consumption from the above-mentioned intakes in Tczew were performed by testing the water reaction and the content of ammonium ions and chlorides. In the period of the studies, the permissible reaction was not exceeded and the concentrations of ammonium ion and chlorides were on a relatively steady level.
PL
Badano osady denne zbiornika Brody Iłżeckie (BI) (N51°00'13" E21°10'01") i Zalewu Zembrzyckiego (ZZ) (N51°10'43" E22°31'25"). Obydwa zbiorniki są podobne pod względem wieku, pełnionych funkcji (rekreacyjne, regulacja przepływu) i powierzchni (260-280 ha). W osadach oznaczono odczyn pH i właściwości sorpcyjne. Osady Zalewu Zemborzyckiego wykazywały odczyn obojętny i alkaliczny, niską kwasowość hydrolityczną i wysokie wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi, szczególnie wapniem. Osady BI wykazały niższe wartości pH, większą kwasowość hydrolityczną, mniejszą całkowitą pojemność sorpcyjną i wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi niż osady ZZ. Zawartość kationów wymiennych w osadach zbiornika BI była znacznie zróżnicowana i zależała od miejsca ich pobrania, natomiast w osadach ZZ była zbliżona bez względu na miejsce ich czerpania. Zbiorniki różniły się (różnice istotne statystycznie) pod względem wszystkich, z wyjątkiem wymiennego K+, badanych cech sorpcyjnych osadów.
EN
Bottom sediments of Brody Iłżeckie (BI) (N51°00'13" E21°10'01") and Zalew Zemborzycki (ZZ) (N51°10'43" E22°31'25") reservoirs have been investigated. Both reservoirs are similar by the age, main functions (flow regulation, recreation), and area (260-280 ha). Reaction (pH) and sorptive properties of sediments have been determined. Sediments of Zalew Zemborzycki showed neutral and alkaline reaction, low hydrolytic acidity and high saturation of sorptive complex with bases, especially with calcium. Sediments of BI had lower values of pH, larger hydrolytic acidity, lower values of cation exchange capacity, and lower base saturation in comparison with the sediments of ZZ. The content of exchangeable cations in the sediments of BI was differentiated and dependent on the sampling site, whereas in the sediments of ZZ reservoir it was close regardless of sampling points. The reservoirs differed (differences statisticaly signifficant) in all, with the exception of exchangeable K+, the studied sorptive features.
PL
Celem badań była ocena wpływu dodatku osadu dennego na odczyn podłoża oraz pobranie niklu przez rośliny w warunkach doświadczenia wazonowego. Komponentami podłoża były gleba lekka, bardzo kwaśna oraz osad denny bagrowany ze Zbiornika Rożnowskiego. Udział osadu dennego wynosił od 0 do 16% całkowitej masy podłoża. Rośliny testowe były uprawiane w następstwie: kukurydza i bobik oraz owies i łubin. Po okresie wegetacji rośliny zebrano na zieloną masę. Zawartość Ni w mineralizatach uzyskanych z materiału roślinnego oznaczono metodą ICP-AES. W pracy porównano zmiany pobrania Ni z plonem roślin testowych w zależności od gatunku roślin uprawianych w następstwie po sobie i dodatku osadu dennego do podłoża. Pomimo wzrostu zawartości Ni w podłożu spowodowanego dodatkowym ładunkiem tego metalu wniesionym wraz z zastosowanym osadem dennym nie następowało zwiększenie zawartości niklu w tkankach większości roślin testowych. Dodatek osadu dennego w ilości przekraczającej 4% masy podłoża powodował zmniejszenie zawartości Ni w częściach nadziemnych wszystkich roślin testowych w porównaniu z roślinami z obiektów kontrolnych. W warunkach zwiększającego się udziału osadu w podłożu największe całkowite pobranie Ni zanotowano w przypadku kukurydzy, a najmniejsze w przypadku owsa. W celu oceny zmian pobrania Ni z plonem roślin testowych obliczono współczynniki bioakumulacji (WB) Ni dla poszczególnych roślin. Największe wartości tego współczynnika zanotowano w przypadku bobiku, następnie porównywalne w przypadku owsa i łubinu, a najmniejsze dla kukurydzy. Średnie wartości WB dla badanych roślin zmniejszały się następująco: 0,74 - bobik, 0,37 - owies, 0,31 - łubin, 0,16 - kukurydza, co należy wiązać z przynależnością roślin do jedno- lub dwuliściennych oraz wielkością plonu ich biomasy. Uzyskane zależności można tłumaczyć zdolnością osadu dennego do neutralizacji podłoża, na co wskazują zmiany pH zanotowane po zbiorze roślin następczych.
EN
The aim of the studies was an estimate of effect of bottom sediment addition on substratum reaction and on nickel uptaking by plants under conditions of pot experiment. Very acid soil and bottom sediments dredged from Roznow Reservoir were used as components of substratum. Bottom sediment share ranged from 0 to 16% of total mass of substratum. Test plants were grown in orders: maize and faba bean as well as oat and lupine. After vegetation the plants were harvested on green mass. The content of Ni in mineralizats obtained from plant material was determined by the ICP-AES method. The changes of Ni amount removed with yield of plants depending on species of the plant and of bottom sediment share in substratum were compared. In spite of increase of nickel content in substratum as an effect of additional Ni load with applied bottom sediment, an increased its content in plant tissue of most test plant was not found. Bottom sediment addition in an amount exceeding 4% of the substrate mass caused a decrease of Ni content in the aboveground parts of all test plants, in comparison with plant of control objects. Under conditions of increased share of sediment in substratum the highest amounts of nickel were removed with yield of maize and the lowest in case of oat yield. For estimate the changes of Ni uptake with yield of test plants the Ni bioaccumulation coefficients (BC) (content in tops versus content in soil) for individual plants were calculated. The highest values of this coefficient were noted in case of horse bean, for oat and lupine had similar values, and the lowest ones were observed in case of maize. The average values of BC for individual plants decreased as follow: 0.74 - faba bean, 0.37 - oat, 0.31 - lupine, 0.16 - maize, what may be connected with belonging of plant to mono- or dicotyledonous plants and quantity of biomass yield. Interrelationships obtained in this experiment one may explain as an effect of bottom sediment ability to substratum neutralization, which was affirmed in pH values noted after harvesting of consecutive plants.
11
Content available remote Změna složení keramiky filtrů při filtraci oceli
EN
The paper is focused on clarification of context related to loss of basic oxidic component of ceramic filter at filtration of molten steel. It was established during previous experiments that on the surface of holes of ceramic filters there occurs during fi ltration decrease of material of basic component in ceramics and that slag layer was formed on the surface of capillaries in the course of fi ltration of steel, which influences these changes. It was found that this loss of basic oxide of ceramics is function of product of Gibbs energy of the relevant oxide and its concentration. The bigger is this product, the smaller is the loss of the ceramic oxide.
12
Content available remote Monitoring odczynu śniegu w aglomeracji miejskiej Opola
PL
Badanie świeżej pokrywy śnieżnej (ponowy) przeprowadzono na obszarach miejskich Opola. Punktem odniesienia w wyznaczeniu miejsc pobrania próbek śniegu był obliczeniowy środek emitorów Cementowni Odra, położonej przy ul. Budowlanych. Wyznaczono 80 stanowisk na ośmiu osiach róży wiatrów. Na podstawie pomiarów odczynu i konduktywności wyznaczono obszary wpływu cementowni z podziałem na trzy strefy: silnego, średniego i słabego oddziaływania. Ponieważ mierzono świeży opad śniegu, poddany zaledwie kilkugodzinnej ekspozycji na miejskie źródła zanieczyszczeń, należy przyjąć, że uzyskane wyniki pomiarów dostarczają informacji o krótkookresowych (średniodobowych) zanieczyszczeniach miasta. Monitoring pokrywy śnieżnej wraz z monitoringiem opadu deszczu oraz monitoringiem biologicznym zapewnia ciągłość obserwacji deponowanych zanieczyszczeń z powietrza atmosferycznego na terenach miejskich przez cały rok, a także dostarcza informacji o stopniu zagrożenia imisjami.
EN
Monitoring of the fresh snow cover was conducted urban areas of Opole. The central reference point to determine sampling points of snow was the calculated centre of the Odra Cement Works, located at Budowlanych Str. We established 80 collection points along eight main axes at the directions of the wind rose. Based on the reaction and conductivity the areas of influence of the cement works were assigned and divided into three zones: strong, medium and weak effect. Because the fresh snow cover was collected, subjected only to several-hour exposure to urban sources of pollution, it should be assumed that the obtained values provide information on short-term (24-hour-mean) pollution of the city. Monitoring of the snow cover, combined with the monitoring of rainfall and biological monitoring provides the continuous whole-year observation of pollution deposited from the air in urban areas and provides information about the status of threats of imissions.
13
Content available remote Computer aided design and analysis of hybrid processes
EN
In the design of hybrid processes, performance of each constituent element need to be taken into account and the optimisation of the design must take into consideration their interdependency. In this paper, we focus on two kinds of hybrid process systems: reaction-separation and separation-separation. The general systematic method along with used computer aided techniques is presented.
PL
Podczas projektowania procesów hybrydowych należy uwzględniać charakterystykę poszczególnych procesów składowych, a w optymalizacji projektu - ich współzależność. W przedstawionym artykule rozważa się dwa rodzaje procesów hybrydowych: reakcja chemiczna-separacja oraz separacja-separacja. Omówiono metodę projektowania takich procesów wraz z użytymi technikami wspomagania komputerowego.
PL
Badaniom poddano 210 próbek materiału roślinnego i glebowego (głównie gleby brunatne) z użytków zielonych położonych w paśmie Radziejowej Beskidu Sądeckiego. Materiał badawczy był zróżnicowany pod względem warunków siedliskowych (wysokość nad poziomem morza 360-960 m; pH gleby 3,59-6,53; udział traw w runi 6-87%). Zbiorowiska opisano metodą Brauna-Blanqueta, a w runi oznaczono zawartość manganu. W przeprowadzonych badaniach prawie 1/3 zawartości manganu w runi użytków zielonych z obszaru badań zależała od odczynu gleby, udziału roślin bobowatych i wysokości n.p.m. Wraz ze zwiększaniem się wartości dwóch pierwszych czynników zmniejszała się zawartość manganu w runi. Im wyżej nad poziomem morza były położone użytki zielone, tym bardziej zawartość ta się zwiększała. Duża zawartość manganu w runi górskich użytków zielonych zlokalizowanych na glebach brunatnych powoduje zwiększenie jego dawki podawanej zwierzętom w paszy, co może skutkować zmniejszeniem przyswajalności innych składników.
EN
In the Radziejowa mountain range in the Beskid Sądecki Mts 210 samples of plant material were collected from grasslands (mainly brown soil). The material originated from diversified habitat conditions (altitude 360-960 m a.s.l., pH 3.59-6.53; share of grasses in sward 6-87%). Plant communities were described using the Braun-Blanquet method and manganese content was determined in the sward. The study revealed that almost 1/3 of the manganese content in grassland sward from the investigated region depended on soil reaction, the share of legumes and the elevation above sea level. The higher the values of two first factors, the lower was the content of manganese in sward. Manganese content increased with altitude above sea level. High manganese content in the sward of mountain grasslands located on brown soils increases its dose administered to animals with fodder, which may result in lower assimilation of other components.
15
Content available remote Towards fully predictive CFD modelling of mixing processes
EN
Computational fluid dynamics (CFD) fundamentals have briefly been presented along with their applications to various mixing processes. On the basis of recently published papers, it was concluded that this analysis reached an advanced stage, being especially valuable in scaling-up and optimisation of mixing equipment. CFD has also promising prospects of further development and integration with other modern modelling methods leading to fully predictive mode of numerical simulations.
PL
W latach 1994-2002 na Pojezierzu Olsztyńskim prowadzono badania nad wpływem sposobu użytkowania gleb na jakość wód gruntowych, które pobierano z 10 odwiertów piezometrycznych wykonanych na obszarze dwóch zlewni eksperymentalnych. Piezometry wykonano na gruntach ornych (gleby lekkie i zwięzłe), łąkach (gleby torfowo-murszowa i lekka) i w pobliżu zagrody wiejskiej (gleby lekkie). W próbach wód oznaczono: suchą pozostałość, popiół, odczyn pH, przewodność elektrolityczną właściwą, chlorki i wodoro-węglany. Przeprowadzone badania wykazały duży wpływ sposobu zagospodarowania terenu na jakość wód gruntowych. Orne użytkowanie gleb lekkich, w porównaniu do zagospodarowania łąkowego, powodowało znaczący wzrost obciążenia wód gruntowych chlorkami, substancją mineralno-organiczną, wodorowęglanami i składnikami popielnymi, ale w rezultacie fitosorpcji 2-krotnie zmniejszało stężenie w nich siarki. Ważnym źródłem zanieczyszczenia wód gruntowych substancjami organicznymi i mineralnymi (szczególnie w okresie wiosennym) była zagroda wiejska.
EN
The research on the effect of land use on ground water quality was conducted in the years 1994-2002 in the Olsztyn Lakeland. Water was taken from 10 piezometric wells located in two experimental catchments on arable lands (light and compact soils), meadows (peat-muck and light soils) and in the neighborhood of a farm (light soil). In water samples were analyzed for: dry weight, ash, reaction pH, electrical conductivity, chlorides and hydrocarbons. The research showed a significant effect of the land use on the ground water quality. Ground water under light soils used by arable land were characterised by a significant higher amounts of chlorides, mineral and organic matter and hydrocarbonates in comparison with meadows except for sulphur, which concentrations were 2 times lower due to phytosorption. An important source of ground water pollution with organic and mineral matter (especially in spring period) was a farm.
PL
Badania wody jeziora Ińsko prowadzono w trzech charakterystycznych okresach limnologicznych w latach 1999-2000. Obejmowały one azot (średnia zawartość - 1,54 mg N dmJ), fosfor (0,077 mg P dm1), BZT,(3,08 mg O2 dm"1), wapń (36 mg dm1), magnez (3,9 mg dm'), chlorki (12 mg dnr1), siarczany (39 mg dm'1) i chlorofil (3,60 mg nr1). Jezioro posiada cztery istotne dopływy i jeden odpływ. Około 70% substancji biogenicznych wprowadzanych przez dopływy pozostaje w jeziorze, kumulując się w osadach dennych. Natomiast do jeziora spływa stosunkowo duża ilość związków organicznych. Najwięcej materii organicznej dopływa ciekami z torfowiska i z jeziora Zamczysko. Są to najprawdopodobniej substancje organiczne typu humusowego. Rocznie dopływy dostarczają do jeziora 14,9 kg P r1, 698,7 kg N r1 i ładunek zanieczyszczeń w postaci BZT. - 577 kg O r1. Negatywny wpływ miasta Ińsko odzwierciedla się wyższą koncentracją związków azotowych i fosforowych oraz siarczanów. Jezioro Ińsko charakteryzuje się II klasą czystości wody i umiarkowaną skłonnością do degradacji.
EN
Researches of the water of Lake Ińsko were made in three characteristic limological periods in years 1999-2000 and comprised research of nitrogen (average content - 1.54 mg N dm"1), phosphorus (0.077 mg I' dm1), BOD_(3.08 mg O, dm1), calcium (36 mg dm1), magnesium (3.9 mg dm1), chlorides (12 mg dm1), chlorophyll (3.60 mg nr') and sulphates (39 mg dm'). Lake Ińsko has four important tributaries and one ebb. About 70% of biogenic substances which are drifted by flows stay in the lake and cumulate in the bottom sediments. A lot of chemical compounds flow to the lake's water. The most of organic matter flows down from peat bog and from Lake Zamczysko. These are the most probably organic substances of humus origin. Tributaries supply 14.9 kg r1, 698.7 kg N r' and the amount of pollution in form of BODS - 577 kg O, r1. The negative influence of town of Ińsko is reflected in higher concentration of nitrogen and phosphorus compounds and sulphates. This lake showed a moderate susceptibility to deterioration and a second class of water purity.
18
Content available remote Przegląd metod oceny oddziaływania budynku na środowisko
PL
Trwały, stabilny rozwój gospodarczy nacechowany troską o przyszłe generacje jest deklarowany jako metoda i praktyka działania również w budownictwie. Spełnienie wymagań rozwoju zrównoważonego polega na realizacji wielu różnorodnych i interdyscyplinarnych zadań, które biorą pod uwagę środowisko naturalne, gospodarkę i elementy socjalne. Takie rozszerzenie tradycyjnego pojmowania budynku, jako zbioru cech technicznych wprowadza konieczność rozwijania metod badawczych dotychczas niestosowanych w budownictwie. Analogicznie do miar ekonomicznych takich jak wskaźnik dobrobytu lub wskaźnik zrównoważonego rozwoju wprowadzane są miary spełnienia wymagań rozwoju zrównoważonego dla budynków. Niniejszy artykuł przedstawia metodologię tworzenia takich miar i dokonuje przeglądu opracowywanych w wybranych krajach systemów oceny oddziaływania na środowisko obiektów budowlanych.
19
Content available remote Time-dependent slurry viscosity of fine-grained silicon dioxide particles
EN
The silicon dioxide particles are obtained as a result of chemical reaction of the sodium silicate in the aqueous glycol solytion with the gaseous carbon dioxide supplying the reaction mixture in the riser of the draft-tube airlift reactor. It is observed the viscosity changes during the reaction time. It is noticed that the gas flow rate influence distinctly the start moment of the reaction as well as the suspension viscosity course during the reaction i.e. gas supplying duration.
EN
The oxygen and chlorophyll a contents, pH, temperature and transparency were studied in Lake Rzuno in the period from June 1998 - September 1999. This lake has a very strong thermal stratification and weaker oxygenic stratification. The degree of surface water saturation with oxygen was rather small (max. 136%) but the oxygen conditions in the whole Lake Rzuno were good because the total lack of oxygen is noted only in summer and only below 20 m depth. Whereas during autumn and spring circulation the oxygen concentration reaches 5 mg O2 dm"3 at the bottom. The correlation between visibility of Secchi disc and chlorophyll a concentration featured high correlation indicator (r = -0.87). The awerage water transparency, low oxygen deficit and small changes in water reaction show that this lake has moderate eutrophic character
PL
W okresie czerwiec 1998 - wrzesień 1999 w wodzie jeziora Rzuno badano temperaturę, widzialność, pH oraz zawartość chlorofilu a. Stwierdzono, że jezioro Rzuno charakteryzuje się silną stratyfikacją termiczną i słabą stratyfikacją tlenową. Stopień nasycenia wody powierzchniowej tlenem był raczej umiarkowany (maksymalnie 135%), ale warunki tlenowe w całym jeziorze były dobre, ponieważ całkowity brak tlenu obserwowano tylko latem i to poniżej 20 m głębokości. Podczas cyrkulacji wiosennej i jesiennej koncentracja tlenu przy dnie wynosiła 5 mg O2 dm"3. Współczynnik korelacji pomiędzy widzialnością mierzoną krążkiem Secchi a stężeniem chlorofilu a wykazywał wysoką wartość r = -0,87. Średnia przezroczystość wody, niski deficyt tlenowy i małe zmiany odczynu wody wskazują, że jezioro Rzuno ma umiarkowany charakter eurotroficzny.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.