Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1501

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 76 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  architecture
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 76 next fast forward last
EN
The topic of the paper is determining the impact of an epidemic threat situation on the design of office space and office buildings. The types of actions taken to improve safety are: procedural actions, modifications of technical solutions: architectural and installation and remote work. Solutions in the field of office space architecture include: reducing the density of occupants, introducing partitions, eliminating multi-person offices, using materials that are easy to disinfect and clean, opening windows and installing personal protective equipment dispensers. The installation solutions include air quality improvement, filtration and disinfection systems as well as telecommunication installation systems supervising the use of the building. It can be expected that in the future, technical solutions will be introduced into the designs of buildings and office spaces, which will be a place for meetings, spontaneous interactions, mutual inspiration of employees and strengthening their identification with the employer whereas the ratio of office work places will be lower. The structure of the building is likely to change to a richer commertial part, a co-working part and flexible offices, and a traditional part of office space for lease, but as such office buildings will still be needed.
PL
Praca poświęcona jest określeniu wpływu sytuacji zagrożenia epidemicznego na projektowanie przestrzeni biurowej i budynków biurowych. Typy działań podejmowanymi w celu poprawy bezpieczeństwa są działania proceduralne, modyfikacje rozwiązań technicznych: architektonicznych i instalacyjnych oraz praca zdalna. Rozwiązaniami w zakresie architektury przestrzeni biurowej są: zmniejszanie zagęszczenia, wprowadzanie przegród, eliminacja wieloosobowych biurek, stosowanie materiałów łatwych w dezynfekcji, otwieranych okien, instalacja dyspenserów środków ochrony osobistej. Rozwiązaniami instalacyjnymi są systemy poprawy jakości powietrza, jego filtracji i dezynfekcji oraz systemy instalacji teletechnicznych nadzorujących użytkowanie budynku. Można spodziewać się, że w przyszłości rozwiązania techniczne zostaną wprowadzone do projektów budynków i przestrzeni biurowych, które będzie miejscem spotkań, spontanicznych interakcji, wzajemnych inspiracji pracowników oraz wzmacniania ich identyfikacji z pracodawcą. Zmieni się struktura budynku na bogatszą część usługową, część co-workingową i biur elastycznych oraz tradycyjną część powierzchni biurowych na wynajem, lecz jako takie budynki biurowe będą dalej potrzebne.
EN
The dynamic development of Szczecin residential architecture, which began at the end of the nineteenth century, entered a new stage at the beginning of the twentieth century. Its shape was influenced by political, economic and social changes. New aesthetic currents, which heralded the coming new era, were also significant. One of the most important architects who was active in contemporaneous Szczecin was Adolf Thesmacher. An analysis of his achievements in the field of villa architecture of Szczecin can be a valuable analogy to the shaping of contemporary local architecture.
PL
Dynamiczny rozwój szczecińskiej architektury rezydencjonalnej, zapoczątkowany u schyłku XIX w, wkroczył na początku XX stulecia w nowy etap. Wpływ na jego kształt miały przemiany polityczne, gospodarcze i społeczne. Nie bez znaczenia okazały się także nowe prądy estetyczne, będące zwiastunem nadchodzącej, nowej epoki. Jednym z ważniejszych architektów tworzących w ówczesnym Szczecinie był Adolf Thesmacher. Analiza jego dorobku, w zakresie architektury willowej Szczecina, może stanowić cenną analogię do kształtowania współczesnej architektury lokalnej.
EN
In Poland, e-learning already has a tradition that goes back over a decade. The Covid-19 pandemic has placed new challenges before all fields of life – including all levels of education. They now encompass almost ten months of experience in teaching at faculties of architecture – including the teaching of engineering modules. The construction and materials science module is key here as it provides the basis for developing construction-phase designs. This module is typically a significant teaching problem and the current situation concerning teaching has exacerbated this. This is a serious challenge for students and teachers alike. Preparation and delivery of online design studio classes requires more time. Instructors should also intensify their self-education efforts. However, there is nothing that can replace interpersonal master–student relationships, contacts, inspiration by peers, practical training and laboratory research.
PL
E-learning w Polsce ma już kilkunastoletnią tradycję. Pandemia Covid-19 postawiła przed wszystkimi dziedzinami życia nowe wyzwania – dotyczą one również wszystkich szczebli nauczania. Blisko 12-miesięczne już doświadczenia dydaktyki na wydziałach architektury – także w grupie przedmiotów technicznych – ujawnia związane z tym problemy. Głównym kłopotem jest tu m.in. nauczanie budownictwa i materiałoznawstwa, będących podstawą sporządzania projektów realizacyjnych. Przedmiot ten jest zwykle -problemem dydaktycznym, zaś obecne zdalne nauczanie sytuację jeszcze pogarsza. Jest to spore wyzwanie tak dla nauczających jak i dla studentów. Więcej czasu wymaga obecnie -przygotowanie i prowadzenie ćwiczeń projektowych oraz wykonywanie korekt rysunków. Także uczący się powinni zintensyfikować samokształcenie. Nic jednak nie zastąpi interpersonalnych relacji mistrz-uczeń, kontaktów i inspiracji rówieśniczych oraz praktyk terenowych i badań laboratoryjnych.
EN
Modern eco-neighbourhoods are designed to implement the 3e principles: ecology – equality -economy. The ecological aspects require harmony with nature and people. The equality concept stipulates living together in the environment which stimulates individual growth and well-being. The economic aspects encompasses promotion of short-distances circular economy, securing employment for the inhabitants and limiting wasteful spending. The goal of those principles is to create the neighbourhoods, where the well-being of inhabitants is promoted. This paper discusses how the designed environment based on 3e principles can influence the creation of community engagement, social bonds and social capital.
PL
Współczesne eko-dzielnice mają realizować zasady 3e: ekologia - ekorówność - ekonomia. Aspekty ekologiczne wymagają harmonii z naturą i ludźmi. Koncepcja równości zakłada wspólne życie w środowisku, które stymuluje rozwój i dobre samopoczucie jednostki. Aspekty ekonomiczne obejmują promocję gospodarki krótkich dystansów o obiegu zamkniętym, zapewnienie miejsc pracy mieszkańcom oraz ograniczenie marnotrawstwa. Celem tych zasad jest tworzenie dzielnic w trosce o dobrobyt mieszkańców. W artykule omówiono, jak środowisko zaprojektowane w oparciu o zasady 3e może wpłynąć na tworzenie więzi społecznych i kapitału społecznego na przykładach z ekoosiedli w Europie.
5
PL
W temacie poszukiwania źródeł inspiracji w architekturze metafora pełni kluczową, bo podwójną rolę. Z jednej strony bowiem sama (będąc osadzona - z racji swej natury, ale i tradycyjnego jej postrzegania - w świecie poezji, literatury, jak i mowy potocznej) może być niebanalnym źródłem inspiracji niebezpośredniej (abstrakcyjnej). Z drugiej stanowi podstawowe narzędzie do implikacji innych źródeł inspiracji niebezpośrednich (czyli tych spoza źródeł bezpośrednich, ściśle związanych z architekturą) do środowiska architektonicznego. Artykuł stanowi próbę przedstawienia skompensowanych informacji dotyczących jej definicji, formy, funkcji, interakcyjnej koncepcji metafory i jej znaczenia dla nauki oraz myślenia kreatywnego. Porusza problematykę funkcji metafory w architekturze, począwszy od procesu dydaktycznego po życie zawodowe architekta.
EN
In the subject of the search for sources of inspiration in architecture, metaphor plays a crucial, because double role. On the one hand, metaphor itself (being embedded - due to its nature, but also due to its traditional perception - in the world of poetry, literature and everyday speech) can be a remarkable source of indirect (abstract) inspiration. On the other hand it constitutes a basic tool for implicating other, indirect sources of inspiration (i.e. those outside the direct sources, closely related to architecture) in the architectural environment. The article is an attempt to present compensated information concerning its definition, form, function, interactive concept of metaphor and its meaning for science and creative thinking. It addresses the issue of the function of metaphor in architecture from the didactic process to the professional life of an architect.
6
Content available Urban acupuncture - ephemeral arrangements of space
EN
Development of modern cities, technological progress, reising pace of life, fast-changing fashion and increasing needs of society make the offered urban solutions lose their relevance relatively shortly after their introduction forcing to search for new concepts. In response to those changes, multifunctional, mobile spatial forms are proposed, often with direct possibility of makeing changes. They have been called 'injections' of new ideas and qualities and fall within the definition of 'urban acupuncture'. Usually, the short lifetime of such objects determines cheap, easy to apply solutions. These are ephemeral forms: temporary, short-lived, corresponding to the needs of a specific place at a specific moment. Temporary actions are a form of provocation, it forces you to look at a known place from a different perspective. These types of interventions are aimed to improve or suggesting of the necessity to improve the quality of existing public space, architecture and its health. Text is based on analysis of documents: available scientific studies, documented examples of architectural and artistic solutions, as well as comments and observations relating to these realizations. Submitting this topic to theoretical reflection is aimed to draw attention to selected issues linking architecture with art in the context of 'city acupuncture', understood as spatial realizations and intervention projects in 'sick' areas of architecture. The text discusses the characteristics of temporary architecture and art in public spaces in the context of revitalization activities.
PL
Rozwój współczesnych miast, postęp technologiczny, rosnące tempo życia, szybko zmieniająca się moda i zwiększające się potrzeby społeczeństwa sprawiają, że oferowane rozwiązania przestrzenne tracą swoją aktualność w stosunkowo krótkim czasie po ich wprowadzeniu, a także skłaniają do poszukiwania nowych koncepcji. W odpowiedzi na zachodzące zmiany proponuje się wielofunkcyjne, mobilne formy przestrzenne, często z bezpośrednią możliwością wprowadzania zmian. Nazwane one zostały „zastrzykami” nowych idei i jakości oraz mieszczą się w określeniu „akupunktura miasta”. Zazwyczaj krótki czas istnienia takich obiektów determinuje tanie, łatwe w zastosowaniu rozwiązania. Są to formy efemeryczne: tymczasowe, krótkotrwałe, odpowiadające potrzebom konkretnego miejsca w danym momencie. Działania tymczasowe to forma prowokacji zmuszającej do spojrzenia na znane nam miejsce z innej perspektywy. Tego typu interwencje mają na celu poprawienie lub zasugerowanie konieczności procesu poprawy jakości zastanej przestrzeni publicznej, architektury i jej zdrowia. Praca jest oparta na analizie dokumentów: dostępnych opracowań naukowych, udokumentowanych przykładów rozwiązań architektonicznych i artystycznych, jak również odnoszących się do tych realizacji komentarzy oraz obserwacji. Poddanie tego tematu refleksji teoretycznej ma na celu zwrócenie uwagi na wybrane zagadnienia wiążące architekturę ze sztuką w kontekście „akupunktury miasta” rozumianej jako realizacje przestrzenne i interwencyjne projekty w „chorych” obszarach architektury. W tekście zostały omówione cechy charakterystyczne architektury tymczasowej oraz sztuki w przestrzeniach publicznych w kontekście działań rewitalizacyjnych.
PL
Artykuł podejmuje problematykę kształcenia architektonicznego w relacji do aktualnych problemów rozwiązywanych w praktyce architektonicznej. Kształtowaniu architektury towarzyszy obecnie brak spójnych - uniwersalnych wzorów formalno-estetycznych, narastająca złożoność uwarunkowań lokalizacyjnych oraz arbitralność kryteriów inwestorskie. Celem artykułu jest krytyczna charakterystyka eksperymentu dydaktycznego przeprowadzonego w ramach procesu kształcenia studentów 6. semestru studiów I stopnia na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej. Przedmiot i metodyczne ramy eksperymentu określa synergiczne włączenie w opracowywanie koncepcji architektonicznej realnych uwarunkowań urbanistycznych oraz kryteriów sprecyzowanych przez rzeczywistego inwestora.
EN
The article take up the issues of architectural education in relation to the current problems solved in architectural practice. The shaping of architecture is currently accompanied by the lack of coherent - universal formal and aesthetic patterns, the increasing complexity of location conditions and the arbitrariness of investor criteria. The purpose of the article is a critical description of the didactic experiment carried out as part of the education process of students of the 6th semester of 1st cycle studies at the Faculty of Architecture of the Silesian University of Technology. The subject and methodological framework of the experiment is determined by the synergistic inclusion in the development of the architectural concept of real urban conditions and criteria specified by the real investor.
PL
Celem artykułu jest określenie najistotniejszych uwarunkowań, które wpływają na jakość przestrzeni publicznych w obiektach szpitalnych. Przedstawione wnioski są efektem systematycznego przeglądu literatury oraz wielokrotnego studium przypadku. Umożliwiają one określenie elementów, które pozwalają stworzyć w szpitalu środowisko terapeutyczne wspierające pacjentów w procesie leczenia.
EN
The aim of the article is to identify the most important conditions that affect the quality of public spaces in hospital facilities. The presented conclusions are the result of systematic literture review and multiple case studies. They allow to define the components of a therapeutic environments supporting patients and their families i treatment proces.
PL
Proces kształcenia przyszłych architektów na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej oparty jest na tematach projektowych, które realizowane są w ramach współpracy naukowo-badawczej z podmiotami zewnętrznymi. Research-based design, czyli projektowanie oparte na badaniach naukowych, to proces innowacyjny zmierzający w efekcie do opracowania doskonałego projektu, opartego na wiedzy projektantów o użytkownikach. W artykule zaprezentowano przykład takiej współpracy w zakresie dwóch projektów realizowanych w 2018 oraz 2020 roku dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku. Współpraca dotyczyła projektów wnętrz oraz systemu komunikacji wizualnej oddziału pediatrii oraz oddziału onkologii tego szpitala. W obu tematach założono, że objęta opracowaniem przestrzeń oddziałów ma poprawić komfort pacjentów i realizować założenia tzw. środowiska terapeutycznego [3]. W ramach dwóch projektów zostały przeprowadzone konkursy studenckie na projekty dla obu oddziałów. Nagrodzony projekt dla oddziału pediatrii został zrealizowany w 2019 roku, natomiast dla oddziału onkologii konkurs studencki rozstrzygnięto w 2020 roku i jest planowany do realizacji.
EN
Overview of the design process and selected solutions. The process of education of future architects at the Faculty of Architecture at the Silesian University of Technology (Politechnika Śląska) is based on real-life design projects. They are implemented within the framework of research collaboration with external entities. The so-called research-based design is an innovative process aiming to develop a perfect design which is based on the designers’ knowledge of the users. The article presents an example of the collaboration within the scope of two research projects implemented in 2018 and 2020 for the Voivodeship Specialist Hospital no. 3 in the city of Rybnik. Both projects were concerned with the design of the interiors and the system of visual communication in the Ward of Paediatrics and Ward of Oncology in the above-mentioned hospital. The assumption of both designs was that the space of the wards should meet the requirements of the healing environment. Contests for the students’ best designs of the hospital wards were held. The design for the Ward of Paediatrics, which was awarded the First Prize, was implemented in 2019, whereas the winning design in the contest for the Ward of Oncology was announced in 2020 and is going to be implemented.
10
EN
The aim of this study is to present analyses carried out in higher education buildings in terms of accessibility for people with physical disabilities. The essence of the research is to find solutions that improve both the physical and mental condition of people with reduced mobility. Methodology of this paper was introduced on two levels. First was analysis of literature and design solutions, that have a direct impact on the movement of disabled students and employees around educational institutions. Second was preparation of sketches and diagrams presenting the research results (graphical method). The above research and analyses extend the study field on the concept of movement of people with physical disabilities to issues of educational facilities and present a series of design guidelines, that can be proposed in this type of space. People with physical disabilities are very often excluded from academic life due to insufficient adaptation of facilities to their needs and capabilities. Well organized space ensures physical safety, protecting the user from injuries, while the design of the aesthetics of the interior space can contribute to the improvement of mental health.
PL
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie analiz przeprowadzonych w obiektach szkolnictwa wyższego pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Istotą badań jest wyszukanie rozwiązań poprawiających zarówno kondycję fizyczną, jak i psychiczną osób o ograniczonej zdolności poruszania się. Metodologia pracy obejmuje dwie płaszczyzny badań. Pierwsza to analiza pozycji literaturowych oraz rozwiązań projektowych mających bezpośredni wpływ na poruszanie się niepełnosprawnych studentów i pracowników po placówkach edukacyjnych. Druga obejmuje sporządzenie szkiców oraz schematów prezentujących wyniki badań (metoda graficzna). Powyższe badania i analizy rozszerzają pole badawcze poruszania się osób niepełnosprawnych ruchowo o problematykę obiektów szkolnictwa, a także prezentują serię wskazówek projektowych możliwych do zaproponowania w tego typu przestrzeniach. Osoby niepełnosprawne ruchowo bardzo często zostają wykluczone z życia akademickiego ze względu na niedostateczne dostosowanie obiektów do ich potrzeb i możliwości. Odpowiednio zorganizowana przestrzeń zapewnia bezpieczeństwo fizyczne, chroniąc użytkownika od urazów, natomiast projekt estetyki pomieszczeń może się przyczynić do poprawy zdrowia psychicznego.
PL
Celem opracowania jest pokazanie wybranych aspektów kształtowania współczesnych miejsc edukacji pozaszkolnej. W pracy zastosowano zestaw metod badawczych: przegląd z krytyczną analizą zasobów publikacji i dokumentów źródłowych, studium przypadku wybranych realizacji architektonicznych, obserwacje działań edukacyjnych z udziałem studentów, dzieci, młodzieży. Rezultatem kompilacji, analizy porównawczej oraz logicznego przetworzenia danych stało się sformułowanie wniosków dotyczących innowacyjnych rozwiązań architektonicznych miejsc uczenia się w kontekście kompetencji przyszłości i życia w inteligentnym mieście - wybrane, zaprezentowane skrótowo w niniejszym opracowaniu. Wnioski: architektura ma wpływ na potencjał intelektualny Smart City poprzez stwarzanie permanentnych okazji do uczenia się na bazie przestrzenno-użytkowych innowacji, w których przestrzeń publiczna jest z założenia tożsama z przestrzenią edukacji.
EN
The aim of the study is to show a selected aspect of shaping contemporary places of extracurricular education. A set of research methods was used in the work: a review and critical analysis of the resources - publications and source documents, a case study of selected architectural projects, observations carried out as part of educational activities with the participation of students, children. The result of compilation, comparative analysis and logical processing of the data are conclusions relative to innovative architectural solutions of places for learning in the context of the future competences and life in a Smart City - the selected ones briefly presented in this study. Conclusions: architecture influences the intellectual potential of Smart City by creating permanent learning opportunities based on spatial and functional innovations where public space is by definition identical to the space of education.
PL
Artykuł jest drugą częścią serii esejów poświęconych różnym sposobom wdrażania idei gospodarki obiegu zamkniętego w architekturze i projektowaniu, pojmowanych jako dziedziny interdyscyplinarne, które współcześnie mogą się przenikać. Filozofia ekonomii obiegu zamkniętego ma głębokie korzenie historyczne i filozoficzne. Trwałe, fundamentalne powiązanie architektury ze środowiskiem naturalnym istniało odwiecznie, od Stonehenge przez antyczne świątynie po współczesne budynki działające jak systemy współgrające z naturą. Od momentu, w którym architekci zaczęli projektować w oderwaniu od środowiska naturalnego i bez względu na jego uwarunkowania, pojawiła się też jednak destrukcyjna dla krajobrazu rola architektury. Celem artykułu jest zarysowanie aktualnych trendów we wdrażaniu idei gospodarki o obiegu zamkniętym w obliczu globalnych zmian i inicjatyw obecnie, w oparciu o debatę (London Design Festival, 10.2020, Circular Economy in Design) i myślenie we współczesnym projektowaniu. Dziś bardziej niż kiedykolwiek krajobraz stanowi wartościowe oraz najcenniejsze dziedzictwo, które architektura i design powinny wzmacniać, tak, żeby ochronić je w szerszej perspektywie dla dobra przyszłych pokoleń. Cykl funkcjonowania obiektu powinien być w myśl takiego podejścia przewidziany w zależności od trwałości surowca, a jego struktura powinna być opracowana tak, by miała swoje odniesienie do uwarunkowań lokalizacji. Architekturę kształtować powinien już nie tyle kontekst, co uwarunkowania.
EN
This article is the second part of a series of essays on the different ways the idea of circular economy is implemented in architecture and design, understood as interdisciplinary fields which can overlap in the present. The philosophy of closed circuit, has deep both historical and philosophical roots. The fundamental link between architecture and the natural environment has existed for many years, from Stonehenge and ancient temples to contemporary buildings that act as systems in harmony with nature. When architects started to design separately from the natural environment and regardless of its conditions, the role of architecture, which was destructive to the landscape appeared. The goal of this paper is to outline the current trends in implementing the idea of a circular economy in the face of global changes and initiatives now and based on the debate (London Design Festival, 10.2020, „Circular Economy in Design”) and thought in contemporary design. Nowadays, more than ever, the natural landscape is the most valuable heritage which requires strengthening by architecture and design, so as to protect it in a wider perspective, for the benefit of future generations. According to this approach, the cycle of the facility's operation should be provided depending on the durability of the raw material, and its structure should be developed in such a way that it is related to the conditions of the location. Architecture should be shaped not so much by the context as by the conditions.
PL
Praca poświęcona jest zbadaniu cech współczesnych obiektów przemysłowych. Podstawową ich cechą charakterystyczną jest odpowiedniość dla współczesnych procesów przemysłowych: surowcowo-wydobywczych, surowcowo-przetwórczych, przetwórczych, wytwórczo-montażowych, wytwórczo-montażowych prototypowych i krótkoseryjnych, energetycznych oraz utylizacyjnych, składowania i dystrybucji. Obiekty przemysłowe wyróżnia charakterystyka technologiczna, skala, a także koncentracja prowadzonych procesów przemysłowych. Współczesne obiekty przemysłowe można podzielić na obiekty lokalizowane w mieście, poza miastem, obiekty realizowane w parkach technologicznych. Architekturę współczesnych obiektów przemysłowych charakteryzuje jej systemowość. Systemy współczesnych obiektów przemysłowych można skategoryzować jako: hardware systems: systemy fizyczne (np. przegród wewnętrznych, obsługi, konstrukcji, wnętrza, elewacji) i software systems - systemy (strategie) logiczne złożenia oraz działania systemów fizycznych (polegające na np. elastyczelastyczności, adaptacyjności, modułowości, typizacji, koordynacji, integracyjności).
EN
The paper is dedicated to examining characteristic features of modern industrial facilities. A characteristic feature of modern industrial facilities is their suitability for industrial processes. Industrial buildings differ in terms of process technology, scale and concentration. Contemporary industrial facilities can be divided into facilities located in the city, outside the city and facilities implemented in technology parks. An important feature of the architecture of modern industrial facilities is the characteristic systematic nature. Industrial buildings are referred to as a set or system of systems. Systems of modern industrial facilities can be categorized as: harware systems (e.g. internal partitions, service, construction, interior, envelope) and software systems (e.g. flexibility, adaptability, modularity and typing, coordination and integrity, process organization systems, transport organization).
EN
This paper presents a study on the architecture created for the needs of Maggie's, a charity organisation, whose main aim since 1995 has been the creation of facilities (centres) for the short-term stay of cancer patients and their families without accommodation options. The main purpose of Maggie's facilities is to provide patients and their loved ones with a sense of home security and peace during hospital therapies. This paper discusses several centres, located all over the world, as well as the features of shaping space common to the presented examples as determined. Their architectural layouts were analysed with a focus on patient needs and activity. Based on the designs of Maggie's Centres, we identified basic principles of design and interior arrangement that can be used in other medical buildings and those that require their patients to maintain a high degree of psychophysical comfort. This paper presents evidence of the importance of a homely atmosphere in healthcare settings.
PL
W artykule przedstawiono badania prowadzone nad architekturą zaprojektowaną dla potrzeb organizacji Maggie’s Center, której głównym celem od 1995 roku jest tworzenie obiektów (ośrodków) służących do krótkotrwałego pobytu osób cierpiących na choroby nowotworowe i ich rodzin bez możliwości noclegowych. Maggie’s Center mają przede wszystkim zapewnić pacjentom, a także ich najbliższym poczucie domowego bezpieczeństwa oraz spokoju, kiedy są w trakcie szpitalnych terapii. Omówiono kilka z nich, zlokalizowanych w różnych miejscach świata, a następnie określono wspólne dla przedstawionych przykładów cechy kształtowania przestrzeni. W szczególny sposób przeanalizowano układ architektoniczny w stosunku do potrzeb i sposobu funkcjonowania osób chorych. Na podstawie projektów Maggie’s Center wskazano podstawowe zasady projektowania oraz aranżacji wnętrz, które mogłyby być w przyszłości wykorzystywane w innych budynkach funkcji medycznej, a wymagających wysokiego komfortu psychofizycznego pacjentów. W artykule prezentuje się dowody na znaczenie domowej atmosfery w ośrodkach służby zdrowia.
EN
The article presents the results of research on contemporary trends in the design of paediatric hospitals. The aim of the research was to determine directions both in the sphere of architectural, functionality and spatial solutions, as well as the arrangement of the areas of nursing and public areas, recognized as distinguishing features in relation to specialized hospitals of other profiles.
PL
Artykuł przedstawia wyniki badań dotyczących współczesnych tendencji w zakresie projektowania szpitali pediatrycznych. Celem badań było określenie kierunków zarówno w sferze rozwiązań architektonicznych, funkcjonalno-przestrzennych, jak i aranżacji stref obszarów pielęgnacyjnych oraz ogólnodostępnych uznanych za wyróżniki w stosunku do szpitali specjalistycznych o innych profilach.
16
EN
The global pandemic of COVID-19, which enforced strict isolation, demonstrated the responsibility of architects and planners for public health promotion. While the concept of therapeutic landscapes is rather new, the quest for designing health-promoting human environment is at least as old as urban planning. The garden suburbs of Ebenezer Howard and Patrick Geddes were planned to promote health and well-being. The ultimate goal of Le Corbusier was to provide daylight and fresh air to each apartment. However, towers in open green space, which were built according to his visions, turned into unfriendly large suburbs. Today, the definition of therapeutic landscapes encompasses not only physical aspects of environment but also social and psychological factors. This study focuses on attempts to create health-promoting places. The interesting question is what are the architectural features linked to health promotion? Although the individual perception of health-promoting places is subjective and may vary, there are some objective qualities of eco-neighbourhoods that are conducive to human health and longevity. This study combines literature review with field observation and resultes in the development of the conceptual framework which can be consolidated into the universal standards for health-promoting places.
PL
Globalna pandemia COVID-19, która wymusiła izolację, ukazała odpowiedzialność architektów i planistów w dziedzinie wspierania zdrowia publicznego. Choć koncepcja krajobrazów terapeutycznych jest dość nowa, dążenie do projektowania otoczenia sprzyjającego zdrowiu jest co najmniej tak stare jak urbanistyka. Ogrodowe przedmieścia Ebenezera Howarda i Patricka Geddesa zostały zaplanowane tak, by promować zdrowie i dobre samopoczucie. Najważniejszym celem Le Corbusiera było zapewnienie światła dziennego i świeżego powietrza każdemu mieszkaniu. Jednak wieżowce na otwartej zielonej przestrzeni, które budowano zgodnie z jego wizjami, zamieniły się w nieprzyjazne wielkie przedmieścia. Współczesna definicja krajobrazu terapeutycznego obejmuje nie tylko fizyczne aspekty środowiska, ale także czynniki społeczne i psychologiczne. W niniejszym opracowaniu skupiono się na próbach stworzenia miejsc sprzyjających zdrowiu. Ciekawym zagadnieniem jest określenie cech architektury, które mają wpływ na ochronę zdrowia. Chociaż indywidualna percepcja miejsc korzystnych dla zdrowia jest subiektywna i może się różnić, można wyróżnić pewne obiektywne cechy eko-dzielnic, które sprzyjają zdrowiu i długowieczności człowieka. Niniejsze studium to połączenie przeglądu literatury z badaniami w terenie, a jego owocem jest opracowanie ram konceptualnych, które mogą być skonsolidowane w uniwersalne standardy dla miejsc pro-zdrowotnych.
EN
Monasteries of the Roman Catholic order of the Carmelites were well-represented in the historic cities of Volhynia (e.g. Berdychiv, Dubno, Vyshnivets, Kisilin, Lutsk, etc.). One of them was built in the Mali Dorohostai village, which currently is a part of the Mlyniv district in Rivne Oblast of Ukraine. This monastery, built in the mid-18th century, was closed in the 1830s, and then adapted by the Russian Tsar for the use of Orthodox Church. During the first World War, it was completely destroyed. The architecture of this monastery is almost forgotten in modern historiography. The recently discovered archival drawings from the first half of the 19th century give a good idea of the stylistic and structural characteristics of the no longer existing monastery.
PL
Klasztory rzymskokatolickiego zakonu karmelitów były licznie reprezentowane w historycznych miastach Wołynia (np. Berdyczów, Dubno, Wiśniowiec, Kisielin, Łuck). Jeden z nich został wzniesiony we wsi Mali Dorohostai, która obecnie wchodzi w skład rejonu Młynów w obwodzie rówieńskim na Ukrainie. Klasztor ten, zbudowany w połowie XVIII wieku, został zamknięty w latach trzydziestych XIX wieku, a następnie zaadaptowany przez cara Rosji na potrzeby cerkwi prawosławnej. W czasie I wojny światowej został całkowicie zniszczony. Architektura tego klasztoru jest niemal całkowicie przemilczana we współczesnej historiografii. Odnalezione niedawno rysunki archiwalne z pierwszej połowy XIX wieku dają dobre wyobrażenie o stylistyce i cechach konstrukcyjnych nieistniejącego już klasztoru.
EN
The public space of a city plays a special role in the life of every human being, as it meets basic and at the same time most important needs related to safety and comfort of life. It is a combination of an idea and a technique, which for centuries has reflected the changes taking place in people's social and cultural life. While the city is a multi-layered structure with a clearly separated private and public zone, creating mutual relations between the buildings. Camillo Sitte saw the city urban spaces as a work of art, które should be designed in such a way that the inhabitants feel safe and happy, as it is not just a show-off of technical skill, but an artistic undertaking. [1] The art of designing architecture does not exist for itself, but is created for the target audience. It provides a harmony that satisfies human needs and guarantees survival. It is an important factor influencing the development of an individual through the organization of a social living space. Urban spaces are primarily people and their needs that change over time. The first part of the article is devoted to the role of public spaces and the idea of the city as a work of art. The second part, in turn, is an attempt to define architecture as a kind of fine arts, taking into account the role it plays in the social life of Lublin's residents. The article is an attempts to emphasize the importance of architecture in designing a human-friendly environment as an art design that meets social expectations with the use of selected examples urban space of the city of Lublin.
PL
Przestrzeń publiczna miasta pełni szczególną rolę w życiu, każdego człowieka gdyż, to ona spełnia podstawowe a zarazem najważniejsze potrzeby związane z bezpieczeństwem i komfortem życia. Stanowi połączenie pomysłu i techniki, która od wieków odzwierciedla przemiany zachodzące w życiu społecznym i kulturowym ludzi. Miasto stanowi wielowarstwową strukturę z wyraźnie wydzieloną strefą prywatną i publiczną tworząc wzajemne relacje między budynkami. Camillo Sitte patrzył na miasto jak na dzieło sztuki. Twierdził, że sztuka budowania miast polega na artystycznej umiejętności komponowania poszczególnych elementów architektury. Sztuka projektowania architektury nie istnieje sama dla siebie, lecz tworzona jest dla właściwego jej odbiorcy. Zapewnia harmonię, która zaspokaja ludzkie potrzeby gwarantując przetrwanie. Stanowi istotny czynnik, wpływający na rozwój jednostki po przez organizację społecznej przestrzeni życia. Przestrzenie miejskie to przede wszystkim ludzie i ich zmieniające się w czasie potrzeby. Niniejszy artykuł w sposób szczególny zwraca uwagę na rolę architektury, jako sztuki kształtowania przestrzeni „dla i na” potrzeby ludzi oraz jej oddziaływania. Podjęto w nim próbę naświetlenia znaczenia architektury w projektowaniu środowiska przychylnego człowiekowi, jako sztuki spełniającej oczekiwania społeczne na przykładzie wybranych przestrzeni miasta Lublina.
19
Content available Yes is more comics as an architectural manifesto
EN
The aim of the article was to present a comic book as a new medium of communicating the architectural manifesto and to highlight the transmission possibilities that this genre of art brings to architects. The subject of our study was the archicomic Yes is more created by Bjarke Ingels, the founder of the Danish architectural firm BIG. The visual and narrative means used by the author, which are characteristic of the language of comics, have been analyzed. A study was conducted on what linguistic and graphic forms the author used to take advantage of the popularity of the medium chosen by him. In a declaration so important for every author, which is a creative manifesto, the choice of the medium of communication also becomes an artistic declaration. During the research, the case of the architectural manifesto of the British design group Archigram was investigated, which first published it as a comic book. The article describes how Bjarke Ingels, in his archicomic, gave his thoughts on the architect’s methods of operation, how to create architecture, and how this architecture should exist and function. The 400-page long graphic novel used the divisions, narrative lines and visual effects characteristic of a comic book. The author, appearing here as a comic book hero, uses images illustrating the methods of designing architecture and the effects of this work. The conclusions of the study are in line with Ingels’ actual achievements. Referring to the phenomenon that the comic has now become in the form of a manifesto gives measurable marketing effects, confirming the effectiveness of the medium used. Yes is more is the most cited example of an architectural comic today.
PL
Celem artykułu było ukazanie komiksu jako nowej formy przekazu manifestu architektonicznego i naświetlenie możliwości transmisyjnej, jaką niesie ten gatunek sztuki dla projektantów architektury. Przedmiotem pracy był archikomiks Yes is more stworzony przez Bjarke Ingelsa – założyciela duńskiego biura architektonicznego BIG. Przeanalizowane zostały zastosowane przez Inglesa środki wizualne i narracyjne charakterystyczne dla komiksu. Przeprowadzono badanie, jakimi formami językowymi i graficznymi się posłużył, by wykorzystać popularność wybranego przez siebie medium. W tak ważnej dla każdego autora deklaracji, jaką jest manifest twórczy, wybór nośnika przekazu staje się również deklaracją artystyczną. W artykule opisano, jak Bjarke Ingels w archikomiksie przekazał swoje przemyślenia na temat metod działania architekta, sposobu tworzenia architektury oraz jak ta architektura powinna istnieć i funkcjonować. Stworzona 400-stronicowa nowela graficzna wykorzystała charakterystyczne dla komiksu podziały, tory narracyjne i efekty plastyczne. Autor, występując tu jako komiksowy bohater, używa obrazów ilustrujących metody projektowania architektury i efekty tej pracy. W trakcie analiz zbadano też przypadek manifestu architektonicznego brytyjskiej grupy projektowej Archigram, która jako pierwsza opublikowała go w postaci komiksu. Wnioski z badania pokrywają się z rzeczywistymi osiągnięciami Ingelsa. Odwołanie się formą manifestu do fenomenu, jakim obecnie stał się komiks, daje wymierne efekty marketingowe, potwierdzające skuteczność zastosowanego środka przekazu. Yes is more to obecnie najczęściej przytaczany przykład komiksu architektonicznego.
EN
The article presents the history of the elements of the former Tatarczy Market Square, which constitute an important part of the history of the Sieradz's Old Town. The article deals with the history of elements of the Sieradz's Old Town, such as stockade, gates, street system, the former Dominican Monastery and craft. The history of the Tatarczy Market Square is episodic and unique – it points to necessity to popularize information about this place and continue exploring its story. During the work, the methodology appropriate for historical and interpretative research was used. The information on the spatial development of Sieradz and the history of individual fragments of the Old Town was collected and analyzed. To get to know this story, the available archival references, literature and archaeological research were used. An analysis of these sources allows us to draw conclusions about the history of this part of the city. The article also discusses the role of historical urban spaces and the need and ways of presenting their history by architectural and urban planning activities. For this purpose, the revitalization of the Small Market Square in Bystrzyca Kłodzka and the concept of transforming the Tatarczy Market Square in Sieradz were presented.The amount and value of the information collected on the Tatarczy Market Square proves how important it is to take care of historical spaces, stop negative transformations, explore their secrets and, above all, save them from oblivion. The collected knowledge about the Tatarczy Market Square certainly requires supplementing with archaeological research on a large scale. Nevertheless, it does indicate some directions of research that should be continued. Disseminating the history of the Tatarczy Market Square will allow for a greater understanding of the history of the Old Town in Sieradz. Its inconspicuousness and mystery combined with the number of elements that made up this place make it unique and worth exploring.
PL
W artykule przedstawiono historię elementów dawnego Tatarczego Rynku w Sieradzu, które stanowią istotną część dziejów Starego Miasta. W tekście zarysowano dzieje obwarowań miejskich i bramy, sieci ulicznej, zespołu kościelno-klasztornego oraz rzemiosła. Wielowątkowość historii rynku oraz unikatowość jego elementów wskazuje na potrzebę rozpowszechniania tych informacji i dalszego zgłębiania dziejów Tatarczego Rynku.W trakcie pracy posłużono się metodologią właściwą dla badań historyczno-interpretacyjnych – zebrano i zanalizowano informacje na temat rozwoju przestrzennego Sieradza oraz historii poszczególnych fragmentów obszaru staromiejskiego. W tym celu wykorzystano dostępne materiały archiwalne, wyniki badań archeologicznych oraz literaturę przedmiotu, których analiza pozwoliła na wysnucie wniosków przybliżających historię tej części miasta. W artykule poruszono także kwestię roli historycznych przestrzeni miejskich oraz potrzebę i sposoby przybliżenia ich historii za pomocą działań architektoniczno-urbanistycznych. W tym celu przestawiono efekt rewitalizacji Małego Rynku w Bystrzycy Kłodzkiej oraz koncepcję przekształcenia Tatarczego Rynku w Sieradzu. Ilość i wartość zebranych informacji na temat Tatarczego Rynku udowadniają, jak ważne jest dążenie do zadbania o historyczne przestrzenie, powstrzymanie negatywnych przekształceń, poznanie ich tajemnic, a przede wszystkim ocalenie ich od zapomnienia. Zebrana wiedza na temat Tatarczego Rynku z pewnością wymaga uzupełnienia o badania archeologiczne na szeroką skalę. Niemniej jednak wyznacza pewne kierunki, w które należałoby się zwrócić. Upowszechnianie dziejów Tatarczego Rynku pozwoli na większe zrozumienie historii Starego Miasta w Sieradzu. Jego niepozorność i tajemniczość połączona z liczbą elementów, które tworzyły to miejsce, czyni je wyjątkowym i wartym dalszego odkrywania.
first rewind previous Strona / 76 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.