Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 66

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ocena stanu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
1
Content available remote Naprawa podłóg przemysłowych i posadzek w hali - cz.1
PL
W artykule opisano najczęściej stosowane metody napraw podłóg. Zwrócono uwagę, że każdą naprawę należy poprzedzić oceną stanu technicznego, która nie tylko pozwoli na określenie przyczyn powstania uszkodzeń, ale również wskaże najbardziej racjonalną i skuteczną metodę naprawy. Omówiono naprawy przez iniekcję rys, zszycie rys prętami stalowymi, częściową lub całkowitą wymianę fragmentu podkładu betonowego, nadbetonowanie nowej płyty lub całkowitą wymianę podkładu istniejącego. Wyjaśniono sposoby napraw w rejonie dylatacji oraz przedstawiono naprawy powierzchniowe.
EN
The article describes the most common floor repair methods. It points out that each repair should be preceded by the technical condition assessment, which will not only help to identify the causes of damage, but also indicate the most rational and effective repair method. The article discusses repairs consisting in crack injection, crack stitching using steel bars, partial or complete replacement of concrete parts, concrete overlay or complete replacement of the screed. It also explains the repair methods used where expansion joists are placed, as well as the issue of surface repairs.
PL
Minęło 50 lat funkcjonowania stopnia wodnego na Wiśle we Włocławku. Stopień był planowany jako pierwszy w zabudowie kaskadowej Wisły. Przyjęte rozwiązania techniczne zdeterminowane zostały tym podstawowym założeniem. Odmienne od założonych warunki pracy stopnia wpłynęły na jego eksploatację, sposób utrzymania i możliwości wykorzystania. W artykule zaprezentowano podstawowe elementy stopnia wraz z oceną ich funkcjonowania oraz pracami, które podjęto podczas eksploatacji celem poprawy ich działania.
EN
50 years have passed since the Włocławek barrage on the Vistula River was made operational. The barrage was planned as the first barrage of the Vistula cascade. This basic assumption lays behind the adopted technical solutions. The reservoir’s working conditions, different from those assumed, affected its operation, maintenance and the possibility to use it. The article presents basic elements of the barrage with the assessment of their functioning, as well as works carried out during the reservoir’ operation in order to improve their functionality.
PL
W artykule wskazano wytyczne dotyczące spełnienia wymagań Ramowej Dyrektywy Wodnej w zakresie wprowadzania ścieków do wód powierzchniowych. Zwrócono uwagę na konieczność uwzględnienia celów środowiskowych ustalonych dla jednolitych części wód powierzchniowych przy analizach wpływu i uzyskiwania stosownych pozwoleń, ponieważ pomijanie lub bagatelizowanie aspektów związanych z ochroną wód oraz dokonywaniem niepełnej lub niewłaściwej oceny możliwości oddziaływania inwestycji/instalacji na środowisko wodne stanowi poważne ryzyko dla procesu inwestycyjnego oraz procesu uzyskiwania właściwych pozwoleń.
EN
The article points out the guidelines for fulfilment of the requirements of the Water Framework Directive (WFD) related to wastewater discharge into surface water. Special attention is drawn to the necessity of taking account of environmental objectives determined for surface water bodies (SWB) in analysis of the water use impact assessment and when obtaining the relevant permits. Omitting or underestimating the aspects connected with water protection and incomplete or improper assessment of possible influence of the investment project/installation on water environment presents a serious risk to the investment process and the process of obtaining proper permits.
5
Content available remote Ocena zanieczyszczenia terenów pod budownictwo
6
Content available remote Aspekty prawne ocieplania budynków
EN
This study proposes an ensemble learning model for the purpose of performing a real-time equipment condition assessment. This model makes it possible to plan desired preventive maintenance activities before an unexpected failure takes place. This study focuses on the class-imbalanced problem in equipment condition assessment research. In reality, equipment will experience multiple conditions(states), most of the time remaining in the normal condition and relatively rarely being in the critical condition, which means that, from the perspective of data modelling, the distribution of samples is highly imbalanced among different classes(conditions). The majority of samples belong to the normal condition, while the minority belong to the critical condition, which poses a great challenge to the classification performance. To address this problem, a genetic algorithm-based ensemble learning model is presented. Furthermore, a self-updating learning strategy is presented for online monitoring, contributing to adaptability and reliability enhancement along with time. Many previous studies have attempted feature extraction and to set thresholds for equipment health indicators. This study has an advantage of omitting these steps, as it can directly assess the equipment condition through the proposed ensemble learning model. Numerical experiments, including two types of comparison studies, have been conducted. The results show the greater effectiveness of our proposed model over that of previous research in terms of the stability and accuracy of its classification performance.
PL
W pracy przedstawiono model uczenia maszynowego opartego na zespołach niejednorodnych klasyfikatorów (ensemble learning), który pozwala przeprowadzać ocenę stanu sprzętu w czasie rzeczywistym. Model ten umożliwia zaplanowanie niezbędnych czynności konserwacji profilaktycznej przed wystąpieniem niespodziewanego uszkodzenia. Tematem pracy jest zagadnienie niezrównoważonego rozkładu w klasach poruszane w badaniach dotyczących oceny stanu sprzętu. W warunkach rzeczywistych, sprzęt chrakteryzuje wiele różnych stanów, przy czym przez większość czasu pozostaje on w stanie normalnym, a relatywnie rzadko znajduje się w stanie krytycznym, co oznacza, że z punktu widzenia modelowania danych, rozkład prób w poszczególnych klasach (stanach) jest wysoce niezrównoważony. Większość prób należy do stanu normalnego, a mniejszość do stanu krytycznego, co stanowi duże wyzwanie jeśli chodzi o wydajność klasyfikacji. W celu rozwiązania tego problemu, przedstawiono model uczenia zespołowego oparty na algorytmie genetycznym. Ponadto zaprezentowano samoaktualizującą się strategię uczenia wykorzystywaną do monitorowania online, która wraz z upływem czasu zwiększa adaptacyjność i niezawodność modelu . W wielu poprzednich badaniach podejmowano próby ekstrakcji cech oraz ustalania progów dla wskaźników stanu sprzętu. Zaletą przedstawionej metody jest to, że pozwala ona pominąć te etapy i bezpośrednio oceniać stan sprzętu za pomocą proponowanego modelu uczenia zespołowego. Przeprowadzono eksperymenty numeryczne, w tym dwa rodzaje badań porównawczych. Wyniki pokazują większą skuteczność proponowanego modelu w stosunku do poprzednich badań pod względem stabilności i trafności klasyfikacji.
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie napięcia przemiennego tłumionego (DAC) do badań odbiorczych i diagnostyki w miejscu zainstalowania elektroenergetycznych kabli wysokiego napięcia (do 230 kV).
EN
The article presents the application of damped alternating voltage (DAC) for acceptance tests and diagnostics in the place of installing high voltage power cables (up to 230 kV).
PL
Sprężone żelbetowe dźwigary dachowe, zarówno strunobetonowe jak i kablobetonowe, były powszechnie stosowane w kraju od połowy lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku, stanowiąc główne, prefabrykowane elementy konstrukcji przekryć obiektów budowlanych. Dźwigary tego typu są nadal produkowane i stosowane, ale w zdecydowanie mniejszym zakresie. W większości przypadków żelbetowe dźwigary sprężone współpracują z nadbetonem konstrukcyjnym, wykonanym po ułożeniu płyt przekrycia, a także z samymi płytami dachowymi, co stanowi dodatkowy zapas bezpieczeństwa obiektów.
EN
Reinforced concrete roof tensile girders, made both of prestressed concrete and of cable concrete, have been widely used in the country since the mid 1950s, constituting the main prefabricated elements of the covering of building structures. The girders of this type are still produced and used, but to a much lesser extent. In most cases, reinforced concrete tensile girders cooperate with the concrete overlay construction made after laying the roofing panels, and also with the roof panels themselves, which constitutes an additional safety reserve for the buildings.
10
PL
Na początku 1946 r. UNRRA (Administracja Narodów Zjednoczonych do spraw Pomocy i Odbudowy) zaoferowała Polsce i kilku innym krajom pomoc w uruchomieniu produkcji penicyliny. Początkowo polska fabryka miała być zlokalizowana w zaadaptowanym budynku szpitalnym w Krakowie, ale zdaniem rzeczoznawców budowlanych działających na zlecenie Ministerstwa Przemysłu obiekt ten nie nadawał się do tego celu. Ministerstwo zdecydowało o przeniesieniu inwestycji do podwarszawskiego Tarchomina, gdzie przed wojną działała już fabryka farmaceutyczna. Władze samorządowe Krakowa, niezadowolone z tej decyzji, zleciły wykonanie własnych ekspertyz budowlanych, które przyniosły wyniki całkowicie odmienne. Artykuł opisuje genezę sporu, na ile rzeczoznawcy budowlani pracujący na zlecenie obu instytucji potrafili zachować niezależność w tym konflikcie, a na ile stali się jego aktywnymi uczestnikami. Praca powstała w wyniku realizacji projektu badawczego nr 2014/13/B/HS3/04951 finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki.
EN
In early 1946, UNRRA (United Nations Relief and Rehabilitation Administration) offered to help several European countries, including Poland, to establish production of penicillin. Initially, Poland’s first penicillin plant was to be set up in an old hospital building in Kraków, but experts at the Ministry of Industry found it unsuitable for the purpose. Consequently, the Ministry chose another building, this time an old pharmaceutical factory in Tarchomin, near Warsaw. Disappointed by this decision, the municipal authorities in Kraków commissioned another building appraiser, who after investigating both structures came to completely opposite conclusions. This paper explains how the dispute developed and ponders to what extent the seemingly independent experts become parties in a dispute. This work was made possible through financial support from the National Science Centre, Poland, research grant number 2014/13/B/HS3/04951.
PL
Artykuł porusza problematykę związaną ze zużyciem technicznym budynków. Przedstawiono w nim sposoby oceniania stanu technicznego oraz podjęto próbę wykorzystania i porównania tych metod, przy ustaleniu i przeanalizowaniu stanu technicznego przykładowego budynku mieszkalnego, jednorodzinnego.
EN
The article addresses the issues connected with technical wear and tear of buildings. It presents the methods of evaluating their technical condition as well as makes an attempt to use and compare these methods, together with specification and analysis of technical condition of an exemplary single-family residential building.
12
Content available remote Nieniszczące metody oceny betonu w konstrukcji po pożarze
PL
W artykule omówiono trzy powszechnie stosowane nieniszczące metody badania betonu in situ: sklerometryczną, ultradźwiękową oraz impact-echo. Przeanalizowano ich przydatność do oceny betonu w konstrukcji po pożarze. Zastosowanie wybranej metody nieniszczącej pozwala na wstępne zlokalizowanie obszarów w konstrukcji, w których pogorszeniu uległy właściwości mechaniczne betonu. Badanie bezpośrednią metodą ultradźwiękową lub metodą impact-echo może być użyte do oceny wewnętrznej struktury betonu. Natomiast pośrednia metoda ultradźwiękowa może mieć zastosowanie do szacowania grubości zewnętrznej warstwy betonu, zniszczonej w wyniku oddziaływania wysokiej temperatury.
EN
Three commonly used non-destructive methods of in situ concrete testing: sclerometric, ultrasonic and impact-echo test are discussed. Their suitability for the assessment of concrete in structure after fire is evaluated. Application of selected non-destructive method allows a pre-locate of areas in structure, where concrete has lower mechanical properties. Direct ultrasonic test or impact-echo test may be used to evaluate the internal structure of concrete. An indirect ultrasonic test method may be applied to estimate the thickness of an outer concrete layer damaged by high temperature.
13
Content available Rzeczoznawstwo budowlane w gospodarce narodowej
PL
W ostatnich latach wyraźnie wzrosła rola rzeczoznawstwa budowlanego w gospodarce narodowej. Wynika to z dekapitalizacji budownictwa oraz ze wzrostu zakresu remontów, wzmocnień i modernizacji obiektów budowlanych, a także stosowania nowoczesnych innowacyjnych technik i technologii budowlanych. Przedstawione w artykule zagadnienia rzeczoznawstwa budowlanego w przestrzeni budowlanej wskazują na konieczność ustanawiania tytułów rzeczoznawców zarówno w specjalnościach wymagających uprawnień budowlanych, jak i w specjalnościach niewymagających uprawnień budowlanych (np.specjalistów).
EN
Within the recent years, role of Building Appraisal services became significantly more important, within the framework of national economy. This is a result of the fact that civil engineering is being decapitalized, while scope of repairs, reinforcements and modernization of the buildings, as well as the use of innovative technologies and techniques in the field of construction are all becoming more and more common. The article refers to the issues related to building appraisal within the construction space, and it shows that a need emerges to establish an appraisal expert title and credentials, both within the specialties which require construction license, as well in case of the specialties where such license is not required (e.g. in case of experts).
PL
Praca dotyczy stanu technicznego nieukończonej konstrukcji systemowego budynku OWT po 25 latach od realizacji. Przedstawiono stan wykonania tego obiektu oraz jakość robót, głównie w zakresie połączeń pod względem geometrii i odniesienia do wymagań katalogowych tego systemu. Pokazano stan połączeń ścian szczytowych ze ścianą podłużną oraz połączeń ścian zewnętrznych (tzw. belkościan) ze ścianami poprzecznymi. Podano informacje co do stanu betonu i stali w konstrukcji tzn. w elementach i w złączach. Wskazano miejsca szczególnie zdegradowane i zagrożone korozją. Stwierdzono w trakcie analiz wbudowanie wadliwych prefabrykatów w zakresie geometrii i cech materiałowych oraz niewłaściwy montaż. Podano również efektywny sposób do analizy statycznej konstrukcji budynku w modelu trójwymiarowym, z uwzględnieniem podłoża gruntowego, wadliwego montażu i dodatkowych oddziaływań na konstrukcję. W podsumowaniu podano główne stwierdzone wady w omawianym budynku, które mogą stanowić zagrożenie bezpieczeństwa konstrukcji.
EN
The paper concerns the technical state of uncompleted structure of panel building (OWT system) examined 25 years after erection. The stage of construction process and the quality of performed works were presented and the joints’ geometry and their reference to the requirements of the system catalog were analyzed. The condition of joints of the gable walls to the longitudinal wall as well as the joints of external walls to transverse ones were presented. The data concerning the condition of the concrete in structural elements and the condition of steel in joints were given. The places especially degraded and threatened by corrosion were indicated. The embedded prefabricated elements with defective geometry and improper material properties, and incorrect assembly of structural elements were found. The effective method for static analysis of the building in a three-dimensional model, including the subsoil, defective assembly and additional impacts on the structure was presented. In conclusion, the major defects identified in the panel building, which could threaten the safety of structure, were given.
PL
Obciążenie próbne konstrukcji lub jej części pozwala w sposób stosunkowo łatwy i szybki ocenić stan techniczny obiektów budowlanych. W obiektach nowych wykonuje się je, gdy nośność konstrukcji budzi zastrzeżenia, np. związane z jakością zastosowanych materiałów. Natomiast w przypadku przewidzianej zmiany sposobu użytkowania budynku istniejącego lub w jego diagnostyce, szczególnie gdy budynek był wzniesiony wiele dziesiątków lat temu i gdy brak jest dokumentacji projektowej oraz odpowiednich danych – pozwalają podjąć właściwą decyzję w sprawie dalszego użytkowania obiektu.
EN
Test-load of a construction or its part allows for relatively quick and easy assessment of technical condition of building facilities. In new facilities, such an assessment is performed if the construction load-bearing capacity raises objections regarding, for instance, quality of materials used. In the case, however, of anticipated change of use of an existing building or in its diagnostic testing, especially if the building has been constructed many decades ago and there is no design documentation and necessary data – it allows for making a right decision regarding further use of the facility.
PL
Pojęcie „eutrofizacja” pochodzi od greckiego słowa eutrophos (eu – dobrze, trophos – pokarm, pożywienie) i określa proces wzrostu zawartości substancji biogennych w wodach powierzchniowych lub podziemnych. Na wzrost trofii wód powierzchniowych wpływa wiele czynników: temperatura, światło, zawartość substancji odżywczych oraz właściwości morfologiczne i hydrobiologiczne. Na niekorzystne konsekwencje eutrofizacji najbardziej narażone są słodkowodne jeziora i zbiorniki, lecz w ostatnich dziesięcioleciach, na skutek intensywnej działalności gospodarczej, zjawisko to coraz częściej występuje w wodach morskich oraz w wodach płynących. Do podstawowych czynników mających wpływ na procesy eutrofizacji należą związki fosforu i azotu. Celem pracy było dokonanie przeglądu literaturowego pod względem ogólnie przyjętych metod wyznaczania stopnia eutrofizacji.
EN
The concept of „eutrophication” comes from the Greek word eutrophos (euwell, Trophos-food) and determines the content of nutrients in surface waters. The increase of the trophic waters affected by many factors: temperature, light, nutrient content and morphological properties and hydrobiological. The adverse effects of eutrophication of the most vulnerable are fresh water lakes and reservoirs, but in recent decades as a result of intensive economic activity, this phenomenon occurs more frequently in marine water sand waters flowing. The basic factors limiting the eutrophication include compounds of phosphorus and nitrogen. The aim of the study was to review the literature in terms of generally accepted methods of determining the degree of eutrophication.
PL
Rozwój metod pomiarowych i ich analizy, w tym rozwój automatycznych systemów kontroli stanu obiektów budowlanych, daje możliwość stosowania skuteczniejszych i bardziej efektywnych rozwiązań pomiarowych. Dotyczy to również budownictwa hydrotechnicznego, w szczególności obiektów piętrzących takich jak zapory i wały przeciwpowodziowe. Dla obiektów tych minimalizacja ryzyka awarii i/lub remontów stanowi bardzo istotne zagadnienie. W artykule przedstawiono koncepcję monitoringu quasi przestrzennego procesów filtracyjno erozyjnych oraz odkształceń przy zastosowaniu instrumentalnych czujników pomiarowych w szczególności innowacyjnych czujników liniowych. Umożliwiają one zmianę jakościową w monitoringu obiektów z pomiarów punktowych na pomiary liniowe oraz przy odpowiednio zaprojektowanym systemie na quasi-przestrzenne.
EN
The development of measurement methods and the development of the methodology for their measurements and analysis, including the development of automatic systems for controlling the condition of built structures, make it possible to use more efficient and effective measurement solutions. This also applies to the hydro-engineering construction, in particular damming hydraulic structures, such as dams and flood protection dikes. For these structures, minimisation of the risk of failure and/or repairs is a very important issue. The article presents the concept of quasi-spatial monitoring of seepage and erosion processes and deformations using instrumental sensors, especially including innovative linear sensors. They enable a quality change in the monitoring of hydraulic structures into linear measurements and, with an appropriately designed system, into quasi-spatial ones.
PL
W artykule omówiono procedurę poprawy stanu technicznego wrót wspornych głowy dolnej śluzy żeglugowej w Brzegu Dolnym na rzece Odrze, zagrożonych sytuacją awaryjną. Prace obliczeniowe poprzedzono dokładną inwentaryzacją elementów stalowych konstrukcji wrót, wraz z identyfikacją ich uszkodzeń. Wyniki prac pomiarowych, badawczych oraz obliczeń numerycznych pozwoliły na wskazanie wymaganego zakresu prac naprawczych wrót wspornych, a także na wydanie orzeczenia o możliwej dalszej ich eksploatacji.
EN
In the work procedure of technical state improving of Brzeg Dolny navigational lock-gate, threatened with possible damage, were discussed. Calculating works preceded by precise inventory works of lock-gate steel elements, with identification of stated corrosion damage of these elements. The results of investigation and measurement works with numerical calculations, allowed to point out the range of lock-gate repairing works and to publish the decision of possible further of this object exploitation.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki szczegółowej kontroli stanu technicznego dużych stalowych mostów przez Wisłę w Płocku - mostu Legionów Józefa Piłsudskiego z 1938 r. oraz mostu Solidarności z 2007 r. Przedstawiono wybrane uszkodzenia elementów konstrukcyjnych oraz wyposażenia obu obiektów mostowych, jak również sformułowano ogólne wnioski i zalecenia związane z utrzymaniem dużych mostów rzecznych.
EN
The article presents the results of a detailed technical inspections of two long-span steel bridges over Vistula river in Płock – Jozef Pilsudski Legions Bridge built in 1938 and Solidarity Bridge from 2007. Typical defects of structural elements and bridge equipment, characteristic for those types of structures, are presented and general conclusions and recommendations related to the maintenance of large river bridges are indicated.
20
Content available remote Naprawa zniszczeń wywołanych pożarem żelbetowego silosu na biomasę
PL
Artykuł przedstawia awarię żelbetowego silosu na biomasę znajdującego się na terenie zakładu produkującego płyty wiórowe. W wyniku pożaru trocin konstrukcja silosu uległa uszkodzeniu. W związku z tym jej stan techniczny wymagał gruntownej naprawy. Wizja lokalna ujawniła osłabienie elementów konstrukcyjnych, ich pęknięcia oraz zniszczone fragmenty otuliny. Autorzy opracowania poddali ocenie bezpieczeństwo konstrukcji oraz zaproponowali sposób naprawy silosu.
EN
The article shows failure of reinforced concrete biomass containing silo located in a chipboard factory. The damage of silo is a result of sawdust fire. Therefore, the silo structures need extensive repairs. Inspection revealed a weakening of the structural elements, their cracks and damaged coatings. The authors have evaluated the stability of structure and proposed the best repair method of silo.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.