Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 22

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  AMI
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
28 sierpnia 2018 weszła w życie Ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, implementująca wymagania europejskiej dyrektywy NIS. Wszyscy operatorzy usług kluczowych będą zobowiązani do wdrożenia określonych w ustawie procedur dotyczących m.in. szacowania ryzyka w zakresie funkcjonowania świadczonych usług kluczowych, zarządzania incydentami a przede wszystkim zastosowania adekwatnych do oszacowanego ryzyka środków technicznych i organizacyjnych. Istotnym elementem szacowania tego ryzyka jest znajomość potencjalnych wektorów ataku możliwych do wykorzystania do naruszenia stabilności systemu realizującego określoną usługę kluczową. Systemy inteligentnego opomiarowania, m.in. ze względu na fakt, iż wykorzystują liczniki energii elektrycznej pozostające fizycznie poza kontrolą operatora sieci, mogą być celem cyberataku o dużym zasięgu i istotnym, negatywnym wpływie na działanie sieci elektroenergetycznej i ciągłość dostaw energii elektrycznej. Referat przedstawia wybrane scenariusze ataku na infrastrukturę inteligentnego opomiarowania oraz środki zapobiegawcze których zastosowanie może podnieść odporność na dotychczas zidentyfikowane metody cyberataku. W referacie przedstawiono sposób zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego inteligentnych systemów pomiarowych. Określono procedury związane z badaniami poziomu bezpieczeństwa systemów inteligentnego opomiarowania w odniesieniu do poszczególnych warstw tych systemów.
EN
On August 28, 2018, the Act on the National Cyber Security System, implementing the requirements of the European NIS Directive, came into force. All identified operators of key services are be required to implement the procedures laid down in the directive, including risk assessment in the scope of functioning of provided key services, incident management and most importantly the application of technical and organizational measures adequate to the estimated risk. An important element of estimating this risk is the knowledge of potential attack vectors that can be used to breach the stability of the system performing a specific key service. Intelligent metering systems due to the fact that they use electricity meters that remain physically beyond the control of the network operator, may become a target of a cyberattack on a massive scale and therefore have a significant negative impact on the operation of the electric grid and continuity of energy supply. The paper presents selected methods of the attack on smart metering infrastructure as well as preventive measures that may increase resistance to currently identified cyber-attack methods. Moreover the paper presents the methods of executing a security audit of AMI systems on their architectural levels.
EN
Power supply continuity improvement is one of the most important challenges of electricity distribution operators. Indices need improvement at all voltage levels. However, special attention must be paid to MV/LV substations, which until now have been covered by remote management systems to a small extent. There are several thousands of such stations intended for upgrades each year. Also, the respective capital expenditures, if the upgrades also include Smart Metering, are very large. This makes it necessary to adapt existing, or develop new, solutions to meet the operators’ requirements of the remote monitoring and control functionality, versatility, reliability and security. This paper presents new solutions for AMI/SG cabinet equipment for switchgear control and MV/LV substation monitoring. The solutions are parts of the SSC (Smart Station Control) system based on SEM modular controller.
PL
Poprawa ciągłości zasilania jest jednym z najważniejszych wyzwań operatorów dystrybucyjnych energii elektrycznej. Poprawa wskaźników dotyczy wszystkich poziomów napięć. Jednak szczególnej uwagi wymagają stacje SN/nN, które do tej pory w małym stopniu były objęte systemami zdalnego nadzoru. Liczba tego typu stacji przeznaczonych do modernizacji to kilka tysięcy obiektów rocznie. Wielkość nakładów inwestycyjnych – z uwzględnieniem, że modernizacja obejmie również Smart Metering – jest bardzo duża. Taka sytuacja powoduje konieczność dostosowania istniejących lub opracowania nowych rozwiązań, spełniających wymagania operatorów dotyczące funkcjonalności, uniwersalności, niezawodności oraz bezpieczeństwa związanego ze zdalnym monitoringiem i sterowaniem. Artykuł prezentuje nowe rozwiązania dotyczące wyposażenia szafek AMI/SG w zakresie sterowania aparaturą łączeniową oraz monitorowania i sterowania stacją SN/nN. Przedstawione rozwiązania są elementami systemu SSC (inteligentnego sterowania stacją elektroenergetyczną, ang. Smart Station Control), które bazują na sterowniku modułowym SEM.
PL
Podnoszenie niezawodności oraz efektywności pracy sieci jest jednym z głównych wyzwań stojących przed operatorami systemu dystrybucyjnego (OSD). Wdrożona w 2015 roku przez URE regulacja jakościowa stawia przed OSD cele w zakresie ograniczenia wskaźników awaryjności sieci SAIDI i SAIFI. Wdrażanie nowych rozwiązań technicznych z obszaru sieci inteligentnych, tj. zaawansowanych układów monitorowania sieci SN i nN oraz inteligentnego opomiarowania AMI, dostarcza nowych danych o stanie pracy sieci. Dzięki temu możliwe jest budowanie nowych funkcjonalności, które wprowadzają nową jakość w sposobie zarządzania siecią dystrybucyjną. W artykule opisano działania zrealizowane przez ENERGA-OPERATOR SA w ramach demonstracyjnego projektu Upgrid, mające na celu zwiększenie poziomu obserwowalności i kontroli sieci SN i nN w obszarze demonstracyjnym. W tekście opisano zastosowane w projekcie rozwiązania sieciowe i informatyczne oraz możliwość wykorzystania AMI do zwiększenia efektywności pracy sieci. Wskazano również wpływ zastosowanych rozwiązań na sposób i efektowność zarządzania siecią dystrybucyjną.
EN
Improvement of grid operation reliability and efficiency is one of the main challenges faced by Distribution System Operators (DSO). The quality regulation implemented in 2015 by the URE Energy Regulatory Office sets goals for the DSO to reduce the SAIDI and SAIFI grid failure indices. Implementation of new engineering solutions in the Smart Grids domain, i.e. advanced systems for MV and LV grids monitoring as well as smart AMI metering, provides new data on the operational grid performance. This enables the development of new functionalities that introduce a new quality in the distribution grid management. This paper describes ENERGA-OPERATOR SA’s activities completed as part of the Upgrid demonstration project, aimed at increasing the level of MV and LV grids’ observability and control in the demonstration area. The grid and IT solutions employed in the project are described, as well as the AMI application options to improve the grid performance. The applied solutions ‘s impact on the distribution grid management’s mode and effectiveness is also discussed.
PL
Wprowadzona w 2015 roku przez URE regulacja jakościowa sprawia, że kwestia niezawodności zasilania jest priorytetową sprawą dla OSD. Dodatkowo przyłączanie coraz większej ilości mikroźródeł do sieci nN może powodować pogorszenie się jakości energii. W celu sprostania tym wyzwaniom konieczne jest podnoszenie poziomu obserwowalności i kontroli sieci dystrybucyjnej. Integrując stosowane obecnie rozwiązania automatyzacji sieci SN z infrastrukturą AMI możliwe jest osiągnięcie nowej jakości w zakresie pozyskiwanych danych, będące podstawą do wdrażania nowych rozwiązań systemowych. ENERGA-OPERATOR realizuje projekt pilotażowy Upgrid, którego celem jest rozwój narzędzi do kontroli i nadzoru sieci SN oraz nN. W artykule przestawiono informacje nt. opracowanej nowej koncepcji rozwiązań dla stacji SN/nN oraz wdrażanego w ramach projektu Upgrid systemu DMS nN.
EN
Improving the reliability and efficiency of the network is one of the main challenges that DSOs face. Implementation of new technical solutions from Smart Grid area, like Advanced Metering Infrastructure (AMI) or advanced automation of the secondary substation (SS) and LV network, can provide new information about the state of the MV and LV network. As a result, it is possible to build the functionalities that bring a new quality to the network operations and management. ENERGA-OPERATOR SA gathered experience in the field of Smart Grid for several years. After the completion of several smart grid pilot projects in the MV network and deployment of AMI it is time to focus on LV network management and challenges that can arise in the future i.e. high saturation of microgeneration the need for rapid response to failures, large quantity of data from RTUs and smart meters. By integrating existing systems and adding new functionality, it is possible to meet these challenges. The paper will present: the concept of the new solution for secondary substation, the impact of the solution on the grid and using data form AMI and automation to improve power quality.
PL
W pracy przedstawiono koncepcję i implementację systemu akwizycji i rejestracji zużycia energii elektrycznej. System został opracowany w ramach zadania badawczego pt. „Zoptymalizowanie zużycia energii elektrycznej w budynkach”1 i użyty do monitorowania 87 liczników w trzech budynkach biurowych. Umożliwia również wspomaganie analizy zebranych danych wg różnych kryteriów, a co równie istotne, umożliwia integrację danych pochodzących z liczników z innymi danymi, np. pogodowymi czy z automatyki budynku. System z powodzeniem może być użyty do przetwarzania danych nie tylko z liczników energii elektrycznej, ale również liczników innych mediów występujących w budynku, jak woda, gaz oraz ciepło i chłód. W dalszej części przedstawiono również przykładowe analizy zebranych danych.
EN
The paper presents a concept and implementation of electricity consumption acquisition and recording system. The system was built as a part of research work entitled “Optimization of electricity consumption in buildings” and used to monitor 87 electricity meters in three different buildings. It also supports the user in analysis of collected data using different criterion, and allows to integrate meters data with other types of data, e.g. recorded outside temperature and humidity, sunrise and sunset, operation modes of technological installations of the building (HVAC AHUs, VAVs, chillers, heat pumps) and room control (occupancy, lighting mode, room temperatures) and even failures in building construction, its installations or the automation. The system relies on general assumptions which allow to apply not only electricity meters, but also other media meters, e.g. water, gas, technological heat and cold. Furthermore, the paper presents example analysis performed in the buildings mentioned earlier.
8
Content available remote Smart metering a woda
PL
W pracy zaprezentowano struktury systemów pomiarowych różnych mediów oraz wskazano na kierunki ich rozwoju głównie w odniesieniu do opomiarowania zużycia wody. Omówiono najważniejsze propozycje międzynarodowych organizacji tworzących standardy inteligentnych systemów pomiarowych ( Smart Metering) począwszy od systemu automatycznych odczytów (AMR) aż do zaawansowanej struktury pomiarowej (AMI). Podano wybrane przykłady rozwiązań inteligentnych przepływomierzy i liczników wody. Przedstawiono również podstawowe reguły komunikacji w systemach inteligentnych pomiarów wraz z omówieniem standardów stosowanych protokółów komunikacyjnych w dedykowanych sieciach pomiarowych.
EN
In the paper there are presented structures of measurement systems for various media and directions of their development for water consumption metering, mainly. There are described important solutions prepared by international standardization organizations concerning Smart Metering, beginning with the Automatic Measurement Reading (AMR), and ending with the Advanced Measurement Infrastructure (AMI). There are shown selected solutions of smart water flows and water meters. Moreover, there are presented main communication rules in the intelligent measurement systems together with the discussion about standards of communication protocols in measurement-dedicated networks.
PL
Artykuł koncentruje się na analizie i rezultatach projektu Smart Grid, szczególnie na nowych możliwości ograniczenia strat w sieciach techniczna SN i nN. Badania modelowe w sieciach SN i nN miały na celu ocenę możliwości zwiększenia efektywności pracy sieci za pomocą obliczeń technicznych na podstawie rzeczywistych danych uzyskanych z systemów: GIS, SCADA oraz AMI. Do wykonywania obliczeń optymalizacyjnych wykorzystany został system obliczeniowy oparty na algorytmach genetycznych. System ten został opracowany w celu wspierania rozwoju, planowania i zarządzania siecią elektryczną. Łączne zmniejszenie strat energii w obszarze pilotażowym wyniosła ponad 10%.
EN
The paper focuses on an analysis and the results of the Smart Grid project, especially on new possibilities to reduce technical losses the in MV and LV networks. Research of model MV and LV networks was designed to evaluate the possibility of increasing network efficiency, using technical calculations based on the actual data obtained from GIS, SCADA, and AMI. The calculation system, based on genetic algorithms, was used to perform optimisation calculations aimed at reconfiguring the network. The system was devised to support the development, planning and management of the electric grid, including distributed generation, energy storage, as well as controllable receivers, and optimisation of network configuration. The total reduction of energy losses in pilot area reached over 10%..
PL
Montaż urządzeń zaawansowanej infrastruktury pomiarowej (AMI -ang. Advanced Metering Infrastructure) na słupowych stacjach transformatorowo-rozdzielczych SN/nn przy wykorzystaniu technologii prac pod napięciem (PPN) jest nową metodą opracowaną i od niedawna stosowaną w Polsce. Zastosowano znane technologie PPN: na liniach napowietrznych SN z wykorzystaniem podnośnika z wysięgnikiem izolacyjnym oraz przy urządzaniach rozdzielczych nn. Opisano wszystkie etapy technologii, występujące problemy techniczne oraz opracowane prototypy niezbędnych narzędzi izolowanych.
EN
The mounting of advanced metering infrastructure (AMI - Advanced Metering Infrastructure) elements on a transformer-distribution pole stations of MV/LV using live working technology has been described. This is a new technology developed and recently applied in Poland. The tried and tested live working technologies have been applied on MV overhead distribution power lines using the insulation lift boom and low voltage distribution equipment. All the stages of technology, common technical problems and developed prototypes of necessary isolated tools have been shown.
EN
Advanced Metering Infrastructure (AMI) is a technologically advanced solution currently implemented by the most innovative distribution system operators. ENERGA-OPERATOR SA set about preparing for smart metering implementation in 2010. So far the company has installed over 400,000 meters in its area, and plans to install a further 450,000 in 2015. Kalisz, the first fully AMI-covered city in Poland, was chosen for an in-depth analysis of the system. In particular, a consumer test was conducted there with the intention of answering the question about the strength of the demand side response to multi-zone tariffs and power reduction. Conclusions from the year-long test show the demand side response to multi-zone tariffs – i.e. the maximum temporary percentage reduction of energy consumption in the time zone with the tariff raised by a min. of 80% – stays within the 5–15% range. In the case of power reduction (the maximum temporary reduction of energy consumption in the time zone when the power available to a household is limited to 1 kW) – the demand side response stays within the 10–30% range. An additional effect of tariff diversification and smart metering is a reduction in electricity consumption by 1–4% on working days (i.e. this is the effect of either the consumption reduction or shifting it to weekends). During the test energy consumers were subjected to both price incentives and education. Due to the fact that it is difficult to separate the effects of education and tariff structures, the company plans to continue the research related to verifying the effectiveness of individual activation tools in reducing electricity consumption by households.
PL
Systemy inteligentnego opomiarowania AMI (ang. Advanced Metering Infrastructure) to zaawansowane technicznie rozwiązania, obecnie wdrażane przez najbardziej innowacyjnych operatorów systemu dystrybucyjnego. ENERGA-OPERATOR SA przystąpiła do przygotowania wdrożenia inteligentnego opomiarowania w 2010 roku. Dotąd spółka zainstalowała na swoim obszarze ponad 400 tys. liczników i planuje instalację kolejnych 450 tys. jeszcze w 2015 roku. Kalisz, który jest pierwszym w pełni objętym systemem AMI miastem w Polsce, został wybrany jako miejsce pogłębionych analiz działania systemu. W szczególności został tam przeprowadzony test konsumencki, mający dać odpowiedź na pytanie o siłę odpowiedzi popytu na taryfy wielostrefowe oraz redukcję mocy. Podsumowanie rocznego testu pozwala stwierdzić, że odpowiedź popytu na taryfy wielostrefowe – czyli chwilowe, procentowe, maksymalne zmniejszenie zużycia energii w strefie czasowej o podwyższonej taryfie o min. 80% – mieści się w przedziale 5–15%. W przypadku redukcji mocy (chwilowego, maksymalnego zmniejszenia zużycia energii w strefie czasowej, kiedy moc dostępna dla danego gospodarstwa domowego jest ograniczona do 1 kW) – odpowiedź popytu mieści się w przedziale 10–30%. Dodatkowym efektem płynącym ze zróżnicowania taryf i posiadania inteligentnego licznika jest zmniejszenie zużycia energii elektrycznej od 1 do 4% w ciągu dni roboczych (czyli jest to efekt bądź ograniczenia zużycia, bądź przesunięcia zużycia na weekendy). W czasie trwania testu odbiorcy energii byli poddawani zarówno bodźcom cenowym, jak i edukacyjnym. Ze względu na fakt, że trudne jest oddzielenie efektów płynących osobno z edukacji i konstrukcji taryf, spółka planuje kontynuować prace badawcze związane z weryfikacją skuteczności poszczególnych narzędzi aktywizacyjnych w redukcji zużycia energii elektrycznej przez gospodarstwa domowe.
12
Content available remote Working and reflected active powers of harmonics generating single-phase loads
EN
Harmonics generating loads when supplied from a common source of a sinusoidal voltage cause reflection of a part of the energy delivered to the load back to the supply. Such a load has to be supplied therefore, with a power which is higher than the active power, even if the load is purely resistive, and consequently, the energy provider delivers more energy to such a load than that measured by an energy meter. This power is called “a working active power” of the load. The paper explains the concepts of the working and reflected active powers and presents results of measurement of these powers for common single-phase harmonics generating loads.
PL
Odbiorniki generujace harmoniczne w warunkach zasilania z powszechnie dostępnych źródeł napięcia sinusoidalnego, powodują odbicie do źródła części energii dostarczonej do odbiornika. W związku z tym, odbioniki takie muszą być zasilane z mocą wyższą od mocy czynnej, nawet wtedy, gdy są to odbiorniki czysto rezystancyjne. Moc tę nazano roboczą mocą czynną i jest ona większa od mocy czynnej o odbitą moc czynną. W wyniku tego odbicia energii, jej dostawca dostarcza do odbiornika generującego harmoniczne więcej energii, niż to wynika z jej pomiaru na zaciskach odbiornika. Niniejszy artykuł wyjaśnia szczegółowo koncepcję roboczej i odbitej mocy czynnej a także przedstawia wyniki pomiarów tych mocy dla pewnych generujących harmoniczne odbiorników jednofazowych.
13
Content available remote Communication Structures and Rule Based Energy Management in AMI Systems
EN
In the paper authors present basic Communication Structures and Energy Management System based on application of the rules database in Advanced Measurement Infrastructure (AMI). Some important issues concerning Automatic Meter Reading, AMI and micro Smart Grid Suystems, like rule based distributed data processing are outlined.
PL
W artykule opisano podstawowe struktury komunikacyjne oraz system zarządzania energią wykorzystujący bazę reguł w zaawansowanych infrastrukturach systemów pomiarowych. Omówiono także szereg zagadnień związanych z automatycznym odczytem liczników energii elektrycznej oraz systemem mikro Smart Grid, jak na przykład przetwarzanie rozproszone bazujące na wykorzystaniu reguł.
PL
Energia elektryczna jest jedną z najbardziej potrzebnych form energii i ma bardzo duży wpływ na rozwój cywilizacji oraz rozwój gospodarczy poszczególnych krajów. W artykule przedstawiono ogólne informacje dotyczące elektroenergetyki, zastosowanie AMI, m. in. omówiono aktualny stan elektroenergetyki w Polsce, wymieniono rodzaje podsystemu wytwórczego, przesyłowego oraz dystrybucyjno-dostawczego. W szczególności omówiono system inteligentnego opomiarowania AMI, wymieniono główne warstwy systemu AMI - ang. Advanced Metering Infrastructure - zintegrowany zbiór wielu elementów, najczęściej inteligentnych liczników energii elektrycznej, różnego rodzaju moduły i systemy komunikacyjne, a także rejestry, które pozwalają na dwukierunkową komunikację. Omówiono także inteligentne sieci elektroenergetyczne w systemach AMI, w szczególności Smart Grid - zbiór spójnych systemów informatycznych, telekomunikacyjnych i inteligentnych mierników energii elektrycznej działających na sieci energetycznej, zapewniający komunikację między wszystkimi uczestnikami rynku energii i mający na celu dostarczenie usług energetycznych po jak najniższych kosztach do użytkownika końcowego, zwiększenie efektywności sieci energetycznej z korzyścią ekonomiczną dla operatorów na niej działających oraz środowiska naturalnego, jak również zintegrowanie rozproszonych źródeł energii, w tym także energii odnawialnej. W artykule wspomniano również o zastosowaniu systemu AMI w Polsce, a także przedstawiono konkluzje.
EN
Electricity is one of the most needed forms of energy and has a very large impact on the development of civilization and economic development of individual countries. The article presents general information about the electricity, the use of AMI, discusses the current state of the power sector in Poland, listed types of subsystem manufacturing, transmission and distribution and delivery. In particular, discusses AMI smart metering system, lists the main layer AMI system. Advanced Metering Infrastructure - an integrated collection of many elements, intelligent electricity meters, various modules and communication systems, as well as records that allow for two-way communication. Also discussed smart electricity grids in AMI systems, in particular the Smart Grid - a set of coherent systems, telecommunications and electricity smart meters operating on the grid, providing communication between all participants in the energy market and designed to provide energy services at the lowest cost to the user end, increasing the efficiency of the power grid for the benefit of economic operators acting on it and the environment, as well as the integration of distributed energy resources, including renewable energy. The article also mentions the use of AMI system in Poland and presents conclusions.
EN
Basic guidelines for the preparation of a technical work for the IEEE Installation of AMI equipment, which in this paper are Advanced Metering Infrastructure devices in MV/LV pole substations, using live working, is a new technology developed and used in Poland, performed only by ENERGA-OPERATOR SA due to AMI project realization. In order to achieve the task already existing live working technology related to overhead MV distribution lines using the lift with isolation arm and the technology of live working on LV devices has been used. Work related with installation of devices mentioned above is a process, which has a few steps. In the first step, which had to be done before live working is selection of overhead current transformers (CT), installation of LV measuring balancing cabinet and wires in protection tubes on supporting structures of the MV/LV pole substation. The next step is to insulate the work zone for both the MV and LV level, which starts part of live working task. What needs to be done next is mounting CTs on cable. The installation of CT could be done in two ways: after turning off the LV receiver circuits or with using the insulated shunt. The next step is connection of voltage wires in LV balancing measuring cabinet. The final step is to remove insulation of work zone after checking proper execution of the task. The paper also describes problems that were faced in process of development of live working technology. During execution of the tasks it occurred that there was a problem with loosening transformer terminal screws of one of the manufacturers, commonly used in Poland, while using conventional insulated spanner. The maneuvers using available tools were not possible due to very small distance between transformer’s LV bushings. The solution was found in developing new insulated spanner which would meet the requirements of live working technology and enable executing the task. There was also a need to develop a new insulation sheet for LV bushings of transformer.
PL
Zastosowano nową, opracowaną i używaną w Polsce tylko przez firmę ENERGA-OPERATOR, technologię dla realizacji projektu AMI (Zaawansowanej Struktury Pomiarowej) w oparciu o główne wytyczne dotyczące przygotowania prac technicznych dla instalowania osprzętu AMI wg zasad IEEE na stacjach słupowych SN/nn przy wykorzystaniu techniki pracy pod napięciem. Dla osiągnięcia tego celu wykorzystano już istniejącą metodę PPN stosowaną do napowietrznych linii dystrybucyjnych SN z użyciem podnośnika o izolowanym wysięgniku oraz technologię PPN dla urządzeń nn. Prace, związane z instalacją w/wym urządzeń, stanowią proces składający się z kilku etapów. Pierwszym z nich, który musi być wykonany przed przystąpieniem do prac PPN, jest dokonanie wyboru napowietrznego transformatora prądowego (CT), a następnie zamontowanie szafki pomiarowej bilansującej oraz przewodów umieszczonych w rurkach izolacyjnych na strukturze podtrzymującej stację słupową SN/nn. Następnym krokiem będzie odizolowanie strefy prac zarówno dla poziomu SN jak i nn, co umożliwi rozpoczęcie etapu PPN. Teraz należy zamontować CT na przewodzie, co można wykonać na dwa sposoby: albo przez odłączenie obwodów odbiorczych nn lub przy pomocy izolowanego bocznika. Następnie podłącza się przewody napięciowe w szafce pomiarowej bilansującej. Wreszcie krokiem ostatnim jest usunięcie odizolowania strefy prac po skontrolowaniu prawidłowości wykonania całego zadania. W artykule opisano również problemy, z którymi zetknięto się w procesie rozwoju technologii PPN. Wystąpiły np. problemy z poluzowaniem, przy pomocy konwencjonalnego klucza izolowanego, śrub zaciskowych na wyjściach transformatora wytwarzanego przez powszechnie znanego w Polsce producenta. Operacja ta była niemożliwa do wykonania z uwagi na bardzo mały odstęp pomiędzy izolatorami przepustowymi transformatora nn. Znaleziono rozwiązanie problemu poprzez zaprojektowanie nowego klucza izolowanego, spełniającego wymagania technologii PPN oraz umożliwiającego wykonanie tego zadania. Wystąpiła także konieczność przeprojektowania przekładek izolacyjnych dla izolatorów przepustowych transformatorów nn.
PL
W artykule przedstawiono wyniki z przeprowadzonego projektu pilotażowego ­ redukcji strat technicznych poprzez rekonfigurację układu pracy sieci nn na podstawie obliczeń rozpływowych wykorzystujących dane z AMI i GIS.
EN
The article presents the results of the pilot project of technical loss reduction by reconfiguration of the LV network with using data from AMI and GIS systems to power flow calculations..
EN
This article presents a summary of the project implementation of Smart Metering systems in ENERGA-OPERATOR SA. The main objective of the project is the remote management and remote measurement data acquisition, reduction of the carrying difference, increasing energy efficiency and efficient management of the grid distribution and control consumption energy by the consumer and many others. This paper describes the business and technical assumption, challenges of the implementation of the project, the results achieved, and the reasons for the decision on the project by the company.
PL
W artykule zaprezentowano podsumowanie wdrożenia Etapu I projektu systemu inteligentnego opomiarowania w ENERGA-OPERATOR SA. Głównym celem projektu jest zapewnienie zdalnego zarządzania układami pomiarowymi oraz zdalne pozyskiwanie danych pomiarowych, ograniczenie różnicy bilansowej, zwiększenie efektywności dostarczanej energii i sprawne zarządzanie siecią, a w późniejszej perspektywie kontrolowanie przez odbiorców zużycia energii oraz wiele innych udogodnień. W pracy opisano założenia biznesowe oraz techniczne, wyzwania związane z realizacją przedsięwzięcia, osiągnięte wyniki, a także uzasadnienie podjęcia decyzji o realizacji projektu przez spółkę.
18
Content available The Hel Peninsula – Smart Grid Pilot Project
EN
The paper presents the scope and results of engineering, and the scope of Smart Grid deployment in the Hel Peninsula. The following functionalities will be described: Fault Detection, Isolation & Recovery – FDIR function, Integrated Volt/Var Control (IVVC) function, advanced supervision of LV grid, including distributed energy resources. The paper contains implementation results and research findings, as well as preliminary cost-benefit analysis of the project. Moreover, since Smart Metering and Smart Grid projects are being deployed in the same region – the Hel Peninisula – the benefit achieved by merging the two projects will be explained.
PL
W artykule opisano podejmowane przez ENERGA-OPERATOR SA działania zmierzające do przebudowy obecnej, tradycyjnej sieci elektroenergetycznej, do poziomu rozwiązań określanych jako sieci inteligentne. Autorzy skupili się na projekcie budowy sieci inteligentnych w obszarze pilotażowym – na Półwyspie Helskim. Opisane zostały dwa kluczowe etapy realizacji tego projektu: opracowanie koncepcji, przebudowa sieci i budowa narzędzi informatycznych wspomagających prowadzenie ruchu sieci.
PL
W pracy przedstawiono stan obecny wdrażania inteligentnych systemów pomiarowych jako elementu Smart Grid w Polsce. Przeanalizowano zalety i wady systemów zdalnego odczytu energii elektrycznej prowadzonych w dużym zakresie np. w ENERGA S.A., jak i pilotażowych projektów. Wskazano na korzyści z wdrożenia inteligentnych systemów pomiarowych dla Operatorów Sieci Dystrybucyjnych.
EN
In this paper are presented present state of intelligent measurements systems as part of Smart Grid. Are analized adventages and disadventages remotely separation electric energy. Are described pilotages programes and wide conducted projects AMI. Are indicated adventages AMI for operator distribution system.
PL
Wielkość strat finansowych ponoszonych przez przedsiębiorstwa dystrybucyjne wskutek nielegalnego poboru energii elektrycznej uzasadnia poszukiwanie metod pozwalających na szybkie i niezawodne wykrywanie i lokalizację przypadków nielegalnego poboru energii elektrycznej. Zastosowanie systemów i urządzeń smart meteringu umożliwia zdalną, automatyczną detekcję, zwiększając znacznie skuteczność działań mających na celu ograniczenie strat energii wywołanych nielegalnym poborem. Przedstawiona w artykule, opracowana w Instytucie Automatyki Systemów Energetycznych Sp. z o.o., oryginalna „napięciowa metoda detekcji i lokalizacji anomalii pomiarowych” w sieciach odbiorczych nn wykorzystuje do identyfikacji miejsc anomalii pomiarowych, a więc i miejsc nielegalnego poboru energii elektrycznej, wielkość różnicy pomiędzy napięciami węzłowymi uzyskanymi z obliczeń a tymi z bezpośredniego pomiaru. Proponowana metoda ułatwia wykrycie i lokalizację miejsc, w których występuje nielegalny pobór energii, ale podjęcie kroków natury prawnej przeciw jego sprawcom leży w gestii dystrybutora.
EN
The volume of financial losses of power distributors caused by illegal energy usage justifies seeking a method which can help to quickly and effectively uncover such instances and localize places of electrical energy theft. Application of the systems and smart metering devices gives us possibility of a remote, automatic detection and increases the efficiency of activities aimed at reduction of power losses caused by illegal electricity usage. The original „voltage method of detection and localization of anomalies in measurements” in the low voltage distribution grids, presented here and elaborated in the Institute of Power Systems Automation Ltd., uses for localization of measurement anomalies places i.e. at the same time the places of illegal ectricity usage, the differences between nodal voltage values calculated on the basis of a power flow analysis and the ones obtained from energy meters. The proposed method facilitates detection and localization of illegal energy usage places but taking legal action against perpetrators is the responsibility of the distributor.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.