Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Polskie Siły Zbrojne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Purpose: The aim of this paper is to outline a history of the participation of Polish female soldiers in the World War I. Its outlines their commitment, struggle, and efforts made to contribute to Poland's military effort during the war. The article describes the legal situation of the military participation of women in Poland, and also deals with their role and place in society. Design/methodology/approach: The aim of the article was to organize, systematize and describe the knowledge about the role and participation of female soldiers of the Polish armed forces during the World War I. The above theoretical goal has been achieved by applying the methods of analysis, synthesis, deduction, induction and inference. Findings: In the course of the work were found results, which testify to historically underestimated contribution of women in war efforts. These, both in reinforcement and in other spheres of hostilities significantly contributed to the end of the war and its final result. Social implications: Publication of the article may contribute to increasing social awareness of the underestimated participation and involvement of female soldiers in military action during the war and of the social and cultural roles they fulfill. Originality/value: The article organizes and systematizes the knowledge about the military service of women in the described period. It is addressed both to people associated with all kinds of uniformed services, management and command, as well as people from the civilian environment.
EN
This publication considers the use of spread spectrum transmissions in the aspect of threats to radio communications security. Numerous restrictions related to the previous use of specific operating modes of VHF, UHF and KF radio stations with reference to the possibilities of counteracting on the part of a potential enemy using the most modern EW (electronic warfare) systems, as well as those based on the procedures of the Russian Federation Armed Forces.
PL
W niniejszej publikacji poddano pod rozwagę wykorzystanie transmisji z widmem rozproszonym w aspekcie zagrożeń bezpieczeństwa łączności radiowej. Wskazano na liczne ograniczenia związane z dotychczasowym wykorzystywaniem określonych trybów pracy radiostacji VHF, UHF oraz KF w odniesieniu do możliwości przeciwdziałania ze strony potencjalnego przeciwnika wykorzystującego najnowocześniejsze systemy WRE, a także bazujące na procedurach SZ Federacji Rosyjskiej.
PL
Zważywszy na możliwy przebieg współczesnego konfliktu zbrojnego o skali i intensywności powyżej progu wojny, konstytucyjny tryb mianowania Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych mógłby, przynajmniej w skrajnie niekorzystnej sytuacji, praktycznie uniemożliwić to mianowanie. Zachodzi zatem potrzeba nowelizacji ustawy zasadniczej w powyższym zakresie. Wojenny system dowodzenia, wraz z instytucją Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych, nie zadziała, jeżeli nie będzie odpowiednio wcześniej wdrożony, a w czasie „W” na pewno nie będzie czasu ani możliwości, by tworzyć go od podstaw. Niektóre z analizowanych zmian, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. i 30 kwietnia 2015 r., wywołały szczególne kontrowersje, a nawet wątpliwości co do ich zgodności z konstytucją. Próby uniknięcia sprzeczności części znowelizowanych zapisów ustawowych ze znaczeniem odpowiednich norm konstytucyjnych ustalonych w drodze wykładni gramatycznej poprzez zabiegi lingwistyczne ustawodawcy, zmierzające do nadania wyrazom lub ich zbiorom znaczenia zupełnie innego, niż mają w rzeczywistości, nie mieszczą się w konstytucyjnych granicach państwa prawa. Należy zatem zwrócić uwagę na mankamenty analizowanych zmian, w szczególności niejednoznaczności i sprzeczności tworzonych przepisów, skutkujące potencjalnie szkodliwą dla obronności sytuacją, gdy o kształcie systemu kierowania i dowodzenia, w tym wojennego, decydować będą prawnicze interpretacje, dość dowolne wobec braku ustawowych reguł wykładni, a nie skrupulatna działalność prawotwórcza stanowiąca wynik rzetelnej, jak najszerszej analizy. Wydaje się przy tym, że część z opisanych w niniejszym opracowaniu zmian dotyczących Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych zmierza, przynajmniej co do zasady, w pożądanym z punktu widzenia obronności kierunku, chociaż w szczegółach budzić może istotne wątpliwości. Chodzi głównie o nową kompetencję prezydenta w przedmiocie jednoznacznego określenia początku i końca czasu wojny, którego występowanie rodzi przecież ważne następstwa prawne i faktyczne. Jeżeli jednak działania potencjalnego przeciwnika, przybierając postać opisaną w niniejszym opracowaniu, spowodują fizyczną eliminację prezydenta lub Rady Ministrów, bądź chociażby uniemożliwią wystąpienie tego kolegialnego organu ze stosownym wnioskiem, wówczas niemożliwe będzie nie tylko mianowanie Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych, lecz także osiągnięcie jakichkolwiek skutków, które przepisy licznych aktów normatywnych uzależniają od nastąpienia czasu wojny. Wyżej wymienioną zmianę uznać można wobec tego za szczególnie groźną dla obronności.
EN
On the basis of the Constitution of the Republic of Poland - the President appoints the Supreme Commander of the Armed Forces selected for the duration of war, at the request of the Prime Minister. The course of modern armed conflict could prevent this appointment. According to author, it is therefore necessary to amend the provision of the Constitution. The war command system will not work if it is not already implemented. During the war will certainly not be the time to create it from scratch. 1 January 2014 and 30 April 2014 became effective legislative changes called reform of the system of leadership and command of the Polish Armed Forces. This paper focuses on those standards that apply to the Supreme Commander of the Armed Forces, and shows the flaws of some of the analyzed developments, in particular ambiguity and conflict of laws. Author is presenting a thorough analysis of the problems identified in this study. Some of the described changes to the Supreme Commander of the Armed Forces is moving in the right direction, but the details raise serious doubts. First of all, the point is that the President indicates at the request of the Council of Ministers the day, which begins with a time of war on Polish territory and the same mode of the day, at which time the war ends. This allows to present a precise and unambiguous definition of the start and end time of war. Without it one should not be appointed as the Supreme Commander of the Armed Forces. The same danger arises within political environment in case of possible clash between political institution, if the law is not made clearer. It is particularly dangerous for the defenses of the country.
PL
Z dniem 1 stycznia 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 21 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła dość radykalne zmiany w „pokojowym” (obowiązującym poza czasem wojny) systemie kierowania, a w szczególności dowodzenia Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej. Od tej daty w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na najwyższym szczeblu dowodzenia nie obowiązuje, przynajmniej w czasie pokoju, zasada jednoosobowego dowodzenia, czego nie wyartykułowano w uzasadnieniu projektu wspomnianej ustawy. Wyklucza ją ustawowe usytuowanie na tym szczeblu hierarchii organizacyjnej trzech najwyższych dowódców, właściwych rzeczowo w określonych sferach, niepozostających wobec siebie w hierarchicznej podległości służbowej. Nie pozwala na zmianę tego stanu przyznanie Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego określonych bardzo ogólnikowo i wywiedzionych dopiero w drodze interpretacji zapisu ustawowego kompetencji nadzorczych względem Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych i Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Żadnego z tych dowódców regulacje ustawowe nie uprawniają do dowodzenia pozostałymi. Nie można przyjąć, by powszechnie artykułowana i aprobowana zasada cywilnej kontroli nad armią oznaczała przypisanie cywilnemu ministrowi kompetencji dowodzenia, a nie kierowania, armią. Można natomiast stwierdzić, że zasada jednoosobowego dowodzenia została zachowana w obszarach przyporządkowanych odpowiednio: Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcy Operacyjnemu Rodzajów Sił Zbrojnych, gdy chodzi o dowodzenie każdego z nich w swoim obszarze.
EN
The article tries to bring an answer to the question, who commands the Armed Forces of the Republic of Poland in time of peace? Since 1st January, 2014 in the Polish Armed Forces at the highest level of command does not apply, at least in peacetime, the principle of single command. At the highest level of the organizational hierarchy are three commanders who are not opposed to each other in a hierarchical subordination. In time of peace the Polish President exercises over the Armed Forces through the Minister of National Defense. The Minister of National Defense directs authority over: the General Commander, the Operational Commander and the Chief of Staff of the Polish Armed Forces. The paper attempts to answer the question: what is legal and organizational relationship between these three commanders.
EN
The purpose of the information policy Armed Forces is to determine the instrumentation information (description of existing structures and their functioning), initiating and maintaining dialogue with citizens and military partnership with the public. One of the tools to help achieve these tasks are media relations, whose activities are focused on the media, building relationships with the media, which allow for effective interaction through them to the public. Article brings tasks and principles of media relations in the Polish Armed Forces.
PL
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące wykonywania zadań obronnych. Przedstawiono możliwości prawne w zakresie potencjalnego nałożenia zadań wynikających z PMG, a nakładanych na przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym.
EN
In this article we presented a chosen issues which are connected with the defence tasks. Moreover we described a legal possibilities in the sphere of potential transfer tasks as a result of Economy Mobilization Programme. These tasks impose for entrepreneurs which represent a special economic – defence significance.
7
Content available remote Przygotowanie kadr do udziału w operacjach sojuszniczych
EN
The article deals with officers’ preparation to allied operations. Its main task is to diagnose the existing state of preparing officers to carry out tasks in operations overseas and answer the question how officers’ preparation to operations outside the country is currently conducted. The article includes legal acts of the participation in missions, principles of officers’ qualification to operations overseas and the present state of the subunits’ preparation to participate in allied operations. The basis to describe this system was the preparation of respective Polish Armed Forces’ contingents to operation Iraqi Freedom and current ISAF stabilization mission in Afghanistan.
EN
The article discusses organisational changes in the Land Forces of the Polish Armed Forces’ (PAF) in the West carried out after World War II. In the introduction the author presents the Land Forces’ combat strength at the end of the war and the plans of development prepared by the Supreme Commander and the scope of their accomplishment. Then there are shown organisational structures of the main brigades, divisions and units of respective branches. The final part of the article focuses on the Polish Armed Forces’ in the West disbandment within overall demobilisation of the allied armed forces. The material is complemented with charts and organisational diagrams.
EN
The author comments in his article on the publication entitled “The Armed Forces of the Third Polish Republic. Thoughts and Considerations” which was written in 1943 and is a valuable source of Polish military thought in the time of German occupation. The main idea of the article is to present the questionnaire respondents’ viewpoints on “Polish Armed Forces Spiritual Face”. The presentation was conducted according to approved research postulates, the main aim of which was to answer the question what the Polish Armed Forces' cadre of the Third Polish Republic was to be like. Analysing the opinions in these areas, the author made their synthesis and generalisation. Conclusions drawn from this analysis and included in the final part of the article state that the cadre of the future Polish Army were to be prepared to meet the total war demands and perform the duties of not only waging the war but also preparing the society to the war. They were also to participate in war planning and implementing various military operations’ variants developed in peacetime. The members of professional cadre and reserve corps were supposed to show good professional and general preparation. One of conditions to increase the cadre’s intellectual level was to achieve appropriate educational status to be ensured by well organised education system. Moreover, another cadre’s characteristic should be a high moral attitude. As the armed forces’ avangarde the military cadre should adopt apolitical attitudes in order to prevent breaking the internal homogeneity of the armed forces. Mutual relations between the corps, based on hierarchy and military disciple principles, were to safeguard the armedforces’ internal unity.
EN
The content of the article concerns main trends and concepts which exerted the greatest influence on contemporary air defence (AD) command and control process in the Polish Armed Forces. The research results refer to the period of 1916 - 1990 and basically oscillate around crystallising the AD command and control process and organisational structures of AD forces’ command and control bodies. The research results are divided in three main periods corresponding to general phases of the armed forces development in Poland. The first part of the research refers to the period between the world wars (1916 - 1939). Quite small interest in the air defence of the country and AD forces was characteristic for the air defence of that time. The concepts of AD development expressed then were fragmented and not systemic. Additionally the main obstacle to implement them were financial problems. They mainly concerned procurement or production of air defence guns whose potential was too little to undertake effective defence in September 1939. The evaluation of methods and ways of AD command and control bodies’ work conducted by the author is of crucial importance and particularly exposes difficulties in planning and AD organisation during World War II and after the war until 1990. In this aspect the author refers to the command and control evaluation of AD units formed in the Soviet army and the Polish Army units. In both of these cases under analysis the subject of strong AD gained importance, which was exemplified by, among others, organising specialist AD command posts equipped with modern command and control assets. According to the author the research results allow concluding that in most analysed cases the problems of air defence was ignored by military authorities. The lack of high standing and interest in AD development caused that in further concepts of the Polish Armed Forces’ development the AD problems were neglected or treated lightly, what had an influence on the army efficiency and combat capabilities. Therefore, the conclusions drawn from war history should make present decision makers reflect, what might be greatly important for the future development of AD forces.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.