Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 138

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  heat exchange
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
PL
Przebadano wymienniki współprądowe i przeciwprądowe (odpowiednio WW, WP) typu rura w rurze o małej mocy w konfiguracji 1, 2. Konfiguracja 1 oznacza przepływ cieplejszego czynnika w rurze wewnętrznej oraz zimniejszego w rurze zewnętrznej, natomiast konfiguracja 2 - chłodniejszego w rurze wewnętrznej oraz cieplejszego w rurze zewnętrznej. Wyższe wartości doświadczalnego współczynnika przenikania ciepła k| zarówno dla WW i WP zaobserwowano w konfiguracji 2. W tej pracy, porównano doświadczalne wartości k| z wartościami obliczonymi przy pomocy wybranych metod z teorii podobieństwa. Największą liczbę zgodnych z eksperymentem wartości teoretycznych k|, w zakresie wszystkich przebadanych rodzajów wymienników i ich konfiguracji, uzyskano dla formuły Hausena. Współczynnik k| zawiera trzy składowe: człon opisujący wnikanie ciepła od cieplejszego czynnika roboczego do przepony, przewodzenie przez przeponę rozdzielającą oba czynniki oraz przejmowanie ciepła od przepony do czynnika chłodniejszego. Wielkość tego współczynnika decyduje o wydajności z 1 mb wymiennika rurowego i w ten sposób wraz z średnią różnicą temperatury czynników roboczych wpływa ona na wielkość powierzchni wymiany ciepła a tym samym na gabaryty całego wymiennika.
EN
Co-flow and counter-flow (WW, WP) heat exchangers of low-power tube-in-tube in configuration 1, 2 were tested. Configuration 1 meant the flow of the warmer medium in the inner pipe and colder in the outer pipe, while configuration 2 - the cooler medium in the inner pipe, warmer in the outer pipe. Higher values of the experimental heat transfer coefficient k|, both for WW and WP were observed in configuration 2. In this work, the experimental values of k| were compared with the values calculated with the use of selected theoretical methods. The largest number of theoretical values of k|, consistent with the experiment, for all rested types of exchangers and their configurations, were obtained for the Hausen formula. The coefficient k| includes three components: the element describing the heat transfer from the warmer working medium to the diaphragm, conduction through the diaphragm separating both factors and the transfer of heat from the diaphragm to the cooler medium. The size of this coefficient determines the capacity per 1 running meter of the tube exchanger and thus, together with the average temperature difference of the working media, it affects the heat exchange surface and thus the dimensions of the entire exchanger.
PL
W artykule przedstawiono technologię hartowania indukcyjnego kutych walców roboczych do przeróbki na zimno, wykonanych ze stali chromowych. W oparciu o pomiary eksperymentalne rozkładu temperatury na przekroju walca oraz koncepcję równoważnego parametru austenityzowania analizowano poprawność procesu nagrzewania indukcyjnego. Pozwoliło to na zniwelowanie negatywnych skutków niejednorodnych warunków austenityzowania na wymaganej grubości od powierzchni beczki walca.
EN
The paper presents a technology of the induction hardening of cold rolling mill rolls made of chromium steels. On the basis of experimental measurements of temperature distribution across the roll barrel and the concept of equivalent austenitizing parameter, the optimal condition for roll heating has been established. The heat exchange during roll quenching has been also analysed.
PL
Określono wpływ rodzaju złoża na zawartość wybranych składników spalin podczas spalania pojedynczych ziaren węgla w reaktorze fluidyzacyjnym. Proces prowadzono w złożu piaskowym i cenosferowym w temp. 600, 700 i 800°C. Porównano zawartość NO, CO i LZO w spalinach. Stwierdzono, że emisja NO i LZO w wyniku spalania ziaren węgla w złożu cenosferowym była zdecydowanie mniejsza niż przy spalaniu w złożu piaskowym.
EN
Granulated coal (grain size 10–11 mm) was combusted in sand or cenosphere-fluidized beds at 600, 700 and 800°C. The contents of NO, CO and volatile org. compds. (VOC) in the flue gases generated in each bed were compared. Emission of NO and VOC during combustion in cenosphere bed was much lower than during combustion in the sand bed.
EN
Improving the cooling efficiency of power transformer windings with a cross-sectional width of the radial channel less than 3 mm, by improving the geometric parameters of the cooling system while reducing the material consumption of the electric machine is an important area of research. Excess oil pressure in the winding channels increases with increasing serial number of the coil. It was found that with increasing oil velocity at the inlet to the horizontal channel, the values of excess pressure in it increase in quadratic degree. It is established that a lifting force occurs in the oil of the horizontal channel, as evidenced by the increase in excess pressure near the upper boundary of the channel. For the first time, an analytical dependence of the excess oil pressure in the radial channel of the disk winding of the power transformer on the oil flow rate at the inlet to this channel was obtained. The dependences of the excess pressure in horizontal channels with a cross-sectional width of 1 mm on the velocity of oil at the inlet to this channel were obtained, which allows to calculate the speed by which it is possible to organize through circulation of oil in the channel provided that excessive pressure in the channel is prevented. situations. A new mathematical model of interconnected heat exchange and hydrodynamic processes in the disk windings of a power transformer is proposed, which, unlike the existing ones, takes into account the width of the horizontal channel less than 3 mm, which allows to predict the heat distribution in the winding and determine possible locations overheating of coils and premature destruction of insulating materials.
5
Content available remote Hartowanie z wymrażaniem stali chromowych przeznaczonych na walce hutnicze
PL
W pracy analizowano stabilność strukturalną austenitu w stalach: NC7VL, NC7H3VL i NC7H5VL, przeznaczonych na kute walce robocze do walcowania blach na zimno. Hartowanie z wymrażaniem w temperaturze około -100°C prowadzi do obniżenia zawartości austenitu w badanych stalach. Obróbka ta wraz z analizami procesów cieplnych stanowi podstawę technologii produkcji walców roboczych o podwyższonej jakości.
EN
Austenite stability in the NC7VL, NC7H3VL and NC7H5VL steels designed for work rolls for cold-rolling has been studied. Sub-zero quenching at about -100°C leads to the lowering of austenite content in these steels. The heat treatment and the heat exchange analysis are the basis for the production technology of high quality work rolls.
6
Content available remote Recent sea surface temperature trends and future scenarios for the Red Sea
EN
The current paper analyses the recent trends of Red Sea surface temperature (SST) using 0.25° daily gridded Optimum Interpolation Sea Surface Temperature (OISST) data from 1982 to 2016. The results of 3 different GFDL (Geophysical Fluid Dynamics Laboratory) model simulations are used to project the sea surface temperature (hereafter called Tos) under the four representative concentration pathway scenarios through 2100. The current research indicates that the spatially annual mean (from 1982 to 2016) Red Sea surface temperature is 27.88 ± 2.14°C, with a significant warming trend of 0.029°C yr-1. The annual SST variability during the spring/autumn seasons is two times higher than during the winter/summer seasons. The Red Sea surface temperature is correlated with 13 different studied parameters, the most dominant of which are mean sea level pressure, air temperature at 2 m above sea level, cross-coast wind stress, sensible heat flux, and Indian Summer Monsoon Index. For the Red Sea, the GFDL-CM3 simulation was found to produce the most accurate current SST among the studied simulations and was then used to project future scenarios. Analysis of GFDL-CM3 results showed that Tos in the Red Sea will experience significant warming trends with an uncertainty ranging from 0.6°C century-1 to 3.2°C century-1according to the scenario used and the seasonal variation.
EN
The paper presents experimental results of PCM (Phase Change Material) enhanced cooling system. The investigations were focused on obtaining the best results of the cooling system during its start-up. The latent heat of phase change material was used to decrease temperature of the cooled electronic device. Comparison of a standard heat sink available on the market and the same heat sink filled with PCM applications was done. Temperature was monitored and registered during device start-up until its thermal steady state. It was done using contact and IR temperature measurement methods. PCMs usage enabled to absorb heat during electronic device start-up. The paper proves that using PCMs it is possible to delay temperature rise during electronic devices heating.
EN
The paper includes an analysis of the impact of the cooling cycle length in vegetable cold stores on the heat exchange with soil. The scope involves the analysis of indoor and outdoor air temperature as well as soil temperature under the cold store and in its vicinity, specification and adaptation of the cold store-soil heat exchange model, model validation by comparison of the calculation results with experimental studies, choice of calculation variants, calculations for the used variants in non-stationary conditions, and a comparative analysis of the cold store-soil heat exchange for the used variants and of the soil temperature at selected solutions. The paper used the results of the field tests conducted in a vegetable cold store located in southern Poland. The building was used to store carrots from 1 October to 30 June. Four calculation variants were used for the in-depth study of the impact of selected factors on the heat exchange between the cold store and the soil. The calculations were performed based on the elementary balances method, using WUFI®plus software. The calculation model validation was based on the field measurements of indoor and outdoor air temperature as well as soil temperature in 5 measurement lines at the depth of 0.05, 0.50, 1.00 and 1.50 m. The obtained validation results showed a very good correlation between the measured and calculated data, in addition to an absence of significant differences. The calculation results for the 4 calculation variants showed significant differences in the heat exchange with soil.
EN
The paper is an attempt to determine the impact of soil type and its selected technical parameters on the heat exchange with soil. The test results were based on the all-year-round experimental measurements of soil temperature and indoor and outdoor air in a greenhouse located in southern Poland. The field tests results were used to validate the calculation model using the WUFIplus software. The validation showed a high degree of conformity between the experiments and calculations. Five variants were used in the calculations, differentiated by technical parameters of the soil underneath the greenhouse. The results showed a significant impact of the soil type on the greenhouse energy management.
10
Content available remote Koncepcja pompy ciepła ze skraplaczem dwuczłonowym
PL
Kwestie optymalnego wykorzystania energii stanowią obecnie obszary, wokół których skupia się większość prac badawczych i ich technicznych aplikacji. Typowe układy pomp ciepła oddają do otoczenia ciepło w górnym wymienniku ciepła w procesie początkowo ochładzania przegrzanej pary czynnika chłodniczego, a następnie w wyniku samego skraplania. Te dwa procesy odbywają się w jednym wymienniku ciepła. W pracy przedstawiono możliwości odrębnego pozyskania ciepła przegrzania i ciepła samego skraplania z górnego wymiennika pompy ciepła. Rozwiązanie takie pozwala na wykorzystanie pompy ciepła jako urządzenia do produkcji ciepła o dwóch różniących się od siebie poziomach temperatur, co pozwala na bardziej wszechstronne wykorzystanie urządzenia, np. do przygotowywania ciepłej wody oraz jednocześnie do celów centralnego ogrzewania niskotemperaturowego. Przedstawiono ideę działania tego typu układu pompy ciepła oraz schematy obrazujące możliwości jej aplikacji w budownictwie. Dokonano analizy wynikającej z transformacji odebranego ciepła na potrzeby przygotowania ciepłej wody o umownie wysokiej temperaturze oraz dla potrzeb wentylacji lub ogrzewania, gdzie wystarczające są niższe wartości temperatury medium grzewczego. Wykonano obliczenia mocy skraplaczy dwuczłonowych dla wybranych czynników chłodniczych oraz przedstawiono koncepcję pompy ciepła pozwalającą na produkcję ciepła o dwóch różnych poziomach temperatur. Przedstawiono wstępnie stanowisko badawcze do określania rzeczywistych wielkości ciepła pozyskiwanych z poszczególnych wymienników ciepła górnego dla wybranego czynnika chłodniczego. Omówione zostały podstawowe założenia konieczne do przeprowadzenia pomiarów.
EN
Energy optimisation is now an area around which most of the research work and its technical applications are concentrated. Typical heat pump systems transfer heat from the upper heat exchanger to the environment in the process of initially cooling down the superheated vapour of the refrigerant and then simply condensing. These two processes take place in one heat exchanger. The paper presents the possibility of separate acquisition of overheating and condensation heat from the upper exchanger of the heat pump. This solution allows to use the heat pump as a device for heat production with two different temperature levels, which allows for a more versatile use of the device, e.g. for hot water production and at the same time for low-temperature central heating. The idea of this type of heat pump system was presented, as well as schematics showing the possibilities of its application in the building industry. The analysis resulting from the transformation of the received heat for the needs of preparing hot water of conventionally high temperature and for the needs of ventilation or heating, where lower temperatures of the heating medium are sufficient. Calculations of power of two-part condensers for selected refrigerants were made and the concept of heat pump allowing for heat production with two different temperature levels was presented. A preliminary research stand for determining the actual heat quantities obtained from individual upper heat exchangers for a selected refrigerant is presented. The basic assumptions necessary to carry out the measurements are discussed.
EN
The paper presents a heat exchange model for the cooling system of any complex, physical system. Verification of the correctness of the theoretical model was carried out on the example of a vehicle with a combustion engine and additionally equipped with a hydraulic retarder. The results of laboratory tests, which were carried out on an engine test bench, were also performed for the above mentioned powertrain, so as to compare the results of modelling with the results of the tests. Determining the operating parameters of the components of the cooling system aimed at protecting the entire powertrain against overheating is a key task. Theoretical analysis of heat exchange in the powertrain of a road vehicle was carried out, with particular emphasis on the hydraulic retarder (a device braking the vehicle during a descent on roads with a high gradient of the road, mandatory according to the ADR convention). The subject of the study was a mathematical model of a complex cooling system developed by the authors, described by means of balance equations and differential equations. This model was tested with the use of the Matlab-Simulink suite for given load parameters of the cooling system, which were used in tests on an engine test bench. The values of coefficients describing the thermal state of the powertrain were obtained. Simulations were performed for different variants of technical parameters of the expanded cooling system. In this way, individual units and components of the cooling system were optimized so that it fulfilled its role in the assumed operating conditions and the ecologization of emission of energy sources (fuel) and harmful substances.
PL
Praca zawiera model wymiany ciepła układu chłodzenia dla złożonego, dowolnego układu fizycznego. Weryfikację poprawności modelu teoretycznego przeprowadzono na przykładzie pojazdu z silnikiem spalinowym oraz dodatkowo wyposażonym w retarder hydrauliczny. Wyniki badań laboratoryjnych, które przeprowadzono na hamowni również wykonano dla w/w zespołu napędowego, tak aby porównać wyniki modelowania z wynikami badań. Ustalenie parametrów eksploatacji elementów układu chodzenia, którego celem jest zabezpieczenie całego układu napędowego przed przegrzaniem to kluczowe zadanie. Przeprowadzono teoretyczną analizę wymiany ciepła w układzie napędowym pojazdu drogowego ze szczególnym uwzględnieniem zwalniacza hydraulicznego (urządzenia hamującego pojazd podczas zjazdu na drogach o dużym pochyleniu jezdni, obowiązkowe wg konwencji ADR). Przedmiotem badań był opracowany przez autorów model matematyczny rozbudowanego układu chłodzenia opisany za pomocą równań bilansowych i równań różniczkowych. Model ten testowano z wykorzystaniem pakietu Matlab-Simulink dla zadanych parametrów obciążenia układu chłodzenia, które wykorzystywano w badaniach w stanowiskowych na hamowni silnikowej. Uzyskano wartości współczynników opisujących stan cieplny jednostki napędowej. Symulacje wykonano dla różnych wariantów parametrów technicznych rozbudowanego układu chłodzenia. W ten sposób optymalizowano poszczególne zespoły i podzespoły układu chłodzenia, tak aby spełniał on swoją rolę w zakładanych warunkach eksploatacji i ekologizację emisji źródeł energii (paliwa) i szkodliwych substancji.
12
Content available remote Termorenowacja stolarki okiennej
EN
The paper presents the results of preliminary calculations of the heat transter coefficient for historic windows made for the state before and after their renovation. The aim of the analysis was to obtain the values of thermal insulation parameters demanded by the regulations, while not losing the historical value of the window. The deseribed example of the thermo-renovation concept of the existing window consisted in installing an additional window panel from the inside.
13
Content available remote Modelling of the airflow in the passenger coach
EN
In this paper currents requirements of HVAC designing (Heating, Ventilation and Air Conditioning) in railway vehicles have been presented. The data were based on railway standards [1, 2]. The aim of this study was to carry out the numerical calculation of airflow combined with heat exchange in a passenger coach. ANSYS CFX 12.1 software was used to carry out the simulation. Two cases of boundary conditions were considered, the first obtained from design calculations common for ordinary buildings and information included in standards and the second only based on the information included in standards. After analysing of the results, it was found that the distribution of air velocity in a coach was similar in both cases, average air velocity was 0.79 m/s. However, the distribution of air temperature was different. For case 1 the average indoor air temperature was 25.07°C and for case 2 was 23.53°C. The method of determining the heat solar gains had a great impact on the results. A further possibility of a model improvement was indicated for example human models will be introduced in coaches, in order to verify the conditions of their thermal comfort, and air recirculation.
PL
Autor publikacji zauważa, że obecnie stosowane rozwiązania układów chłodniczych nie w pełni uwzględniają wymagania technologiczne przechowywanych owoców i warzyw. Podczas wielomiesięcznego okresu przechowywania pracują one cyklicznie. Zastosowane w rozwiązaniach klasycznych chłodnice powietrza o dużej powierzchni wymiany ciepła nie pracują przez większość czasu przechowywania warzyw/owoców i stanowią jedynie źródło oporów przepływu dla cyrkulującego w komorze powietrza. Istota pracy zaworów termostatycznych (mechanicznych i elektronicznych) powoduje, że w okresach małych obciążeń cieplnych chłodnica powietrza pracuje przy różnicy temperatur między wrzącym czynnikiem chłodniczym a powietrzem na poziomie 6 -7 K, powodując obniżenie wilgotności względnej powietrza w komorze, co skutkuje zwiększeniem ususzki przechowywanych produktów.
EN
In the paper it is stated that current solutions of refrigerating systems do not meet all the demands for the cold storage of fruits and vegetables. During many moths of the storage time such systems work in periodic mode. Most of the time air coolers with large heat transfer area do not work in cooling mode and are only the source of pressure loses in the air circulated inside the storage room. The working principle of expansion valves (both thermostatic and electronic) causes that under low heat load the air cooler is operated with the temperature difference between air and refrigerant on the level of 6-7 K. This is the reason of humidity drop inside the storage room and thus the moisture loss from stored prod.
PL
Sprężone gazy i pary znajdują szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, m. in. w przemyśle spożywczym, chłodnictwie i transporcie. W prezentowanym cyklu artykułów omawiane są m. in. niezbędne w codziennej eksploatacji informacje z zakresu termodynamiki gazów, wymiany ciepła, działania urządzeń i instalacji gazów medycznych, obsługi tych instalacji oraz obsługi butli gazowych. Publikowana w tym numerze część 8 tego cyklu poświęcona jest wymaganiom normatywnym oraz zaleceniom projektowym i eksploatacyjnym dotyczącym instalacji gazów medycznych.
EN
Compressed gases and vapours are widely used in many branches of industry, such as food processing, refrigeration and transport. The series of papers deals - among others - with necessary from the practical point of view information on thermodynamics of gases, heat transfer, working principles of devices and installations for medical gases, as well as operation of these installations and gas cylinders. This part deals with standards, design recommendations and operation guidelines for installations with medical gases.
16
Content available Badania mocy cieplnej w pompie zębatej 3PZ4
PL
Zbyt wysoka temperatura cieczy hydraulicznej uniemożliwia poprawną pracę układu hydraulicznego i skraca trwałość jego elementów. Pompa zębata o zazębieniu zewnętrznym, z powodu ograniczonej sprawności wynikającej z cech konstrukcyjnych, jest znacznym źródłem ciepła w układzie. Ciepło to w znacznej części odbierane jest przez ciecz hydrauliczną w warunkach konwekcji wymuszonej oraz przez powietrze otoczenia, głównie poprzez konwekcję naturalną. W artykule zaprezentowano wyniki badań dotyczące wzrostu temperatury cieczy hydraulicznej pomiędzy stroną tłoczną a ssawną oraz źródeł ciepła w pompie 3PZ4 produkcji WPH. Wykonano w ramach projektu p.t. „Opracowanie konstrukcji wysokociśnieniowych pomp zębatych”, realizowanego w ramach Programu Badań Stosowanych w ścieżce A Umowa Nr PBS3/A6/22/2015.
EN
Too high hydraulic fluid temperature prevents the correct operation of the hydraulic and reduces the durability of its components. Gear pump with external gear due to reduced efficiency resulting from construction is a significant source of heat in the system. The heat is largely received by hydraulic fluid under conditions of forced convection and ambient air, mainly through natural convection. The article presents the results of tests on the hydraulic fluid temperature rise between the discharge and suction and heat sources in the pump 3PZ4 WPH production. Was performed within the framework of the project entitled “Development of a design of the high-pressure gear pumps” in the framework of the Research Used in the path A, the agreement No PBS3/A6/22/2015.
EN
A mathematical model for simulation of icing dedicated to simulation of ice accretion and its effects on aircraft aerodynamic characteristics in conditions of rime icing is presented. Pure rime icing occurs at lower temperatures than glaze icing and results in higher roughness of the surface of deposited ice. The model accounts for increased surface roughness, in terms of equivalent sand grain roughness, caused by deposited rime ice, which influences generation and dispersion of heat in the boundary layer. Increase of surface roughness is determined by analytical models created upon experimental data obtained in icing wind tunnels. Increased generation of heat is a result of increased tangential stress on the surface and is quantified in the temperature recovery factor determined numerically by a CFD solver. Effects of surface roughness on the intensity of forced convection are quantified by application of Colburn analogy between heat and momentum transfer in the boundary layer, which allows assessment of heat transfer coefficient for known friction coefficient, determined by CFD. The computational method includes determination of the surface distribution of mass of captured water in icing conditions. The model of freezing of captured water accounts for generation of heat due to latent heat of captured water droplets, temperature recovery in boundary layer and kinetic energy of captured droplets. The sinks of heat include forced convection, heating of super cooled droplets, conduction of heat through the ice layer and sublimation. The mathematical model is implemented as user-defined function module in ANSYS Fluent solver. The results include effects of deposited ice, including increased surface roughness on aerodynamic characteristics of an airfoil.
PL
W artykule omówiono konstrukcje oraz charakterystyki eksploatacyjne współczesnych termoelektrycznych schładzaczy oraz podgrzewaczy napojów, zwłaszcza charakterystyki dynamiczne. Przedstawiono wyniki badań porównawczych, pokazujących wpływ warunków wymiany ciepła między puszką lub butelką a pojemnikiem schładzacza na szybkość schładzania napoju. Rozmieszczenie wody w hermetyzowanej szczelinie między butelką z napojem a pojemnikiem schładzacza pozwala na istotne polepszenie dynamicznych charakterystyk urządzenia. Przykładowo, czas schładzania puszki z napojem od 25°C do 10°C w badanym schładzaczu skraca się z 67 do 50 minut.
EN
The article describes the constructive and operational characteristics of modern thermoelectric coolers and heaters of beverages, in particular, its dynamic characteristics. The results of comparative tests show the influence of the heat exchange conditions between the jar (bottle) and the cooler’s container on the cooling rate of the beverage. The distribution of water in the hermetic gap between the beverage bottle and the cooler container allows significant improvement of the dynamic characteristics of the device. For example, the cooling time of a beverage can from 25°C to 10°C in the tested cooler is shortened from 67 to 50 minutes.
PL
Tematem artykułu są sprężarkowe pompy ciepła (SPC), których dolnym źródłem ciepła jest grunt. Publikacja łączy przegląd literatury oraz opis modelu matematycznego skraplacza i parownika SPC oraz autorskiego programu realizującego obieg SPC. Autorka zwraca uwagę na główne problemy związane z wykorzystaniem gruntu jako dolnego źródła ciepła. Przedstawia również własny program obliczeniowy 0D, opracowany na potrzeby symulowania współpracy sprężarkowej pompy ciepła z gruntowym wymiennikiem ciepła o nietypowej konstrukcji. W artykule opisano przykładowe wyniki sprzęgnięcia programowania na poziomie 0D i 3D, co daje wymierne rezultaty w przypadku projektowania systemów z gruntowymi pompami ciepła, podano również przykładowe wyniki analizy CFD dla pionowego, współosiowego gruntowego wymiennika ciepła.
EN
The topic of the article is compressor heat pumps (SPC), the bottom heat source of which is the ground. The publication combines a literature review and a description of the mathematical model of the SPC condenser and evaporator as well as the proprietary program implementing the SPC cycle. The author draws attention to the main problems related to the use of soil as a heat source. It also presents its own 0D calculation program, developed to simulate the cooperation of a compressor heat pump with a ground heat exchanger of atypical design. The article describes exemplary results of coupling programming at the 0D and 3D levels, which gives tangible results in the case of designing systems with ground source heat pumps, and gives examples of CFD analysis results for a vertical, coaxial ground heat exchanger.
PL
Celem pracy było wykonanie badań numerycznych płytowego wymiennika ciepła obudowanego półką poziomą z zakrzywieniem. Dzisiejsze możliwości komercyjnych programów komputerowych są imponujące. Obliczenia wykonano przy użyciu kodu obliczeniowego Ansys Flotran. Dzięki niemu można symulować przepływy przy zadanych warunkach brzegowych. W przyszłości autorka pragnie poszerzyć badania o weryfikację obliczeń numerycznych na stanowisku pomiarowym laboratoryjnym. Artykuł traktuje o zabudowie płytowych wymienników ciepła. Są to najbardziej popularne i wykorzystywane obecnie w c.o. typy grzejników. Istnieje ich cała gama a rozmaite wymiary, kolory, efekty wizualne oraz duża bezwładność cieplna decydują o wyborze. Często grzejniki takie montowane są wg warunków montażowych osób je instalujących. Nie zawsze przynoszą oczekiwany efekt cieplny. Niekiedy niewłaściwy montaż lub przysłonięcie może wiązać się ze zmniejszeniem efektywności – wydajności cieplnej. Mowa tutaj nie tylko o meblach czy osłonach je przysłaniających ale również o bardzo popularnych półkach poziomych – parapetach. Parapety mają różne głębokości i szerokości. Wykonywane są z rozmaitych materiałów, np. plastik czy marmur. Bywa, że posiadają zakrzywienia krawędzi. Pojawia się pytanie jak tego typu konstrukcje wpływają na efekt cieplny – wydajność grzejnika? W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań numerycznych dotyczących konwekcyjnego wymiennika ciepła. Wymiennik obudowano poziomą płytą z zakrzywieniem (rys. 1). Uzyskano pola temperatury i prędkości – rysunki 2-5. Na ich podstawie wyznaczono współczynnik przejmowania ciepła α, który decyduje o intensywności wymiany ciepła. Okazało się, że zakrzywienie i obudowanie grzejnika parapetem niekorzystnie wpływa na rozkład współczynnika przejmowania ciepła α. Dlatego też korzystniejszy jest układ bez półki poziomej. Decydując się na obudowę powinniśmy zwrócić uwagę na tego typu elementy ozdobne i przemyśleć warunki montażowe aby w pełni wykorzystać możliwości grzewcze wymiennika ciepła.
EN
Main objective of this work was to perform numerical studies with heat exchanger covered in horizontal shelves. Today's possibilities of commercial computer programs are impressive. Calculations were performed using the simulation code Ansys Flotran. One can simulate flows under the given boundary conditions. In the future, the author wants to expand the study to verify the numerical calculations on the laboratory measuring station. This article concerns plate heat exchangers. These are the most popular and currently used in c.h. types of heaters. There are a whole range of different sizes, colors, visual effects and high thermal inertia determine the choice. Very often, such heaters are installed according to installation conditions. Sometimes, improper installation or cover may be associated with decreased heat output efficiency. This applies not only to furnitures but also a very popular horizontal shelves – window sills, which have different depths and width and they are made of various materials, for example – plastic or marble. Sometimes, they have a curvature of the edge. The question is, how this type of structures influence the thermal effect – the performance of the radiator? This article presents selected results of numerical research on the convective heat exchanger. Heat was encased in a horizontal plate with curvation – Fig. 1. Temperature field, velocity and air density – Fig. 2-5. were obtained. heat transfer coefficient α, which determines the intensity of heat exchange was set on that basis. It turned out that the curvature of the enclosure and heater sill affects the distribution of the heat transfer coefficient α. Therefore, no horizontal shelf is preferred. we should pay attention to this type of decorative elements and think about mounting conditions to take full advantage of the heat exchanger when we deciding on the cover.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.