Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 19

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zapotrzebowanie na energię elektryczną
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule zaprezentowano możliwości uzyskania dodatkowych korzyści finansowych wynikających z zastosowania magazynów energii. Informacje te poparte zostały przykładem obliczeniowym bazującym na rzeczywistym obiekcie. Podsumowanie artykułu stanowi prosta analiza ekonomiczna opłacalności zastosowania magazynów oraz wprowadzenie do idei magazynów drugiego życia.
EN
This article provides a brief overview of the energy storage solutions currently available on the market, focusing mostly on battery storage. The article describes the available technologies, their purpose and use in the world and in Poland. Later, the authors present the possibilities of obtaining additional financial benefits resulting from the use of the battery storage unit. These methods are supported by a case study based on a real object. The conclusion part is a simple economic analysis of the profitability of the use of battery storage solutions and a brief description of the second life battery storage alternative.
PL
Pandemia Covid-19 jest globalnym i bezprecedensowym kryzysem zdrowotnym, który od identyfikacji w grudniu 2019 rozprzestrzenił się na cały świat powodując pandemię. Obok bezpośredniego negatywnego wpływu na zdrowie ludzi kryzys ten wskazał na poważne konsekwencje ekonomiczne, głównie w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego. Największy spadek odnotowano w zapotrzebowaniu na energię elektryczną. Odnawialne źródła energii odnotowały, jako jedyne, wzrost o 1,5% popytu, spowodowany wyższą mocą instalowaną w energetyce wiatrowej i fotowoltaice.
EN
The Covid-19 pandemic is a global and unprecedented health crisis which, from the moment of its identification in December 2019, has spread throughout the world causing the pandemic. Except the direct impact on the human health the crisis revealed serious economic consequences of the pandemic mainly in the scope of ensuring energy security. The biggest decline was observed in the demand for electric energy. Only the renewable energy sources, as the sole ones, reported the increase in demand by 1,5% as the result of higher installed generation capacity in wind energy and photovoltaics.
PL
W artykule przedstawiono analizę zapotrzebowania na energię szpitali oraz basenów w Polsce. Celem pracy było oszacowanie zużycia energii elektrycznej oraz ciepła w tych obiektach oraz oszacowanie wartości tego rynku dla potencjalnych dostawców urządzeń do indywidualnej produkcji energii w tych obiektach. Obecnie nie istnieje baza danych statystycznych, która obrazowałaby potrzeby energetyczne szpitali i basenów w Polsce. Obiekty te są szczególnie atrakcyjne dla jednostek kogeneracji, ponieważ charakteryzują się one stosunkowo dużym i stabilnym zapotrzebowaniem na energię elektryczną oraz ciepło, a w przypadku szpitali często również na parę technologiczną. W artykule przedstawiono przyjętą metodologię oszacowania zapotrzebowania na energię tych obiektów oraz zestawiono dane o zużyciu energii w wybranych szpitalach i basenach w Polsce. Dane te posłużyły do wyznaczenia jednostkowych wskaźników, wykorzystanych do oszacowania zapotrzebowania na energię szpitali i basenów w kraju.
EN
In the article analysis of the energy demand of hospitals and swimming pools in Poland was presented. The purpose of the work was to estimate at the country level the consumption of electricity and heat in these facilities and to estimate the value of this market for potential suppliers of cogeneration units to these facilities. Currently, there is no statistical database that would indicate the energy needs of hospitals and swimming pools in Poland. These facilities are attractive especially for cogeneration units, because they are characterized by a relatively large and stable demand for two forms of energy: electricity and heat, in the case of hospitals also for process steam. The article presents the adopted methodology for calculating the energy demand of these facilities and real data from selected hospitals and swimming pools in Poland, which were used to calculate the energy demand of all hospitals and pools in the country.
EN
Conditions related to high-efficiency gas micro-cogeneration application in buildings with varying demand for heat and power were presented, focusing on joint application of microcogeneration and other sources of heat and power in buildings. Such joint application of energy sources is characterized by specific critical parameters on which the most effective use of microcogeneration system in objects depends, as well as by the resulting maximal possible reduction of primary fuels and environmental pollutant emission. To ensure achievement of these, designing and application of a proper mathematical model, which has been described in the paper, is required. The model presented therein finds practical application in conducting a proper selection of micro-cogeneration units’ capacity for the needs of objects being analyzed, such as health resorts, swimming pools, hospitals, hotels, pensions or manufacturing plants.
PL
W artykule przedstawione zostały uwarunkowania dotyczące zastosowania wysokosprawnej mikrokogeneracji gazowej w obiektach o zróżnicowanym zapotrzebowaniu na energię elektryczną i ciepło, w świetle współłączenia mikrokogeneracji z innymi źródłami zaopatrującymi obiekt w energię elektryczną i ciepło. Układ taki charakteryzuje się pewnymi krytycznymi parametrami, od których zależy jak najefektywniejsze wykorzystanie układu mikro-kogeneracji w obiekcie, i idąca za tym maksymalna możliwa redukcja zużycia paliw pierwotnych i emisji zanieczyszczeń do środowiska. Zapewnienie takich parametrów wymaga opracowania i zastosowania odpowiedniego modelu matematycznego, który został w artykule przedstawiony. Zaprezentowany model matematyczny znajduje praktyczne zastosowanie przy przeprowadzaniu prawidłowego doboru mocy jednostek mikrokogeneracyjnych na potrzeby analizowanych obiektów, takich jak np. uzdrowiska, baseny, szpitale, hotele, pensjonaty, zakłady produkcyjne.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z wykonywaniem ultrakrótkoterminowych prognoz 15-minutowych wartości zapotrzebowania na energię elektryczną odbiorców nn. Dokonano analizy statystycznej danych i dobrano zmienne do modeli. Wykonano przykładowe prognozy i sformułowano wnioski końcowe.
EN
This paper presents issues related to very short-term 15-minute load forecasts of low voltage consumers. Statistical analysis of data have been made and input variables for prediction models have been chosen. Examples of predictions have been executed and final conclusions have been presented.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z wykonywaniem prognoz wieloletnich rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną w terenowych stacjach transformatorowych SN/nN. Wykonano analizę statystyczną danych z 6 stacji. Przeprowadzono analizę porównawczą uzyskanych wyników prognoz za pomocą różnych metod predykcji, w tym prognoz ekspertów. Sformułowano wnioski i spostrzeżenia dotyczące prognoz długoterminowych rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną wykonywanych w terenowych stacjach transformatorowych SN/nN.
EN
This paper concerns issues related to long-term forecasts of annual electrical energy demand in rural transformer stations MV/LV. the analysis of data from 6 stations has been carried out. Comparative analysis of forecasts results obtained by the means of different prediction methods including human experts forecasts has been carried out. Conclusions and remarks concerning long-term forecasts of annual electrical energy demand made in rural transformer stations MV/LV have been formulated.
PL
W artykule przedstawiono analizę techniczno-ekonomiczną metod redukcji zapotrzebowania na energię elektryczną w obiektach typu data center. Analiza została wykonana metodą całkowitego kosztu posiadania TCO. Wykonano obliczenia dla 2 obiektów data center (duży oraz średni), każdy w trzech wariantach. Sformułowano wnioski końcowe.
EN
The paper presents technical and economical analysis of methods to reduce the demand for electricity in data center objects. The analysis was executed using Total Cost Of Ownership method (TCO). Calculations were executed for two data center objects (big and medium size) in three variants. The final conclusions have been presented.
PL
Artykuł dotyczy prognozowania zapotrzebowania na zużycie energii elektrycznej w małym systemie elektroenergetycznym w Polsce. Do symulacji posłużyły sztuczne sieci neuronowe SVM, RBF i MLP, zaimplementowane w środowisku programistycznym MATLAB. Prognozowany przedział czasowy obejmował lata 2004–2005, w których do badań użyto 729 dni. Oprócz danych zużycia energii elektrycznej w powyższym przedziale czasowym, do badań posłużyły również dane atmosferyczne składające się z następujących parametrów pogodowych: prędkość wiatru, temperatura powietrza, nasłonecznienie oraz wilgotność. Symulacje przeprowadzone zostały w dwóch etapach, w których odbyło się prognozowanie zapotrzebowania na energię elektryczną w odstępie godzinnym z wyprzedzeniem 24–godzinnym. Etap pierwszy dotyczył prognozowania z uwzględnieniem wszystkich dostępnych parametrów wejściowych. Natomiast etap drugi dotyczył prognozowania na podstawie wyselekcjonowanych danych wejściowych metodą liniowej regresji krokowej. Wyniki badań symulacyjnych wykazały, że selekcja cech ma niewielki wpływ na poprawę predykcji, a otrzymane miary jakości predykcji w postaci błędów MAPE okazały się lepsze po przeprowadzeniu selekcji cech.
EN
The paper is concerned with electrical load forecasting in small power system in Poland. Three types of artificial neural networks: SVM, RBF and MLP implemented in MATLAB computing environment were used. Forecasted period covers two years: 2004–2005. 729 days were used in the analysis. The atmospheric parameters including wind speed, air temperature, insolation and humidity have been taken into account. The simulations were conducted in two stages. The first stage taken into account with all available input parameters including weather data at the last 24 hours. In the second stage the simulations used only the attributes selected by the stepwise linear regression procedure. The simulation results show that the applied selection has only slight influence on the improvement of prognosis quality.
PL
Zaproponowano model sztucznej sieci neuronowej służący do przewidywania zapotrzebowania na moc elektryczną. Opracowana została odpowiednia architektura tej sieci pod względem ilości warstw jak również ilości neuronów w poszczególnych warstwach. Dane wejściowe do modelu stanowiły: obciążenie dobowe z dokładnością do 1 h oraz dzień tygodnia, którego to obciążenie dotyczyło. Natomiast na wyjściach sieci otrzymano przewidywane zapotrzebowanie na moc elektryczną dla dnia następnego. Sieć została nauczona na danych dotyczących obciążenia części Instytutu Techniki Cieplnej i Stołówki Centralnej Politechniki Warszawskiej z przedziału czasowego od 08.10.2011 do 15.10.2011 a przetestowana na danych z przedziału od 16.10.2011 do 23.10.2011.
EN
Proposed artificial neural network model is used to predict the demand for electric power. Appropriate architecture has been developed that network in terms of number of layers and number of neurons in each layer. Inputs to the model included: daily charge in 1 hour and day of the week, which is related to the load. However, the network received the outputs of the expected demand for electric power for the next day. The network was taught to load the data from the Institute of Thermal Technology and Warsaw University of Central Canteens of the time period from 08.10.2011 to 15.10.2011 and tested on data from a range of 10/16/2011 to 10/23/2011
EN
The transformation of the electricity market are forcing its users search for ever more precise instruments for forecasting for electricity load and the purchase of the energy market. There are many methods used for this purpose: heuristic methods, models of adaptive regression models, the models using neural networks, etc. The aim is to reduce production costs and more specifically one of its elements which is the cost of electricity. In many cases it is next to the cost of feedstock, this is a decisive cost. Discussed in the article system is designed for monitoring and forecasting of electricity load for a large steelworks plant is characterized by high volatility of electricity load.
PL
Przekształcenia rynku energii elektrycznej wymuszają na jego użytkownikach poszukiwania coraz dokładniejszych instrumentów do prognozowania zapotrzebowania na energię elektryczną i zakupu jej na Rynku Energii. Istnieje wiele metod wykorzystywanych w tym celu. Wykorzystuje się między innymi: metody heurystyczne, modele adaptacyjne, modele regresyjne, modele wykorzystujące sieci neuronowe itp. Celem tego działania jest obniżenie kosztów produkcji a konkretnie jednego z jej elementów jakim jest koszt energii elektrycznej. W wielu przypadkach jest to obok kosztu wsadu, koszt decydujący. Omawiany w artykule system informatyczny przeznaczony jest do monitorowania i prognozowania zużycia energii elektrycznej dla dużego zakładu metalurgicznego charakteryzującego się dużą zmiennością poboru energii elektrycznej.
PL
Opisano możliwości wykorzystania w Europie energii elektrycznej wytwarzanej w elektrowniach solarnych w Afryce.
EN
The author describes the usability in Europe of electric energy generated in African solar power.
PL
W artykule omówiono sporządzanie prognoz wybranymi typami sieci neuronowych z wykorzystaniem różnych algorytmów uczących oraz metodami statystycznymi. Następnie autor przedstawia wyniki prognoz uzyskane dla różnych algorytmów uczących w sieciach neutronowych MLP. We wnioskach końcowych autor podsumowuje skuteczność poszczególnych algorytmów uczących sieć typu MLP a także innych testowanych metod prognostycznych.
EN
It was presented in this paper the preparation of prognosis with selected types of neural networks with utilization varied teaching algorithms and with statistical methods. Than Author presents the results of prognosis which were obtained for varied teaching algorithms in neural networks type MLP. In conclusion Author discusses the efficiency of each teaching algorithms in neural networks type MLP and others testing methods of forecasting.
13
Content available remote Strategiczne kierunki działań technicznych CIGRE w latach 2010-2020
PL
Zużycie energii elektrycznej systematycznie rośnie, głównie ze względu na łatwość jej wykorzystania oraz stosunkowo niewielki wpływ na środowisko naturalne po stronie odbioru. Dlatego też należy się spodziewać, iż w perspektywie średnio- i długookresowej będzie ona preferowaną formą energii, która najlepiej spełnia wymagania człowieka. Jednak biorąc pod uwagę stronę wytwórczą, energia elektryczna produkowana z paliw kopalnianych znacząco przyczynia się do globalnego ocieplenia klimatu. Jednocześnie wciąż maleje społeczna akceptacja dla rozwoju infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej. Sytuacja ta stawia przed sektorem energii elektrycznej całkowicie nowe wyzwania. Aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu, należy efektywnie zintegrować z systemem nowe źródła wytwórcze, w szczególności odnawialne źródła energii, takie jak energia wiatrowa oraz słoneczna. Konieczna będzie dodatkowo poprawa efektywności energetycznej w każdym obszarze systemu, tj. na poziomie generacji, przesyłu, dystrybucji oraz odbioru energii elektrycznej. Jednocześnie niezwykle ważne dla systemu w jego przyszłym kształcie będą: dalszy rozwój hurtowego i detalicznego rynku energii elektrycznej oraz coraz ostrzejsze wymogi środowiskowe. Wszystkie wyżej wymienione czynniki będą miały decydujący wpływ na przyszłość systemu elektroenergetycznego. Sprostanie nowym wyzwaniom, jakie stoją przed sektorem energii elektrycznej w najbliższej przyszłości, możliwe będzie dzięki rozwojowi technologii oraz nowoczesnym i efektywnym narzędziom technologii informacyjnej, metodyce i narzędziom rozwojowym, z których większość powstała w ostatniej dekadzie. Stowarzyszenie CIGRE , które jest największą międzynarodową platformą służącą do wymiany wiedzy i opracowywania informacji technicznych dla sektora elektroenergetycznego, zrzeszające m.in. przedsiębiorstwa elektroenergetyczne, uczelnie wyższe oraz instytucje branżowe, w sposób naturalny pozostaje w centrum wyżej opisanych zmian technologicznych. W związku z powyższym Komitet Techniczny CIGRE przeprowadził szczegółową analizę najnowszych wyzwań, jakie stoją przed sektorem elektroenergetycznym, w celu identyfikacji strategicznych kierunków działań technicznych przewidzianych na najbliższe 10 lat.[ Przedruk z ELECTRA, April 2010, za zgodą Wydawcy. Tłumaczenie zostało wykonane na zlecenie PSE Operator SA.]
PL
W artykule zaprezentowano bogatą w fakty i opartą na rozbudowanej metodyce badawczo-analitycznej syntezę na temat podstawowych założeń i wyników obliczeń długookresowego zapotrzebowania na energię elektryczną i moce szczytowe w krajowym systemie elektroenergetycznym (KSE). Uwzględniono podstawowe założenia makroekonomiczne i kierunki zmian w gospodarce krajowej i światowej po kryzysie finansowym 2008 r.
EN
The paper summarizes the key assumptions and calculation results of long-term peak electricity demand in the Polish power system, which are the outcome of a R&D project [1] commissioned by the system development department of PSE Operator S.A. Based on an advanced research and analytical methodology, the comprehensive long-term peak electricity demand report takes into account the key macroeconomic assumptions as well as the directions of changes in both the domestic and global economies following the 2008 crisis. surprisingly enough, in the model electric power demand calculations the authors come to a conclusion that peak electricity demand in winter equalizes with that of the summer period.
15
Content available remote Planowanie rozwoju sieci przesyłowej i dystrybucyjnej 110 kV
PL
W celu utrzymania długoterminowego bezpieczeństwa elektroenergetycznego kraju poprzez zapewnienie zrównoważonego rozwoju infrastruktury sieciowej najwyższych i wysokich napięć (NN i WN) dla pokrycia zapotrzebowania odbiorców na energię elektryczną, realizuje się jeden z najważniejszych procesów w operatorze systemu przesyłowego (OSP). Proces ten i stojące przed OSP wyzwania zostały opisane w materiale "Planowanie rozwoju sieci przesyłowej i dystrybucyjnej 110 kV".
EN
Key managers of PSE operator's planning department outline expansion process of transmission and distribution network at the Polish Power System Operator. The main goal of the expansion process is to ensure long-term energy security of Poland by means of sustainable development of extra high and high voltage lines to cover demand for energy from domestic and international sources.
EN
The article describes particular aspects of modeling seasonality. Examples of using additive and multiplicative models in the analysis of time series were presented. Decomposition of a time series representing hourly system-wide electricity demand expressed in MW on the local Cracow- area market in the years 2000-2003 was done. The best model was chosen due to minimizing a stochastic component.
EN
The aim of the paper is to show and to justify the advantages of nuclear power development for the society Poland. The arguments presented in the paper, justifying the necessity to start the nuclear programme Poland, are not only related to the energy balance, but also to economic and environmental features of the nuclear option. The energy aspect is first of all the necessity to cover the increasing demand for electricity and to ensure the security of its supply, with increasing diversification of the fuels for power plants, particularly in the context of the growing domination of the main supplier of natural gas to Europe. The economic aspect is the necessity to achieve a structure of the electricity sources which would assure the lowest generation costs in the conditions of limited potential of renewable sources of reasonable cost mi growing environmental requirements. The environmental aspect means not only the necessity to ensure a structure of electricity generation sources which allows for complience with the legally binding environmental requirements but also which allows a minimal level of the environment pollution at the given stage of the development of electricity generation technologies. This means the application of the ALARA principle (pollution As Low As Reasonably Achievable) which is applied in the designing of nuclear power plants.
19
Content available remote How to participate in sustainable development in Krakow - a European metropolis
PL
W procesie transformacji polskiej gospodarki rozwój Krakowa był wspomagany kilkoma ważnymi programami uwzględniającymi zasady zrównoważonego rozwoju. Jednym z nich był program redukcji niskiej emisji i racjonalizacji dostaw ciepła, w którym jednym z uczestników była ECK S.A. W maju 1998 r. ECK S.A. stała się pierwszym sprywatyzowanym przedsiębiorstwem w sektorze energetycznym, a francuski koncern Electricité de France (EdF) został inwestorem strategicznym. Zrównoważony rozwój energetyczny jest głównym celem EdF, dla realizacji którego zaimplementowano program "Agenda 21". Uczestnictwo EdF w rozwoju ECK S.A. gwarantuje, że procedury zastosowane będą zgodne z przewidzianymi w programie "Agenda 21". Artykuł ten przypomina prognozy IEA w zakresie zapotrzebowania na energię w świecie, a zwłaszcza ogromny wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną i związany z tym wzrost emisji. Limity oraz mechanizmy handlu emisjami CO2 są aktualnie implementowane przez Unię Europejską (Marakesz 2001). Przedstawiono rządowe prognozy zapotrzebowanie na energię w Polsce i prognozy władz lokalnych w rejonie Krakowa. Przedstawiono również prognozy zużycia pierwotnych nośników energii z uwzględnieniem wykorzystania zasobów gazu i węgla. W tym kontekście, uwzględniając przyszłe zapotrzebowanie na ciepło i energię elektryczną, w artykule omówiono problemy standardów ochrony środowiska w Polsce, które będą musiały być przestrzegane w okresie łączenia się z Unią Europejską. Określone w dyrektywie unijnej dla dużych źródeł spalania (LCP) wielkości emisji SOx, NOx i pyłów będą miały znaczący wpływ na polski sektor energetyczny. Ponieważ większość dużych miast w Polsce posiada systemy dystrybucji ciepła, dokonano analizy zalet dużych ciepłowni. Przedstawiono również, jak nowe wyposażenie pozwalające na kogenerację powoduje redukcję emisji. Artykuł przedstawia również niezbędne do przeprowadzenie badania w zakresie tych technologii, biorąc pod uwagę konkurencyjność scentralizowanych i rozproszonych ciepłowni. Uwzględniając kontynuację zużycia węgla, który pozostanie ekonomicznie konkurencyjny przez następne dziesięciolecia, w artykule omówiono różne możliwości dostosowania standardów ochrony środowiska w zakresie emisji siarki i pyłów. Analiza ta uwzględnia również wykorzystanie produktów pośrednich. Zastosowane mogą być dwie technologie: metoda pyłu węglowego z oczyszczaniem gazów spalinowych lub cyrkulacyjne złoże fluidalne. W obu tych metodach można zastosować warunki sub- lub superkrytyczne dla pary w celu uzyskania wyższej efektywności energetycznej. Jeśli użyje się gazu ziemnego jako paliwa, cykl kombinowany, który łączy turbiny parową i gazową jest najefektywniejszą technologią. W dłuższej perspektywie, powiedzmy po 2020 roku, zgazowanie węgla może również stać się konkurencyjne ze względu na wychwytywanie i magazynowanie CO2. W tym przypadku właściwą technologią byłoby zintegrowane zgazowanie w cyklu kombinowanym.
EN
During transformation of the Polish economy Krakow's development was associated with several important programs complying with sustainable development standards. One of them was the program for reduction in the so-called low emissions and rationalisation of heat supply, whose one of participants was ECKSA. In May 1998 ECKSA became the first privatised company in the Polish power sector and the French concern Electricité de France (EdF) became its strategic investor. Sustainable energy development is a major goal of EdF which has already furnished its "Agenda 21" for this purpose. The EdF's participation in ECKSA's development is a guarantee for Krakow that the procedures to be adopted will comply with Agenda 21. This paper reminds IEA's projections concerning world energy needs and especially the huge increase in electricity demand and the emissions involved. Future quotas and emission trading mechanisms for CO2 are being implementing by EU (Marrakech 2001). Future demand for energy in Poland, and especially in the area of Krakow, is presented from the Polish government's point of view and according to municipal projections up to 2020. The use of primary energy, as foreseen for the country with deposits of gas and coal is also discussed. In light of this context and considering the future demand for both heat and electricity, the paper discusses how Poland is implementing the new environmental standards, which will have to be respected at the time of joining European Union around 2004-2006. SOx, NOx and dust emissions from Large Com- bustion Plant (LCP), now defined in EU directive for Large Combustion Plants (LCP), could have a major impact on Polish energy sector. As most large cities in Poland are equipped with district heating systems, advantages of large CHP plants are then considered. It is also discussed how new equipment for distributed cogeneration can contribute to the reduction of emissions. The paper also discusses future research needs concerning these technologies in the light of the previous context and considering the energy and environment competitiveness of either centralised or decentralised CHP plants. Considering the continued use of coal, which is expected to remain economically competitive for the next decades, the paper discusses different possibilities of adjusting environmental standards concerning sulphur and dust emissions. This analysis has also to take into account the use of by-products. Two technologies are possible: either Pulverised Coal (PC) with Flue Gas Treatment (FGT) or Circulating Fluidised Beds (CFB). Both of them could use either sub- or super-critical steam conditions to get higher energy efficiency. On the other hand, when natural gas is used as fuel, the Combined-Cycle (CC), which combines steam and gas turbines, is the most competitive technology. For a later future, say after 2020, coal gasification could also become competitive as regards CO2 capture and sequestration would be needed. In such a case the reference technology could be the Integrated Gasification Combined Cycle (IGCC).
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.