Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 80

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Internet of things (IoT)
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
Tailings dams are critical, complex infrastructures that result particularly challenging to secure. Complex systems involving a variety of physical and digital devices have recently been used, but an optimized solution remains difficult to find due to the dimensions and complexity of the areas to be monitored. The use of siloed processes to manage such infrastructures is generally not a practical and cost-effective process. New combinations of technologies must be explored to provide optimum solutions. This paper presents a commercial, cost-effective method to accurately monitor slope movements. The combination of a network of surface sensors with satellite radar data is proposed. The Internet of Things monitoring system is composed of several distributed data collection points, used in combination with periodic InSAR studies. The correlation of both data sets is demonstrated in a testbed in which slope failure events are detected and long-term drifts confirmed. This study has been performed in a real-life testbed and two events have been detected. In the first slope failure event, the data is correlated between all technologies involved: same direction, with different orders of magnitude consistent with the sensors’ location. In the other event, some technologies have detected the event whilst the tiltmeters have demonstrated that the structure had not been affected.
PL
Zapory zbiorników wodnych oraz inne budowle ziemne są ważną i złożoną infrastrukturą, której zapewnienie trwałości i poprawnego funkcjonowania stanowi szczególne wyzwanie. Ostatnio, do oceny trwałości skap tych budowli oraz zboczy naturalnych, próbuje się stosować złożone systemy obejmujące różne fizyczne i cyfrowe urządzenia, ale wciąż, ze względu na wymiary i złożoność obszarów, które mają być objęte monitoringiem, potrzebne jest znalezienie rozwiązania optymalnego. Wykorzystanie „procesów silosowych”10) do zarządzania taką infrastrukturą jest na ogół procesem niepraktycznym i nieopłacalnym. Należy więc zbadać nowe kombinacje technologii, aby zapewnić optymalne rozwiązania. W artykule przedstawiono komercyjną, efektywną kosztowo metodę dokładnego monitorowania ruchów skarp. Zaproponowano połączenie sieci czujników powierzchniowych z satelitarnymi danymi radarowymi. System monitoringu oparty na Internecie Rzeczy (Internet of Things – IoT) składa się z kilku rozproszonych punktów zbierania danych, wykorzystywanych w połączeniu z okresowymi pomiarami z systemu satelitarnej interferometrii radarowej (Interferometric Synthetic Aperture Radar – InSAR). Korelacja obu zestawów danych jest wyświetlana na stanowisku badawczym, w którym wykrywane są zdarzenia awarii zbocza i potwierdzane długoterminowe ruchy osuwiskowe. Badanie to zostało przeprowadzone na rzeczywistym stanowisku badawczym, gdzie wykryto dwa zdarzenia. W pierwszym przypadku uszkodzenia zbocza dane są skorelowane pomiędzy wszystkimi zaangażowanymi technologiami: ten sam kierunek, różne rzędy wielkości zgodne z lokalizacją czujników. W drugim przypadku, niektóre technologie wykryły zdarzenie, podczas gdy pochyłomierze wykazały, że konstrukcja nie została naruszona.
EN
This paper proposes an advanced Internet of Things (IoT) system for measuring, monitoring, and recording some power quality (PQ) parameters. The proposed systemis designed and developed for both hardware and software. For the hardware unit, three PZEM-004T modules with non-invasive current transformer (CT) sensors are used tomeasure the PQ parameters and an Arduino WeMos D1 R1 ESP8266 microcontroller isused to receive data from the sensors and send this data to the server via the internet. For the software unit, an algorithm using Matlab software is developed to send measurement datato the ThingSpeak cloud. The proposed system can monitor and analyse the PQ parameters including frequency, root mean square (RMS) voltage, RMS current, active power, and the power factor of a low-voltage load in real-time. These PQ parameters can be stored on theThingSpeak cloud during the monitoring period; hence the standard deviation in statistics of the voltage and frequency is applied to analyse and evaluate PQ at the monitoring point.The experimental tests are carried out on low-voltage networks 380/220 V. The obtained results show that the proposed system can be usefully applied for monitoring and analysing chosen PQ parameters in micro-grid solutions.
3
Content available Internet of Things (IoT) – LoRaWAN w praktyce
PL
Internet rzeczy (Internet of Things – IoT) jest koncepcją informatyczną polegającą na połączeniu materialnych przedmiotów ze sobą oraz z Internetem. Zdefiniowanie tego terminu jest skomplikowane. Zdecydowana większość ludzi, słysząc termin „Internet rzeczy” wyobraża sobie smartfony czy komputery, jednak świat IoT jest zdecydowanie szerszy. Po raz pierwszy termin ten został użyty w 1999 roku przez Kevina Ashtona, eksperta w dziedzinie innowacji cyfrowych, jednak dopiero po kilkunastu latach idea ta została potraktowana poważnie. Obecnie niemal każdy z otaczających nas przedmiotów może być wyposażony w chip umożliwiający mu łączność z Internetem. Ideą Internetu rzeczy jest to, że ma on obejmować wszystkie przedmioty mogące zostać podłączone do globalnej sieci. W artykule omówiono zagadnienia związane z niskoenergetyczną rozległą siecią LoRaWAN, która została stworzona na potrzeby komunikacji Internetu rzeczy. Opisano architekturę sieci oraz jej najbardziej charakterystyczne cechy. Zestawiono dostępne kanały transmisyjne dla poszczególnych regionów oraz opisano składowe wyrażenia pozwalającego na dobór odpowiednich parametrów transmisji do wymagań aplikacji. W dalszej części artykułu przedstawiono praktyczną realizację Internetu rzeczy z wykorzystaniem standardu LoRaWAN na przykładzie systemu do archiwizacji odczytu impulsów z liczydła gazomierza miechowego. Opisano budowę urządzenia oraz zasadę jego działania. W treści artykułu zawarto wyniki testu mającego na celu sprawdzenie poprawności transmisji danych z nadajnika impulsów do serwera sieciowego, dowodząc tym samym prawidłowości działania wykonanego systemu. Przedstawiono przykładowe zastosowanie aplikacyjne stworzonego modułu celem optymalizacji zużycia gazu. Dodatkowo zaprezentowano wyniki sprawdzenia maksymalnego zasięgu zbudowanego systemu. Stwierdzono poprawność przesyłania danych na odległości rzędu 690 metrów w terenie miejskim oraz 915 metrów w obszarze z zabudową domów jednorodzinnych.
EN
Internet of Things (IoT) is an IT concept consisting in connecting material objects both together and to the internet. This term is complicated to define. Most people associate this term with smartphones or computers, but the world of IoT is definitely wider. IoT was used for the first time in 1999 by Kevin Ashton, who is an expert in technical solutions, but it took more than a decade for people to take this idea seriously. Currently, almost all of the elements surrounding us can be equipped with a chip that allows them to connect to the Internet. The idea of the IoT is that it should encompass all the items that can be connected to the global network. This article firstly discusses issues related to the low-power wide-area LoRaWAN network, which was created for the needs of communication with IoT. Next, the network architecture and its characteristic features are described, followed by a list of available transmission channels for individual regions and description of components of expressions allowing to select the transmission parameters for the application requirements. Next, the article describes practical implementation of IoT with the use of LoRaWAN standard on the example of a system for archiving impulse readings from gas meter index of a bellows gas meter. Finally, this article describes the construction of the device and the principle of its operation. Most importantly, the results of the test aimed at checking the correctness of data transmission from the pulse transmitter to the network server, proving the correct operation of the system, were given in this article. This article also presents an example of the implementation for the module built aimed at the optimization of gas consumption. The results of checking the maximum range of the system built were also given. This correctness of data transmission at a distance of 690 meters in urban areas and 915 meters in the area with single-family houses was found.
4
Content available ICT in the Polish Railway Industry
EN
The article intends to discuss the impact of the development of IT and logistics systems on the development of ICT networks in the context of practical application in the area of transport, especially in the area of railway transport in Poland. At present, PKP PLK is involved in the construction of a teletransmission network, to be used mainly with ERTMS. According to the author, development of the network should be planned in such a way that this network is able to satisfy the current and future needs of all railway companies in the area of data transmission, making it possible for such railway companies to extend their range of ICT services to include other forms of transport. Systems of railway traffic control should be established within a physically isolated fibre-optic network (isolated fi bres in fibre-optic cables).
5
Content available remote PLCnext Technology w obliczu rozwoju IIoT i Przemysłu 4.0
PL
Internet Rzeczy (Internet of Things – IoT) w ostatnich latach szturmem zdobywa rynek rozwiązań IT i odmieniany jest przez wszystkie przypadki.
EN
This paper addresses student labolatories for courses related to the Internet of Things (IoT) in an undergraduate Software Engineering program. It revews the concept of the IoT, first, then discusses benefits of IoT in education, especially in engineering, and finally presents examples of projects, reviewing some more fundamental concepts of introducing such labs. Specific examples of IoT projects include software development for: a robotic arm accessed through AWS, GPS tracker with Sparkfun data stream services, online health monitoring with a smartwatch and Google Cluod, and remote relay access from a phone with MQTT service.
PL
W artykule omówiono zagadnienia laboratoriów studenckich dla kursów związanych z „Internetem rzeczy”, w programie studiów Inżynierii Oprogramowania. Przedstawiono koncepcję Internetu rzeczy i omówiono korzyści płynące z użycia tej technologii w kształceniu, szczególnie w dyscyplinach inżynierskich, dyskutując podstawowe problemy z tym związane. W szczególności, opisano praktyczne rozwiązania problemów laboratoryjnych, z użyciem robota, systemu GPS, inteligentnego zegarka i zdalnego przekaźnika, oraz przekazywania odpowiednich danych do przetwarzanuia w chmurze.
EN
This paper aims to present an overview of the Semantic Web solutions such as triple store databases, RDF (Resource Description Framework) and ontologies applied for the use of Internet of Things. The first part describes these technologies and the second part focuses on the already developed concepts of using them in relation with devices connected in the Internet of Things.
PL
Aplikacje mobilne pozwalają na zwiększoną interakcję pomiędzy mieszkańcami z miasta a miejscem, w którym żyją. Łatwiejszy dostęp do informacji pozwala ludziom w bardziej dynamiczny sposób reagować na zachodzące w ich otoczeniu zmiany. Z drugiej strony władze miejskie dzięki uzyskanym danym mogą w coraz bardziej racjonalny sposób planować swoje inwestycje i kierować rozwojem miasta. Mają też ułatwioną drogę do komunikowania się ze społeczeństwem i zdobywania informacji zwrotnych. Dzięki urządzeniom mobilnym i zainstalowanym na nich aplikacjom wiele czynności, które jeszcze na początku lat 90. XX wieku wydawały się niemożliwe do realizacji, stało się dostępne z poziomu zwykłego użytkownika telefonu komórkowego. Zastosowanie aplikacji mobilnych widzimy w wielu dziedzinach. Szczególnie ważnymi z perspektywy urbanistyki wydają się transport, ochrona środowiska oraz ochrona zdrowia (ułatwienia dla osób chorych i niepełnosprawnych).
EN
Mobile applications enable increased interaction between the residents of a city and the place in which they live. Easier access to information allows people to react to the changes that occur in their environment more dynamically. On the other hand, municipal authorities, thanks to the data that they collect, are able to increase the rationality of the way in which they plan their projects and their city’s development. They also have an easier way of communicating with the public, as well as of getting feedback. Thanks to mobile devices and the applications that are installed on them, many activities that were thought to be impossible in the beginning of the 1990’s are now accessible at the level of an ordinary cellphone user. We can observe the use of mobile applications in numerous disciplines. From the point of view of urban design, the most important ones are transport, the protection of the environment and healthcare (advantages for sick and disabled persons).
PL
Czym jest Internet Rzeczy? Czy to rzeczywiście technologia jutra? Jakie są korzyści i jakie zagrożenia niesie ze sobą? Artykuł prezentuje najnowsze osiągnięcia w dziedzinie Internetu Rzeczy. Ponadto przedstawiona jest budowa systemu loT (ang. Internet of Things) z naciskiem na sensory, transmisję danych oraz platformę w chmurze. Przedstawiono też przegląd ciekawych rozwiązań i zastosowań loT.
EN
What is Internet of Things? Is this a technology of tomorrow? What are the benefits and threats of such a system? Article presents the newest achievements in Internet of Things domain. Furthermore article shows a composition of loT system focusing on sensors, actuators, data transmission and cloud platform. Also there is shown an overview of interesting solutions and applications of loT.
EN
The paper presents an analysis of the implementation of the MQTT server on the Raspberry Pi device. The standard configuration of the server (without virtualization layer) is compared to the configuration based on a Docker container and the principles of microservices. The test system has been evaluated over the performance of the MGTT server.
PL
Artykuł przedstawia analizę cech realizacji serwera MQTT na urządzeniu Raspberry Pi. Typowa konfiguracja tego serwera (bez wykorzystania warstwy wirtualizacji) jest porównana z konfiguracją opartą na kontenerze Docker i regułach mikrousług. System testowy był badany pod kątem metryk związanych z wydajnością serwera MQTT.
PL
W czerwcu ubiegłego roku organizacja standaryzacyjna 3GPP przyjęła nowy standard wąskopasmowej transmisji NB IoT dla Internetu Rzeczy, realizowanej w szerokopasmowych sieciach LTE. Moduły radiowe tego standardu Cat. NB1 będą tanie, co otwiera szeroki rynek dla urządzeń IoT przekazujących umiarkowane ilości danych. W pracy przedstawiono główne parametry systemu NB IoT oraz jego przewidywane zastosowania. Badano także poziom RSSI wewnątrz budynku i w terenie miejskim dla testowej instalacji systemu NB IoT.
EN
In June last year the organization of telecommunication standards 3GPP adopted a new narrowband standard NB IoT for broadband LTE networks. Radio modules of this standard Cat. NB1 will be cheap which opens up a wide market for IoT devices transferring moderate amounts of data. In this paper the main parameters of NB IoT system and its typical applications were presented. The RSSI level inside building and at urban area for a test NB IoT installation was also investigated.
PL
Artykuł jest przeglądem zagadnień Internetu rzeczy (LoT) z wykorzystaniem heurystycznej techniki analizy informacji SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities i Threats). Przedstawiono zastosowania IoT oraz rozważono zagrożenia, które są z tym związane. W literaturze można znaleźć wiele faktów, które potwierdzają znaczenie IoT dla życia ludzi. Jednak współczesność, a w szczególności IoT, jest retrospekcją futurystycznych rozważań wielkiego rodaka Stanisława Lema, dlatego w artykule autorzy posłużyli się licznymi cytatami, które kontestują zalety IoT.
EN
This article is an overview of the Internet of things issue using heuristic information technology SWOT. IoT applications have been described and the risks associated with it are considered. There are many facts in the literature that confirm the IoT qualities for human life. However, the contemporaneity and in particular the IoT, is a flashback of the futuristic reflections of the great countryman Stanisław Lem. Therefore, in the article the authors used numerous citations that contradict the advantages of IoT.
PL
Pojęcie Internetu rzeczy – IoT (Internet of Things) lub Internetu wszechrzeczy IoE (Internet of Everything) nie jest nowe, ale ostatnio zyskuje na znaczeniu dzięki włączeniu go w nurt prac standaryzacyjnych i rozwojowych nad 5. generacją systemów komórkowych. Z założenia w systemach IoT źródłem danych są nie tylko rzeczy, będące wytworem cywilizacji technicznej, ale także czujniki monitorujące ludzi, przyrodę ożywioną i nieożywioną. Wzrastające oczekiwania społeczne dotyczące jakości opieki zdrowotnej oraz nowe możliwości techniczne systemów 5. generacji skłaniają do opracowania nowych rozwiązań w medycynie i tworzenia środowiska bardziej przyjaznego człowiekowi. W artykule skrótowo omówiono wybrane zagadnienia dotyczące tej tematyki. Między innymi scharakteryzowano specyfikację wąskopasmowej transmisji NB-IoT w systemach komórkowych, które mają zapewnić wszędzie dostępną komunikację z dużą liczbą tanich, energooszczędnych urządzeń użytkownika, co będzie stanowiło istotną wartość dodaną w porównaniu ze stanem obecnym.
EN
The Internet of Things (IoT) or the Internet of Everything (IoE) is not a new concept but it gains importance since it is now a part of standardization and development of the 5G cellular systems. In the IoT data sources are not only “things” but also sensors monitoring both people and living and nonliving nature. Growing expectations concerning health care quality and contemporary technological advances in 5G systems foster greater attention to medical applications and ambient assisted living solutions. The paper briefly discusses selected problems within this wider topic. It includes characterization of the Narrow- Band IoT (NB-IoT) technology specification designed to work with massive, energy-efficient, low-data-rate user equipment devices, which will constitute significant added value compared to today’s possibilities.
PL
Współczesne technologie informacyjne (IT) umożliwiają wprowadzenie nowych rozwiązań technologicznych zwiększających wydajność i jednocześnie obniżających koszty inwestycyjne oraz operacyjne składające się na całkowity koszt rozwiązania. Wykorzystanie tych rozwiązań umożliwia nowe ukształtowanie procesów operacyjnych i handlowych obejmujące także relacje z otoczeniem, dostosowując te procesy do potrzeb klientów. Wśród rozwiązań technologicznych, wiodącą rolę pełnią obecnie systemy eksploatowane w technologii chmury. Technologie te umożliwiają dostarczanie złożonych usług IT we wszystkich lokalizacjach z bezpośrednim dostępem do Internetu, przy zachowaniu możliwości korzystania z dużej wydajności i bezpieczeństwa przetwarzania informacji. Kolejnym trendem jest Big Data, czyli realizacja analiz danych o różnych strukturach pochodzących z różnych źródeł. Równie istotnym trendem jest Internet of Things (IoT), Internet Rzeczy, czyli wykorzystanie możliwości wbudowania komputerów w różne maszyny i urządzenia profesjonalne oraz powszechnego użytku, które dzięki połączeniu z Internetem mogą być sterowane z zewnątrz lub mogą sterować innymi urządzeniami lub przekazywać automatycznie informacje do innych systemów. Inny trend – BYOD (Bring Your Own Device) to dopuszczenie wykorzystywania prywatnych urządzeń do użytku służbowego. Integrację wielu systemów w przedsiębiorstwie zapewnia architektura Service Oriented Architecture (SOA) z pomocą szyny wymiany danych przedsiębiorstwa Enterprise Service Bus (ESB). Wykorzystanie wymienionych trendów jest koniecznym warunkiem realizacji transformacji cyfrowej, która umożliwia przedsiębiorstwom osiąganie przewagi konkurencyjnej nad przedsiębiorstwami „starego typu”. Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji rozwoju IT w kolejnictwie prowadzącej do transformacji cyfrowej przewoźników i zarządców infrastruktury. Koncepcja ta uwzględnia potrzeby i możliwości polskich publicznych podmiotów działających w branży kolejowej.
EN
IT has a number of solutions that increase productivity while lowering both investment and operational costs allowing also to improve the effectiveness of business. Using these solutions allows the formation of new operational and commercial processes, including the relations with the environment adapting those processes to the needs of customers. The leading role is played by systems operating in the cloud - in data centers working in Software Define Infrastructure (SDI) model. These technologies allow you to deliver complex IT services in all locations with direct access to the Internet, while maintaining the simplicity and flexibility of configuration, high performance and security of information processing. Big Data it is the trend, which is the implementation of data analysis with the different data structures from the different data sources. Another important trend is the Internet of Things (IoT) – using the possibility of embedded computers in a variety of machines and equipment for both professional and consumer use. Thanks to an internet connections the devices can be controlled from the outside or they can control other devices or transfer information automatically to other systems. Next trend is Bring Your Own Device (BYOD) – possibility of using private equipment of employee for business. Big Data is the trend, which is the implementation of data analysis with the different data structures from the different data sources. Use of all these trends is a prerequisite for implementation of the digital transformation, which allows to achieve a competitive advantage over „old style” companies. The aim of the study is to present the necessary conditions and the concept of IT development for polish railways, which will effectively take advantage of digital transformation of operators and infrastructure managers. This concept takes into account the needs and possibilities of public entities operating in the polish railways. The author pointed out the need for changes in the field of information technology and organization in the polish public railway companies, which will improve the economic efficiency of IT and will satisfy the needs of business.
15
Content available Przemysł 4.0 i wszystko jasne
PL
Czwarta Rewolucja Przemysłowa już tu jest. Nie ma powodu do paniki – z nami przejdziesz ją krok po kroku. Zaczynamy od najważniejszych idei i pojęć.
EN
Internet of Things (IoT) will play an important role in modern communication systems. Thousands of devices will talk to each other at the same time. Clearly, smart and efficient hardware will play a vital role in the development of IoT. In this context, the importance of antennas increases due to them being essential parts of communication networks. For IoT applications, a small size with good matching and over a wide frequency range is preferred to ensure reduced size of communication devices. In this paper, we propose a structure and discuss design optimization of a wideband antenna for IoT applications. The antenna consists of a stepped-impedance feed line, a rectangular radiator and a ground plane. The objective is to minimize the antenna footprint by simultaneously adjusting all geometry parameters and to maintain the electrical characteristic of antenna at an acceptable level. The obtained design exhibits dimensions of only 3.7 mm × 11.8 mm and a footprint of 44 mm2, an omnidirectional radiation pattern, and an excellent pattern stability. The proposed antenna can be easily handled within compact communication devices. The simulation results are validated through measurements of the fabricated antenna prototype.
17
Content available remote W kierunku samoorganizujących się środowisk wytwórczych
PL
Omówiono innowacje techniczne w dziedzinie robotów, sterowania programowego i komponentów automatyki zaprezentowane podczas Hannover Messe 2017, w tym: ideę Industry 4.0, smart factory, nowe koncepcje sterowania, oprogramowanie wspomagające proces wytwarzania, systemy Internetu rzeczy i zdalną diagnostykę.
EN
The paper illuminates the software-technical innovations in automation industrial equipment presented at the Hannover Messe 2017: the new idea of Industry 4.0, Internet of things, smart factory, communication via field buses, Co-bots, industrial communication.
18
Content available Consumer perspective of omnichannel commerce
EN
The evolution of hypermedia space and growing saturation of the market with mobile devices, an increasing role of Big Data, which allow for multidimensional analysis of data from offline and online markets, growing popularization of solutions of Market Intelligence supported by Cloud Computing technology as wells development of potential and opportunities of adapting the Artificial Intelligence (AI) and Internet of Things (IoT) in commerce cause that customers and their experience become a major point of activity of companies/brands. Shopping experience of a buyer is an effect of multiple and multidimensional contacts, often conducted simultaneously in many channels and in the real time. It forces an increasingly growing number of challenges that companies/brands are presented with if they want to optimize a space of customer journey and have to ensure continuity, coherence and complexity of experiences for their customers. Searching or creating these benefits that customers expect and their constant development becomes a prerequisite in this situation so that variety of positive experiences resulting in customer satisfaction and happiness could be guaranteed. The paper is an attempt to verify the essence of omnichannel commerce from the consumer’s perspective. The author discusses a problem of omnichannel model while taking into consideration some elements that can influence building and intensification of buyers’ experiences and behavior in various channels of commerce. The discussion is supported with the results of own studies in that area.
PL
Ewolucja przestrzeni hipermedialnej i coraz większe nasycenie rynku urządzeniami mobilnymi, wzrost roli Big Data, pozwalających na wielowymiarową analizę danych z rynku offionline, rosnąca popularyzacja rozwiązań w zakresie Market Intelligence, wspomaganych technologią Cloud Computing, a także rozwój potencjału i możliwości adaptacji Artificial Intelligence (AI) and Internet of Things (IoT) w handlu, sprawiają, że klient i jego doświadczenia stają się centralnym punktem aktywności firm/marek. Shopping experience nabywcy jest efektem jego wielokrotnych i wielopłaszczyznowych kontaktów, często realizowanych jednocześnie w wielu kanałach i w czasie rzeczywistym. Wymusza to coraz większe wyzwania stawiane przed firmami/markami, które chcąc optymalizować przestrzeń customer journey muszą zapewnić swoim konsumentem ciągłość, spójność i kompleksowość doświadczeń. Warunkiem koniecznym staje się poszukiwanie i/lub kreowanie tych korzyści, których realnie konsument oczekuje oraz ich ciągły rozwój, tak by zagwarantować mu różnorodność pozytywnych doznań prowadzących do jego zadowolenia i satysfakcji. W artykule podjęto próbę zweryfikowania istoty omnichannel commerce z perspektywy konsumenta. Omówiono w nim problematykę wielokanałowości, z uwzględnieniem tych elementów, które mogą mieć wpływ na budowanie i intensyfikację doświadczeń i zachowań nabywców w różnych kanałach handlu. Prowadzone rozważania zostały poparte wynikami badań własnych w omawianym zakresie.
EN
Background: There is an increasing use of automation, data processing and exchange, cyber-physical systems, Internet of things and cloud technology in industry. Modern factories undergo constant transformation, which has impact not only on the organization of manufacturing activities, but also on the functioning of supply chains. The model of contact with the end customer, who frequently moves into the virtual world, is changing, which directly translates to the formation of distribution channels. The occurring changes are referred to as the Fourth Industrial Revolution, and we are its eyewitnesses. This paper explores the challenges for modern supply chains that arise as a result of the fourth industrial revolution. It attempts to answer the question to what extent the Industry 4.0 affects the organization of products and information flows in supply chains. Methods: The article makes use of the results of social research, whereas the applied research technique was a survey conducted among 122 supply chains. Moreover, the results of the research performed in 2015 by McKinsey in the form of an interview with 300 experts from production and service companies from USA, Japan and Germany were demonstrated. Additionally, the following 5 case studies were presented: Logistics Knapp AG, Nova Chemicals, BMW, Stratatys and Bosch. Results: One of the research results of the article is a review of the literature on the development of the supply chain concept, as well as on the development of industry, with particular focus on the Fourth Industrial Revolution. The article attempts to determine the impact of the Fourth Industrial Revolution on the functioning of contemporary supply chains. On the basis of social research and case studies, conclusions are drawn about the significance of application of the assumptions of Industry 4.0, as well as about the concerns of companies and entire supply chains regarding the inevitable changes. Finally, a hypothetical supply chain using the assumptions of the Fourth Industrial Revolution is presented on the example of a manufacturer of electric toothbrushes. Conclusions: On the basis of the collected examples and presented research, it can be concluded that the idea of Industry 4.0 is not foreign to contemporary companies and has an influence on the organization of physical and information flows in supply chains. Managers are aware of the changes occurring in the organization of production, procurement and distribution processes in the entire supply chains. However, they are concerned about transferring processes into the virtual world, due to data security issues and capacity of long-distance wireless networks.
PL
Wstęp: W przemyśle ma miejsce coraz powszechniejsze wykorzystanie automatyzacji, przetwarzania i wymiany danych, systemów cyber-fizycznych, Internetu rzeczy i cloud technology. Nowoczesne fabryki ulegają ciągłej transformacji i wpływa to nie tylko na organizację działań wytwórczych, ale również na funkcjonowanie łańcuchów dostaw. Zmienia się model kontaktu z ostatecznym klientem, który często przenosi się w świat wirtualny, co bezpośrednio przekłada się na kształtowanie kanałów dystrybucji. Zachodzące zmiany nazwane są czwartą rewolucją przemysłową, a my jesteśmy jej naocznymi świadkami. W artykule tym przedłożone są wyzwania przed którymi stoją współczesne łańcuchy dostaw w wyniku czwartej rewolucji przemysłowej. Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie w jakim stopniu czwarta rewolucja przemysłowa wywiera wpływ na organizację przepływów fizycznych i informacji w łańcuchach dostaw. Metody: W artykule wykorzystane są wyniki badania społecznego, a zastosowaną techniką badawczą jest ankieta przeprowadzona wśród 122 łańcuchów dostaw. Przedstawiono również wyniki badania przeprowadzonego w 2015 roku przez firmę McKinsey w formie wywiadu z 300-toma ekspertami z firm produkcyjnych i usługowych z USA, Japonii i Niemiec. Dodatkowo zaprezentowano 5 case studies: Logistics Knapp AG, Nova Chemicals, BMW, Stratatys oraz Bosch. Rezultaty: Jednym z rezultatów badawczych artykułu jest przegląd literatury z obszaru rozwoju koncepcji łańcucha dostaw oraz rozwoju przemysłu, ze szczególnym uwzględnieniem czwartej rewolucji przemysłowej. W artykule podjęta jest próba określenia wpływu jaki czwarta rewolucja przemysłowa wywiera na funkcjonowanie współczesnych łańcuchów dostaw. Na bazie badań społecznych oraz case studies zostają wyciągnięte wnioski na temat istotności stosowania założeń Industry 4.0. oraz obaw przedsiębiorstw i całych łańcuchów dostaw dotyczących nieuniknionych zmian. Na koniec przedstawiony jest hipotetyczny łańcuch dostaw wykorzystujący założenia czwartej rewolucji przemysłowej na przykładzie producenta elektrycznych szczoteczek do zębów. Wnioski: Na bazie zgormadzonych przykładów i przedstawionych badań można stwierdzić, że pojęcie Industry 4.0. nie jest obce współczesnym przedsiębiorstwom i ma wpływ na organizację przepływów fizycznych i informacji w łańcuchach dostaw. Menedżerowie oni świadomi następujących zmian w organizacji procesów produkcyjnych, w zaopatrzeniu i dystrybucji w całym łańcuchu dostaw. Obawiają się jednak przeniesienia procesów w świat wirtualny, ze względu na bezpieczeństwo danych oraz przepustowość sieci bezprzewodowych dalekiego zasięgu.
EN
Industrie 4.0 has been becoming one of the most challenging topic areas in industrial production engineering within the last decade. The increasing and comprehensive digitization of industrial production processes allows the introduction of innovative data-driven business models using cyber-physical systems (CPS) and Internet of Things (IoT). Efficient and flexible manufacturing of goods assumes that all involved production systems are capable of fulfilling all necessary machining operations in the desired quality. To ensure this, production systems must be able to communicate and interact with machines and humans in a distributed environment, to monitor the wear condition of functionally relevant components, and to self-adapt their behaviour to a given situation. This article gives an overview about the historical development of intelligent production systems in the context of value-adding business models. The focus is on condition monitoring and predictive maintenance in an availability oriented business model. Technical as well as organizational prerequisites for an implementation in the production industry are critically analysed and discussed on the basis of best practice examples. The paper concludes with a summary and an outlook on future research topics that should be addressed.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.