Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 35

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Celem artykułu jest przedstawienie metody rozmieszczenia infrastruktury ładowania autobusów elektrycznych, które w przyszłości mogą być podstawą funkcjonowania miejskiego transportu zbiorowego. Przedstawiono główne aspekty alternatywnych źródeł zasilania w kontekście miejskiego transportu zbiorowego. Następnie opisano podstawowe sposoby ładowania autobusów elektrycznych. Zaproponowano autorską metodę rozmieszczenia stacji ładowania z uwzględnieniem wybranych założeń.
EN
The purpose of the article is to present the method of deployment of charging infrastructure for electric buses, which may be the basis for the functioning of urban public transport in the future. The main aspects of alternative power sources in the context of urban public transport are presented. Additionally, the basic methods of charging electric buses are described. The article contains author’s method for deployment for charging stations, taking into account selected assumptions.
PL
Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa określa zmiany ilościowe i jakościowe ukierunkowane na koincydencyjną realizację celów gospodarczych, społecznych i środowiskowych. Wymaga on długofalowego podejścia do zarządzania organizacją oraz wykorzystania odpowiednich narzędzi, technologii i sprzętu. Istotnym elementem zrównoważonego rozwoju organizacji są współczesne technologie informacyjne, które wpływają na efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw. Podstawowym celem artykułu jest wskazanie roli IT dla zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw. Początkowe rozważania poświęcono krótkiemu omówieniu podstawowych zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem przedsiębiorstwa, następnie przedstawiono rolę rozwiązań informatycznych jako elementu jego wsparcia. Końcowe rozważania zawierają próbę wkomponowania IT w strategię zrównoważonego rozwoju organizacji
EN
Sustainable enterprise development defines quantitative and qualitative changes aimed at coincidence implementation of economic, social and environmental goals. It requires a long-term approach to managing the organization and the use of appropriate tools, technologies and equipment. An important element of the sustainable development at enterprise level are modern information technologies that affect the efficiency of enterprises and enable the implementation of pro-ecological innovations. Initial considerations are devoted to a brief discussion of the basic issues related to sustainable development at enterprise level, then the role of IT solutions for enterprise development. The final considerations include an attempt to integrate IT into the organization's sustainable development strategy.
PL
W artykule zaprezentowano założenia programu TWI, który zorientowany jest na rozwój umiejętności przełożonych, instruowanie pracowników, doskonalenie metod i budowanie bezpiecznego miejsca pracy. Przytoczono również rozwinięcie teorii 6S w obszarze pojawiających się barier podczas wdrożenia i utrzymywania systemu. Wskazano schemat postępowania i działania według TWI na rzecz pomyślnego funkcjonowania systemu 6S jako pierwszego kroku w kierunku tworzenia efektywnego i nowoczesnego procesu produkcji.
EN
The article presents assumptions of the TWI program, which is oriented on the development of supervisors’ skills, instructing employees, improving methods and building a safe workplace. The development of the 6S theory in the area of emerging barriers during the implementation and maintenance of the system was also cited. The TWI procedure and action plan was indicated in favor of the successful operation of the 6S system as the first step in creating an efficient and modern production process.
PL
Funkcjonowanie w warunkach dużej konkurencyjności, osiąganie zysków i ciągłe doskonalenie jakości świadczonych usług jest możliwe tylko wówczas, gdy poprawnie zostaną zdefiniowane wymagania interesariuszy organizacji. Rynek szkolnictwa wyższego również funkcjonuje w warunkach nasilonej konkurencyjności. O wyborze uczelni, kierunku studiów i ścieżki kształcenia decyduje nie tylko program kształcenia, ale również szereg innych czynników, których zdiagnozowanie jest możliwe dzięki prawidłowemu rozpoznaniu i identyfikacji wymagań interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych. Celem artykułu jest zaprezentowanie konkretnego przykładu identyfikacji i rozpoznania wymagań interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych w celu podejmowania działań doskonalących jakość usług świadczonych przez uczelnię wyższą.
EN
Functioning in conditions of high competitiveness, profit making and continuous improvement of the quality of services provided is possible only if the requirements of the organization’s stakeholders are correctly defined. The higher education market also functions in conditions of increased competitiveness. The choice of the university, the field of study and the path of education is determined not only by the education program, but also by other factors whose diagnosis is possible due to proper recognize and identification of external and internal stakeholders’ requirements. The aim of the article is to present a specific example of recognize and identifying the requirements of internal and external stakeholders, in order to take actions to improve the quality of services provided by a university.
PL
Niniejszy artykuł poświęcono analizie wpływu procesów logistycznych na zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa. Określono w nim stabilny i trwały rozwój ekonomiczno- -społeczny organizacji uwzględniający poszanowanie w nim zasobów środowiska naturalnego. Zadaniem zarządzających organizacjami jest nie tylko realizacja bieżących celów finansowych, ale przede wszystkim dbanie o to, by potrzeby przyszłych pokoleń były zaspokajane na podobnym poziomie, co obecnych. Niewątpliwie procesy logistyczne, obejmujące m.in. zaopatrzenie, produkcję i dystrybucję, wywierają istotny wpływ na zrównoważony rozwój przedsiębiorstw. Konieczne jest tu podejmowanie takich działań, które są ukierunkowane na zwiększenie innowacyjności, po to by zmniejszyć emisję szkodliwych substancji do środowiska. Celem artykułu jest określenie wpływu procesów logistycznych na rozwój społeczny, gospodarczy i środowiskowy organizacji.
EN
The main aim of this article is to show the analysis of the impact of logistical processes on sustainable business development. It signifies the stable and sustainable economic and social development of the organization taking into account respect for natural resources. The task of managing organizations is not only to realize current financial interests, but above all to ensure that the needs of future generations are catered for at the same level as the present. Undoubtedly, logistic processes, including supply, production and distribution, have a significant impact on the sustainable development of enterprises. It is necessary to undertake actions aimed at increasing the level of innovation in order to reduce the emission of harmful substances into the environment. The purpose of this article is to analyze the impact of process management efficiency.
6
Content available Rola euroregionów w rozwoju inicjatyw klastrowych
PL
Niniejszy artykuł ma na celu ukazanie roli euroregionów w rozwoju inicjatyw klastrowych. Euroregion, będący sformalizowaną formą współpracy transgranicznej, stwarza dogodne warunki dla rozwoju klastrów. Wstępne rozważania poświęcono zagadnieniom teoretycznym związanym z euroregionami i klastrami. Dalsza część pracy stanowi próbę omówienia zadań i roli euroregionów w rozwoju sieci współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami w regionach transgraniczych.
EN
The main purpose of this paper is to show the role of euroregions in the development of clusters. Euroregion is a formalized form of cross-border cooperation. Euroregion creates favorable conditions for the development of clusters. Preliminary discussion devoted to theoretical issues related to the euroregions and clusters. The rest of the work is an attempt to discuss the tasks and the role of euroregions in the development of networks of cooperation between enterprises in cross-border regions.
EN
The automotive industry is one of the most important sectors of the global economy. It has long been setting new standards not only in quality management (QS 9000/VDA or ISO/TS 16949). It is also an inspiration for seeking efficient production methods, such as lean production, agile production and tools that support such production in the global automotive supply chain. Since October 2016, a new quality management standard in the form of the IATF 16949:2016 system has been in place in the automotive industry. The standard amends the existing ISO/TS 16949:2009 based on the revised ISO 9001:2015 and customer-specific requirements (CSR).
PL
Branża przemysłu motoryzacyjnego jest jednym z najbardziej znaczących sektorów w gospodarce światowej. Od dawna branża ta wyznacza nowe standardy nie tylko zarządzania jakością (QS 9000/VDA czy ISO/TS 16949), ale staje się inspiracją do poszukiwania efektywnych metod produkcji. Od października 2016 r. branżę obowiązuje nowy standard systemu zarządzania jakością IATF 16949:2016, który powstał jako wynik nowelizacji dotychczasowego standardu ISO/TS 16949:2009, dla którego bazą jest znowelizowane wydanie normy ISO 9001:2015 wraz ze specyficznymi wymaganiami klientów – CSR. W artykule omówiono propozycję zastosowania podejścia procesowego w powiązaniu z poszczególnymi wymaganiami standardu IATF 16949:2016 w procesach przedsiębiorstwa produkcyjnego.
EN
The automotive industry is one of the most important sectors in the global economy. It has been setting new standards not only for quality management for a long time (QS 9000/VDA or ISO/TS 16949). It also provides the inspiration to seek efficient production methods. Since October 2016 the new standard for the quality management system IATF 16949:2016 has been applied in the automotive industry. It is the result of amendment of the existing standard ISO/TS 16949:2009 based on the revised ISO 9001:2015 and specific customer requirements – CSR. The proposal to apply the process approach in relation to the requirements of IATF 16949:2016 standard in the manufacturing company processes was discussed in the article.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących wytwarzania powłok tlenkowych na stopie magnezu AZ91D przy zastosowaniu metody elektrolitycznego utleniania plazmowego (PEO) w roztworze krzemianu sodu. Określono morfologię, skład chemiczny, grubość i chropowatość otrzymanych powłok oraz odporność korozyjną modyfikowanego powierzchniowo stopu magnezu. Wykazano pozytywny wpływ obecności fluoru w powłoce na odporność korozyjną próbek pokrytych takimi powłokami.
EN
This paper presents the results of the investigations on the preparation of the oxide coatings on magnesium alloy AZ91D with the application of the plasma electrolytic oxidation (PEO) method, in the sodium silicate solution. Coatings were characterized by investigating their morphology, chemical composition, thickness and roughness, as well as the corrosion resistivity of the surface modified alloy. The positive influence of the presence of fluoride in the oxide layer on the corrosion resistance of the alloy samples was demonstrated.
10
Content available Analiza strat wody w wodociągu miasta Jarosław
PL
Jednym z podstawowych elementów przy ocenie stanu technicznego systemu wodociągowego są straty wody. W związku z tym analiza strat jest jednym z głównych czynników, które należy brać pod uwagę przy planowaniu działań modernizacyjnych i naprawczych, dzięki czemu można osiągnąć zmniejszenie kosztów wiążących się z produkcją i dystrybucją wody. W pracy przestawiono analizę strat wody w latach 2011 – 2015 dla miasta Jarosław wykonaną dzięki danym uzyskanym z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Wyliczono następujące wskaźniki według International Water Association (IWA): procentowy (WS), jednostkowy start rzeczywistych (RLB), objętości wody niedochodowej (NRWB), start nieuniknionych (UARL), infrastrukturalny indeks wycieków (ILI). Dodatkowo obliczono jednostkowe wskaźniki, które pomogą scharakteryzować analizę eksploatacyjną strat wody. Są to wskaźniki takie jak: ilości wody wtłoczonej do sieci, wody sprzedanej ogółem, sprzedanej gospodarstwom domowym, ilości strat wody, wody zużytej na potrzeby własne, wody niedochodowej oraz jednostkowy wskaźnik obciążenia hydraulicznego sieci i strat wody w odniesieniu do całkowitej długości sieci.. Ponadto dokonano analizy sieci wodociągowej pod kątem intensywności uszkodzeń, ponieważ awarie przewodów wodociągowych, armatury i przyłączy są jedną z istotnych przyczyn strat wody. Przeanalizowane wyniki w porównaniu do innych miast w Polsce pozwoliły na stwierdzenie, że sieć wodociągowa w Jarosławiu jest w dość dobrym stanie.
EN
One of the basic elements in assessing the technical condition of the water supply system is the loss of water. Therefore, loss analysis is one of the main factors to be considered in planning modernization and corrective actions, thus reducing the costs associated with the production and distribution of water. The work presents an analysis of water losses in the years 2011 - 2015 for the city of Jarosław made thanks to the data obtained from the Water Supply and Sewerage Company. The following International Water Association (IWA) indicators have been calculated: percentage (WS), real leakage balans (RLB), non-revenue water basic (NRWB), unavoidable real leakage (UARL), infrastructure leakage index (ILI). In addition, individual indicators were calculated to help characterize the exploitation analysis of water losses. These are indicators such as the amount of water injected into the net, the total water sold to households, the amount of water loss, the water used for own consumption, the non-profit water and the unit load index of the hydraulic network and the water loss with respect to the total network length. The water supply network was analyzed for damage intensity because of water supply failure, fittings And the connections are one of the major causes of water loss. The analyzed results Compared to other cities in Poland, it was possible to conclude that the water-line network in Jaroslaw was in good shape.
PL
Diagnostyka silników spalinowych w tym odrzutowych bazuje na metodach wykorzystujących procesy robocze oraz procesy resztkowe tj. drgania, hałas, procesy termiczne, elektryczne i inne. Na podstawie wyników badań procesów roboczych można wnioskować o ogólnym stanie technicznym silnika, natomiast procesy resztkowe niosą informacje o stanie poszczególnych podzespołów i par kinematycznych. Dlatego procesy resztkowe wykorzystuje się, jako autonomiczne lub wspomagające inne metody diagnostyczne. Wszystkie metody oparte na analizie zmian drgań i hałasu dla określenia stanu technicznego obiektu noszą nazwę diagnostyki wibroakustycznej. W pracach dotyczących diagnostyki wibroakustycznej silników, najczęściej pomija się zagadnienia związane z problemem wyboru pasma pomiarowego oraz określenia parametrów diagnostycznych zawierających istotne informacje o stanie silnika. W artykule przedstawiono metodę separacji składowych kinematycznych sygnału drgań z wykorzystaniem technik Joint Time Frequency Analysis (JTFA).
EN
The diagnostic testing of internal combustion engine can be made by using working processes and methods which take advantage of leftover processes (vibration, noise, thermic processes, electric and other). Working processes give information about general condition of internal combustion engine. Leftover processes give information about condition of particular subassemblies and kinematic couples; hence they are used as autonomous processes or as processes supporting other diagnostic methods. Methods based on analysis of vibrations and noise changes to determine technical condition of object are named as vibroacoustic diagnostics. In papers about vibroacoustic diagnostics of engine, problems connected with difficulty to select frequency band and to define diagnostic parameters containing essential information about engine’s condition, are most often omitted. This article describes the method of separation of kinematic components of vibration signal using the technique of Joint Time Frequency Analysis (Jtfa).
PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie modelu doskonalenia organizacji uwzględniającego wymagania związane z koniecznością wdrożenia podejścia opartego na ryzyku, ujętego w standardzie ISO 9001:2015, wspartego wytycznymi do zarządzania ryzykiem. Autorki wymieniają wymagania normy w zakresie określania ryzyk i szans oraz opisują przesłanki zainteresowania się polskich menedżerów wdrażaniem zarządzania ryzykiem do codziennej praktyki przedsiębiorstw. Ponadto autorki wskazują na ważność ustalania standardu pracy, czynności czy procesu jako podstawy dalszych prac doskonalących.
EN
The aim of the article is to present a model of organizational improvement which takes into account the requirements related to the need to implement the risk-based approach included in the standard ISO 9001:2015 supported by guidelines for risk management. The authors list the requirements of the standard in terms of determining the risks and opportunities and describe the reasons for Polish managers to implement risk management in everyday practice of their companies. Furthermore, the authors point to the importance of setting standards for work, activity or process as a basis for further improvement action.
13
Content available remote Infrastrukturalne bariery wdrażania transportowych systemów jakości
PL
Artykuł dotyczy oceny stanu infrastruktury i utrzymania ruchu w przedsiębiorstwach transportowych, jako kryterium wstępnego do ustalenia gotowości przedsiębiorstwa do wdrażania transportowego systemu jakości. Stan infrastruktury jest jednym z wielu czynników determinujących powodzenie takiego wdrożenia jak np. poziom technologii, stopień zaawansowania usług, ład techniczny i organizacyjny czy innowacyjność technologiczna. Od pozytywnej oceny takiego czynnika zależy, czy w przedsiębiorstwie istnieje realna możliwość funkcjonowania skutecznego systemu jakości, lub czy istnieją przesłanki do powstrzymania i uprzedniego dostosowania warunków przedsiębiorstwa. W artykule zawarto wyniki dowodzenia apagogicznego w grupie przedsiębiorstw transportowych. Zestawiono ze sobą zebrane podczas badań negatywne cechy działania przedsiębiorstw oraz przyporządkowano im zaistniałe w związku z nimi konsekwencje w obszarze zarządzaniajakością. W wyniku badań ustalono, co stanowi infrastrukturalne bariery dla skutecznego wdrażania transportowego systemu jakości. Na tej podstawie opracowano charakterystykę trzech poziomów gotowości do wdrożenia. Poziom pierwszy jest sprzyjający, czyli występuje wtedy, gdy stan infrastruktury w przedsiębiorstwie pozwala na skuteczne zarządzanie jakością. Poziom drugi tzw. obojętny wyszczególnia się wtedy, gdy nie wszystkie składniki infrastruktury są w pełni odpowiednie do zaspokojenia wymagań klientów. Poziom trzeci tzw. utrudniający oznacza, że infrastruktura przedsiębiorstwa jest niewystarczająca, aby poprawnie przeprowadzać usługi transportowe. Ocena przedsiębiorstwa na jednym z trzech omówionych poziomów pozwala przedsiębiorcy zdecydować, czy są przesłanki do wdrożenia transportowego systemu jakości, lub czy należy wcześniej podjąć działania dostosowawcze.
EN
The article is dealing with assessment the state of the infrastructure and maintenance in the transport enterprises. This is the initial criterion to determine the readiness of companies to implement a transport quality management system. The state of infrastructure is one of many factors determining the success of this implementation such as level of technology, degree of advancement of services, technical and organizational order or technological innovation. Assessment of such factor says that there is a real possibility of having an efficient quality system or there are reasons to stop and prior adjust the conditions. The article contains the results of apagogic command in the group of transport companies. Collected during the research negative aspects of activities have been summarized and their implications in the field of quality management have been assigned. As a result, it has been established what are the infrastructural barriers to the effective implementation of the transport quality management system. On this basis, the characteristics of three levels of the readiness for implementation was developed. The first level is favorable, when the state of infrastructure in the enterprise allows for effective quality management. The second level so called "neutral" is specified if not all components of infrastructure are fully adequate to meet customer requirements. The third level so called "hindering" means that the infrastructure of the company is insufficient to properly carry out transport services. Assessment of the company at one of three discussed levels allows the entrepreneur to decide whether there are grounds for the implementation of the transport quality management system or it should be performed earlier adaptation.
EN
The development of vegetation in lotic waters, including macrophytes, is determined by diverse factors, including bottom substrate, flow velocity, and the width and depth of a channel, which are hydromorphological parameters. Macrophytes are higher plants of terrestrial origin which have undergone numerous adaptations enabling them to live in water (Stańczykowska, 1975). The aim of the study was to assess the effect of selected hydromorphological parameters of a watercourse on the species composition of macrophytes. The subject of the study was the Chechło River, a left tributary of the Vistula. The study was carried out in two adjacent segments of the watercourse, according to guidelines in the Macrophyte Index for Rivers (MMOR) and elements of the River Habitat Survey (RHS). The study revealed similar hydromorphological conditions in the two segments of the river, and the variation in the species composition of macrophytes in the two segments seems to be determined by other factors which were not the subject of the study. Among these, significant factors might include regulation works or the high water levels in the Chechło resulting from the construction of an impoundment. The plants identified in the two segments of the watercourse are species occurring commonly in Poland, preferring eutrophic waters and having a wide ecological tolerance.
PL
Artykuł dotyczy oceny przedwdrożeniowej systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwach motoryzacyjnych. Sedno zagadnienia tkwi w określeniu czynników determinujących powodzenie tego przedsięwzięcia. Zaprezentowano piętnaście kryteriów z podziałem na miękkie i twarde, oraz względem zależności z przedsiębiorstwem na: wewnętrzne i zewnętrzne. Kryteria mogą być wykorzystywane do oceny gotowości przedsiębiorstwa motoryzacyjnego do wdrożenia systemu. Z oceny wynikają konieczne działania dostosowawcze lub przesłanki do odstąpienia od wdrożenia systemu zarządzania jakością.
EN
The article is dealing with pre-assessment of the quality management system in automotive companies. The crux of the issue is to identify the factors determining the success of this project. Fifteen criteria divided into soft and hard, and in relation to the company to: internal and external have been presented. The criteria can be used to assess the readiness of the automotive company to implement the system. The evaluation results indicate the necessary adaptation actions or grounds for withdraw from the implementation of the quality management system.
16
Content available remote Determinanty wdrażania systemów zarządzania jakością w motoryzacji
PL
Artykuł dotyczy oceny przedwdrożeniowej systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwach motoryzacyjnych. Sedno zagadnienia tkwi w określeniu czynników determinujących powodzenie tego przedsięwzięcia. Zaprezentowano piętnaście kryteriów z podziałem na miękkie i twarde, oraz względem zależności z przedsiębiorstwem na: wewnętrzne i zewnętrzne. Kryteria mogą być wykorzystywane do oceny gotowości przedsiębiorstwa motoryzacyjnego do wdrożenia systemu. Z oceny wynikają konieczne działania dostosowawcze lub przesłanki do odstąpienia od wdrożenia systemu zarządzania jakością.
EN
The article is dealing with pre-assessment of the quality management system in automotive companies. The crux of the issue is to identify the factors determining the success of this project. Fifteen criteria divided into soft and hard, and in relation to the company to: internal and external have been presented. The criteria can be used to assess the readiness of the automotive company to implement the system. The evaluation results indicate the necessary adaptation actions or grounds for withdraw from the implementation of the quality management system.
PL
Zimowe utrzymanie nawierzchni lotniskowych ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa startów i lądowań statków powietrznych w sezonie jesienno-zimowym, podczas którego występuje szereg zjawisk atmosferycznych pogarszających parametry nawierzchni lotniskowych. Istotne jest, aby prowadzić działania zapobiegawcze, do czego niezbędne jest opracowanie instrukcji utrzymania lotniska w okresie zimowym. Najbardziej popularnym i skutecznym sposobem zapobiegania oraz usuwania oblodzenia jest stosowanie chemicznych środków odladzających. W artykule scharakteryzowano rodzaje środków do odladzania, wymagania dotyczące ich właściwości oraz przeprowadzane badania podczas odbioru ich dostawy.
EN
Winter maintenance of airfield pavements intended to ensure the safety of aircraft takeoffs and landings in the autumn- winter season, when raining, snowing and frost are not rare occurrences, that may cause hazardous conditions at airports. Annually, before new winter season, the instructions and procedures for winter operations which contain guidance on developing plans, methods, and procedures for snow and ice control equipment, materials, and removal are written. Deicing/anti-icing chemicals agents are routinely used in winter maintenance operations on concrete pavements in the freezing zones of the world. The paper presents requirements and performance of chemicals, whose task is to prevent and eliminate the consequences of icing/or snowing of airfield pavements. The experimental data of significant parameters of deicing/antiicing chemicals performed in the process of supplying airfields belonging to Polish Armed Forces have also been demonstrated.
EN
The article refers to the ability of continuous improvement of processes and their assessment in Polish small and medium-sized enterprises (SMEs). The research problem emerges from the lack of a clear and understandable model of self-assessment for this group of enterprises and also a minimal ability to precisely define areas for improvement. The way to competitiveness in these organizations usually starts with implementation of pro-quality management standards respondent to ISO 9001 standard requirements. The next steps are usually quite chaotic and do not employ a systematic approach and holistic view of an enterprise. Polish Quality Award and EFQM excellence models are too general at this stage of a SME organization’s maturity. Thus, the main goal of the author’s paper was to develop and verify the idea of a modularized measuring model of an organization’s excellence. The article presents the results of literature research, the developed simplified diagram of the theoretical model and, consequently, focused research – a revised model of excellence for small and medium-sized enterprises. The model consists of five modules defined by terms as: quality, maintenance, ergonomics and OSH, environment and logistics, and for each of the modules offers six evaluation criteria: policy and strategy, preventive measures, teamwork, staff qualifications, and communication (internal and external).
EN
Physicochemical composition of surface waters is a dynamic phenomenon, among others dependent on climatic and biological factors. Human utilization, including the use of catchment area definitely affects the disturbances of this natural changeability. Small water reservoirs are particularly sensitive to anthropopressure, susceptible to degradation and in extreme cases even to disappearance. The object of research was an assessment of differences in concentrations of selected water quality indices in the reservoirs in catchments of various land use and their seasonal changes. In order to realize the assumed objective, four endorheic basins with various forms of land use in their vicinity, including settlement and agricultural, agricultural, agro-forestry and forestry catchments were selected. The research demonstrated that some of the substances tested in the waters of the discussed reservoirs (O2, NO2¯, NO3¯, NH4+ and SO42¯), like pH, revealed significant seasonal fluctuations between the summer and winter half years. A possible cause of this phenomenon may result from variable atmospheric conditions in respective half years. Lower concentration of nitrogen compounds in the summer half-year may be explained by their intensified uptake by vegetation. In the winter period, when vegetation is inhibited, a clear reconstruction of dissolved nitrogen salt resources ensues. The use, as the factor modifying fluctuations of the analyzed ions concentrations, was best noticeable for reservoirs located in settlement and agricultural or agricultural catchment. The changes referred especially to water salinity indices. It should be noted, that the complexity of the environmental spatial processes causes that explicit indicating the causes of seasonal fluctuations of the substances dissolved in water is complicated.
20
Content available remote Environmental aspects of the corporate social responsibility
EN
The article is dealing with the environmental corporate responsibility. Taking this research topic stems from a growing awareness of entrepreneurs in this area and is associated with the popularity of proving the social responsibility before a group of stakeholders. The article discussed past literature achievements relating to environmental management as one of the areas of corporate social responsibility. There were also presented current imperatives of this aspect, which became the subject of practical research to find effective ways of their compliance. Practical examples of solutions to grouped environmental requirements were described in the second part of the article.
PL
Artykuł podejmuje temat środowiskowej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Podjęcie tego tematu badawczego wynika z coraz większej świadomości przedsiębiorców w tym obszarze i wiąże się z popularnością udowadniania odpowiedzialności społecznej przed grupą interesariuszy. W artykule omówiono dotychczasowe dokonania literaturowe odnoszące się do zarządzania środowiskowego jako jednego z obszarów społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Zaprezentowano również aktualne imperatywy tego aspektu, które stały się przedmiotem badań praktycznych w poszukiwaniu skutecznych form ich spełniania. W drugiej części artykułu przedstawiono przykłady praktyczne rozwiązań odnoszących się do pogrupowanych wymagań środowiskowych.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.