Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 44

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sewage disposal
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Rozproszona zabudowa terenów wiejskich wymusza poszukiwanie rozwiązań systemów kanalizacyjnych oraz technologii oczyszczania ścieków dostosowanych do lokalnych warunków. Zbiorniki bezodpływowe, bardzo często nieszczelne są nadal podstawowym rozwiązaniem w zakresie odprowadzania i gromadzenia nie czystości. Dużą popularnością cieszą się również przydomowe oczyszczalnie ścieków dedykowane dla jednego gospodarstwa domowego. Kompleksowym/systemowym rozwiązaniem problemów z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków na terenach wiejskich jest budowa lokalnych/zbiorczych oczyszczalni ścieków. Taki kierunek został przyjęty przez Samorząd Gminy Kobylnica oraz Wodociągi Słupsk Sp. z o.o.
PL
Komisja Europejska przyjęła plan działania dotyczący gospodarki obiegu zamkniętego 2 grudnia 2015 roku. Oczyszczanie ścieków i zagospodarowanie osadów ściekowych stanowią jedną z głównych dziedzin, która wymaga dalszych ulepszeń w tym kierunku. Artykuł przedstawia różne elementy związane z gospodarką obiegu zamkniętego, które są wprowadzane w oczyszczalni ścieków i dotyczą przeróbki osadów w Tarnobrzegu.
EN
The European Commission adopted an action plan for the circular economy on 2nd December 2015. Wastewater and sludge management are one of the main areas where further improvements are needed in this direction. The article presents various elements related to a circular economy being introduced at wastewater treatment plant, connected to sludge processing, in Tarnobrzeg.
PL
Celem referatu jest przedstawienie historii rozwoju najważniejszej metody oczyszczania ścieków, mianowicie metody osadu czynnego, oraz podkreślenie wagi kreowania innowacyjnych rozwiązań tej metody w nowoczesnej ochronie wód przed zanieczyszczeniem. W przeszłości oczyszczanie ścieków koncentrowało się głównie na redukcji biochemicznego zapotrzebowania tlenu (BZT) i zawiesiny, jednak obecnie uwaga została również zwrócona na substancje biogenne. Przedstawiono to przez przykład historii praktycznego zastosowania metody osadu czynnego do oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych. Nowe regulacje prawne nakładają ograniczenia nie tylko na substancje biogenne, ale także na szeroki zakres nowych zanieczyszczeń.
EN
The purpose of this paper is to provide a history of the development of the most important method of wastewater treatment, namely activated sludge method, and to indicate an importance of creation of innovative solutions of this method in modern water pollution control. In the past, wastewater treatment primarily focused on removal of biochemical oxygen demand (BOD) and suspended solids, but now, however, the focus is also directed to nutrients. It is shown using a history of practical application of activated sludge for communal and industrial wastewater treatment, as an example. New regulations have imposed limitations not only on nutrients, but also on wide variety of new pollutants.
PL
Od prawie 30 lat H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A. produkuje oraz nieustająco udoskonala produkt własnej konstrukcji, jakim są jednostopniowe dmuchawy promieniowe. Przez lata obecności na rynku, dmuchawy Cegielskiego zainstalowane zostały w setkach oczyszczalni ścieków oraz zakładów przemysłowych na całym świecie. Od czasu, gdy pierwsze generacje dmuchaw opuściły hale fabryki Cegielskiego nie zmieniło się jedno – na tabliczkach znamionowych widnieje napis: „Wyprodukowano w Polsce”.
PL
Deficyt wody staje się w Polsce narastającym problemem, odczuwalnym szczególnie w rolnictwie. Komisja Europejska wylicza, że wykorzystanie ponad 50% całkowitej objętości ścieków oczyszczonych z oczyszczalni w Europie pozwoliłoby o 5% zredukować ogólny deficyt wody na naszym kontynencie. Wymaga to jednak inwestowania w nowe technologie, które zapewnią wysokie standardy jakościowe oczyszczonych ścieków i bezpieczeństwo upraw, zyskają społeczną akceptację oraz otworzą nowe szanse na rozwój, szczególnie na obszarach wiejskich.
PL
W związku z powstaniem regulatora branży wodociągowo-kanalizacyjnej – Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”, to ten organ będzie właściwy między innymi do opiniowania projektów regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków, zatwierdzania taryf, rozstrzygania wszelkich sporów między przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi a odbiorcami usług. A zatem rola Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na rynku usług wodociągowo-kanalizacyjnych będzie znacząco ograniczona. Dlatego też ważne jest śledzenie aktualnego orzecznictwa sądowego, które zapewne będzie też wskazówką do działania dla nowego organu regulacyjnego.
PL
Nowe sondy radarowe Endress+Hauser mierzą poziom wody, ścieków i środków chemicznych zawsze dokładnie. Bez względu na zmiany gęstości i temperatury, ruchy powietrza oraz kompozycję gazów nad lustrem cieczy. Dodajmy, że nowa technologia pozwala na to, by pomiary prowadzić bezkontaktowo – bez narażania sondy na korozję chemiczną, oblepienie lub uszkodzenia mechaniczne. Radary mają zatem dużą przewagę nad sondą hydrostatyczną lub ultradźwiękową.
PL
Systemy kanalizacji ciśnieniowej cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem Gmin. Koszty budowy, niższe nawet o 40% w porównaniu z innymi tradycyjnymi systemami kanalizacyjnymi, to główny, choć nie jedyny czynnik przemawiający za zastosowaniem tego rozwiązania. Obecnie tylko w Polsce pracuje ok 100 tys. pompowni przydomowych w ramach systemów kanalizacji ciśnieniowej.
PL
Bisfenol A (BPA) jest identyfikowanym w środowisku od kilkunastu lat związkiem chemicznym, ksenoestrogenem, który, mimo występowania w śladowych stężeniach, negatywnie wpływa na ekosystemy wodne i lądowe. Ze względu na znaczną produkcję BPA na świecie oraz szerokie wykorzystanie w przemyśle, jednym ze źródeł rozprzestrzeniania się BPA w środowisku są ścieki. W pracy opisano występowanie BPA w ściekach, scharakteryzowano metody usuwania oraz zaproponowano zintegrowany układ technologiczny, zapewniający efektywne usuwanie BPA ze ścieków, złożony z reaktora z biomasą unieruchomioną na nośniku oraz reaktora membranowego.
EN
Bisphenol A (BPA) is a chemical compound, xenoestrogen, that is identified in the environment for several years. Despite its presence in trace concentrations, BPA affects aquatic and terrestrial ecosystems. Due to the significant production of BPA in the world and extensive use in the industry, wastewater is one of the sources of the spread of BPA in the environment. The study describes the presence of BPA in wastewater, characterizes disposal methods and proposes an integrated technological system, providing effective BPA removal from wastewater, consisted of a reactor with biomass immobilized on a carrier and a membrane reactor.
PL
W artykule przedstawiono problemy pojawiające się podczas eksploatacji sieci kanalizacyjnej grawitacyjno-tłocznej, ze szczególnym uwzględnieniem problemu uciążliwości zapachowej. Przeprowadzono badania fragmentu sieci kanalizacyjnej w rozproszonym obszarze wiejskim, w pobliżu której występowała uciążliwość zapachowa zgłaszana przez okolicznych mieszkańców. Po zastosowaniu metod prewencyjnych (podłączanie kolejnych mieszkańców do sieci kanalizacyjnej oraz jej okresowe płukanie), wykonaniu obliczeń porównujących rzeczywiste wartości przepływu ścieków z projektowymi i przeanalizowaniu stężeń siarkowodoru w studni rozprężnej, stwierdzono konieczność zastosowania metod zapobiegania zagniwaniu ścieków wewnątrz sieci. Przetestowano dwie metody – wtłaczanie do sieci kanalizacyjnej sprężonego powietrza oraz dawkowanie chemii technologicznej. Efektywność obu metod oceniono poprzez stałe monitorowanie stężenia siarkowodoru w studni rozprężnej. Przed zastosowaniem obu metod stężenie siarkowodoru wahało się najczęściej w granicach 100÷400, a okresowo sięgało 1000 ppm. Wprowadzanie do przewodu tłocznego sprężonego powietrza spowodowało obniżenie stężenia H2S do wartości bliskiej 0 ppm, natomiast dawkowanie reagentu – do około 100 ppm. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że pod kątem skuteczności obniżania stężenia siarkowodoru efektywniejszą metodą zapobiegania zagniwaniu ścieków i formowaniu się H2S w badanym fragmencie sieci kanalizacyjnej było wprowadzanie sprężonego powietrza do rurociągu tłocznego.
EN
The article presents the problems occurring during the operation of the gravity-pressure sewage system with particular regard to the problem of odour. A part of a sewage network, near which there was an odour reported by local residents, was tested. After the adoption of the preventive methods (encouraging people to connect to the sewage system and periodic rinsing of the sewage system), the calculation comparing the actual values of sewage flow with the designed and the analysis of hydrogen sulphide concentrations in the expansion well, it was concluded that the methods to prevent decomposition of sewage inside the sewage system need to be applied. Two methods have been tested – air addition to the sewage network and dosing of chemicals. The effectiveness of both methods was evaluated by constant monitoring of the hydrogen sulphide concentration in the expansion well. Before the adoption of both methods, the concentration of hydrogen sulphide usually ranged from 100 to 400 and reached the maximum level of 1000 ppm. Introducing of compressed air to the pressure sewage system resulted in a reduction of the H2S concentration to a value close to 0 ppm, while the dosage of the reagent reduced the concentration to 100 ppm and less. The study demonstrated that the air addition to the sewage system was more effective in the analyzed part of the sewage network in terms of the reduction of hydrogen sulphide concentration.
PL
Nowe sondy radarowe Endress+Hauser mierzą poziom oraz opcjonalnie objętość w m.in. komorze przepompowni ścieków lub w studzienkach wody deszczowej. Wykonują to zawsze dokładnie – bez względu na stopień zanieczyszczenia, zmiany gęstości i temperatury. Przyrządy te mają zatem dużą przewagę nad sondami hydrostatycznymi. Trzeba też dodać, że nowa technologia pozwala na to, by pomiary prowadzić bezkontaktowo, a więc bez narażania radaru na korozję chemiczną, oblepienie lub uszkodzenia mechaniczne. Na wyniki pomiaru nie mają wpływu ruchy powietrza oraz kompozycja gazów nad lustrem cieczy, co pozytywnie wyróżnia nowe sondy na tle przetworników ultradźwiękowych. Sterowanie pompami jest – dzięki radarom FMR10/20 – wygodne i bezpieczne.
PL
Oczyszczalnia ścieków „KRYM” w Wołominie, po przeprowadzonej modernizacji i rozbudowie, jest obiektem, w którym realizowane są procesy mechanicznego i biologicznego oczyszczania oraz procesy związane z przeróbką i unieszkodliwianiem osadów ściekowych. Ścieki oczyszczone w zasadniczej części oczyszczalni poddawane są dodatkowo dalszemu oczyszczaniu w stawach, a następnie odprowadzane do rowu A, a kolejne do rzeki Czarnej, która w tym przypadku pełni rolę pośredniego odbiornika ścieków.
PL
Z roli zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków zdano sobie sprawę dopiero w połowie XIX w., a problem nadmiernej umieralności powodowanej brakami higieny rozwiązano w Europie praktycznie dopiero w następnym stuleciu. Łatwo jednak o powtórkę z historii. Podstawowym zadaniem wodociągów publicznych pozostaje zapewnienie dostaw wody o wymaganej jakości, a priorytetem pozostaje bezpieczne zaopatrzenie ludności. Pozostałe potrzeby mogą być realizowane jedynie pod warunkiem spełnienia kryterium jakości. Czynnikiem zagrażającym jakości mogą być zawyżone przepływy obliczeniowe, w tym związane z ochroną przeciwpożarową. Aktualna norma wodociągowa jednoznacznie odnosi się do tego zagadnienia: „Potencjalne zapotrzebowanie na wodę w celach przeciwpożarowych, którą ma dostarczyć system zaopatrzenia w wodę, może być bardzo duże w stosunku do normalnego zużycia. W takich przypadkach zaleca się aby władze odpowiedzialne za zwalczanie pożarów poszukały alternatywnych źródeł awaryjnego zasilenia (poza zakresem niniejszej normy)".
PL
Ostatnie lata przynoszą rewolucje w wielu branżach. Auta zaczynają same jeździć, książki czytamy na e-papierze. Starzy giganci w wielu branżach upadają i są zastępowani przez nowe, technologiczne przedsiębiorstwa zdolne wykonać tą samą pracę wkładając ułamek wysiłku... właśnie dzięki nowym technologiom. Również branża wodna odczuła wpływ nowych technologii. Systemy komputerowe, zdalny odczyt i przesył danych, to przykłady znacznych zmian, które zaszły w branży wod-kan. Zmiany te pozwalają na zbieranie większej ilości danych, szybsze ich przetwarzanie i generowanie raportów ułatwiających podejmowanie trafnych decyzji odnośnie eksploatacji systemów wod-kan. Dzięki automatyzacji procesów oraz większej wiedzy na temat eksploatowanych systemów, firmy wodociągowe mogą obniżać koszty działania, poprawiać jakość dostarczanych usług i zwiększać poziom bezpieczeństwa osób pracujących na obiektach wod-kan. To jest wartość, którą wnosi technologia.
PL
Dokonując analizy wyroków sądów zajmujących się problemami wodociągowo-kanalizacyjnymi można zaobserwować rozbieżne linie orzecznicze dotyczące tych samych problemów. Wręcz odnosi się wrażenie, że część wyroków nie odzwierciedla aktualnego stanu prawnego.
PL
Problematyka urządzeń hydrotechnicznych spełniających funkcje kanalizacji sanitarnej jest tak stara, jak sama cywilizacja. Jednak często temat ten jest pomijany na kartach historii. Tymczasem okazuje się, że cywilizacje mające dostęp do toalet żyją dłużej. Zaryzykować więc można stwierdzenie, że ustępy były jednym z ważniejszych wynalazków ludzkości, a być może nawet ważniejszym niż koło, ogień czy maszyna parowa. Ich historia liczy już ponad 5 tys. lat i jest bardzo burzliwa. Bywały okresy, w których dostrzegano wagę tych urządzeń, bywały jednak i takie, w których nie doceniano ich znaczenia.
PL
W ostatnich kilkudziesięciu latach rozwój wielu urządzeń technicznych, a także wykorzystanie osiągnięć chemii i elektroniki, do prowadziły do rozwoju systemów sieci kanalizacyjnych alternatywnych wobec kanalizacji grawitacyjnej, Są one określane mianem kanalizacji niekonwencjonalnych. Niekonwencjonalność tych systemów polega przede wszystkim na mechanicznym wymuszeniu w sieci różnicy ciśnień, dzięki której realizowany jest przepływ ścieków. W tym celu stosuje się pompy zatapialne wywołujące nad ciśnienie w sieci (kanalizacja ciśnieniowa) lub pompy próżniowe wywołujące w sieci podciśnienie (kanalizacja podciśnieniowa). Oba rodzaje kanalizacji niekonwencjonalnej są wykorzystywane do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych, ale nie nadają się do odprowadzania ścieków opadowych. Kanalizacja ciśnieniowa została omówiona w pierwszej części niniejszego opracowania w nr. 1/2016 Forum Eksploatatora.
PL
W ostatnich kilkudziesięciu latach rozwój wielu urządzeń technicznych, a także wykorzystanie osiągnięć chemii i elektroniki, doprowadziły do rozwoju systemów sieci kanalizacyjnych alternatywnych wobec kanalizacji grawitacyjnej. Są one określane mianem kanalizacji niekonwencjonalnych. Niekonwencjonalność tych systemów polega przede wszystkim na mechanicznym wymuszeniu w sieci różnicy ciśnień, dzięki której realizowany jest przepływ ścieków. W tym celu stosuje się pompy zatapialne wywołujące na ciśnienie w sieci (kanalizacja ciśnieniowa) lub pompy próżniowe wywołujące w sieci podciśnienie (kanalizacja podciśnieniowa). Oba rodzaje kanalizacji niekonwencjonalnej są wykorzystywane do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych ale nie nadają się do odprowadzania ścieków opadowych.
PL
W okresie od sierpnia do października 2015 r. zarówno Sąd Okręgowy - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jak i Sąd Apelacyjny w Warszawie oddaliły odwołania i apelacje przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych dotyczące rynku usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.