Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 68

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  historical building
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
W obrębie obwarowań fortyfikacyjnych w Kożuchowie zachował się zespół zabytkowych kamienic, usytuowanych w trzynastowiecznym układzie urbanistycznym. Obiekty te wymagają licznych zabiegów: remontów, restauracji elewacji, modernizacji, rozbudowy, nadbudowy. W artykule przedstawiono przykładową ocenę stanu technicznego XVIII-wiecznej kamienicy położonej w obrębie zespołu śródmiejskiego objętego planami rewitalizacji.
EN
Inside the fortifications in Kożuchów there is a group of historic buildings situated in the 13th century urban layout. These buildings require a lot of attention: renovation, facade restoration, modernization, extension, superstructure. The article presents an exemplary assessment of the technical condition of an 18th century tenement house located within a downtown complex included in revitalization plans.
2
Content available remote Materiały kompozytowe w konserwacji zabytków
PL
W artykule przedstawiono kilka przykładów zastosowania materiałów kompozytowych w projektach konserwatorskich zabezpieczeń obiektów historycznych. Zaprezentowane zostały naprawy kolumn, sklepień, murowanych ścian i drewnianych belek za pomocą włókien o dużej wytrzymałości osadzonych w matrycy z żywicy lub zaprawy cementowej. W historycznych elementach konstrukcyjnych występują na ogół podobne zagrożenia i uszkodzenia, ale zawsze konieczne jest zastosowanie indywidualnego rozwiązania projektowego. Wykonanie projektu muszą poprzedzić badania historyczne obiektu oraz szczegółowe pomiary geometrii i odkształceń elementów konstrukcyjnych.
EN
This paper presents a few examples of practical applications of composites designed for structural reinforcement and protection of historical buildings. Repairs of columns, vaults, masonry walls and wooden beams with the use of fibres of high strength in resin or cement matrix are presented. Although the threats and structural damages which occur in most historical buildings tend to be similar, individual design solutions are required in each case. Historical investigation and detailed measurement of geometry and deflections have to be made before choosing the apprioprate method of reinforcing the old structure.
3
Content available remote HBIM w praktyce
PL
Głównym powodem podjęcia tematu napraw i wzmocnień stropów drewnianych było napotkanie problemu znacznego ugięcia konstrukcji w budynku zabytkowym z 1887 roku. Strop ten wykazuje znaczne ugięcie, co stwierdzono podczas wizji lokalnej i wykonania odkrywek stropu. Dla przedstawienia stanu obecnego stropu w opracowaniu zamieszczono zdjęcia wykonane podczas wizji lokalnej. Ważnym aspektem opracowania są zagadnienia związane z tematyką zabytków, które dodatkowo generują warunki, do których należy się dostosować podczas prac remontowych. W celu przystosowania nośności ustroju do zadanych obciążeń zaprojektowano cztery warianty rozwiązania wzmocnienia konstrukcji.
EN
The main reason for taking up the topic of repairs and reinforcements of wood ceilings was the encountered problem of significant deflection of construction in a historic building from 1887. This ceiling shows a significant deflection, which was found during the on-site inspection and uncovering of the ceiling. In order to present the current state of the ceiling, photos taken during the on-site inspection have been included in the paper. An important aspect of the study is constituted by issues related to the subject of monuments which additionally generate conditions that need to be addressed during renovation works. In order to adapt the load-bearing capacity of the structure to the given loads, the four variants of construction reinforcement solution were created.
PL
W artykule przedstawiono doświadczalne systemy występujące na rynku budowlanym, przeznaczone do ocieplania budynków od wewnątrz. Zaprezentowano wytyczne prawne dotyczące termoizolacji, powołując się na Dyrektywę Parlamentu Europejskiego oraz normy polskie. Zestawiono podstawową wiedzę na temat syntetycznych materiałów komórkowych i przedstawiono odmiany stosowane przy ocieplaniu od wewnątrz. Sklasyfikowano systemy ze względu na dyfuzję otwartą oraz zamkniętą. Wybrane parametry techniczne systemów przedstawiono w postaci wykresów. Przedstawiono algorytm postępowania w przypadku modelowania przegrody uwzględniające parametry klimatyczne, zacinające deszcze, występujące w danej okolicy, zawilgocenie budynku oraz magazynowanie ciepła i wilgoci przez przegrodę.
EN
The article presents experimental systems available on the construction market, intended for internal insulation of buildings. It describes legal guidelines for thermal insulation with reference to the Directive of the European Parliament as well as to Polish standards. It compiles basic knowledge on synthetic cellular materials and presents the variants used for internal insulation. It also contains a classification of the systems according to open and closed diffusion. Selected technical parameters of the systems have been presented in the form of charts. An algorithm of conduct in the case of partition modeling has been presented, taking into account climatic parameters, slanting rains occurring in a given area, moisture content of the building and storage of heat and moisture by the partition.
PL
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia docieplania ceglanych ścian zewnętrznych i muru pruskiego od strony wewnętrznej. Zewnętrzne ściany ceglane budynków o charakterze zabytkowym, podobnie jak ściany budynków wzniesione w konstrukcji tzw. muru pruskiego, wymagają zachowania dekoracyjnych walorów fasady. Projektowanie remontu takich przegród wymaga wiedzy z dziedziny budowy takich przegród, ich stanu wilgotnościowego, wpływu stosowanych materiałów i warunków eksploatacji na prognozowane zmiany ilości wody w poszczególnych częściach ściany.
EN
The article presents some of the issues related to the thermal insulation of external brick walls and the Prussian wall from the inside. The external brick walls of historic buildings, like the walls of buildings erected in the so-called technology half-timbered buildings require the decorative qualities of the façade. Designing insulation from the inside of such walls, requires knowledge of the construction of such partitions of their moisture status of the existing part, the impact of thermal insulation material and operating conditions on the projected changes in the amount of water in individual parts of the wall.
7
Content available remote HBIM – inwentaryzacja
PL
Systemy prętowo-cięgnowe to nowoczesne konstrukcje złożone z wiotkich cięgien i membran zdolnych do przenoszenia wyłącznie naprężeń rozciągających oraz współpracujących z nimi prętów ściskanych. Są lekkie i bardzo efektywne pod względem wykorzystania wytrzymałościowych cech materiałów. Łatwość montażu w ograniczonej przestrzeni np. budynku istniejącego oraz możliwość zmiany geometrii przez regulację długości cięgien sprawiają, że mogą one być przydatne w naprawach konstrukcji obiektów historycznych. Ich stosowanie jest zgodne z aktualną doktryną konserwatorską. Autorzy prezentują przykłady zastosowań tych systemów w obiektach historycznych.
EN
Tension-strut systems consist of thin cables and membranes capable of carrying only tensile forces and compressed struts cooperating with them. They make very effective use of strength properties of materials. They are lightweight and common in large span structures such as bridges and stadium roofs. However, they may also be advantageous in reinforcing and repairing historical buildings as they conform to conservation law in force. This paper presents a few examples of such applications of tension-strut system. Stabilization of historic brick and stone vaults with buttresses and iron bowstrings often turns out inadequate to resist thrust forces transmitted from the vault to the walls which cause cracks and deformations of the vault. Properly designed tension-strut structure can resist the thrust forces calculated in a theoretical way. Moreover, it can be hidden in the attic of building. Old timber roof structures are usually deformed and excessively deflected. Skilfully assembled tensionstrut systems enable straightening and geometrical adjustment of a roof structure. Although similar threats and structural damages occur in most buildings which are a few hundred years old, individual design solutions are required in each case. Historical investigation and detailed measurement of geometry and deflections have to be made before choosing the apprioprate method of reinforcing the old structure.
PL
Artykuł prezentuje możliwość poprawy parametrów energetycznych budynków zabytkowych z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań technicznych. W pracy wykorzystano wchodzące coraz intensywniej projektowanie w technologii BIM. Model analizowanego budynku powstał na bazie inwentaryzacji dokonanej w sposób 2D parę lat wcześniej przez studentów Politechniki Poznańskiej, w ramach studenckich praktyk.
EN
The work discusses the issue of designing in the BIM technology, which is applied more and more intensely. The model of the analyzed building was based on the inventory conducted in 2D method several years earlier by students of the Poznań University of Technology as part of student internships.
10
PL
Tematem niniejszego artykułu jest omówienie koncepcji naprawy konstrukcji dachu w barokowym pałacu w Nowym Kisielinie. Obiekt obecnie należy do Uniwersytetu Zielonogórskiego i jest wpisany na listę zabytków przez lubuskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków. Opracowanie zawiera opis obiektu, przegląd stosowanych rozwiązań technicznych w podobnych obiektach zabytkowych oraz omówienie kwestii dotyczących wymiarowania wybranych elementów. W pracy wykorzystano materiały źródłowe pochodzące z Lubuskiego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze.
EN
The subject of this essay is to discuss the concepts of mending the roof structure in the baroque palace in Nowy Kisielin. Nowadays the building belongs to the University of Zielona Góra and is interlined to the list of monuments by the provincial conservator. The scientific description contains a specification of the object, a review of technical solutions used in similar historic buildings and a discussion of issues related to the dimensioning of selected elements. The source materials from the Voivodeship Office for the Protection of Monuments in Zielona Góra were used in the work.
11
Content available remote Wpływ stanu technicznego muru na nośność zabytkowego łuku w Sankt Petersburgu
PL
Przeanalizowano współpracę murowych łuków i ścian, które mają wpływ na odciążenia łuków. Uzyskano zależność maksymalnych naprężeń w łuku od modułu sprężystości usytuowanego nad łukiem muru, za pomocą którego modelowano utratę jego sztywności z uwagi na zużycie techniczne. Ustalono, że przy zmniejszeniu modułu sprężystości do 5 – 10% jego początkowej wartości występuje znaczna zmiana stanu naprężeń i odkształceń łuku.
EN
The paper analyzes the combined action of stone arches and walls, which exert a unloading effect on the arches. The dependences of the maximum acting stresses in the arch on the modulus of elasticity of the overlying masonry were constructed, reflecting the behavior of the damaged masonry, which lost rigidity properties. It was proven that when the modulus of elasticity decreases to 5 - 10% of the initial one, significant changes occured in the stress-strain state of the entire structure.
PL
W artykule przedstawiono przyczyny i zakres uszkodzeń powstałych po katastrofie budowlanej w zabytkowym kościele pw. św. Jerzego w Hajdukach Nyskich. Zaprezentowano również kilka alternatywnych możliwości wykorzystania tradycyjnych i innowacyjnych metod naprawy oraz wzmacniania konstrukcji uszkodzonych sklepień ceglanych.
EN
Paper presents the causes and scope of damage caused after a construction disaster in a historic church. Several alternative possibilities of using traditional and innovative methods of repairing and strengthening of damaged brick vaults structure were also presented.
13
Content available remote Termorenowacja stolarki okiennej
EN
The paper presents the results of preliminary calculations of the heat transter coefficient for historic windows made for the state before and after their renovation. The aim of the analysis was to obtain the values of thermal insulation parameters demanded by the regulations, while not losing the historical value of the window. The deseribed example of the thermo-renovation concept of the existing window consisted in installing an additional window panel from the inside.
PL
W artykule opisano wybrane problemy związane z zastosowaniem szklanych ścian kurtynowych i dachów w zabytkowym budynku zlokalizowanym na starym mieście. Autorzy przedstawiają niektóre problemy wynikające z ich zastosowania oraz wskazują na przestrzeń krytyczną z punktu widzenia użytkownika takiego obiektu. Wniosek zawarty w artykule może stanowić cenną wskazówkę dla projektantów podejmujących się projektowania takich konstrukcji.
EN
The selected problems associated with the use of glass curtain walls and roofs in the historic building located in the old city was presented in the paper. Some problems related to use have been shown. The critical space was indicated, from the point of view of the user of such a facility. The conclusion from the article can be a valuable hint for designers who undertake to design such constructions.
PL
W wielu budynkach historycznych podstawowymi konstrukcjami stropów i przekryć są sklepienia ceglane, które ze względu na walory dekoracyjne stanowią jedno z ważniejszych osiągnięć architektury gotyckiej. Stosowane w architekturze romańskiej sklepienia kolebkowe o kształcie połowy walca zastąpiono lżejszym sklepieniem krzyżowym. Po wieloletniej eksploatacji sklepienia te często budzą obawy odnośnie ich nośności i możliwości dalszego bezpiecznego użytkowania.
EN
In many historical buildings, basic structures of ceilings and covers are brick vaults, which owing to their decorative qualities constitute one of the most important achievements of gothic architecture. The barrel vaults used in Romanesque architecture, which had a shape of a half-roller, were replaced with lighter cross vaults. After many years of exploitation, these vaults often raise concerns about their load-bearing capacity and the possibility of further safe use.
PL
Artykuł ma na celu prezentację wykorzystania metodyki BIM (z ang. Building Information Modelling), czyli budowania modelu informacyjnego, w procesie inwentaryzacji oraz tworzenia wirtualnej bazy danych dla zabytkowego budynku mieszczącego placówkę Ambasady Norwegii w Moskwie. Autor skupił się na narzędziach oraz metodach służących odtworzeniu precyzyjnej dokumentacji architektoniczno-budowlanej, mogącej służyć jako podstawa ewentualnych prac projektowych oraz w procesie eksploatacji i zarządzania obiektem. Zaprezentowany przykład pokazuje bardzo prostą implementację precyzyjnych metod pomiarowych na bazie narzędzi LIDAR oraz modelowania bazy danych w oparciu o metodykę BIM, przy użyciu oprogramowania Autodesk Revit.
EN
The article aims to present the use of BIM methodology (Building Information Modelling), in the process of inventorying and creating a virtual database for a historical building housing the Embassy of Norway in Moscow. The author has focused on tools and methods serving to reconstruct precise architectural and constructional documentation, which may be useful as a base for possible designing works as well as in the process of exploitation and management of the facility. The presented example shows a very simple implementation of precise measurement methods based on LIDAR tools and database modeling based on BIM methodology, using the Autodesk Revit software.
PL
Praca w otoczeniu obiektu zabytkowego wymaga od architekta ogromnej pokory i poszanowania istniejącej substancji oraz formy architektonicznej. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nowy obiekt nie dominował i nie deprymował budowli istniejących, a w maksymalny sposób z nią współgrał. W artykule, opracowanym na podstawie koncepcji architektonicznej kaplicy o funkcji kultowo-grobowej zlokalizowanej przy późnogotyckiej katedrze w Bydgoszczy, przedstawiono dialog rozwiązań współczesnych z historycznymi.
EN
Working in the surroundings of a historic building requires the architect to be very humble and respect the existing substance and architectural form. Particular attention should be paid to the fact that the new object does not dominate and does not depress the existing buildings, and in the maximum way it has harmonized with it. In the article, prepared on the basis of the architectural concept of the function of central-dome sepulchral chapel located near the gothic cathedral in Bydgoszcz, presented solutions to today’s dialogue with history.
18
Content available remote Znaczenie diagnostyki przy renowacji zawilgoconych obiektów
19
Content available remote Zagrożenie katastrofą budowlaną 120-letniego budynku mieszkalnego
PL
W artykule przedstawiono przypadek zagrożenia katastrofą budowlaną 120-letniego budynku mieszkalnego na Dolnym Śląsku. Stan ten spowodowany był uszkodzeniem podstawowych elementów konstrukcyjnych, takich jak: ściany zewnętrzne i wewnętrzne, które popękały na wskroś i w części zdeformowały się. Co więcej, belki w stropach nad piwnicą imiędzy piętrowych nadmiernie się ugięły, a wewnętrzne schody betonowo-kamienne odchyliły od poziomu do tego stopnia, że groziły zawaleniem. Przeanalizowano przyczyny powstałych uszkodzeń, a także podano, jakie konkretne działania, i to w trybie niemal natychmiastowym, zostały podjęte w celu niedopuszczenia do wystąpienia katastrofy budowlanej. Sprecyzowano ponadto zakres niezbędnych do wykonania robót naprawczych, przywracających budynkowi sprawność techniczną gwarantującą jego bezpieczne użytkowanie.
EN
The paper presents a case of threat of a construction disaster of a 120-year-old residential building located in Lower Silesia. This condition was caused by damage to such basic structural elements as external and internal walls, which cracked throughout and partly deformed. What's more, the construction beams in the ceilings above the basement and between the floors have become excessively bent, and the internal concrete-stone stairs have deviated from the level to such an extent that they threatened to collapse. The reasons for the damages were analyzed, and specific actions that were taken in immediate mode to prevent a construction disaster were given. The scope of works necessary to carry out repair works, which restore the building's technical efficiency, guaranteeing its safe use, was also specified.
20
Content available remote Współcześnie stosowane metody osuszania murów
PL
Woda we wszystkich stanach skupienia: stałym, ciekłym i gazowym, jest największym wrogiem wielu materiałów i konstrukcji budowlanych, zwłaszcza obiektów murowanych. Istnieją jednak skuteczne metody osuszania, stanowiące jeden z wielu elementów prac renowacyjnych. Przed przystąpieniem do nich najważniejsze jest określenie przyczyn zawilgocenia, a dopiero później zastosowanie metod osuszania. Artykuł porusza problemy zawilgoconych murów. Stanowi też próbę przedstawienia i porównania sposobów ich rozwiązywania.
EN
Water in all states of existence: solid, liquid and gaseous, is the greatest enemy of many building materials and structures, especially masonry. However, there are effective methods of drying them, which are one of the many elements of restoration work. They lead to the removal of excess moisture from the septum. Prior to joining them, it is important to determine the cause of the dampness, and only then the possible methods of drying. This article deals with the problem of damp walls. It attempts to present and compare contemporary methods of drying them.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.