Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 161

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  armed forces
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
EN
The article addresses selected aspects of supporting the mobility of the Ground Forces in the Armed Forces of the Russian Federation. The experience of contemporary armed conflicts in which Russian forces were involved confirmed the need to maintain subunits, guaranteeing maneuver freedom in the area occupied by the enemy. The study aims to present explanations concerning: the role and tasks of the engineering troops of the Russian Federation in contemporary armed conflicts, characteristics of the currently used methods of performing mine barriers, namely mechanical, electromechanical, explosive, manual, and combined ones. Also, the essence of engineering activities according to the views adopted in the Armed Forces of the Russian Federation, the content of engineering support for mobility in tactical departments, and the interpretation of basic concepts, and the role of engineering units and subunits in the activities in question are presented. Besides, the executive potential of selected organizational and functional structures of engineering units, their purpose, and the possibility of implementing individual engineering tasks in tactical activities related to maneuvering and displacement are described. In the aspect of the issue of the impact of engineering barriers and destruction on the pace of the enemy’s attack, an analysis of the execution potential and tactics of operations (doctrinal patterns of combat operations) of a potential enemy (the other party and its capability of supporting the mobility of own troops in the implementation of engineering projects related to crossings (paving) in dams, through natural obstacles and areas of destruction as well as demining terrain and objects) was performed.
PL
W artykule opisano wybrane aspekty z zakresu problematyki wsparcia mobilności wojsk lądowych w Siłach Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Doświadczenia współczesnych konfliktów zbrojnych, w których były zaangażowane siły rosyjskie, potwierdziły konieczność utrzymywania pododdziałów gwarantujących utrzymanie swobody manewru na terenie zajmowanym przez przeciwnika. Przeznaczeniem opracowania jest przybliżenie wyjaśnień dotyczących: roli i zadań wojsk inżynieryjnych Federacji Rosyjskiej we współczesnych konfliktach zbrojnych; charakterystyki aktualnie stosowanych sposobów wykonywania przejść zaporach minowych, tj.: mechaniczny, elektromechaniczny, wybuchowy, ręczny i kombinowany. Ponadto zaprezentowano istotę działań inżynieryjnych według poglądów przyjmowanych dotychczas w Siłach Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, treści wsparcia inżynieryjnego mobilności w działach taktycznych i interpretacji zasadniczych pojęć oraz roli oddziałów i pododdziałów inżynieryjnych w przedmiotowych działaniach. Przybliżono też m.in. potencjał wykonawczy wybranych struktur organizacyjno-funkcjonalnych jednostek inżynieryjnych, ich przeznaczenie oraz możliwości realizacji poszczególnych zadań inżynieryjnych w działaniach taktycznych związanych z manewrem i przemieszczeniem. W aspekcie problematyki wpływu zapór inżynieryjnych i niszczeń na tempo natarcia przeciwnika dokonano analizy potencjału wykonawczego oraz taktyki prowadzenia działań (wzorców doktrynalnych działań bojowych) potencjalnego przeciwnika (stronę przeciwną oraz jego możliwości wsparcia mobilności wojsk własnych w zakresie realizacji przedsięwzięć inżynieryjnych związanych z wykonywaniem przejść (torowaniem) w zaporach, przez przeszkody naturalne i rejony zniszczeń oraz rozminowaniem terenu i obiektów. Na końcu artykułu podane są najważniejsze wnioski, stanowiące uogólnienie wyników badań zawartych w poszczególnych częściach publikacji.
EN
In the past, the main task of the Armed Forces was primarily to ensure military security in terms of defense of independence, sovereignty, and territorial integrity of the state. However, nowadays, in the national and international dimension, their scope of tasks has been expanded to include projects in the field of supporting public administration bodies and society in crisis situations. That is due to the fact that the Armed Forces have unique, unprecedented in other response forces, opportunities to take effective action in the event of various crises. Thus, they have become an important enhancement of the crisis management system and civil protection. They can often constitute the main element of support for public administration bodies (central and local government) in solving emerging crisis situations. An important factor in the effectiveness of their actions in helping the society is the so-called crisis management system in the Ministry of National Defense. The structure of this system is closely related to the functioning control and command system.
PL
W przeszłości głównym zadaniem sił zbrojnych było przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa militarnego w ujęciu obrony niepodległości, suwerenności i integralności terytorialnej państwa. Jednak współcześnie w wymiarze narodowym i międzynarodowym ich zakres zadań zdecydowanie uległ poszerzeniu o przedsięwzięcia z zakresu wsparcia organów administracji publicznej i społeczeństwa w sytuacjach kryzysowych. Wynika to z faktu, iż siły zbrojne, posiadają unikatowe, niespotykane w innych siłach reagowania możliwości podejmowania skutecznych działań w wypadku wystąpienia zróżnicowanych sytuacji kryzysowych. Tak więc stały się ważnym wzmocnieniem sytemu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności. Często mogą one stanowić główny element wsparcia organów administracji publicznej (rządowej i samorządowej) w rozwiązywaniu powstałej sytuacji kryzysowej. Ważnym czynnikiem skuteczności ich działania w ramach pomocy społeczeństwu jest tzw. system zarządzania kryzysowego w resorcie obrony narodowej. Struktura tego systemu jest ściśle powiązana z funkcjonującym systemem kierowania i dowodzenia.
EN
For many years, Polish soldiers have been conducting tasks abroad related to the state's defense policy. Despite this fact, there are few publications in scientific literature on the issue of selecting soldiers to conduct tasks abroad. For this reason, the subject of considerations was the assignment or the appointment soldiers for missions abroad with the simultaneous clarification of the legal status of the Polish Armed Forces. This topic settled the purpose for considerations which aims to find the legal basis for: conducting tasks by the armed forces abroad, their scope and regulations regarding the assignment or appointment of soldiers to conduct tasks as a part of the armed forces. In the light of the above, the following research problem should have been solved: is there a relationship between existing regulations that reflect the relationship between the armed forces and the soldiers in its structures in the aspect of conducting tasks abroad? Before proceeding to solve the stated issue it was hypothesized that there is a close relationship between the regulations regarding the assignment of soldiers to conduct tasks abroad. During the deliberations, theoretical research methods were implemented: a method of analysis of valid legal acts and subject literature, followed by the synthesis method to formulate conclusions and generalizations. The considerations end with generalizations regarding the valid legal status concerning the assignment or appointment of soldiers on missions abroad and the status of the Polish Armed Forces.
EN
The article addresses the issue of unmanned aircraft vehicles used in the armed forces of the Republic of Poland as a technological object undergoing the exploitation process in accordance with an event-based exploitation model. The author discusses problems related to the semantics of drones, which, in conjunction with the study of technical documentation and participant observation, allowed to qualify the operating state and determine the exploitation process event model for these devices together with the permitted transitions matrix. The presented results are the basis for further research on the reliability of these systems.
5
Content available remote Capacity building – how to encourage cyber-experts to join the military?
EN
One of the biggest challenges faced in building the capacity of armed forces to operate in cyberspace is to attract, improve and retain expert staff. Cyberspace is, after all, the only operational domain that has been entirely created by people, so people have to be able to use it and also to constantly create it anew. According to the estimates cited e.g. by ENISA in 2019, there was a shortage of over 4 million cybersecurity specialists on a global scale, and approx. 65% of organisations declared staff shortages in the area of tasks related to cybersecurity. A real race for specialists in this domain is observed among both international corporations and domestic companies from plenty of industries, critical infrastructure operators and, finally, intelligence services. In this inter-sectoral, global competition, the public sector (which includes the military) is often in a difficult situation because of the limited possibilities of using financial incentives. Considering the needs and constraints, a resources-building strategy should be adopted that uses all the advantages found within the range of influence of the military sector. The article discusses them using various approaches, based on actions successfully implemented by the Polish Ministry of National Defence under the programme of capacity building in the armed forces to operate in cyberspace. The first aspect the image, motivation and challenges. Service in the cyber armed forces component provides the opportunity to reach areas unattainable anywhere else, including constant interaction with a well-prepared and highly motivated enemy. The second point for consideration is education and continuous improvement. The possibilities to recruit experts who already have a good position in the commercial market are limited. Therefore, development of the military education system is the best way to ensure a steady inflow of staff. In Poland, it was decided both to use military academies for this purpose and a real educational ecosystem is being created and constantly developed, also including a military IT secondary school and a dedicated non-commissioned officer school. Civilian secondary schools run (in co-operation with the Ministry of National Defence, MON) profiled vocational training classes, students of civilian universities undergo military training in cybersecurity, and the performance improvement will be managed by the Expert Cybersecurity Training Centre. The third aspect is the Territorial Defence Force, which gives the opportunity in the Cyberspace Operations Team to combine military service and to continue previous professional work on an extremely competitive market.
PL
Jednym z największych wyzwań związanych z rozwijaniem zdolności sił zbrojnych do działania w cyberprzestrzeni jest pozyskanie, doskonalenie i utrzymanie kadr eksperckich. Cyberprzestrzeń to jedyna domena operacyjna, która została w całości stworzona przez człowieka i to człowiek musi potrafić ja wykorzystywać, a także stale na nowo tworzyć. Według szacunków przywoływanych np. przez ENISA, w 2019 roku w skali globalnej brakowało przeszło 4 mln specjalistów od cyberbezpieczeństwa, a ok. 65% organizacji deklarowało braki kadrowe w obszarze zadań związanych z cyberbezpieczeństwem. O specjalistów z tej dziedziny trwa prawdziwy wyścig, w którym udział biorą zarówno międzynarodowe korporacje, jak i krajowe firmy wielu branż, operatorzy infrastruktury krytycznej czy wreszcie służby specjalne. W tej międzysektorowej, globalnej rywalizacji sektor publiczny, do którego zalicza się wojsko, jest często w trudnej sytuacji związanej z ograniczonymi możliwościami stosowania zachęt finansowych. Biorąc pod uwagę potrzeby i ograniczenia, należy przyjąć strategię budowania zasobów wykorzystującą wszystkie przewagi pozostające w zasięgu oddziaływania sektora militarnego. Artykuł przybliża je wieloaspektowo, bazując na działaniach wdrażanych z sukcesem przez polskie Ministerstwo Obrony Narodowej w ramach programu rozwoju zdolności sił zbrojnych do działania w cyberprzestrzeni. Po pierwsze – wizerunek, motywacja i wyzwania. To służba w komponencie cyber sił zbrojnych daje szansę na dotknięcie obszarów nieosiągalnych gdziekolwiek indziej, w tym na stałą interakcję z dobrze przygotowanym i wysoko zmotywowanym przeciwnikiem. Po drugie – edukacja i stałe doskonalenie. Możliwość pozyskania do służby ekspertów dobrze osadzonych już na rynku.
EN
The aim of this paper is to present the role of knowledge management in the process of professional development of the Ministry of National Defence personnel with regard to contemporary socioeconomic changes. The basic research problem concerns the use of the knowledge management concept in the management of the process of professional development of the Ministry of National Defence employees. The structure of the article covers two basic exploratory issues. The first one refers to general theoretical tenets of knowledge management in modern armed forces. The second one concerns the functioning of armed forces in a knowledge economy. Aside from theory, the paper also looks at the practical aspects of knowledge management in armed forces. Results from the analysis of the literature and of non-standardised indirect observation were used during the research process. Face-to-face, free-form interviews with selected knowledge management specialists were also employed. The process of drawing conclusions was aided by the opinions of selected officers, students of postgraduate courses conducted at the War Studies University.
EN
Considering that this research is still ongoing, this paper focuses on the presentation of the conceptual framework and its interconnection with the methodological strategy for the empirical study that aims to study the learning transfer to the workplace of professional military education in the context of the Portuguese Armed Forces. Factors related to the trainees’ individual characteristics, the organisational context, the courses design, the organisational learning culture, the organisational commitment and the expectations of career development, as well as the relationships established between these factors and the intention to transfer, throughout the lifelong learning process, will be discussed. The empirical study will be carried out at three junctures - before the training, at the end of the training and three to six months after the training.The study is conceptually based on Holton’s Holistic HRD Research and Evaluation (1996), Ajzen’s Theory of Planned Behaviour (1991), Watkins and Marsick’s model of learning organisations (1993, 1996) and Meyer and Allen’s (1991) concept of organisational commitment.The study will be developed using a mixed strategy (quantitative/qualitative), applying a hypothetical-deductive and inductive reasoning, in which a longitudinal research design with a transversal component will be followed. The data collection for the empirical study will be done through a questionnaire, individual semi-structured interviews and discussion groups about the results.
8
Content available Broń strzelecka Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej
PL
Rosja od wielu lat pozostaje jednym z głównych producentów i eksporterów uzbrojenia i sprzętu wojskowego. Jednak pomimo zachowania pozycji lidera, znajduje się co najmniej jedna nisza rynkowa, w której rosyjski kompleks wojskowo-przemysłowy został wyparty z zajmowanych, w czasach ZSRR, pozycji i nie pokazuje nowych osiągnięć. Chodzi o broń strzelecką, gdzie stosunkowo niskie koszty produkcji przekładają się na kilkuprocentowy udział w światowym obrocie uzbrojeniem. Rynek ten, niewielki z punktu widzenia finansowego, ma dla Rosji duże znaczenie symboliczne. Niezależnie od tego, jakim zaawansowanym technologicznie uzbrojeniem dysponowałyby armie na całym świecie, operacje wojskowe nie mogą się obejść bez udziału piechoty i jej broni strzeleckiej. Poza siłami zbrojnymi użytkują ją służby specjalne, antyterrorystyczne, oddziały policyjne, straż graniczna i straż obrony wybrzeża, a także struktury przeznaczone do zwalczania handlu narkotykami.
EN
Russia has been for many years one of main producers and exporters of arms and military equipment. But even if the Russian Military-industrial Complex still maintains a leading position, there is at least one domain where it was forced to quit positions kept during the Soviet Union and does not present any new achievements. The question refers to firearms where relatively low costs of manufacture are transformed on a few percentage share in the world arms trade. This market has a significant symbolic meaning for Russia despite of its modest financial dimension. Military operations require a deployment of infantry with its firearms, independently on state of the art technology of the arms used by the armies. Beside the armed forces, the firearms are used by special and antiterrorist services, police, border and coastal guards, and also by the structures dedicated for fighting the drugs trafficking.
PL
Transport i ruch wojsk jest elementem znajdującym się we wszystkich rodzajach prowadzonych przez siły zbrojne działań. Ważne miejsce w procesie dowodzenia zajmuje kierowanie ruchem wojsk, które jest integralną częścią procesu dowodzenia obejmującą planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrolowanie realizowane przez zespół sił z wykorzystaniem wszystkich dostępnych zasobów dla zapewnienia bezpiecznego, sprawnego i ekonomicznego ruchu wojsk. Posiadanie możliwości przemieszczania sił w celu podjęcia pełnego zakresu funkcji i zadań jest kluczowe dla zapewnienia efektywności przyszłych operacji narodowych i wielonarodowych. Zdolność do transportu i ruchu wojsk dotyczy całego zakresu zadań Sił Zbrojnych RP, w obecnym i przewidywanym środowisku bezpieczeństwa. Celem artykułu jest identyfikacja zasad oraz procedur przemieszczania wojsk Sił Zbrojnych RP po drogach publicznych w czasie pokoju.
EN
The transport and the movement of forces are the elements of all sorts of the armed forces activities. The movement control plays a significant role in the command and control (C2) process. It is an integral part of C2 process and it consists of planning, organizing, leadership and control realised by a set of forces using all available resources for assuring the safe, efficient and economical movement. The ability of forces movement, in order to fulfil the whole spectrum of their functions and tasks, is crucial for the efficiency of future national and multinational operations. The ability of transport and movement regards the whole set of the Polish Armed Forces tasks in both contemporary and expected security environment. The aim of this paper is to identify the rules and procedures of the Polish Armed Forces movement on the public roads in the peacetime.
PL
1 października 2018 roku okazał się kluczową datą dla rozwoju wielu dyscyplin naukowych w Polsce, bowiem na mocy Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 roku wprowadzono dwustopniowy podział na dziedziny i dyscypliny naukowe. Dotychczasowa klasyfikacja obejmująca 8 obszarów, 22 dziedziny i 102 dyscypliny została zastąpiona nową, zawierającą 44 dyscypliny naukowe oraz 3 dyscypliny w zakresie sztuki. Wprowadzone zmiany formalne, wzbudziły w środowisku naukowym dyskusję na temat przyszłości logistyki, w tym jej szczególnej odmiany logistyki wojskowej, która jako specjalność naukowa stanowi obszar poznania szeregu naukowców reprezentujących różne dyscypliny naukowe. W materiale skoncentrowano rozważania na wskazaniu związków i zależności pomiędzy logistyką wojskową a teorią i praktyką nowo utworzonej dyscypliny naukowej – nauki o zarządzaniu i jakości. Celem artykułu jest identyfikacja i ocena oraz wskazanie kierunków rozwoju interdyscyplinarnych płaszczyzn logistyki wojskowej w teorii i praktyce dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości w zakresie dziedziny nauk społecznych.
EN
The 1-st of October 2018 proved to be the key date for developing many scientific disciplines in Poland, because related to the Ordinance of the Minister of Science and Higher Education of 20 September 2018, a two-stage division into disciplines and scientific disciplines was introduced. The previous classification covering 8 areas, 22 disciplines and 102 disciplines has been replaced with a new one containing 44 disciplines and 3 disciplines in the field of art. Introduced formal changes, aroused in the scientific community a discussion about the future of logistics, including its special type of military logistics, which as a scientific specialty is an area of knowledge of a number of scientists representing various scientific disciplines. The material concentrates on the relationship between the military logistics and theory and the practice of the newly created scientific discipline - management and quality science. The aim of the article is to identify, evaluate and indicate the directions of development of interdisciplinary military logistics platforms in the theory and practice of the discipline of management and quality in the field of social sciences.
11
Content available remote Znaczenie nauki w budowaniu zdolności operacyjnych sił zbrojnych
PL
W artykule przedstawiono problematykę związaną ze znaczeniem nauki w budowaniu zdolności operacyjnych sil zbrojnych z perspektywy ich składowych i relacji zachodzących między nimi. Wskazano na problematykę różnic w podejściu do budowania zdolności operacyjnych w odniesieniu do modelu przedmiotowegoi zdolnościowego w aktualnym rozumieniu tego problemu. W podsumowaniu wskazano na możliwe obszary pogłębienia współpracy między nauką i pozostałymi „składowymi triady”, a więc przemysłem i wojskiem oraz sformułowano wnioski końcowe.
EN
The article presents the problems related to the importance of science in building the operational capabilities of armed forces from the perspective of their components and the relations between them. The problem of differences in the approach to building operational abilities with respect to the objective and capacity model in the current understanding of the problem was pointed out. In the summary, the possible areas for deepening cooperation between science and other "triad components", hence the industry and the army, as well as formulated final conclusions were indicated.
EN
This article presents the levels of leadership and command of the armed forces in the two most important international organizations guaranteeing the secure of Europe and Poland as a framework state of these organization. The work shows that a correct and consistent perceptron of the levels leadership, command and of the tasks carried out within them can lead to the establishment of an appropriate structure for the leadership and command armed forces in which command bodies at the various levels will implement similar activities in order to facilitate their cooperation.
PL
Zapewnienie sprawnego oraz terminowego przemieszczania wojsk, sprzętu wojskowego, a także środków zaopatrzenia w czasie pokoju, kryzysu i wojny to niezwykle złożony proces. Jego prawidłowa realizacja wymaga w wielu przypadkach wykorzystywania nie tylko potencjału wojskowego, ale także coraz częściej niezbędne okazuje się być wsparcie przez flotę cywilną. Wsparcie przez kontrahentów zewnętrznych (przewoźników komercyjnych) stanowi istotne uzupełnienie i wzmocnienie wojskowych zdolności transportowych w operacjach militarnych oraz działaniach niemilitarnych prowadzonych w szczególności w czasie pokoju. W artykule, na podstawie przeprowadzonych badań zidentyfikowana została istota logistycznej współpracy wojskowo-cywilnej w obszarze transportu.
EN
Ensuring efficient and timely movement of troops, military equipment as well as means of supply during peace, crisis and war is an extremely complex process. Its proper implementation in many cases requires the use of not only military capabilities, but also more often it is necessary to be supported by the civilian fleet. Support by external contractors (commercial carriers) is a significant complement and strengthening of military transport capacities in military operations and non-military operations conducted in particular during peacetime. The article, based on performed researches has identified the essence of logistic military-civil cooperation in the area of transport.
PL
Treści artykułu poruszają problematykę funkcjonowania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (SZ RP) i ich elementów organizacyjnych w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Dokonano identyfikacji właściwości systemu bezpieczeństwa wewnętrznego państw oraz podstaw prawnych realizacji zadań przez jednostki organizacyjne Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, które są elementami terytorialnego systemu zabezpieczenia logistycznego. Celem artykułu jest próba określenia możliwości organizacyjnych i wykonawczych, realizacji zadań logistycznych na rzecz poszkodowanych oraz organów administracji samorządowej i państwowej przez jednostki organizacyjne tworzące terytorialny system zabezpieczenia logistycznego SZ RP.
EN
The content of the article deals with the issue of the functioning of the Polish Armed Forces and their organizational elements in the area of internal security of the state. The properties of the internal security system of the state were identified and the legal basis for the of tasks realization by the organizational units of the Polish Armed Forces, which are elements of the territorial logistics support system The aim of the article is to determine organizational and executive possibilities, implementation logistic tasks for victims and local and state administration authorities by organizational units creating territorial logistics support system of the Polish Armed Forces.
15
Content available remote Szefowie służb jako kluczowy potencjał Wojskowych Oddziałów Gospodarczych
PL
Wojskowe oddziały gospodarcze (WOG) stanowią współcześnie kluczowy element terytorialnego systemu zabezpieczenia logistycznego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (SZ RP). Ich prawidłowe funkcjonowanie jest wypadkową wielu różnorodnych czynników, wśród których priorytetowa rola przypada właściwe przygotowanego personelowi. Zasoby ludzkie, stanowiące kluczowy potencjał każdej organizacji, w decydujących sposób wpływają na końcowy wynik prowadzonej działalności, oddziaływując bezpośrednio na jej efektywność. W artykule scharakteryzowano zadania realizowane przez WOG oraz dokonano identyfikacji roli i znaczenia zasobów ludzkich dla prawidłowego ich funkcjonowania. Ponadto przedstawiono współczesne problemy w obsadzie stanowisk szefów służb w wojskowych oddziałach gospodarczych, a także przedstawiono propozycje w zakresie wyeliminowanie występujących obecnie w tym obszarze trudności.
EN
Military support units (MSU) are nowadays a key element of the territorial logistics security system of the Polish Armed Forces (PAF).Their proper functioning is the resultant of many different factors, among which the priority role belongs to the properly prepared personnel. Human resources, being the key potential of any organization, have a decisive impact on the final result of the business, directly affecting its effectiveness. The article describes the tasks implemented by MSU and identifies the role and importance of human resources for their proper functioning. In addition, contemporary problems in the position of heads of services in military support units were presented, as well as proposals to eliminate the current difficulties in this area.
16
Content available remote Dylematy oceny efektywności logistycznej w siłach zbrojnych
PL
Nieustanne doskonalenie wojskowego systemu logistycznego to jeden z kluczowych warunków prawidłowego funkcjonowania sił zbrojnych. Konieczność transformacji struktur, procedur oraz wdrażania nowych rozwiązań w obszarze zabezpieczenia logistycznego wojsk wynika bezpośrednio ze zmian zachodzących we współczesnym świecie, a w sposób szczególny z przeobrażeń: politycznych, militarnych i społecznych. Szczegółowa analiza dotychczas podejmowanych w tym zakresie działań w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (SZ RP) jednoznacznie wskazuje, że nie wszystkie przyniosły spodziewane efekty, a część z nich była wręcz szkodliwa. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy wydaje się być brak w Wojsku Polskim kompleksowych założeń umożliwiających jednoznaczną ocenę wdrażanych rozwiązań pod kątem określenia relacji uzyskiwanych efektów do ponoszonych nakładów. Jest to o tyle istotne, że wyznaczanie efektywności zadań realizowanych przez elementy wojskowego systemu logistycznego wydaje się być warunkiem koniecznym wobec ograniczanych cyklicznie zasobów logistycznych. Celem pracy jest identyfikacja dylematów oceny efektywności logistycznej w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie pokoju.
EN
The continuous improvement of the military logistic system is one of the key conditions for the proper functioning of the armed forces. The necessity of transformation of structures, procedures and implementation of new solutions in the area of logistic security of troops results directly from changes taking place in the modern world, and in a special way from political, military and social transformations. A detailed analysis of actions taken so far in the area of the Polish Armed Forces (PAF) unambiguously indicates that not all of them brought the expected results, and some of them were harmful. One of the reasons for this state of affairs seems to be the lack of comprehensive assumptions in the PAF enabling an unambiguous evaluation of the implemented solutions in terms of determining the relation of the obtained effects to the expenditures incurred. This is important because determining the effectiveness of tasks performed by elements of the military logistic system seems to be a prerequisite for cyclically limited logistic resources. The aim of this article is to determine the dilemmas of assessing logistic effectiveness in the Polish Armed Forces in peace time.
17
Content available remote Bariery implementacji dobrych praktyk logistycznych ze sfery cywilnej do wojskowej
PL
Przez wiele lat rozwiązania stosowane w sferze militarnej stanowiły wzorzec dla rozwoju i doskonalenia logistycznego sektora cywilnego. Dzięki adoptowaniu sprawdzonych w armii rozwiązań, podmioty gospodarcze uzyskiwały wymierne korzyści ekonomiczne i organizacyjne. Współcześnie, w wielu obszarach można zaobserwować zjawisko zupełnie odwrotne tj. wdrażanie do praktyki funkcjonowania wojskowego systemu logistycznego sprawdzonych rozwiązań z rynku cywilnego. Pomimo rozwijającej się z każdym rokiem logistycznej współpracy wojskowo-cywilnej wciąż istnieją jednak duże trudności w upowszechnieniu w siłach zbrojnych tzw. dobrych praktyk logistycznych stosowanych z powodzeniem przez operatorów logistycznych. W artykule, na podstawie przeprowadzonych badań teoretycznych i empirycznych, zidentyfikowane zostały kluczowe bariery implementacji dobrych praktyk logistycznych ze sfery cywilnej do wojskowej.
EN
For many years, solutions used in the military sphere were a model for the development and improvement of the logistics in the civil sector. Thanks to the adoption of solutions tested in the army, economic entities obtained measurable economic and organizational benefits. Nowadays, in many areas one can observe a completely opposite phenomenon, i.e. the implementation into the practice of functioning of the military logistic system of tested solutions from the civil market. Despite the logistic military-civil cooperation that is developing with each passing year, however, there are still major difficulties in disseminating in the armed forces good logistics practices successfully used by logistics operators. In the article, on the basis of theoretical and empirical research, key barriers of implementation good logistics practices from civil to military sphere, have been identified.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie zasad użycia sił zbrojnych w aspekcie zwalczania zagrożeń terrorystycznych. W ostatnich latach terroryzm traktowany jest jako poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego. W obliczu tego zagrożenia niezbędne stało się stworzenie podstawowych zasad wykorzystywanych w działaniach antyterrorystycznych na terenie Polski . Wśród nich szczególną rolę w zakresie prawidłowego funkcjonowania systemu przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym oraz neutralizowaniu ich skutków posiadają SZ RP.
EN
The aim of this article is to present the possibility of using the armed forces to combat terrorist activities. Terrorism is a serious threat to international peace and security. In the face of this threat the a basic tenet is a take action anti-terrorism measures in Poland. Therefore, the proper functioning of the system prevention terrorist attacks and neutralize the effects of these attacks need reliable armed forces.
EN
The paper is an attempt to discern the experience of three NATO member states (the United States, the United Kingdom, and Germany) in military outsourcing. It includes an analysis of military contracting development and contemporary system solutions along with a description of these states’ experience in terms of the pragmatics of military outsourcing.
20
Content available remote Operacje pokojowe jako czynnik stabilizacji bezpieczeństwa międzynarodowego
PL
Celem artykułu jest przybliżenie zagadnień związanych z aktywnością sił zbrojnych na rzecz tworzenia pokoju w wymiarze międzynarodowym. Współcześnie jednym z najskuteczniejszych sposobów rozwiązywania sytuacji konfliktowych w polityce międzynarodowej stały się misje pokojowe. Główny wysiłek skierowany został w nich na ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie możliwości zastosowania argumentu siły we współczesnych relacjach międzynarodowych. Operacje pokojowe realizowane przez siły zbrojne są obecnie doniosłym przejawem dążenia państw oraz organizacji do wprowadzenia pokojowego ładu. Redukcja lub nawet częściowe wyeliminowanie siły jest wiodącym kierunkiem aktualnych relacji międzynarodowych, utrwalonym w zapisach prawa międzynarodowego.
EN
The aim of article is describe the issues of uses an armed forces in peacekeeping missions and their influence on global security. Nowadays one of the most effective ways of solving conflict situations in international politics became peacekeeping operations. The main effort was directed at reducing or eliminating the possibility of applying the argument of force in contemporary international relations. Peacekeeping operations carried out by armed forces are currently momentous manifestation of the aspirations of countries and organizations for the introduction of a peaceful order. The reduction or even elimination of partial force is leading the direction of current international relations, settled in the provisions of international law.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.