Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  analiza sejsmiczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Symulacje zjawisk sejsmicznych w przekładnikach WN
PL
Przedstawiona w artykule problematyka odnosi się do bezpieczeństwa systemów elektroenergetycznych w regionach narażonych na trzęsienia ziemi. W szczególności opisany jest tu przykład wytrzymałości sejsmicznej przekładnika wysokiego napięcia. W artykule przedstawione zostały obecne standardy i testy sejsmiczne. Praca omawia także różne metody analizy sejsmicznej polegające na oszacowaniu wpływu określonego obciążenia sejsmicznego lub parasejsmicznego na obiekt lub jego część. Głównie wyróżnia się tutaj analizę statyczną, quasidynamiczną oraz dynamiczną. W poniższej pracy pokazano zastosowanie metody dynamicznej z wykorzystaniem podejścia opartego o Metodę Elementów Skończonych (MES) dla przepustu transformatorowego typu RIP 230 kV wraz z weryfikacją eksperymentalną wyników symulacji. Jako drugi przykład przedstawiono analizę numeryczną dla kombinowanego przekładnika prądowo-napięciowego typu PVA 145 kV. W ostatnim rozdziale artykułu odniesiono się do zaawansowanych technik analiz numerycznych dla obiektów wypełnionych cieczą.
EN
The issue presented in the article relates to the safety of power systems in regions prone to earthquakes. Current standards, seismic tests as well as various methods of seismic analysis are described. Application of Finite Element Method (FEM) for dynamic analysis and its experimental verification was performed for transformer bushing RIP 230 kV. Next, numerical approach was used for analysis of seismic strength of a combined PVA 145 kV current/voltage transformer under different excitations. The last chapter of this article deals with advanced numerical analysis techniques for liquid filled objects.
PL
W referacie przedstawiono sposoby uwzględniania odpowiedzi modalnej konstrukcji na działanie wstrząsów sejsmicznych posługując się spektralną analizą modalną. Omówiono metodę spektrum odpowiedzi uwzględniając najważniejsze zalecenia dotyczące jej stosowania. Opisano najczęściej stosowaną metodę sumowania odpowiedzi modalnej – CQC oraz jej modyfikacje – metody CQC3 i GCQC3, które pozwalają uwzględnienie kierunków działania wstrząsu. Odniesiono się również do przepisów zawartych w normie Eurocode 8 dotyczących wytycznych sumowania odpowiedzi z różnych kierunków. Na przykładach numerycznych dokonano porównania zaprezentowanych metod z użyciem spektralnej analizy modalnej oraz obliczono odpowiedź wybranych sił przekrojowych.
EN
The paper presents calculation methods of modal response during the earthquake motions and some remarks of dynamic and spectral analysis. The most often methods used to combine effects of natural vibration modes and earthquake directions are considered. Authors presented well known Complete Quadratic Combination (CQC) and its newest modifications CQC3 for planar variability and General Complete Quadratic Combination (GCQC3) for spatial variability of earthquake directions. All calculation approaches are supported with two examples of steel frame structures submitted to earthquake effects according to Eurocode 8.
3
Content available remote Analiza sejsmiczna odłącznika wysokiego napięcia
EN
The high voltage disconnecting switches are important structures, particularly sensitive to dynamic effects. Therefore the possible seismic loads should be taken into account in their design. This paper outlines specific methodology in design and response computations using Finite Element Method and response spectrum method.
4
Content available remote Seismic analysis of rectangular tanks - comparison of Malhotra and Housner models
EN
During earthquake activity the liquid in tank exerts impulsive and convective pressures (sloshing). This paper provides comparative study according to models by Malhotra and Housner for calculating of hydrodynamic effect of fluid developed during an earthquake in liquid storage ground-supported rectangular container.
PL
Określenie szczelinowatości ośrodka skalnego, czyli wielkości i kierunków spękań w ośrodku skalnym stanowi kluczowe zagadnienie w poszukiwaniach i eksploatacji ropy i gazu w złożach typu shale gas. Wykorzystując fakt, iż fala sejsmiczna rozchodzi się szybciej wzdłuż systemów spękań, aniżeli prostopadle do nich, na podstawie zapisu sejsmicznego możemy określić stopień anizotropii analizowanego horyzontu sejsmicznego, a więc wielkość i kierunki spękań. Metoda ta znajduje szerokie zastosowanie dla każdego szczelinowatego ośrodka skalnego, który posiada pionowy system spękań (HTI).
EN
Determination of fracturing of the rock, the size and orientation of cracks in the rock is a key issue in the exploration and production of oil and gas in shale gas rock type. Deriving from the evidence that the seismic wave propagates faster along the fracture systems, rather than perpendicular to them based on the seismic analysis, we can determine the value of anisotropy of the analyzed seismic horizon, and thus the value and directions of cracks. This method is widely applicable to any fracture rock medium that is Horizontally Transverse Isotropic (HTI).
6
Content available remote Computer aided seismic analyses for transformers
EN
In the paper a different numerical approaches for seismic analysis of the power products have been presented. Main focus was put on typical simulation methods defined by IEEE and IEC standards. In many cases substations such as transformers are filled with oil. Standards do not provide clear information about fluid influence on power equipment during seismic event. Due to that fact some investigations related with fluid filled substations were done and summarized in this paper. Three different simulation methods were investigated: Fluid Structure Interaction (FSI) approach using FEM, CFD and code coupling software, acoustic approach and CEL (Coupled Euler Lagrange) method using Lagrange and Euler element formulation.
PL
W artykule przestawiono różne podejścia numeryczne wykorzystywane do analiz sejsmicznych transformatorów. Głównie opisane metody symulacyjne, które są wskazane przez standardy IEEE oraz IEC. Jakkolwiek w tego typie produktach mamy często do czynienia z występującą tam cieczą, np. transformatory mocy a jego wpływ nie jest jasno określony przez powyższe standardy. W związku z powyższym trzy różne podejścia numeryczne do oszacowania wpływu cieczy na strukturę w produktach mocy zostały przedstawione. Są to: podejście oparte na metodzie Fluid Structure Interaction (FSI), podejście oparte na elementach akustycznych oraz podejście oparte na równaniach Lagange oraz Eulera (Coupled Euler Lagrange).
PL
Sprawność elementów sieci energetycznej, w tym odłączników wysokiego napięcia, jest istotnym elementem zapewnienia bezpieczeństwa na terenie dotkniętym trzęsieniem ziemi. W niniejszym artykule analizie sejsmicznej poddano model odłącznika dwukolumnowego obrotowego SGF 123 produkowanego w Polsce. W pierwszym etapie wykonano analizę modalną celem weryfikacji modelu numerycznego. Następnie przeprowadzono szczegółową analizę dynamiczną dla rzeczywistego zapisu trzęsienia ziemi. Wyniki badań wskazały krytyczne miejsca konstrukcji i potwierdziły, iż niewielkie korekty w jej budowie mogą zapewnić bezpieczną pracę odłącznika nawet podczas największych wstrząsów sejsmicznych.
EN
The efficiency of the energetic network is a very import safety issue in the region experienced by the earthquake. The lack of electricity makes difficulties in rescue operation, intensifies chaos and panic among the citizens. High voltage disconnectors are important elements of the energetic infrastructure used to separate electric circuits (i.e. during repairs), which should remain fully operational during and after the ground motion. The aim of the paper is to show the results of the numerical investigation concerning the response of the high voltage disconnector during earthquake. The analysis is focused on the two column rotational disconnector SGF 123 which is produced in Poland and exported to seismic countries. The numerical model of the structure has been implemented in the MSC Patran software using 44716 HEX and WEDGE brick elements as well as QUAD and TRA shell element. The material properties have been introduced according to the data specified by the producer. The possibility of movement between the arms of the disconnector in the contact places has also been considered in the model using contact elements. First, the modal analysis has been conducted so as to verify the accuracy of the numerical model created. Then, the detailed nonlinear dynamic analysis has been carried out under the El Centro earthquake excitation. The results of the study show that the base frame as well as the connections between the columns and the base frame are the most critical locations of the disconnector analysed. In these locations, the highest levels of stress have been observed as the effect of earthquake excitation, although yield strength has not been exceeded in any place. It has also been observed that the appropriate value of the clamping force prevents from relative movements between arms of the structure. The results indicate, therefore, that the appropriate seismic-resistant design of the high voltage disconnector allows us to ensure its safe operation even during the strongest earthquakes.
PL
W artykule przedstawiono wyniki modelowania anizotropii ośrodka skalnego na podstawie integracji pomiarów otworowych (Upadomierz, Full Wave Sonic, Pionowe Profilowanie Sejsmiczne), atrybutów sejsmicznych i pomiarów laboratoryjnych (analizy mineralogiczne, porozymetryczne, elektryczne, spektrometryczne i m.in. z zastosowaniem jądrowego rezonansu magnetycznego), w celu identyfikacji kryteriów niezbędnych do oceny anizotropii. Badania kierunków transportu oraz sekwencji osadowych na rdzeniach wiertniczych oraz na danych z upadomierza pozwoliły na wyodrębnienie 4 sekwencji osadowych, w których począwszy od najstarszej deponowane były stożki aluwialne, następnie osady eoliczne – przykryte później kolejną sekwencją stożków aluwialnych, by w czwartym, najmłodszym cyklu, ustąpić osadom eolicznym.
EN
The study presents results of rock medium anisotropy modelling on the grounds of well logs integration (inclinometer, Full Wave Sonic, Vertical Seismic Logging), seismic attributes and laboratory measurements (mineralogy, porosimetry, electrical, spectrometric analyses, and, among others, with use of Nuclear Magnetic Resonance) aimed at identification of criteria necessary for anisotropy assessment. Research of transport directions as well as sedimentary sequences on drilling cores and based on inclinometer data, allowed for isolation of 4 sedimentary sequences in which detrital fans, then eolian sediments covered in turn with subsequent sequence of detrital fans have been deposited starting from the oldest one, in order to be conceded in favour of eolian sediments in the fourth, youngest cycle.
9
Content available remote Drgania przenoszone przez szkielet i przez wodę w warstwie gruntowej
EN
The paper deals with the saturated porous soil models used in dynamic analysis. The object of this paper is to determine of dynamic properties of soil layer. In order to do this a full set of governing, dynamic equations of Biot model is considered. These formulations are applied to simple soil layer under eartquake loading, displacement of skeleton and fluid pressure are calculated used SWANDYNA system.
10
Content available remote Analiza wpływów sejsmicznych na budynek ścianowy o wysokości 100 mertów
EN
The tallest building in Poznań (western part of Poland) is the case study. Analysed building is a multifunctional office centre with the heliport on the top, called "The South Gate". Main structure is the RC post and slab with shear walls and core RC elements. After many static analyses the seismic analysis based on serviceability limit state according Eurocode 8 was made. The analysis was carried out by means of the response spectrum method using DAMB program. The allowable design ground acceleration was evaluated.
PL
Zagrożenie tąpaniami i wstrząsami sejsmicznymi w kopalniach głębinowych są jednym z najtrudniejszych zagadnień do prognozowania zdarzenia i podejmowania działań profilaktycznych. W Górnośląskim Zagłębiu Węglowym z zagrożeniami tymi mamy do czynienia w większości czynnych kopalń. Rozeznanie stanu zagrożenia tąpaniami i wstrząsami sejsmicznymi przed frontem eksploatacji ścian węglowych wiąże się ze stosowaniem technik pomiarowych, które dają informacje z odpowiednim wyprzedzeniem czasowo-przestrzennym. Jedną z metod oceny stanu zagrożenia tąpaniami, dostęnych i zastosowanych w KWK 'Piast' jest opracowany przez firmę NSA Engineering system sejsmicznej tomografii komputerowej typu 'ROCK VISION 3DTM'
EN
The rock burst and seismic shock hazards in deep underground mines present are among the most difficult problems for making prognostication of an event and undertaking precautionary measures. We deal with those hazars in a majority of the operated mines in the Upper Silesian Coal Area. The recognition of the hazard condition of rock burst and seismic shocks ashead of the longwall mining extraction lines (ribs) is connected with the application of survey techniques which provide the required information in advance, in therms of time and distance. One of the methods of assessment of rock burst hazard condition, available and applied by 'PIAST' Coliery is the NSA Engineering System of Computer-aided seismic tomography of 'ROCK VISION 3DTM' type.
PL
Przedstawiono możliwości wykorzystania zdjęć satelitarnych do analizy sejsmiczności GZW w szczególności w aspekcie występowania wysokoenergetycznych wstrząsów.
EN
Presented here are the possibilites of application of satelite shots for an analysis of seismicity of the Upper Silesian Coal Area, especially as regards the occurence of high-energy shocks.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.