Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  filtr dolnoprzepustowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Measurement of the sound absorption coefficient using an impedance tube is prone to errors due to various reasons. Conventionally minimising the errors requires additional hardware or proper calibration of many components used for measurement. This paper proposes a new error correction mechanism using a filtering technique. A low cost impedance tube was designed, developed and its performance was compared with a commercially available high cost tube. The errors which arose during the measurement of the sound absorption coefficient were minimised using different types of filters (low pass, band pass, LMS filtering). The purpose of the filter is to eliminate unwanted signals or noise which occur during the processing of analogue signals in the experiment. The system proposed was tested using various porous and non-porous functional textile materials and the results validated. A significant reduction in error was obtained at all frequency ranges with digital filters.
PL
Pomiar współczynnika pochłaniania dźwięku za pomocą tuby impedancyjnej jest podatny na błędy. Konwencjonalne minimalizowanie błędów wymaga dodatkowego sprzętu lub odpowiedniej kalibracji wielu komponentów używanych do pomiaru. W artykule zaproponowano nowy mechanizm korekcji błędów za pomocą techniki filtrowania. Zaprojektowano i opracowano stosunkowo tani sposób wykonania nowego rodzaju tuby impedancyjnej i porównano jej działanie z dostępną na rynku tubą. Błędy, które powstały podczas pomiaru współczynnika pochłaniania dźwięku zostały zminimalizowane za pomocą różnych rodzajów filtrów (dolnoprzepustowym, środkowoprzepustowym, filtracyjnym LMS). Celem zastosowania filtra było wyeliminowanie niepożądanych sygnałów lub szumów, które występują podczas przetwarzania sygnałów analogowych podczas eksperymentów. Proponowany system został przetestowany przy zastosowaniu różnych porowatych i nieporowatych funkcjonalnych materiałów tekstylnych. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że za pomocą filtrów cyfrowych można uzyskać znaczącą redukcję błędów we wszystkich zakresach częstotliwości.
2
Content available remote Filtracja przebiegów elektrycznych : porównanie zastosowanych metod filtracji
PL
W trakcie wykonywania pomiarów elektrycznych, każdy badacz narażony jest na niespodziewane trudności na które, może natrafić, takie jak np. zakłócenia mierzonych sygnałów. Zakłócenia mogą mieć wiele przyczyn, takich jak: konstrukcja układu pomiarowego, wpływ warunków atmosferycznych, obecność innych urządzeń elektrycznych pracujących w pobliżu oraz wiele innych. Do wykonania pomiarów autor wykorzystał układ Single Sheet Tester. Podczas wykonywania pomiarów, właściwości blach elektrotechnicznych stosowanych do budowy transformatorów i silników elektrycznych, autor otrzymał zniekształcone (zakłócone) przebiegi rejestrowanego prądu oraz indukowanego napięcia. W celu poprawnej interpretacji otrzymanych wyników należało więc skutecznie je odfiltrować. W artykule opisane są metody komputerowej filtracji przebiegów jakie autor zastosował, wraz z porównaniem wyników otrzymanych bezpośrednio z oscyloskopu pomiarowego oraz po zastosowaniu komputerowej filtracji.
EN
To perform research author has used Single Sheet Tester. While taking electrical measurements an error could appear caused by signal interference. Those errors could be caused by several factors like instrumental error, presence of other devices, or environmental factors and also many others. Author performed the research of magnetic properties steel sheets used to create transformers and electrical engines. The researcher observed disordered waveforms for recorded current and induced voltage. Author performed filtration of those waveforms in order to proper interpret obtained data. This paper contains description of a few computer filter methods, which have been used during the research. This article also describes comparison of filtered waveforms and unfiltered results obtained from oscilloscope.
PL
W pracy zaprezentowano możliwości zastosowania zintegrowanego środowiska programowania LabVIEW do wyznaczania charakterystyki amplitudowej filtru dolnoprzepustowego. Przedstawiono podstawy teoretyczne działania tego typu filtrów oraz określono wybrane parametry tych podzespołów. Zaprezentowano proces tworzenia przykładowego filtru z wykorzystaniem oprogramowania FilterPro. Zaproponowano algorytm przetwarzania, który umożliwia wyznaczanie żądanej charakterystyki. Zaprojektowano i skonstruowano przykładowy filtr dolnoprzepustowy. Opracowano oprogramowanie, napisane w środowisku LabVIEW, umożliwiające akwizycję sygnałów pomiarowych. Przedstawiono przykładowe wyniki badań z wykorzystaniem zaprojektowanego filtru. Omówiono możliwości prezentacji i wizualizacji wyników pomiarów w postaci wygodnej i przyjaznej dla użytkownika.
EN
Possible application of the integrated LabVIEW environment to evaluation of the attenuation diagram of low–pass filter is presented in the paper. The paper shows the measurement results, which were obtained on a designed measuring position, presented in Fig. 1, consisting of the source of a signal of voltage, the voltmeters indicating the true values of input and output voltages and a computer with control software. The process of formation of selected low–pass filter by using application software FilterPro was presented in the paper. By using the LabVIEW environment – as it is illustrated with an example of the developed application – we can support or add variety to the teaching of students in the field of metrology and measurement theory. The authors consider how the measurement results could be presented and visualised in a convenient and user–friendly form. The topics discussed in the paper were analysed with the use of selected LabVIEW applications.
PL
W artykule zaprezentowano opracowany model symulacyjny zmodyfikowanej struktury sterowanego energoelektronicznego źródła prądowego. Głównym celem prowadzonych prac było osiągnięcie możliwie szerokiego pasma przenoszenia układu. W konsekwencji poprawiono właściwości dynamiczne przekształtnika, dzięki czemu wzrósł stopień dokładności odwzorowania w sygnale wyjściowym źródła prądowego sygnału referencyjnego cechującego się dużą szybkością zmian w czasie (np. sygnału prostokątnego). Opisana struktura przekształtnika bazuje na implementacji dodatkowego modulatora prądu sprzężonego z modułem głównym źródła. Ponadto zastosowano rozwiązanie, które umożliwia zmianę parametrów wyjściowego filtru dolnoprzepustowego modułu pomocniczego (modułu modulatora prądu) w czasie pracy zależnie od wymaganej dynamiki. W artykule przedstawiono zarówno część silnoprądową, jak i sterującą zamodelowanego przekształtnika. Zaprezentowano wybrane wyniki badań dla różnych warunków pracy uwzględniających m.in. przykładową aplikację.
EN
In this paper the elaborated structures of modified wideband controlled current source is presented. The power circuit and also control system were described. The main task of presented power electronic converter was to achieve the widest possible bandwidth of the system. The elaborated structure is based on main module, which works with additional power electronics current modulator with output filter with variable inductance. The chosen simulation results of research was also analyzed.
PL
Sterownie układu typu SISO typowo oparte jest na aproksymacji układu zamkniętego odpowiednio zoptymalizowaną transmitancją, odpowiadającą charakterystyce filtru dolnoprzepustowego. W odniesieniu do układów energoelektronicznych pracujących jako układy zamknięte, dotychczas stosowane metody nie w pełni są skuteczne ze względu na obecność zmodulowanego napięcia lub prądu. Omówiono stosowane aproksymacje i ich właściwości częstotliwościowe w porównaniu z zaproponowaną aproksymacją. Przedstawiono również metody opisu częstotliwościowego przekształtnika jako zmodulowanego źródła napięcia. Pokazano wybrane wyniki badań porównawczych tradycyjnych i nowo proponowanych aproksymacji.
EN
Control of SISO system is typically based on approximation of a closed system suitably optimized transmittance, answering to the characteristics of the low-pass filter. In reference to power electronics systems working as closed systems, the methodes applied up to now are not fully effective due to the presence of modulated voltage or current. One discussed applied approximations and their frequency properties in comparison with proposed approximation. Presente are also methodes of frequency description of a converter as a modulated voltage source. Selected comparative researches results traditional and newly proposed approximation are presented.
EN
In the present paper simulations of the lightning overvoltages propagation phenomenon in a typical 420 kV SF6 GIS substations are presented. A new overvoltage mitigating passive device in a form of a high-voltage L-C filter is proposed. A process of its development and research is explained along with a simulation results. As demonstrated, the proposed device can be used in HV networks as an alternative or additional improvement for lightning overvoltages mitigation purposes. All simulations have been conducted using MATLAB and ATP/EMTP software.
PL
W artykule przedstawiono symulacje wyładowań atmosferycznych i propagacji fali przepięciowej w typowych stacjach GIS. Zaprezentowano możliwość zapewnienia dodatkowej ochrony przeciwprzepięciowej poprzez ograniczenie maksymalnej wartości przepięć za pomocą filtru L-C. Proponowane rozwiązanie może być użyte jako alternatywne lub spełniające dodatkową ochronę przeciwprzepięciową. Symulacje przeprowadzono przy użyciu programów MATLAB i ATP/EMTP.
7
Content available remote Investigation of Photovoltaic Inverter Power Quality
EN
The results of the investigation of the Total Harmonic Distortion (THD) of the single-phase full-bridge voltage source photovoltaic inverter with the first order low pass L-C-R filter are presented. The investigation has been performed using simulation and experimentally. The simulation is accomplished using Simulink software, the experimental investigation – using the 1 kW inverter prototype. The impact of the inverter carrier signal frequency and capacitance of the L-C-R filter capacitor on the THD and filter capacitor current has been analyzed.
PL
Przedstawione zostały wyniki badań zniekształceń harmonicznych (THD) jednofazowego mostkowego przekształtnika fotowoltaicznego z filtrem dolnoprzepustowym LCR pierwszego rzędu. Prowadzono symulacje w programie Simulink oraz badania eksperymentalne przy wykorzystaniu prototypu przekształtnika o mocy 1 kW.
PL
W referacie zaprezentowano sposób zapobiegania zakłóceniom w liniach zasilania i układach zasilających system PRT. Występowanie złożonych elektronicznych systemów sterowania powoduje że w systemach oprócz sygnałów pożądanych występują również sygnały niepożądane. Sygnały Użyteczne systemu sterowania PRT można uważać za sygnał niepożądany w przypadku pasożytniczego sprzężenia z częścią układu realizującego inną funkcję.
EN
The paper presents the method of preventing interferences in power lines and systems supplying PRT system. Complexity of electronic systems of control leads to the situation where the required signals accompany the signals with are not required. Useful signals of PRT systems of control may be perceived a not required ands in case of parasitic coupling with a part of a system which has a different function.
PL
W pracy zaprezentowano zastosowanie przekształcenia dualnego z inwersją w syntezie układów pracujących w trybie prądowym, na bazie układów pracujących w trybie napięciowym. Dla zilustrowania zagadnienia przekształcono napięciową bikwadratową strukturę filtru eliptycznego i uzyskaną strukturę prądową o identycznej transmitancji. Ze struktur zbudowano przykładowy prądowy filtr eliptyczny, który następnie zbadano symulacyjnie w programie SPICE ™.
EN
In the paper application the inverse dual transformation in synthesis of current mode circuits, on based of circuits working on voltage mode is presented. For illustrating this problem the known voltage structure of elliptic filter was transformed and achieved current structure with identical transmittance. Exemplary current mode elliptic filter composed of these structures was built and next was tested in SPICE™ program.
PL
Przedstawiono struktury linii mikropaskowej z wprowadzonymi uszkodzeniami metalizacji masy (DGS - Defected Ground Structure). Zaobserwowano wystąpienie zjawiska filtracji dolnoprzepustowej oraz pasmowo górnozaporowej. Zaprojektowano, wykonano i przebadano dwuelementową strukturę filtru. Zauważono efekt spowolnienia fali prowadzący do redukcji wymiarów struktury oraz stwierdzono wystąpienie znaczącego tłumienia przy wyższych częstotliwościach.
EN
The microstrip line sections with defects etched in metallic ground plane (Defected Ground Structure - DGS) are presented and investigated as the low-pass and stop-band filters. Two-element DGS filter has been designed, manufactured and measured. The slow-wave effects leading to remarkable dimensions reduction as well as significant rejection of higher frequency signals have been observed.
EN
Introducing varying in time parameters aims at shortening the settling of the filter output signal. It is of great importance in cases, when filtration should be carry out on many signals or this process is repeated many times as well as in situations, when the speed of working out the output signal is crucial The low-pass Bessel filters are very interesting, since then are suitable for transmission of rectangular signals. This paper presents the concept of introducing time varying coefficients in Bessel filters and the results of simulation tests in Matlab. The concept assumes that the functions of characteristic frequency ω(0i) and time constant T are the same in all links of the filter structure.
PL
Wprowadzenie zmiennych w czasie parametrów ma na celu skrócenie czasu ustalania sygnału na wyjściu filtru. Ma to szczególne znaczenie w przypadku, gdy filtrację należy przeprowadzić na dużej liczbie sygnałów lub wielokrotnie ją powtarzać oraz w sytuacjach, gdy ważna jest prędkość wypracowywania sygnału wyjściowego. Szczególnie interesującym przypadkiem są dolnoprzepustowe filtry Bessela, które najlepiej nadają się do przenoszenia sygnałów prostokątnych, W artykule przedstawiona jest koncepcja wprowadzania zmiennych w czasie współczynników dla filtrów Bessela oraz badania symulacyjne w programie MATLAB. Koncepcja ta przewiduje jednakowe uzmiennienie parametrów ω(0i) oraz T (dla filtrów nieparzystego rzędu) we wszystkich ogniwach filtru.
EN
The paper examines properties of solutions to ordinary differential equations from the point of view of their applications as averaging and low-pass filters. The stationary of solutions to systems with varying parameters was analyzed together with stability conditions of these systems by making use of the theorem on stability of non-homogeneous systems when the corresponding homogeneous systems were stable. The transient state was analyzed and the possibility of its shortening was shown. The performed simulations of the variable parameters Butterworth, Legendre and Chebyshev low-pass filters of the 2-nd up to the 6-th order proved usefulness of the method.
PL
Przedstawiono właściwości rozwiązań równań różniczkowych zwyczajnych o zmiennych parametrach pod kątem wykorzystania tych układów jako filtrów dolnoprzepustowych. Dokonano analizy stacjonarności rozwiązań układów o zmiennych parametrach oraz warunków stabilności tych układów, wykorzystując twierdzenia o stabilności równań różniczkowych niejednorodnych o zmiennych parametrach wtedy, gdy odpowiednie równania jednorodne są stabilne. przeprowadzono analizę stanu nieustalonego wykazując możliwość jego skrócenia przez uzmiennienie parametrów. Przeprowadzono badania symulacyjne dolnoprzepustowych filtrów o zmiennych parametrach, zrealizowanych w oparciu o aproksymacje Butterwortha, Legendre`a i Czebyszewa. Badania te potwierdziły korzystne właściwości filtrów o zmiennych parametrach, co pozwala na skrócenie stanu nieustalonego.
13
Content available remote Nowe enkodery absolutne – cz. I
PL
Efekt pojemnościowy wykorzystywany jest w czujnikach od dawna. Dopiero jednak izraelskiej firmie NetzerPrecision udało się opanować technologię pomiaru przemieszczenia z wykorzystaniem pomiaru zmiany pojemności, tak że przetworniki mogą być masowo produkowane w atrakcyjnej cenie i stosowane nawet w obecności zakłóceń i w trudnych środowiskach, zapewniając przy tym wysoką rozdzielczość pozycji absolutnej.
PL
Przedstawiono zarys budowy (syntezy) filtru hybrydowego - na przykładzie filtru w obwodzie prądu stałego - o strukturze "optymalizowanej". Wykorzystuje sie w niej dwójnik aktywny z torem aktywnej filtracji, do osiągnięcia w gałęzi poprzecznej filtru dolnoprzepustowego rezonansu napięć, inwariantnego względem wartości prądu płynącego w tej gałęzi i jego widma. Filtr o takiej strukturze umożliwia osiągnięcie bardzo duzego współczynnika tłumienia zakłóceń prądowych i napięciowych w układzie zasilania z przekształtnikami. Zawarto wyniki symulacjipracy gałęzi poprzecznej z wymuszeniem prądowym: sinusoidalnym, prostokątnym i typu "szum". Przedstawiono także oscylogramy z pracy filtru wejściowego z kompensacją w układzie zamkniętym dla obwodu rzeczywistego z przerywaczem okresowym
EN
The paper outlines of hybrid filter synthesis - exemplified by the filter in the direct current circuit - with an optimized structure. An active two-terminal network with an active filtering line is used in the filter to achieve - in the crosswise branch of a low-pass filter - a voltage resonance which is invariant in relation to the value and the spectrum of the current in the branch. A structure of this type makes it possible ti achieve a high attenuation factor of circuit and voltage disturbances occurring in a supply system with converters. The paper contains the simulation results for the work of the crosswise branch with sinusiodal, rectangular and "noise" type input functions. It also outliness oscillograms of the work of the input filter with a closed systems compensation for an actual circuit with a chopper
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.