Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 34

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  konstrukcja dachu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available Adaptacja obiektów poprzemysłowych
PL
Celem niniejszej pracy było sporządzenie projektu adaptacji istniejącego obiektu przemysłowego do funkcji mieszkaniowej. Zastąpiono elementy o niedostatecznej nośności nowymi strukturami. Zaprojektowany został stalowy szkielet wewnętrzny podtrzymujący stropy oraz konstrukcja nośna dachu z drewna klejonego warstwowo. Podane zostały również rozwiązania materiałowe i funkcjonalne umożliwiające spełnienie wymagań izolacji termicznej oraz warunków technicznych odpowiadających nowej funkcji budynku. Do zakresu pracy należało także omówienie zagadnień związanych z adaptacją i charakterystyką obiektów poprzemysłowych. Podstawy teoretyczne z omawianej dziedziny zastosowano do praktycznych rozwiązań i zaproponowanych koncepcji.
EN
The purpose of this thesis was to prepare a project to adaptation an existing industrial facility to a residential function. Replaced elements with insufficient bearing capacity with new structures. The steel structure supporting the ceilings and structure of the glued laminated timber roof are designed. Materials and functional solutions are also provided to meet the requirements of thermal insulation and technical conditions corresponding to the new function of the building. The scope of this work also included discussing issues related to the adaptation and functionality of industrial objects. The theoritical basis of the above mentioned subject have been applied to practical solutions and proposed concepts.
EN
The most important challenges in the construction field is to do the experimentation of the designing at real time. It leads to the wastage of the materials and time consuming process. In this paper, an artificial neural network based model for the verification of sigma section characteristics like shear centre and deflection are designed and verified. The physical properties like weight, depth, flange, lip, outer web, thickness, and area to bring shear centre are used in the model. Similarly, weight, purlin centres with allowable loading of different values used in the model for deflection verification. The overall average error rate as 1.278 percent to the shear centre and 2.967 percent to the deflection are achieved by the model successfully. The proposed model will act as supportive tool to the steel roof constructors, engineers, and designers who are involved in construction as well as in the section fabricators industry.
PL
Rozpoczęte w 2017 r. prace prowadzone na zamku dotyczą przede wszystkim skrzydła gotyckiego – głównego skrzydła zamku, a także elementów murów obwodowych dziedzińca. Omówiono przyjęte rozwiązanie projektowe w zakresie architektury i konstrukcji, w tym nowej konstrukcji dachu, a także założenia technologii realizacji prac remontowych i rewaloryzacyjnych.
EN
The present form of the castle in Działdowo is a result of centuries of construction process, slow destruction of buildings and gradual restoration. The renovation works at the castle commenced in 2017 was being mainly conducted in the gothic wing, which is the main one of the castle, as well as the peripheral walls of the courtyard. This paper presents the solutions adopted for the architectural and structural design including the new roof structure, as well as the technology applied to realize the renovation and restoration works.
PL
Omówiono uproszczoną metodę obliczeń nośności płatwi przy obciążeniu grawitacyjnym według Eurokodu 3, którą stosowano w zrealizowanych projektach przekryć dachowych rozpiętości 13,00 m. Podano wyniki analizy możliwości zastosowania dostępnych na rynku w Polsce profilowanych na zimno kształtowników na płatwie ciągłe rozpiętości 12,00÷14,00 m.
EN
The paper presents simplified calculation method of purlin resistance moment due gravity loading, according to Eurocode 3, which one used in realised roof structures span 13,00 m. Paper describes also the analysis results of usage the cold formed sections accessible in Polish market, for continuous purlins span 12,00 to 14,00 m.
5
Content available remote Sposób wzmocnienia dachu jętkowego opartego na wysokich ścianach kolankowych
PL
W artykule opisano konstrukcję stromego dachu nad budynkiem szkoły o rozpiętości ok. 12 m. W pierwotnym projekcie zastosowano jętkową konstrukcję dachu, opartą na wysokich ścianach kolankowych, co okazało się rozwiązaniem błędnym ze względu na znaczne, niemożliwe do przeniesienia siły rozporowe. Przedstawiono więc inne rozwiązanie konstrukcji dachu, dostosowane do wykonanej już konstrukcji budynku oraz jego specyficznego układu nośnego.
EN
In the paper the structure of school building steep roof is presented (12,0 m span). At the beginning the roof was designed as collar beam roof supported on tall knee walls. The main defect of design was great outward forces leads to attic walls being pushed out. The alternative roof design adapted to executed parts of building is presented.
6
Content available remote Badania i analiza stanu technicznego budynku szkoły publicznej
PL
W artykule poddano badaniom budynek Publicznego Gimnazjum zrealizowanego w technologii tradycyjnej w 1929 r. W okresie poprzedzającym prace badawcze w budynku wystąpiła lokalna awaria stropu drewnianego, którą usunięto, a strop wyremontowano. W związku z procesem użytkowania obiektu na cele oświatowe istotne okazało się ustalenie stanu technicznego wszystkich stropów, ścian nośnych, a także więźby dachowej. Zrealizowane prace badawcze wskazały na potrzebę wzmocnień elementów konstrukcyjnych, ze względu na postępujący proces wyeksploatowania.
EN
At the article was analyzed building of the Public Junior High School, which was realized with traditional technology in 1929. Before our analysis in this building was occurred the local construction disaster – the small part of wooden ceiling was crashed. It was removed and the ceiling was repaired. Because the building was using for educational purposes it was very important to establish the technical state of all floors, load-bearing walls and roof truss. Completed research pointed at the need of reinforcements processes, due to the progressive process of using up.
7
Content available remote Rozwiązania konstrukcyjne budynków z dachami płaskimi
PL
Artykuł stanowi przegląd dotychczas stosowanych systemów dachów płaskich i stropodachów z uwzględnieniem złożoności ich konstrukcji. Opisano w nim zalety i wady najczęściej stosowanych rozwiązań konstrukcyjnych dachów płaskich, zwracając uwagę na możliwość występowania błędów wykonawczych oraz niewłaściwy dobór połączeń poszczególnych materiałów budowlanych. Przedstawiono wybrane rozwiązania oraz wyniki badań systemów izolacyjnych dachów płaskich, które w znaczny sposób mogą obniżyć koszty robót budowlanych oraz koszty związane z koniecznością utrzymania w pomieszczeniach mieszkalnych określonego zakresu temperatury.
EN
The article is a review of flat roof systems already applied, taking into account the complexity of their design. It offers a description of advantages and disadvantages of the most commonly applied structural solutions, with special attention to possible errors in the production phase or inadequate choice of joints to bind specific construction materials. There is also a presentation of the selected arrangements, as well as results of tests of flat roof insulation systems that could largely reduce the costs of civil works and costs related to the requirement to maintain a specified temperature range in residential space.
8
Content available remote Remonty i przebudowy dachów z zastosowaniem elementów lekkiej obudowy
PL
W artykule przedstawiono przykładowe rozwiązania remontów i przebudowy dachów. Omówiono rozwiązania zmiany materiału pokrycia zarówno bez dodawania warstwy izolacyjnej, jak i z ułożeniem dodatkowej warstwy ocieplenia na istniejącej połaci dachowej, a także sposób przebudowy dachu, polegający na ustawianiu nowej, lekkiej konstrukcji nośnej dachu, bezpośrednio na istniejącym pokryciu dachu płaskiego.
EN
The paper presents examples of roof repairs and remodelling projects. Solutions are discussed for replacement of roofing material, with or without an additional insulation layer on the existing roof slope, as well as a method of roof remodelling through setting up new lightweight load-carrying structure directly on the existing flat roof finish surface.
10
Content available remote Jakość wykonawstwa a jakość dachu
PL
W artykule podjęto próbę wyjaśnienia konsekwencji wyboru tanich materiałów i ekip dekarskich. Opisano również, czym się różni koszt od ceny dachu.
EN
The article attempts at explaining the consequences of choosing cheap materials and cheap roofer teams. Furthermore, it shows the difference between the cost and the price of a roof.
11
Content available remote Gont bitumiczny a wentylacja dachu
PL
W artykule omówiono specyfikę pokrycia z gontu bitumicznego. Zwrócono uwagę na najczęstsze problemy tego rodzaju dachów i na ich przyczyny. Podkreślono znaczenie poprawnego zaprojektowania wentylacji. Przedstawiono także sposoby wykonania szczelin wentylacyjnych pod poszyciem.
EN
The article discusses the features of bituminous shingles used as roofing. The most common problems related to this type of roofing are emphasized, together with their causes. The paper emphasizes the importance of correct design of ventilation. Methods for producing ventilation gaps under the roof sheathing are presented as well.
12
Content available remote Dachy zielone i ich wpływ na klimat miasta
PL
W artykule przedstawiono zalety dachów zielonych w mieście. Przytoczono przykłady zastosowań tych konstrukcji w Polsce i Europie. Omówiono sposoby niwelowania skutków zjawiska miejskiej wyspy ciepła, pochłaniania zanieczyszczeń i dwutlenku węgla oraz retencjonowania wody opadowej. Pokazano, jak dachy zielone stają się w miastach dodatkową przestrzenią życia i wypoczynku.
EN
The article presents the advantages of green roofs in a city. Examples are quoted for applications of these designs in Poland and Europe. The article discusses methods of mitigating the consequences of municipal heat island effect, absorption of contaminants and carbon dioxide, and retention of storm water. Green roofs are shown to become a new living and recreation space in cities.
PL
Polskie przepisy wymagają usuwania śniegu z dachu tylko w wyjątkowych przypadkach: gdy zagraża to nośności jego konstrukcji (dachów płaskich o lekkiej konstrukcji). W artykule poznamy zasady, jakich należy przestrzegać przy wykonywaniu prac związanych z jego usuwaniem.
EN
Polish laws require removal of snow from the roof only in specific cases: when snow threatens the load capacity of the roof construction (flat roofs with a light construction). The article shows the rules that should be followed while removing snow from the roof.
14
EN
In modern architecture, the roof function is not only to protect buildings against environmental influences. Designers often use single or multi-curved roofs. One of the issues to be considered at the structural design stage is selection of the support structure technology, thanks to which it will be possible to obtain a curved roof with a smooth surface. In case of objects such as airport terminals (eg., in Wroclaw, Lodz, Rzeszów-Jasionka), sports and entertainment halls, conference centers (such as presently constructed in Krakow) and theme parks, mostly self-supporting metal panels are used (usually aluminum, about the length of one element up to tens of meters. The paper will present selected issues of forming the supporting structure of the multi-curved roofs made of self-supporting metal panels.
PL
We współczesnej architekturze dach przestał pełnić funkcję czysto techniczną sprowadzającą się jedynie do ochrony wnętrza budowli przed wpływami środowiskowymi. Projektanci obiektów często stosują dachy o postaci powierzchni jedno- lub wielokrzywiznowej. Jedną z kwestii, które należy rozważyć na etapie sporządzania projektu konstrukcji nośnej dachu, są rozwiązania techniczne, dzięki którym możliwe będzie uzyskanie gładkiej powierzchni zakrzywionej połaci dachowej. W przypadku takich obiektów jak terminale lotnicze (np. we Wrocławiu, Łodzi, Rzeszowie-Jasionce), hale widowiskowo-sportowe, centra konferencyjne (jak np. budowane obecnie w Krakowie), parki rozrywki stosowane są przeważnie samonośne panele metalowe – na ogół aluminiowe − o długości jednego elementu dochodzącej do kilkudziesięciu metrów. W artykule zostaną przedstawione wybrane zagadnienia kształtowania konstrukcji nośnej dachów wielokrzywiznowych z pokryciem wykonywanym z samonośnych paneli metalowych.
PL
W artykule opisano, jaki wpływ miały błędy powstałe w procesie budowlanym, w szczególności na etapie projektowania obiektu halowego, na nośność i użytkowanie konstrukcji. W opisywanym obiekcie, w okresie zimowym, nastąpiło zawalenie jednej z naw hali magazynowej. Przeprowadzono analizę dostarczonej dokumentacji projektowej obiektu, wykonano badania oraz pomiary inwetaryzacyjne istniejącej konstrukcji. Porównano je z dostarczoną dokumentacją. Na tej podstawie wykonano analizę statyczno-wytrzymałościową elementów i połączeń, umożliwiającą dokonanie wymaganej oceny konstrukcji i sformułowanie wniosków końcowych.
EN
The paper describes, what impacts have the construction process errors, on the load carrying capacity and the use structure. In particular at the stage of designing the object. In this object, in the winter period, there has been a collapse of one of the aisles hall. Analysis of the design documentation has been supplied object and measurements of the existing structure. Compares them with the supplied documentation. On this basis, make the static analysis and strength for elements and connections. This enable make evaluate structure and phrase finally conclusion.
PL
Awarie i katastrofy budowlane, choć rzadkie i mało prawdopodobne, to jednak zdarzają się wywołując poważne konsekwencje. Najlepszą gwarancją uniknięcia takiego wydarzenia są odpowiednio sporządzony projekt i prawidłowo wykonana konstrukcja. Zastosowanie systemu monitorowania konstrukcji zwiększa jej bezpieczeństwo poprzez informowanie użytkownika o możliwym zagrożeniu. Monitorowanie związane z obciążeniami śniegiem, jako wyspecjalizowany system, pełni rolę wspomagającą użytkownika w decyzjach związanych z odśnieżaniem dachu, a właściwie najczęściej w decyzji o braku konieczności odśnieżania dając pewność, że decyzja taka jest uzasadniona.
EN
Breakdowns and collapses of structures are incidental and unlikely, but their consequences are serious. A proper design and construction is the best method to avoid these events. Increse of structural safety can be increased by application of structural health monitoring system informing the user on possible disability. Monitoring for snow loadas, as a specialised system, supports the user in making decisions on snow removal from a roof and more precisely and generally in making decisions on not removal of snow giving confidence that the decision is reasonable.
PL
Obserwatorium Meteorologiczne Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej znajdujące się na Śnieżce (1602 m npm.) w Karkonoszach pełni funkcję badawczo-naukową, jak również jest częściowo obiektem turystycznym z zapleczem gastronomicznym. 16.03.2009 r. jeden z trzech dysków Obserwatorium Meteorologicznego – tzw. dysk górny – uległ awarii [1]. W latach 2010–2011 wykonano prace naprawcze konstrukcji dysku górnego. W kolejnych latach przeprowadzono kontrolę techniczną stanu konstrukcji stalowej, która nie uległa katastrofie. Budowę obiektu rozpoczęto pod koniec lat 60. XX wieku i zakończono w 1974 r.
EN
The Meteorological Station of Institute of Meteorology and Water Management is placed at the top of Śnieżka mountain (1602 m). It fulfils research and development function but it is touristic object with gastronomic base. In 16.03.2009 on of three discks (the upper one) collapsed [1]. In years 2010-2011 repairation works have been carried out. Later investigations of existing steel structure of two remaining discks have been conducted. The problems considering study done are presented.
19
Content available remote Wzmocnienie konstrukcji stalowej hali poprzez ukierunkowane sprężenie dachu
PL
W referacie przedstawiono sposób wzmocnienia oraz analizę statyczną, jednej z istniejących hal magazynowych fabryk papieru w Kostrzynie nad Odrą, zrealizowaną w roku 2003. Wzmocnienie nie mogło ingerować w normalną pracę magazynu oraz musiało ograniczać się do prostych procesów technologicznych ze względu na zaostrzone przepisy higieniczno-sanitarne i przeciwpożarowe skutkujące między innymi brakiem możliwości wyłączenia instalacji tryskaczowej. Dodatkowo pierwotna analiza statyczna wykonana w roku 2003, ze względu na ograniczony dostęp do złożonych przestrzennych programów komputerowych, była prowadzona na prostych, płaskich schematach konstrukcyjnych. W większości przypadków obliczenia były dokonywane bez uwzględnienia podatności podpór na wydzielonych elementach konstrukcyjnych, co skutkowało ich pewnym niedoszacowaniem, co z kolei prowadziło do istotnego zwiększenia zakresu samego wzmocnienia.
EN
The paper presents the way of strengthening and static analysis of one of the existing storage halls of a paper factory in Kostrzyń at Odra completed in 2003. This strengthening has do not to disturb the everyday function of the storage and it had to be limited to application of very simple technological procedures regarding to the higher standards of sanitary regulations and fireproof codes. They have given in a result the lack of possibility to switch off the sprinkler installation. In addition the initial static analysis done in 2003 has to be done, because of the limited in this time access to the sophisticated software, by application and assumption of simple plane structural schemes. These calculations have to be made without taking into account the support flexibility in selected structural components, what has given in result a certain inaccurateness what further has implied to the significant increasing of the range of the reported strengthening.
20
Content available remote Rozwiązania konstrukcyjne dachu kościoła w Sędziszowie Małopolskim
EN
The subject of paper is structural shaping of the roof construction of church in Sędziszów Małopolski. General structural assumptions and solutions have been presented. Some details of shaping nodes and elements have been described. Technical aspects of shaping the structure have been discussed.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.