Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  urządzenie zabezpieczeniowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono opis rozwiązania systemu zdalnego dostępu do urządzeń automatyki elektroenergetycznej wyposażonego w funkcje cyberbezpieczeństwa. Opisano historię powstania systemów zdalnego nadzoru zabezpieczeń, zmiany zachodzące przez ostatnie lata w ich wykonaniu i pełnionych funkcjach oraz przedstawiono kilka innowacyjnych cech nowego rozwiązania opracowanego przez autorów [1, 2]. Określono najważniejsze cechy nowego koncentratora III generacji, w znaczący sposób podnoszące bezpieczeństwo połączeń zdalnych do układów automatyki zainstalowanych w stacjach elektroenergetycznych oraz elastyczność prowadzenia ich eksploatacji.
EN
The article describes the remote access system to power automation devices that features cyber security functions. The history of remote supervision power protection systems is presented, changes in their implementations and provided functions over the last years. Several innovative features of the last 3rd generation of remote access system developed by the authors are presented. The most important features of the last generation system includes, increased level of remote connection to automation devices security and operation flexibility of the system.
PL
Spośród wielu rodzajów zakłóceń występujących podczas pracy sieci rozdzielczych, najczęściej mamy do czynienia ze zwarciami doziemnymi. W wyniku ich powstania może dojść do uszkodzenia elementów składowych sieci, jak i współpracujących z nią urządzeń odbiorczych. W celu ograniczenia niepożądanych skutków stosuje się urządzenia zabezpieczeniowe, których zadaniem jest likwidacja powstałych zakłóceń. Od zainstalowanych zabezpieczeń wymaga się, aby ich działanie było pewne, selektywne i możliwie jak najszybsze. W przypadku sieci IT niskiego napięcia, wartości pojawiających się prądów doziemnych posiadają niewielkie wartości, co utrudnia realizację zabezpieczeń spełniających ww. wymagania. W artykule przedstawiono podstawowe kryteria wykrywania zwarć doziemnych oraz sposoby ich realizacji. Przedstawiono doświadczenia praktyczne przy instalacji zabezpieczeń przez ITR przy współpracy z OPA-ROW.
EN
Among many sources of faults in power distribution networks, the most common are earth faults. They can lead to the damage of network elements and the connected equipment. In order to reduce the negative results, protective devices are used. The protective devices have to act reliably, quickly and selectively. In the case of low voltage IT networks, the earth currents resulting during the earth faults have low values which makes the protective devices difficult to construct. In the paper the basic criteria for earth fault detection as well as their realizations have been described. The practical experience obtained during the installation of protective devices by ITR with the cooperation of OPA-ROW has also been described.
PL
Przedstawiono nowoczesne algorytmy cyfrowej zmiany szybkości próbkowania w dziedzinie cyfrowej wykorzystywane do celów zabezpieczeniowych oraz wyznaczania mierników jakości energii elektrycznej.
EN
The paper presents modern algorithms of sampling rate changing, used for protection purposes and determination of criteria of electric energy quality.
PL
W artykule omówiono niektóre problemy i uwarunkowania związane ze sterowaniem lokalnym i zdalnym wielofunkcyjnych urządzen zabezpieczeniowych stosowanych w elektromagnetyce. Przedstawiono szczegółowe rozwiązania zastosowane w sterownikach rodziny MUPASZ.
EN
Some technical problems connected with local and remote control in multifunctional protection realys for electrical power engineering have been discussed. Some details of solutions implemented in MUPASZ bay controllers have been presented.
5
Content available remote E-diagnozowanie energetycznych sieci rozdzielczych
PL
W artykule opisano sieć teleinformatyczną umożliwiającą diagnostykę on-line urządzeń rozdzielnic średniego napięcia, zwłaszcza wyłączników. Z każdym wyłącznikiem jest stowarzyszone urządzenie monitorująco-zabezpieczeniowe dokonujące akwizycji wszystkich sygnałów elektrycznych dostępnych z wyłącznika. Dane w postaci próbek cyfrowych są przesyłane do koncentratora gdzie następuje ich obróbka. Omówiono również metody oceny wyłącznika bazujące na technologii optycznej oraz spektroskopowe metody oceny styku wyłącznika.
EN
n the paper a tele-information network enabling on-line diagnosis of switchgear equipment, particularly circuit breaker has been presented. With each circuit breaker there is connected a monitoring device that collects all electrical signals available from circuit breaker. Data in the form of digital samples are sent to a concentrator where processing takes place. Methods of circuit breaker diagnostics, based on optical technology as well as spectroscopic methods of circuit breaker contacts evaluation have also been described.
EN
In the paper the implementation of power quality analysis functions in protection relay has been presented. The main focus of the research has been on the development of efficient algorithms for voltage and current signals frequency spectrum determination with harmonic and interharmonic content up to 2 kHz. The technique that enables efficient implementation of frequency spectrum determination in protection relay employed in systems with varying line frequency is resampling in the digital domain. The accuracy analysis of the resampling technique applied in a protection relay, taking into account implementation issues, has been carried out.
PL
W artykule przedstawiono implementację funkcji analizy jakości sieci w urządzeniu zabezpieczeniowym. Główny wysiłek prac badawczych skupił się na opracowaniu algorytmów wyznaczania harmonicznych i interharmonicznych sygnałów napięciowych i prądowych w paśmie częstotliwości do 2 kHz. Metoda umożliwiająca wydajną implementację funkcji pomiaru widma sygnałów w urządzeniu zabezpieczeniowym, pracującym w systemie ze zmienną częstotliwością sieci zasilającej, polega na zmianie efektywnej częstotliwości próbkowania wyłącznie w dziedzinie cyfrowej. W artykule przedstawiono analizę dokładności pomiaru widma w urządzeniu zabezpieczeniowym wykorzystującym opracowane algorytmy.
PL
W systemach elektroenergetycznych występują różne stany przejściowe, które mogą być przyczyną zbędnych wyłączeń przez zabezpieczenia. W artykule omówiono problemy, jakie występują podczas załączania transformatora.
EN
In electroenergetic systems there appear various transient states that may cause unnecessary switching off by protection relays. In the paper the problems during transformer switch-on have been presented.
PL
Przedstawiono źródła błędów wyznaczania widma sygnału prądowego w urządzeniu EAZ, współpracującym z czujnikami Rogowskiego, związane z cyfrową obróbką sygnału oraz sposoby ich kompensacji. Zniekształcenia fazowe wprowadzane są głównie przez cyfrowy filtr dolnozaporowy a zniekształcenia amplitudowe przez filtr całkujący.
EN
In the paper the errors in spectrum determination of current signals in protection devices equipped with Rogowski coils as well as methods of their compensation have been presented. Phase errors are due mainly to the high pass filter precedening the integration of Rogowski coil signal while amplitude errors are due mainly to the integration algorithm.
PL
Przedstawiono problematykę realizacji nietypowych algorytmów w urządzeniach zabezpieczeniowych dla elektroenergetyki. Omówiono przykłady takich algorytmów i sposoby rozwiązywania problemów związanych z ich implementacją w urządzeniach zabezpieczeniowych.
EN
Problems connected with implementation of non-typical algorithms in protection relays designed for electrical power engineering are presented. Examples of such algorithms are discussed and methods of solving typical problems are suggested.
PL
Przedstawiono zasady stosowania cewek Rogowskiego w urządzeniach EAZ z cyfrowym przetwarzaniem sygnałów. Omówiono obwód zastępczy cewki oraz sposób, w jaki kształtuje ona pasmo mierzonego sygnału prądowego.
EN
In the paper the use of Rogowski coil in power protection devices with digital signal processing has been described. The coil equivalent circuit has been presented together with the way in which it shapes the bandwidth of measured signal.
PL
Artykuł ten opisuje metodę przedstawienia metodą graficzną funkcji logicznej sterującej wyjściami urządzenia zabezpieczającego. Przedstawiona jest metoda edycji, zamiana postaci graficznej na wzór matematyczny i metoda obliczania wartości tej funkcji.
EN
A method of graphic presentation of logie functions used for driving outputs of protection relays has been described. There have been presented a method of edition of the function, its conversion to a mathematic formula and calculation of its value.
PL
Przedstawiono zagrożenia środowiskowe oraz nietypowe metody sterowa­nia urządzeniami automatyki zabezpieczeniowej w takich warunkach. Omówiono kilka systemów zdalnej obsługi urządzeń zabezpieczających.
EN
Environmental hazards and non-typical methods of handling the automatic protection equipment under such conditions. Some systems of remote handling of the protection equipment.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.