Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 86

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  łańcuch logistyczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
EN
The article deals with the problem of the appropriate transport mode choice in establishing efficient export overseas container groupage lines. The focus is on understanding the present transport network setup in the region of the Eastern Adriatic, which should enable cost- and time-efficient operation of LCL (Less than Container Load) services. The survey among LCL operators, NVOCC (Non-Vessel Operating Common Carriers) operators and forwarding companies provides a comprehensive overview of the possibility of introducing new LCL lines through the ports of the Eastern Adriatic coast. The study exposes the barriers LCL operators face in maintaining efficient overseas LCL export services, especially in the initial stage when starting with new lines. Initial low volume of small consignments should be transported by LTL (Less than Truck Load) in precarriage transport; thus, the research analyses actual modal split choices and eventual limitations from price and time perspectives. The study brings novelty in the understanding of the actual organisation of transport chains regionally and the bases for transport community decisions for future efficient establishment of new LCL lines.
PL
W artykule zawarte są treści dające się sprowadzić do trzech tez, traktujących o: uczestnikach rynku transportowego, tzn. głównie o małych i średnich przedsiębiorstwach (firmach) i zachowaniu ich na nim; zakresie usług transportowych innych niż przewóz rzeczy oraz o zmianach zachodzących w usługach transportowo-spedycyjnych. Z treści artykułu wynika, że zwiększenie zakresu usług transportowych spowodowało powstanie licznych małych i średnich przedsiębiorstw (MiŚP) specjalizujących się w realizacji zadań cząstkowych w układach transportowych. Natomiast w wyniku zjawiska integracji realizacji usług cząstkowych powstają zestawy usług stanowiące zintegrowaną usługę logistyczną. Takie postępowanie jest wynikiem dążenia do optymalizacji przedsięwzięć w całym łańcuchu (kanale) transportowym. Ponadto w artykule wskazano, że istnieje potrzeba, a wręcz konieczność doskonalenia i dokonywania permanentnych zmian w rodzajach i formach oferowanych usług, a także poszerzania ich zakresu w celu uzyskania konkurencyjności MiŚP na rynku usług transportowych. Zatem dalej w treści artykułu uzasadnia się, iż najnowsze i najczęstsze tendencje funkcjonowania MiŚP transportowych w łańcuchu (kanale) przewozowym, to ich współpraca z dużymi międzynarodowymi firmami w ramach tworzonych grup kapitałowych. Artykuł kończą zasadne i stosowne wnioski oraz uogólnienia.
EN
The article contains content that can be included in three theses describing the participants of the transport market, namely mainly about small and medium enterprises (companies) and their behaviour on it; the scope of transport services other than transport of goods and changes in transport and forwarding services. The article shows that the increase in the scope of transport services has resulted in the creation of a number of small and medium-sized enterprises (SMEs) specialising in in the implementation of partial tasks in transport systems. As a result of the phenomenon of integration of partial services implementation, sets of services are created which create an integrated logistics service. Such a procedure is a result of striving for optimization of undertakings in the whole transport chain (channel). Furthermore, in order to achieve the competitiveness of small and medium-sized enterprises in the transport services market, the article highlights the need for, and even the need for, improvement and making permanent changes in kinds, forms, and manners of still offered services and in their scope. The article also justifies that the latest and most frequent trends in the functioning of small and medium-sized transport enterprises in the transport chain (transport channel), concern cooperation with large international companies within the established capital groups. The article ends with justified and appropriate conclusions and generalisations.
3
PL
Artykuł przedstawia wyniki badań odzwierciedlające wpływ właściwości usług logistycznych na projektowanie logistyczne, przy czym wyeksponowane zostały zmiany tych właściwości w czasie i wynikająca z tego konieczność permanentnego opracowywania projektów logistycznych. Tak określona problematyka została opisana w czterech rozdziałach: właściwości współczesnych usług logistycznych; specyfika projektowania logistycznego; łańcuch logistyczny jako zbiór przesłanek do projektowania logistycznego; logistyczny projekt outsourcingowy i konsekwencje praktyczne z nim związane. Podsumowanie zawiera wnioski końcowe i rekomendacje autora odnoszące się do utylitarnej wartości uzyskanych wyników badań.
EN
The article presents the results of research reflecting the impact of the properties of logistic services on logistic design, where the changes of these properties over time and the resulting necessity of permanent development of logistic projects have been exposed. The issues described in this way are described in four chapters: the properties of modern logistic services; the specifics of logistics design; logistic chain as a set of premises for logistic design; logistic outsourcing project and its practical consequences. The summary contains final conclusions and author's recommendations referring to the utilitarian value of the obtained research results.
EN
Perfect order rate (POR) is one of the superior measures of the logistics processes quality. POR is at the top of the hierarchy of key performance indicators (KPI) in supply chain and is considered as difficult to define and measure. Perfect order rate is composed of sub-measures touching technical, economic, quality and safety aspects of logistics processes. POR directly defines what the organization considers to be the perfect implementation of its tasks (and thus sets goals for the organization) and, secondly, measures the degree of achievement of these goals. The paper defines the concept of perfect order rate by including new elements to classic definition, so far rarely considered in the literature: possibility of order implementation according to standard procedures in organization and safety aspects. The concept of logistics chain and the impact of its functioning on the POR value have been defined. The picking and replenishment processes were discussed in detail as the basic elements affecting the quality of logistics processes and the value of POR. Next, the issues of logistic processes safety in warehouse facilities were discussed. The large intensity of warehouse operations along with their mechanization and automation very often leads to many hazards in warehouses and logistics chain. These hazard are usually related with warehouse workers safety. However, they can also lead to various delays or downtime in the material flows, as well as damage or reducing the quality of materials. So it was assumed that safety aspects can influencing the value of POR in the logistics chain. Due to conducted research and compiled reports indicate that many accidents in the warehouse are associated with the forklifts use as equipment for material handling. Therefore, in paper main attention was paid to hazards related with forklifts, warehouse safety speed, etc.
5
PL
Dystrybucja jest zróżnicowanym i kompleksowym procesem, uwarunkowanym profilem działalności końcowego odbiorcy oraz posiadanym potencjałem dystrybutora. Przez potencjał, należy rozumieć zarówno zasoby wewnętrzne przedsiębiorstwa, wdrażane strategie, realizowane procesy, posiadane siły i środki, a także szanse zlokalizowane w otoczeniu zewnętrznym firmy Pierwsza część artykułu zawiera ocenę odbiorców oraz dostawców firmy poprzez ukazanie zależności determinowanych ich położeniem, charakterem działalności, a także udziałem odpowiednio w sprzedaży, czy też zaopatrzeniu. W drugiej części artykułu zaprezentowano inicjację oraz przebieg procesu dystrybucji, poczynając od nawiązania kontaktu z potencjalnym klientem, a na dostawie towaru kończąc.
EN
Distribution is a varied and complex process determined by the profile of activity of the final consignee as well as by the capacity of the distributor. Capacity refers to a company’s internal resources, implemented strategies, conducted processes, manpower and equipment, as well as windows of opportunity located in a company’s external surroundings. The first part of the paper contains an assessment of a company’s consignees and suppliers conducted by presenting relationships determined by their location, nature of their business activity, as well as their share of sales and supply. In the second part of the paper, there is a presentation of initiation and the process of distribution, from establishing contact with a prospective customer to delivery of goods.
PL
Dystrybucja jest zróżnicowanym i kompleksowym procesem, uwarunkowanym profilem działalności końcowego odbiorcy oraz posiadanym potencjałem dystrybutora. Przez potencjał, należy rozumieć zarówno zasoby wewnętrzne przedsiębiorstwa, wdrażane strategie, realizowane procesy, posiadane siły i środki, a także szanse zlokalizowane w otoczeniu zewnętrznym firmy Pierwsza część artykułu zawiera ocenę odbiorców oraz dostawców firmy poprzez ukazanie zależności determinowanych ich położeniem, charakterem działalności, a także udziałem odpowiednio w sprzedaży, czy też zaopatrzeniu. W drugiej części artykułu zaprezentowano inicjację oraz przebieg procesu dystrybucji, poczynając od nawiązania kontaktu z potencjalnym klientem, a na dostawie towaru kończąc.
XX
Distribution is a varied and complex process determined by the profile of activity of the final consignee as well as by the capacity of the distributor. Capacity refers to a company’s internal resources, implemented strategies, conducted processes, manpower and equipment, as well as windows of opportunity located in a company’s external surroundings. The first part of the paper contains an assessment of a company’s consignees and suppliers conducted by presenting relationships determined by their location, nature of their business activity, as well as their share of sales and supply. In the second part of the paper, there is a presentation of initiation and the process of distribution, from establishing contact with a prospective customer to delivery of goods.
EN
Logistics chains are the result of the practical application of economic principles (orientation) of flow. Most close to the essence of logistics chains is a functional approach, where the essence is the technological connection points of storage and handling roads transport of goods and coordinate the organizational and financial operations, procurement processes and inventory policies of all links in the chain. Increasingly, in a globalized economy in logistics and areas of the economy associated with the logistics uses the term “network”. There are networks of strategic, economic networks, network based, supply chain, logistics networks. Most network solutions is directly related to the logistics of NATO and international cooperation entities militarized. The article is an attempt to isolate the relations between the parties cooperating in NATO’s logistical networks.
8
Content available remote Zagrożenia dla współczesnych łańcuchów logistycznych
PL
Problematyka bezpieczeństwa współczesnych łańcuchów logistycznych (ŁL) podejmowana jest w wielu wymiarach, w obrębie różnych dyscyplin i specjalności naukowych. Takie podejście umożliwia między innymi identyfikację i diagnozę szerokiego spektrum czynników zagrażających prawidłowemu funkcjonowaniu łańcuchów logistycznych we współczesnej gospodarce. Biorąc pod uwagę dużą złożoność ŁL wynikającą z ich globalnego charakteru, niezbędnym wydaje się być podejmowanie cyklicznych badań, których wyniki stanowić powinny podstawy doskonalenia różnego typu organizacji. W artykule, na podstawie przeprowadzonych badań, scharakteryzowano kluczowe zagrożenia dla współczesnych łańcuchów logistycznych.
EN
The security of modern logistic chains is addressed in a number of dimensions within various disciplines and specialties. Such an approach enables, among other things, the identification and diagnosis of a broad spectrum of factors that threaten the proper functioning of the logistic chains in the modern economy. Taking into account the high complexity of logistic chains resulting from their global nature, it is necessary to undertake cyclical research, which results in the foundations for the improvement of various types of organizations. The article, based on the research identifies key threats to modern logistic chains.
PL
W artykule omówiona została istota pojęcia „ryzyko” w łańcuchu logistycznym. Przedstawiono jego różne definicje oraz podziały. Szczegółowo opisano czynniki zewnętrzne oraz wewnętrzne, które mają wpływ na występowanie niebezpieczeństwa i jego poziom. Następnie scharakteryzowano metody oceny ryzyka, w tym Diagram Ishikawy, który został wykorzystany w części badawczej artykułu. W kolejnym punkcie omówiono koncepcje zarządzania ryzykiem oraz korzyści, które płyną z ich implementacji. W rozdziałach praktycznych zidentyfikowano najistotniejsze ryzyka w łańcuchu logistycznym analizowanego podmiotu Cukrowni. Następnie zaproponowano zastosowanie trzech strategii zarządzania, które zredukują jego niekorzystny wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Na zakończenie dokonano krótkiego podsumowania.
EN
Paper discussed theessence of the term "risk" in the logistic chain. Various definitions and divisions are presented. The external and internal factors that influence the occurrence of danger are described in detail. Further characterized the risk assessment methods, including Ishikawa diagram, which was usedin the research section of the article. The next section discussed the concepts of risk management and the benefits, that came from their implementation. In the practical chapters were identified the most significant risks in the logistic chain of the analyzed entity - Sugar factory. Then was proposed to use three management strategies that would reduce its adverse impact on the functioning of the company. Finally, a short summary was made.
PL
W artykule zaprezentowane zostały możliwości przewozowe w globalnym łańcuchu dostaw, który uwzględnia wymianę handlową z Chinami. Opisano specyfikę tego regionu zaopatrzeniowego, wskazano czynniki, które przyczyniły się do jego dynamicznego rozwoju. Ponadto odniesiono się do danych, które prognozują jego dalszy wzrost gospodarczy. W dalszej części szczegółowo omówiono pojęcie transportu i jego rolę w łańcuchu logistycznym. Wskazano, że determinuje on wymianę gospodarczą pomiędzy różnymi regionami, w tym z krajami Dalekiego Wschodu. Następnie opisano warianty przewozowe wykorzystywane w korytarzu transportowym Chiny-Polska. Scharakteryzowano transport morski, kolejowy oraz lotniczy oraz pokazano dane odnoszące się do poziomu ich wykorzystywania. Na zakończenie dokonano krótkiego podsumowania.
EN
Paper discussed the transportation possibilities in the global supply chain, which takes into account trade with China. The specificity of this supply region was described. Then the factors that contributed its dynamic development were identified. Later in the paper are discussed the concept of transport and its role in the logistics chain. It was indicated that it determines the economic exchange between the various regions, including the Far East. In the next section are described the transport variants used in the transportation corridor China-Poland. Sea, rail and air transport, as well as data related to their level of use have been characterized. Finally, the conclusions are presented.
PL
W dobie współczesnego świata transport towarów niebezpiecznych stanowi ciągle realne zagrożenie dla ludzi i środowiska. Organizacja transportu, zgodnie z międzynarodowymi zasadami przewozu towarów niebezpiecznych, gwarantuje minimalizację prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożeń jakie stwarza ładunek. Celem artykułu jest omówienie zasad bezpieczeństwa w przewozie towarów niebezpiecznych na podstawie charakterystyki przedsięwzięć związanych z doborem właściwego opakowania do zawartości ładunku. Omówiono logistyczne funkcje opakowań, kładąc szczególny nacisk na wymagania dla opakowań do transportu towarów niebezpiecznych w myśl obowiązujących przepisów. Podkreślono udział COBRO – Instytutu Badawczego Opakowań w spełnieniu wymagań bezpieczeństwa poprzez ekspertyzy i badania prowadzone na etapie weryfikacji właściwości użytkowych opakowań przeznaczonych do transportu materiałów niebezpiecznych.
EN
The contemporary world transportation of dangerous goods is a real threat to people and the environment. Organization of the transport according to international regulations carriage of dangerous goods guarantees minimizing the probability of the risks posed by cargo. The aim of the article is to discuss the principles of safety in the carriage of dangerous goods on the basis of the characteristics of projects related to the selection of appropriate packaging to the content of the cargo. The study discusses the logistics functions of packaging, with special emphasis on the requirements for the packaging for the transport of dangerous goods in accordance with applicable regulations. The article emphasizes participation of COBRO – Packaging Research Institute in fulfilling security requirements through expert opinions and research at the stage of verification of the performance of packaging for the transport of dangerous goods.
12
Content available remote Projektowanie modelu doskonalenia łańcucha logistycznego
PL
W artykule do zaprojektowania modelu doskonalenia łańcucha logistycznego wykorzystano koncepcję modeli biznesowych opracowanych przez A. Osterwaldera, Y. Pigneura, L. Bossidego i R.Charana. Zaproponowany model biznesu uwzględnia komponenty takie jak: otoczenie, infrastruktura, strategia, przewaga konkurencyjna i taktyka operacyjna.
EN
In this paper, in order to design the model of logistic chain improvement, the concept of business models developed by A. Osterwalder, Y. Pigneur, L. Bossidy and R.Charan was used. The proposed business model takes into account components such as the environment, infrastructure, strategy, competitive advantage and operational tactics.
13
Content available remote Nowe horyzonty zarządzania logistycznego
PL
Celem artykułu jest przedstawienie nowych kierunków zarządzania logistycznego. W opracowaniu podkreślono konieczność holistycznego spojrzenia na koncepcję zarządzania logistycznego w kontekście powiązań logistyki z zarządzaniem dynamicznym. W artykule zawarto propozycję obszarów i kierunków doskonalenia działań zarządzania logistycznego oraz zaprezentowano zarys wybranej problematyki strategicznych perspektyw aktywności logistycznej ujętej w Strategicznej Karcie Wyników.
EN
The aim of the article is to present new directions of logistics management. The study highlights the need as the holistic view of the concept of logistics management in the context of the relationship of logistics management with dynamic management. The article includes a proposal for the areas and directions of improvement of performance of logistics management and it presented outline of selected issues of strategic prospects of the logistics activities included in the Strategic Scorecard.
EN
The aim of this article is to show the importance of the estimating costs of risk factors within structures of the logistics chain in metallurgical industry. For enterprises operating in the metallurgical market it means a necessity to create new terms for cooperation, based on various segments of customers. Logistics services providers are those links that are included in the structure of efficient logistics chains. In the opinion of the author, the risk management in logistic chain has significant influence on the key processes of a metallurgical industry and value added understood as an earned net income. The complex identification and quantification of the processes form the grounds for the identification of risk factors and, what follows, for the implementation of the risk management system into the logistic processes in metallurgical industry. To verify this purpose, theoretical research tools were used, such as: analysis, synthesis, generalization and comparison. The scope of practical methods comprised the following: the observation method (to gather information about partners of the logistics chain at Huta Małapanew Sp. z o.o., interviews with employees, determining the interferences within and across the selected links) and the calculation and analytical methods (the analysis of characterisation principle). Created by the author, parameterization model using the apparatus of mathematical logic should be applicable, particularly using task functions in the description of cause and effect relationship as well as structural relationships that are so characteristic to the business nature of metallurgical industry. Therefore, the main scientific objective is to show a significant difference between total and actual costs of the occurrence of risk factors in logistic processes realized in metallurgical industry.
EN
It is estimated that damages in the quality of the meat because of the applications of the not sustainable behaviours like hit of the animals and the so-called “dark cut” or DFD (Dry proficient Dark) cause losses at least comparably with the nutrition of half a million people.
PL
Szacuje się, że ilością mięsa, którego jakość jest tracona poprzez niezrównoważone zachowania, można by nakarmić pół miliona ludzi. Sytuacje te wywoływane są biciem zwierząt czy wywoływaniem stresu podczas uboju. „Dark cut” określane jest również jako DFD (dry proficient dark).
PL
Rozważania zawarte w artykule wpisują się w dyskurs naukowy dotyczący definiowania pojęć w aspekcie podejścia łańcuchowego jako formy współdziałania przedsiębiorstw. Celem artykułu jest próba usystematyzowania koncepcji łańcucha logistycznego, łańcucha dostaw i łańcucha wartości w kontekście współdziałania przedsiębiorstw na rynku. Na bazie przeprowadzonej krytycznej analizy literatury krajowej i zagranicznej przedstawiono genezę podejścia łańcuchowego oraz dokonano analizy definicji głównych łańcuchów. Wzięto pod uwagę konfigurację cech łańcucha, do których należą: struktura podmiotowa, przedmiot przepływu oraz cele, zakres czynnościowy i obszary współdziałania uczestniczących podmiotów. Wnioski płynące z badań umożliwiają wyodrębnienie łańcucha logistycznego oraz zidentyfikowanie go jako niezbędnego trzonu łańcucha dostaw i łańcucha wartości. Jednocześnie badania wskazują na coraz większą względność koncepcji łańcucha dostaw i łańcucha wartości oraz coraz większą trudność w zdefiniowaniu granicy pomiędzy tymi pojęciami.
EN
Article is a part of the scientific discourse concerning the chain approach concepts as a form of cooperation between enterprises. It attempts to systematize the concepts of the logistics chain, supply chain and value chain in the context of cooperation between enterprises on the market. On the basis of a literature review the genesis of chain approach is presented, as well as the analysis of the definition of the indicated chains. The conclusions of the study allow to extract the logistics chain and to identify it as an essential element of the supply chain and value chain. At the same time studies show the increasing relativity of the concept of supply chain and value chain and increasing difficulty in defining the boundary between these concepts.
PL
W krajach Europy Zachodniej rozwój transportu wodnego śródlądowego jest postrzegany jako jeden ze sposobów usprawnienia procesu funkcjonowania łańcuchów logistycznych. Ta gałąź transportu w związku z tym umacnia swoją pozycję na zapleczu portów morskich w obsłudze przewozów kontenerowych. W Polsce, w świetle założeń „Dokumentu implementacyjnego do strategii rozwoju transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.)” szanse na włączenie do obsługi kontenerowej zaplecza portów morskich ma jedynie Odra.
EN
In Western Europe, the development of inland waterway transport is seen as one of the factors that has to improve the functioning of logistics chains. This mode of transport, therefore strengthens its position in certain market segments. A particularly important role is played by inland navigation in the hinterland of seaports in Western Europe, especially in the transport of containers. In Poland, in the light of the “Implementation Document to the Transport Strategy to 2020. (with the perspective of 2030.)” chances of inclusion in the transport of the container to and from maritime ports have only the Oder waterway.
PL
Wzrost wymogów współczesnych klientów, beneficjentów, interesariuszy oraz konkurencja na rynkach spowodowały, że warunki funkcjonowania współczesnych łańcuchów dostaw są zdecydowanie inne niż te, z jakimi mieliśmy do czynienia kilka czy kilkanaście lat temu. Celem niniejszego opracowania jest wskazanie przesłanek tworzenia oraz istoty łańcuchów dostaw w zmieniających się uwarunkowaniach.
EN
An increase in requirements of contemporary customers, beneficiaries, stakeholders and competitors has resulted in considerable differences observed in case of conditions that are experienced while functioning as compared to those conditions we dealt with some years ago. This work predominantly aims at identifying premises for creating supply chains and at describing the very nature of such chains in changing conditions.
PL
Celem artykułu jest przybliżenie zagadnień związanych z zastosowaniem opakowań w łańcuchu logistycznym towarów oraz zadaniami stawianymi przed Instytutem Badawczym Opakowań. Opracowanie przedstawia wybrane zagadnienia z obszaru funkcjonowania instytutu w całym łańcuchu logistycznym towarów. Omówiono złożoność łańcucha logistycznego, jego infrastrukturę oraz funkcjonujące w nim opakowania. Przedstawiono sposoby klasyfikacji opakowań oraz czynniki wpływające na kształtowanie rodzajów opakowań, ze względu na przeznaczenie, przybliżono wybrane funkcje i wymagania stawiane opakowaniom.. Zaprezentowane w pracy rozważania stanowią pogłębioną analizę studiów literaturowych, uzupełnione o własne przemyślenia i obserwacje.
EN
The aim of the article is to present the issues related to the application of packaging in the logistics chain of goods and the tasks posed before the Packaging Research Institute. The paper presents selected aspects in the area of operation of the institute throughout the logistic chain of goods. The study discusses the complexity of the logistics chain, its infrastructure and package functioning in the chain. The paper explains how the classification of packaging and the factors influencing the types of packaging for the intended use, brought closer to the selected features and packaging requirements. The considerations presented in the paper are indepth analysis of the literature studies, supplemented by author’s own thoughts and observations.
PL
Artykuł dotyczy nowej roli portów morskich w globalnej gospodarce i logistyce. Przedstawiono trendy rozwoju gospodarki światowej i dynamikę rozwoju handlu globalnego. Zwrócono uwagę na rolę poszczególnych gałęzi transportu w obsłudze handlu globalnego, a w szczególności na transkontynentalny charakter transportu morskiego i lotniczego. Przeanalizowano wpływ procesów zachodzących w gospodarce światowej na nową rolę portów morskich w przemieszczaniu masy ładunkowej pomiędzy punktami nadania i odbioru.
EN
This article applies to the new role of seaports in the global economy and logistics. The paper presents trends in the development of the world economy and the dynamics of global trade. Attention was drawn to the role of different modes of transport to use global trade, especially on transcontinental nature of sea and air transport. The influence of the processes taking place in the global economy on a new role of seaports in the mass movement of cargo between points of origin and reception.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.