Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 29

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  communication systems
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available Mechatronic systems developed at the KOMAG
EN
Intelligent control and automation systems, capable for adaptation and learning, are expanding their area of application in industrial practice. Particularly, due to the necessity of continuous improvement of work safety, as well as the need to increase production efficiency and work reliability, the group of users of intelligent systems, which are currently implemented in many important branches of Polish industry, including mining, is constantly growing. The KOMAG Institute of Mining Technology develops modern, intelligent and distributed mechatronic systems which increase work safety and reduce energy consumption of technological processes. Innovative solutions of distributed control and power supply systems, focused on improvement of selected technological processes are presented in this article. Assumptions of IIoT (Industrial Internet of Things) and direct machine communication M2M (Machine to Machine) have a large impact on the structure and functionality of control systems, shaping the ideas of Industry 4.0. All control systems, compatible with IIoT, use communication networks, often of high complexity, combining various components, modules, actuators and sensors. KOMAG researchers have noticed and proposed a solution to the problem of self-organized communication paths in a complex sensor network. In order to create and optimize the communication structure, the SA class algorithm (Swarm Algorithm) was proposed. As an example of a distributed control system, the KOGASTER control system using the CAN communication bus was described. Another innovative solution, presented in the article, is Shield Support Monitoring System (SSMS), which allows monitoring the condition of the powered roof support in real time by monitoring its operating parameters (such as geometry, hydraulic pressure parameters and tip to face distance). SSMS provides data for the Longwall Mining Conditions Prediction System (LMCPS) in order to forecast the risk of a dike and generate information on necessary corrective actions. The projects developed at the KOMAG perfectly fit into the current development trends of mechanization and automation systems for the industry, including the mining industry.
PL
Inteligentne systemy sterowania i automatyki, zdolne do adaptacji i uczenia się, zyskują coraz szersze grono użytkowników i powiększają obszar zastosowań w praktyce przemysłowej. Jest to szczególnie uwarunkowane potrzebami ciągłego polepszania bezpieczeństwa pracy, a także zwiększaniem wydajności produkcji i ciągłości pracy w wielu ważnych gałęziach polskiego przemysłu, w tym w górnictwie. Instytut Techniki Górniczej KOMAG rozwija nowoczesne, inteligentne i rozproszone systemy mechatroniczne, które wychodzą naprzeciw tym oczekiwaniom jednocześnie zmniejszając energochłonność procesów technologicznych. W artykule przedstawiono innowacyjne rozwiązania rozproszonych systemów sterowania i zasilania, ukierunkowane na usprawnienie wybranych procesów technologicznych. Założenia IIoT (Industrial Internet of Things) i bezpośredniej komunikacji maszyn M2M (Machine to Machine) mają duży wpływ na strukturę i funkcjonalność układów sterowania maszyn, kształtując przy tym idee Przemysłu 4.0. Wszystkie systemy sterowania, kompatybilne z IIoT wykorzystują sieci komunikacyjne, często o dużej złożoności, łączące różne komponenty, moduły, siłowniki i czujniki. Specjaliści ITG KOMAG dostrzegli i zaproponowali rozwiązanie problemu samoorganizacji ścieżek komunikacyjnych w złożonej sieci czujników. W celu stworzenia i optymalizacji struktury komunikacyjnej zaproponowano algorytm klasy SA (ang. Swarm Algorithm). Jako przykład rozproszonego systemu sterowania opisano system sterowania KOGASTER wykorzystujący magistralę komunikacyjną CAN. Innym nowatorskim rozwiązaniem, przedstawionym w artykule, jest System Monitorowania Zmechanizowanej Obudowy Ścianowej (SSMS, ang. Shield Support Monitoring System), który pozwala na monitorowanie jej stanu w czasie rzeczywistym poprzez monitorowanie wybranych parametrów (takich jak geometria, ciśnienia hydrauliczne i odległość od czoła ściany). SSMS dostarcza dane do Systemu Predykcji Warunków Wydobycia LMCPS (ang. Longwall Mining Conditions Prediction System), w celu prognozowania ryzyka zawału stropu i generowania informacji o koniecznych działaniach naprawczych. Projekty opracowane w ITG KOMAG doskonale wpisują się w aktualne trendy rozwoju systemów mechanizacji i automatyzacji przemysłu, w tym górnictwa.
2
Content available remote Organization of the information support to the military security of a state
EN
Global trends show that information factors in politics are strategic, playing an increasingly important role in shaping and implementing the military policy of states. In this regard, relevant is the issue of scientific recognition and understanding of the key role of information support to the military security of a state. The article gives the points of view on the main aspects of organizing a system of information support to the military security of a state and requirements to such a system.
PL
Globalne trendy pokazują, że czynniki informacyjne w polityce są strategiczne, odgrywają coraz większą rolę w kształtowaniu i wdrażaniu polityki militarnej państw. W związku z tym istotna jest kwestia naukowego poznania i zrozumienia kluczowej roli wsparcia informacyjnego dla bezpieczeństwa militarnego państwa. W artykule przedstawiono punkty widzenia na główne aspekty organizacji systemu wsparcia informacyjnego dla wojskowego bezpieczeństwa państwa i wymagań dla takiego systemu.
3
Content available Maritime radio systems for distress alerting
EN
The most important function of a maritime radio communication system called the Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) is the distress alerting function. Distress alerting is the rapid and successful reporting of a distress incident to a unit, which can provide or co-ordinate assistance. This would be a rescue co-ordination centre (RCC) or another ship in the vicinity. The article presents and evaluates the technical and operational possibilities of the maritime radio systems for a distress alerting. Especially the basic functional requirements and regulations for GMDSS referring to the maritime radio systems for distress alerting, resulting from the provisions of the International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS) and Radio Regulations have been described. The article presents the role of the maritime radio systems for a distress alerting in the shipping and GMDSS as well. A current status and analysis of the systems responsible for distress alerting has been made. In this context, the operation, methods and ranges of transmitting and receiving the distress alerts by the INMARSAT system, COSPAS-SARSAT system and Digital Selective Calling (DSC) system have been described. The article also outlines the future of the maritime radio systems for a distress alerting. In this context, the two projects under the name of „E-navigation” and „The modernization of the GMDSS”, currently being implemented in the framework of the International Maritime Organization (IMO) by the Sub-Committee on Navigation, Communications and Search and Rescue (NCSR), have been presented as well.
4
Content available Maritime radio information systems
EN
The article presents and evaluates the technical and operational possibilities of the maritime radio communications systems to be used especially for the exchange of information between the land users and ships. The basic functional requirements and regulations for Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) referring to the maritime radio information systems, resulting from the provisions of the International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS) and Radio Regulations have been described. The article presents the role of information systems in the shipping and GMDSS as well. A current status of the maritime radio communication systems responsible for the exchange of information between the land users and ships has been presented. Operational and technical characteristics of the maritime radio systems used for the exchange of safety information and ships’ operating information have been described. The analysis of the systems responsible for broadcasting to the vessels the Maritime Safety Information (MSI) has been made. In this context, the operation, methods and ranges of broadcast of the Maritime Safety Information by the NAVTEX system and Inmarsat SafetyNet system have been discussed. The analysis of the systems responsible for the ships’ operating communications has been made too. The article also outlines the future of maritime radio information systems. In this context, two projects currently being implemented in the framework of the International Maritime Organization (IMO) by the Sub-Committee on Navigation, Communications, Search, and Rescue (NCSR) have been presented. The first of these projects under the name of e-Navigation refers to the use of the latest information and communication technologies in shipping. The second one concerns the modernization of the GMDSS. It is expected that as the outcome of these project works, among others, new maritime radio information systems presented here will be adopted.
PL
Celem niniejszej artykułu jest analiza logistycznych aspektów systemu łączności trankingowej na potrzeby służb bezpieczeństwa publicznego i zarządzania kryzysowego Projektowany system będzie posiadał możliwość prowadzenia bezpiecznych korespondencji radiowych w trybie indywidualnym, grupowym oraz rozgłoszeniowym, przesyłanie danych tekstowych i statusowych. Unikalną cechą systemu będzie też możliwość szerokopasmowego przesyłania danych, w tym strumieni wideo pomiędzy abonentami, a serwerem systemu oraz pełna interoperacyjność względem starszych, aktualnie użytkowanych systemów. Dodatkowo projektowane rozwiązanie będzie zapewniało dużo większy poziom bezpieczeństwa korespondencji wykorzystując szyfrowanie oparte na algorytmie blowfish 128-bit lub SSL. Natomiast wykorzystanie dotykowych konsol dyspozytorskich IPCom zapewni niespotykaną na rynku ergonomię oraz prostotę pracy na stanowiskach dyspozytorów radiowych.
EN
The purpose of this article is to analyze the logistical aspects of the trunk communications system for public safety and crisis management purposes. The proposed system will have the ability to conduct secure radio correspondence in individual, group and broadcast modes, and to send text and status data. The unique feature of the system will also be the possibility of broadband data transfer, including video streams between subscribers and the system server, and full interoperability with older, currently used systems. In addition, the proposed solution will provide a much higher level of correspondence security using encryption based on the 128-bit blowfish algorithm or SSL. On the other hand, the use of IPCom's touch control consoles will provide unmatched ergonomics and simplicity in the work of radio dispatchers.
6
EN
The article assesses the technical and operational possibilities of the marine communications systems to ensure the safety and security of ships. The basic functional requirements for marine radio communication to ensure the safety and security of ships, resulting from the provisions of the International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS), have been described. The article presents the marine radio communication systems responsible for the distress alerting. The operation and ways of alerting used in Inmarsat satellite systems, Cospas-Sarsat systems and Digital Selective Calling system (DSC) have been described. The analysis of the systems responsible for broadcasting to the vessels the Maritime Safety Information (MSI) has been made. In this context, the operation, methods and ranges of broadcast of the Maritime Safety Information by the NAVTEX system and Inmarsat SafetyNet system have been described. The systems performing the function of ships security have also been discussed. The operation, application and basic properties of the Ship Security Alert System (SSAS) and Long Range Identification and Tracking system (LRIT) have been presented. In the subsequent part, the article outlines the future of maritime communications systems used to ensure the safety and security of ships. In this context, two projects currently being implemented in the framework of the International Maritime Organization (IMO) by the Sub-Committee on Navigation, Communications, Search, and Rescue (NCSR) have been presented. The first of these projects under the name of e-navigation refers to the use of the latest information and communication technologies in shipping. The second one concerns the modernization of the Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS).
EN
Results of analysis of drift influence on operation and efficiency of optimal analog adaptive communication systems with feedback and a new approach to drift compensation in these systems are presented in the paper. The proposed approach is based on application of the extended multidimensional adaptive algorithm that estimates simultaneously the value of a transmitted sample and the value of an unknown drift rate. The knowledge of the drift rate enables drift compensation and improves transmission efficiency of systems suffering problems related to drifts.
10
Content available remote W-cyclic method of interleaving of the data for communication systems
EN
A modified cycling interleaver for complex data transformation (W-cyclic method) based on redundant coding is described. Algorithms of interleaving and deinterleaving are considered. A comparative analysis of the efficiency of information transformation on the basis of W-cyclic method is carried out.
PL
Została opisana zmodyfikowana metoda cyklicznego przeplotu danych (metoda W-cyclic), opierająca się na kodowaniu nadmiarowym. Przeanalizowane zostały także algorytmy przeplotu i odwrotnego przeplotu. Dodatkowo została opisana porównywalna analiza efektywności przekształcenia informacji za pomocą metody W-cyclic.
PL
Intencją polityki transportowej Unii Europejskiej jest rozwijanie przewozów śródlądowymi drogami wodnymi. W celu ujednolicenia systemu obsługi transportu śródlądowego, wprowadza się na terenie Unii Europejskiej zharmonozowany system informacji rzecznej RIS (River Information System). Wysoka jakość usług logistycznych transportu może być osiągnięta przy wykorzystaniu telematyki i związanych z nią najnowocześniejszych technologii telekomunikacyjnych i informatycznych. Aby łańcuch logistyczny transportu multimodalnego działał sprawnie, statki muszą być wyposażone w odpowiednie systemy informatyczne oraz systemy łączności. W artykule przedstawiono trendy rozwojowe systemów łączności radiowej w aspekcie realizacji celów logistycznych transportu oraz bezpieczeństwa nawigacji na statkach żeglugi śródlądowej.
EN
The intention of the European Union's transport policy is the development of inland waterway transport. In order to standardize the system of inland transport service, the European Union harmonized river information system (RIS) is introduced. The high quality of logistics services can be achieved using telematics and related high-tech telecommunications and informatics. For the multimodal transport chain to operate effectively, the vessels must be equipped with adequate IT systems and communications systems. The article presents the trends of radio communication systems development in terms of achieving the objectives of transport logistics and security of navigation on inland waterways.
12
EN
Paper deals with the new localizer GLOP2 designed for detection of the miners trapped in underground hard coal mines. The results of a field test conducted in coal mine BOBREK show that the presented localizer allows for efficient measurement of the distance between a trapped miner and the rescuer in the range of up to 15 m.
13
Content available remote Nowoczesne małe anteny
PL
Definicją małej anteny (SA) lub małej elektrycznie anteny (ESA) posługujemy się od około 60 lat. Istnieje kilka różnych definicji tych pojęć. Praca porządkuje definicje SA oraz ESA. Opisane są także wskazywane w literaturze ograniczenia takich anten i pokazane sposoby obejścia tych ograniczeń , co może uczynić małą antenę sprawnym elementem systemu komunikacyjnego.
EN
The definition of a small antenna (SA) or a small electric antenna (ESA), we use about 60 years. There are several different definitions of these terms. Job definitions are orders and ESA. These are also indicated in the literature to reduce such antennas and shown ways to work around these restrictions, which could make a small antenna element of an efficient communication system.
PL
W artykule zaprezentowano w zarysie projekt systemu zdalnego sterowania radiokomunikacyjną stacją bazową z oddalonego stanowiska operatorskiego za pomocą pakietów cyfrowych przesyłanych po linii telefonicznej. Przedstawiono budowę blokową oraz działanie konsoli operatorskiej i interfejs utransceivera radiowego, a także oraz koncepcję komunikacji między nimi pozwalającą na utrzymanie kontroli nad pracą radiowej stacji bazowej.
EN
The article presents the outline of a project of remote control of a radio-communication base station from a distant operator's desk by the way of digital packets sent over a telephone line. The block diagram of the system is presented. The functions are listed of the operator's console and the interface to the radio-communication transceiver. The idea is described of constant control of the radio-communication transceiver from the operator's desk.
15
PL
W artykule opisano wirtualne przyrządy pomiarowe zbudowane z wykorzystaniem karty dźwiękowej komputera PC jako przetwornika A/C i C/A. Przyrządy były wykorzystywane do celów dydaktycznych w laboratorium filtrów cyfrowych i procesorów sygnałowych. Zakres pomiarów obejmował pomiary oscyloskopowe, transformację Fouriera sygnałów, pomiar charakterystyk częstotliwościowych filtrów liniowych i pomiary filtrów adaptacyjnych.
EN
In the paper virtual measuring instruments using sound card as analog-to-digital and digital-to-analog converter have been presented. This instruments have been used for educational purposes in laboratory of digital filters and signal processors. The virtual measuring instrument set include oscilloscope, spectrum analyzer, frequency response measurements and adaptive filter measurements.
PL
W artykule przedstawiono parametry szumowe czwórnika liniowego stosowane do opisu właściwości szumowych odbiorników radiokomunikacyjnych w paśmie częstotliwości 0,1 30 MHz. Przeanalizowano oddziaływanie szumów zespołów funkcjonalnych okrętowego odbiornika radiokomunikacyjnego na degradację stosunku mocy sygnału do mocy szumów w odbiorniku.
EN
The noise parameters of a linear two-port applied to describing the noise characteristics of a radiocommunication receiver in the frequency band 0,1 30 MHz has been presented. The influence of the noise of ship radiocommunication receiver functional stages on a degradation of a ratio of a signal power to noise power at the receiver has been analysed.
17
PL
W pracy zaprezentowano nowe rozwiązania, jakie zostały ostatnio wprowadzone do specyfikacji technicznej systemu TETRA, dotyczące kodowania kanałowego i modulacji. Następnie przedstawiono wyniki badań jakości transmisji dla modulacji [pi]/8 D8PSK, przy zastosowaniu schematów kodowania i przeplotu obowiązujących w pierwotnej wersji systemu. Uzyskane wyniki ukazują wyraźną poprawę jakości transmisji i potrzebę uzupełnienia specyfikacji technicznej.
EN
This paper presents new channel coding and modulation methods that have been recently introduced to the technical specification of TETRA system. Then presents the results of research concerning transmission quality for the modulation /8 D8PSK with the use of coding and interleaving methods taken from the original version of the system. The results obtained show significant improvement in the transmission quality and the need to complete technical specification.
18
Content available remote Możliwości wykorzystania systemu GALILEO w aplikacjach morskich
PL
W pracy przedstawiono powstający obecnie system nawigacji satelitarnej GALILEO, ze szczególnym uwzględnieniem jego wykorzystania w aplikacjach morskich. Zaprezentowano zasady funkcjonowania systemu i jego architekturę (składniki globalne, lokalne, regionalne oraz segment użytkownika), podstawowe usługi i ich charakterystyki jakościowe oraz strukturę sygnałów nawigacyjnych. Ponadto porównano możliwości systemu GALILEO z najnowszymi rezolucjami Międzynarodowej Organizacji Morskiej IMO (International Maritime Organization) dotyczącymi nawigacji satelitarnej na morzu. Scharakteryzowano również sposób wykorzystania systemu GALILEO do wspomagania działań służb poszukiwania i ratowania (SAR - Search And Rescue).
EN
In this paper the basic information on the global, European satellite navigation system, with the particular underlining of the maritime implementation, has been provided. The concept of the system and it's main components (global, regional and local components and users segment) were presented. Basic system services with quality characteristics and the structure of navigation signals were also described. The authors concentrated on maritime applications of the new system and presented IMO's (IMO - International Maritime Organization) performance requirements on services carried out at sea, as well as some typical services planned to be implemented in the GALILEO system itself. In particular, the Galileo system utilization and implementation in the maritime search and rescue services (SAR) were described and discussed.
PL
Przedstawiono metodę pomiaru natężenia pola elektromagnetycznego w zakresie małych częstotliwości. Opisano komputerowy system pomiarowy, który umożliwia izotropowy pomiar wartości skutecznej oraz rejestrację przebiegów czasowych natężenia pola magnetycznego i elektrycznego, a następnie metodą off-line dokonuje dalszej analizy częstotliwościowej sygnału pomiarowego. Przedstawiono wybrane wyniki pomiarów wykonanych w środowisku elektromagnetycznym statku badawczo-szkoleniowego.
EN
The methodology of measurement of the electromagnetic field intensity, in the range of low frequencies, is presented. The computer measurement system, that enables isotropic measurement of root mean square value of both the electric and magnetic field components as well as the registration of the time waveform of the fields intensities are described. Due to the off-line frequency analysis of measurements results, the level of electromagnetic field intensity was evaluated. The selected results of the tests performed in the research-training vessel's electromagnetic environment are shown.
20
Content available remote LRIT - standard techniczny systemu
PL
W pracy zaprezentowano architekturę systemu LRIT (Long Range Identification and Tracking of ships) i szczegółową strukturę poszczególnych jego elementów systemu. Przedstawiono i omówiono strukturę wiadomości przesyłanych w systemie, rodzaj i charakter łącz telekomunikacyjnych w systemie, struktury logiczne przepływu i przechowywania informacji LRIT, autoryzację użytkowników systemu oraz rejestrowanie przepływu wiadomości i zasady tworzenia bilingów. Poruszono również problematykę bezpieczeństwa transmisji wiadomości LRIT w systemie. W podsumowaniu poddano krytycznej ocenie standard techniczny systemu i zwrócono uwagę na istotne elementy systemu nieobjęte standardem.
EN
This paper presents the LRIT system, which is now under development and implementation as an international standard of long-range ship's identification and tracking. It presents system architecture and describes main components of the system, presented in the interim technical specification. It also describes the structures of messages designed for the system, logical structures of data transfer and storage of the LRIT messages. Authentication of the system users, registration and billing for the messages transfer are also described. The types of the telecommunication links which will be utilized in the system were also presented. The problem of LRIT data security was also brought up. In the summary, all components of the system were critically analyzed and some important system components, which are not a subject of the technical standard of LRIT system, were described.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.