Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 66

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  tlenek cynku
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
1
EN
Cross-link method has been used to load nano CeO2, ZnO, and TiO2 on the surface of cotton fabric. Three types of nanocomposite fabrics are prepared (cotton/CeO2, cotton/CeO2/ZnO, and cotton/CeO2/TiO2) and their properties were investigated. Field emission scanning electron microscopic (FESEM) images of the samples showed good distribution of nanomaterial, and energy dispersive X-ray spectroscopy (EDX) and X-ray fluorescence (XRF) samples proved the usage of amount of nanomaterials. On the other hand, elemental mapping was used to study the distribution of each nanomaterial separately. Antibacterial property of the samples showed excellent results against both Gram-negative and Gram-positive bacteria. Also ultraviolet (UV)-blocking of treated samples showed that all samples have very low transmission when exposed to UV irradiation.
EN
The pyrometallurgical process of production of zinc and lead realized in The Zinc Smelting Plant "Miasteczko Śląskie" S.A. poses a potential threat to the natural environment. Technologies applied in the process produce toxic pollutants, among which one of the most important is dust which contains Pb, Zn, Cd, As, Sb, Tl, etc. The detailed determination of chemical and mineral compositions of the dust allows to understand its behaviour in the environment and observe migration pathways. The paper presents results of investigations of the migration possibility to the soil and water environment of trace elements cadmium and antimony present in one of the main phases, zinc oxide, emitted with dusts from various operations of pyrometallurgical extraction of Zn and Pb at the Miasteczko Slaskie Zinc Smelting Plant, Poland. The quantity of elements was estimated on the basis of: (i) dust fall, (ii) zinc oxide content in dust, (iii) element content in zinc oxide, and (iv) mobility of zinc oxide under the hypergenic conditions of the soil and water environment of the Smelting Plant area. Among the elements considered, cadmium and antimony emitted with zinc oxide contained in dusts from the Sintering Machine will pose a potential hazard for the soil and water environment of the Miasteczko Slaskie Zinc Smelting Plant area.
PL
Proces pirometalurgicznego otrzymywania cynku i ołowiu metodą Imperial Smelting Process (ISP) stwarza potencjalne zagrożenie dla środowiska naturalnego. Proces technologiczny ISP jest źródłem toksycznych zanieczyszczeń, spośród których jednymi z najważniejszych są pyły zawierające w swym składzie między innymi takie pierwiastki jak Pb, Zn, Cd, As, Sb, Tl. Dokładne poznanie składu chemicznego i mineralnego zanieczyszczeń pyłowych pozwala na określenie ich zachowania się w środowisku, prześledzienie drogi migracji. W pracy przedstawiono wyniki badań możliwości migracji do środowiska gruntowo-wodnego pierwiastków śladowych występujących w jednej z głównych faz – siarczku cynku – emitowanej z pyłami pochodzącymi z różnych odcinków technologicznych pyrometalurgicznego otrzymywania Zn i Pb w Hucie Cynku Miasteczko Śląskie S.A., Polska. Ilość pierwiastków została oszacowana na podstawie: (i) opadu pyłu, (ii) udziału siarczku cynku w pyle, (iii) zawartości pierwiastka w siarczku cynku oraz (iii) mobilności siarczku cynku w warunkach hipergenicznych środowiska gruntowo-wodnego rejonu huty. Potencjalne zagrożenie dla środowiska gruntowo-wodnego rejonu Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A., spośród rozpatrywanych pierwiastków, będą stanowić kadm oraz antymon emitowane wraz z siarczkiem cynku zawartym w pyłach Maszyny Spiekalniczej
EN
Purpose: Due to the growing interest and multitude of possible applications, zinc oxide nanowires, including those doped with ZnO nanoparticles, can became, alongside carbon nanotubes, a very desirable material which use is predicted in the construction of nanogenerators, dye sensitized solar cells, optoelectronics or ultrasensitive gas detectors. Design/methodology/approach: The electrospinning process allows for low-cost and scalable production of fibrous mats with diameters from a few to several hundred nanometers. What is more, electrospinning method has gained popularity also due to its versatility, now it is possible to produce fibres from almost every known polymer and the simplicity and lack of any additional functionalization of the obtained nanomaterials. The application of the calcination process to remove the polymer matrix from the obtained nanofibres results in the creation of ceramic nanofibres. Findings: Among the existing methods for the production of ceramic nanostructures, including the hydrothermal, physical and chemical vapour deposition methods, nanolithography or molecular self-assembly, the electrospinning process creates the possibility of fabricating one-dimensional nanostructures with unprecedented properties, good quality, no additional functionalization and purification. Research limitations/implications: Due to ongoing research on the potential applications of zinc oxide nanostructures, including photovoltaics, sensorics and electronics, the most predictable behaviour and properties of ZnO nanowires characterize those nanomaterials that exhibit a periodic structure of the crystal lattice. Considering the optimization of the parameters of the method of producing ceramic zinc oxide nanowires doped with crystalline ZnO nanoparticles, it is worth analysing the thermal treatment parameters of nanofibres. Practical implications: Although amorphous structure, hybrid ZnO nanofibres could be used as humidity sensors with much higher sensing properties than crystalline ZnO nanostructures. Originality/value: Low-cost, scalable production of ceramic nanofibres for most technical applications.
PL
Celem artykułu jest porównanie wpływu metody wytwarzania oraz temperatury procesu na własności cienkich warstw tlenku cynku. Zbadano strukturę, morfologię i topografię wytworzonych warstw oraz ich własności optyczne i elektryczne. Badane warstwy ZnO zostały wytworzone w procesie rozpylania magnetronowego oraz osadzania warstw atomowych. Przeprowadzone badania wykazały wpływ metody wytwarzania oraz temperatury procesu na analizowane własności.
EN
The aim of this article is to compare the influence of prepation methods and process temperature on the production effects and properties of zinc oxide thin films. Coducted experiments included investigations of structure, morphology and topography of deposited thin films as well as their optical and electrical properties. Tested ZnO thin films were prepared by magnetron sputtering and atomic layer deposition metods. Results of studies have shown that impact of the manufacturing method and process temperature on the analyzed properties is significant.
EN
Among the large family of metallic oxides, there is a considerable group possessing excellent semiconducting properties. What follows, they are promising materials for applications in the field of optoelectronics and photonics. Thanks to the development of nanotechnology in the last few decades, it is now possible to manufacture a great variety of different nanostructures. By controlling their size, shape, composition and crystallinity, one can influence such properties as band gap, absorption properties, surface to volume ratio, conductivity, and, as a consequence, tune the material for the chosen application. The following article reviews the research conducted in the field of application of the metallic oxide nanoparticles, especially ZnO, TiO2 and ITO (Indium-Tin Oxide), in such branches of optoelectronics as solid-state lightning, photodetectors, solar-cells and transparent conducting layers.
PL
Wyroby gumowe zawierające więcej niż 2,5% związków cynku uznaje się za toksyczne dla ekosystemów wodnych. Opracowano skład proekologicznych kompozytów z kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego (NBR) o obniżonej zawartości jonów cynku. W roli aktywatorów wulkanizacji zastosowano acetyloacetonian, glukonian i rycynoleinian cynku, jako alternatywę do ZnO. Aplikacja soli cynku nie miała wpływu na czas i temperaturę wulkanizacji NBR. Uzyskano wulkanizaty o nieznacznie mniejszej gęstości usieciowania i twardości, podwyższonej wytrzymałości na rozciąganie i porównywalnej odporność na starzenie klimatyczne. Zastosowanie soli cynku umożliwiło 10-krotne zmniejszenie ilości jonów cynku w wyrobach gumowych.
EN
Rubber products containing more than 2.5% of zinc compounds are classified as toxic to aquatic ecosystems. Therefore, the aim of the research was to develop pro-ecological rubber composites of acrylonitrile-butadiene rubber (NBR) with a reduced content of zinc ions. Acetylacetonate, gluconate and zinc ricinoleate were used as vulcanization activators alternatively to ZnO. Their application had no significant effect on the time and temperature of NBR vulcanization. Vulcanizates with slightly lower crosslink density and hardness, higher tensile strength and comparable resistance to weather aging were obtained. Application of zinc salts enabled a 10-fold reduction in the content of zinc ions in rubber products.
PL
Celem badań było uzyskanie kompozytów z kauczuku butadienowo-styrenowego (SBR) o polepszonych właściwościach użytkowych, obniżonej temperaturze i skróconym czasie wulkanizacji. Jako aktywator wulkanizacji zastosowano nanometryczny tlenek cynku zmodyfikowany cieczą jonową w masie elastomeru lub w rozpuszczalniku. Aplikacja takiego układu aktywującego pozwoliła uzyskać wulkanizaty o zwiększonej wytrzymałości na rozciąganie, twardości i odporności na starzenie termo-oksydacyjne w stosunku do zawierających mikrometryczny ZnO. Czas wulkanizacji uległ skróceniu, a temperatura i entalpia procesu zmniejszyły się. Uzyskano wulkanizaty o 50% mniejszej zawartości ZnO, zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej.
EN
The main aim of research was to obtain elastomer composites of styrene-butadiene rubber (SBR) with improved functional properties, reduced temperature and time of vulcanization. Nanosized zinc oxide modified with ionic liquid directly in the elastomer matrix or in the solution process was used as vulcanization activator. Application of this activating system resulted in vulcanizates with increased tensile strength, hardness and resistance to thermo-oxidative aging as compared with microsized ZnO activator. The vulcanization time of SBR, the temperature and enthalpy of this process were reduced. The vulcanizates with 50% lower content of ZnO were obtained, according to the EU Directive.
PL
Tlenek cynku jest obiecującym materiałem do budowy anod ze względu na możliwość uzyskiwania go w postaci różnych nanostruktur oraz doskonałą ruchliwość elektronów. W celu poprawy działania ogniw fotowoltaicznych otrzymano nanostruktury ZnO i zastosowano je w elektrodach półprzewodnikowych. Jako podłoże warstwy ZnO zastosowano szkło z tlenku cyny domieszkowanego fluorem FTO (fluorine-doped tin oxide). Po wyżarzaniu pokryto je warstwą składającą się z mikrokulek polistyrenowych wytworzonych in situ metodą polimeryzacji wolnorodnikowej. Zarodki ZnO hodowano w mieszaninie azotanu cynku i heksametylenotetraaminy w celu wytworzenia różnych typów nanostruktur ZnO (struktura siatki 3D i struktura nanodrutu-nanocząstki) o dużej powierzchni właściwej. Warstwę kompozytową uczulono barwnikiem N719 i zastosowano w ogniwach słonecznych. Uzyskano efektywność konwersji energii 3,91%.
EN
ZnO was deposited from Zn(OAc)2 soln. on F-doped SnO glass substrate by spin coating. After the procedure was repeated 4 times, the layer was annealed at 400°C for 1 h and covered with template layer consisting of polystyrene microspheres in-situ produced by free radical emulsion polymerization. The seed layer was grown in the mixt. of Zn(NO3)2 and hexamethylenetetramine to produce ZnO of nanowire-nanoparticle structures with high sp. surface area. The template layer was then removed by heating at 500°C for 1 h under formation of ZnO nanostructures. Di(tetrabutylammonium)cis-bis(isothiocyanato)bis(2,2’- bipyridyl-4,4’-dicarboxylato)ruthenium(II) (N719 dye) was then deposited from its soln. on the composite surface and sensitized in dark for 1 h. The product was characterized by X-ray diffractometry, elec. impedance spectroscopy and scanning electron microscopy and then successfully used as a semiconductor electrode in a solar cell of improved performance.
EN
Purpose: It has been recently observed, that zinc oxide thin films are gaining much popularity, particularly in applications such as toxic gas sensors, photocatalytic materials and photovoltaic cells. Due to much better physical properties of ZnO compared to the ones of titanium dioxide (TiO2), which is currently the most used material in dye sensitized solar cells, efforts are being made to fabricate DSSCs with thin films and/or nanostructures, including nanowires, nanofibres and nanoparticles of zinc oxide. Design/methodology/approach: In this paper, zinc oxide thin films were prepared using sol-gel and spin coating methods from Zn(COO)2 x 2H2O dissolved in ethanol and acetic acid with ZnO monocrystalline nanoparticles of 0 and 10% (wt.) relative to the final concentration of produced solutions. The effect of calcination process on ZnO thin films at 600°C were examined using atomic force microscope to investigate the morphology of semiconductor coatings, infrared spectroscopy to prove the chemical structure of material. Besides, optical properties were analysed on the basis of absorbance in the function of wavelength spectra and the values of energy band gaps were studied. Findings: The topography analysis of ZnO thin films showed an increase in roughness with the increase of zinc oxide nanoparticles in the thin films material. In addition, the analysis of the optical properties of ZnO thin films showed a decrease in absorption level in the range of near-ultraviolet wavelength for the obtained layers after annealing. Research limitations/implications: It was found that ZnO thin films produced by spin coating and calcination method are a proper material for photoanode in dye-sensitized solar cells, as zinc oxide layers provide better conductivity across the photovoltaic cell. Practical implications: The results provide the possibility of production DSSCs with zinc oxide thin films as photoanode. Originality/value: The dye-sensitized solar cells based on zinc oxide photoanodes could be alternative semiconductor material to titanium dioxide, which is used in nowadays solar cells. It was estimated that ZnO, especially zinc oxide nanostructures have much better physical properties, than TiO2 structures. What is more, zinc oxide thin layers are characterized by the lower energy losses resulting from the physical properties of such nanostructures, which results in more efficient solar energy into electricity conversion.
PL
W artykule przedstawiono właściwości rezystancyjnego czujnika gazowego chloru z warstwą aktywną wykonaną z tlenku cynku domieszkowanego platyną. Materiał gazoczuły syntezowano metodą hydrotermalną (CBD). Badania za pomocą skangowego mikroskopu elektronowego (SEM) oraz metodą dyfrakcji rentgenowskiej (XRD) wykazały, że otrzymano mikropręty tlenku cynku domieszkowane metaliczną platyną. Analizę właściwości sensorowych przeprowadzono w obecności 2 ppm Cl2 w atmosferze o różnej wilgotności. Uzyskane wyniki wykazały, że konduktancja warstwy gazoczułej maleje w obecności gazowego chloru a jej wartość zależy od wilgotoności badanej atmosfery. W atmosferze o wilgotności względnej 75% czułość sensora jest na podobnym poziomie jak w powietrzu o wilgotności 30% RH, natomiast w 90% RH znacznie maleje.
EN
This article shows the resistive chlorine sensor with active layer made of zinc oxide doped with platinum. The sensing material was synthesized by hydrothermal methode (CBD). Scanning electron microscope (SEM) and X-ray diffraction (XRD) showed that zinc oxide microrods doped with platinum were obtained. Sensing analysis was performed in the presence of 2 ppm of Cl2 in atmospheres of varying humidity. The obtained results have shown that the conductivity of the active layer decreases in the presence of chlorine and its value depends on the moisture content of the tested atmosphere. At 75% RH the system sensitivity is similar to 30% RH, while 90% RH is significantly reduced.
PL
W artykule przedstawiono metodę otrzymywania mikroprętów ZnO na szklanych podłożach pokrytych ITO metodą chemical bath deposition w polu elektrycznym. Badania XRD potwierdziły uzyskanie struktur o heksagonalnej strukturze typu wurcytu, w których rozmiar krystalitów oraz naprężenia znacznie zależą od temperatury prowadzenia procesu osadzania. W strukturach ZnO o największym stopniu uporządkowania zmierzony moduł piezoelektryczny d33 wynosił 16,61 pm/V.
EN
The paper was presented a method for obtaining zinc oxide microrods on glass substrates coated with ITO. ZnO microrods were obtained by the chemical bath deposition method in the electric field, which allowed obtain the layers with a high level of order. XRD confirmed that obtained structure is hexagonal wurtzite type in which the crystallite size and stress depend on the temperatures of the deposition process. In the most ordered ZnO structures, the measured d33 piezoelectric module was 16.61 pm/V.
EN
Fabrication of defect-matching scaffolds is the most critical step in bone tissue engineering. Three-dimensional (3D) printing is a promising technique for custom design scaffold fabrication due to the high controllability and design independency. The objective of this study is to investigate the effect of zinc oxide (ZnO) doping on mechanical and biological characteristics of 3D printed (3DP) calcium sulfate hemihydrate (CSHH) scaffolds. Crystalline phases, wettability, compressive strength and Young's modulus, human bone marrow derived mesenchymal stem cells (hMSCs) attachment, proliferation and morphology were investigated. XRD results showed that CSHH powder transformed into gypsum after the printing process due to the water content of binder. Contact angle measurements indicated that ZnO doped CSHH scaffolds have hydrophilic character, which stimulates cell attachment. The mechanical and cell culture studies demonstrated that increasing the ZnO doping concentration both mechanical strength and cell proliferation on CSHH scaffolds were enhanced.
EN
Functionalization of textile fabrics with metal oxide nanoparticles can be used to add antibacterial and moisture management properties to them. Current work focuses on the development of these properties on polyester/cotton woven fabrics by treating them with zinc oxide nanoparticles for workwear and sportswear applications. Zinc oxide nanoparticles, prepared by sol-gel method, were applied on fabric samples, which were then tested for antibacterial and moisture management properties using standard test methods AATCC 147 with Staphylococcus aureus and AATCC 195, respectively. It was found that application of ZnO nanoparticles improved both these properties with smaller particle imparting larger effects on both of them.
PL
W ramach artykułu zaprezentowaliśmy wyniki prac dotyczących kontroli struktury, morfologii, własności transportowych i optycznych cienkich warstw tlenku cynku (ZnO) wytwarzanych na drodze magnetronowego rozpylania katodowego. Wykorzystując zaawansowany reaktor rozpylania katodowego umożliwiający kontrolę parametrów procesu osadzania takich, jak temperatura podłoża, przepływ gazów, ciśnienie gazów, moc podawana na katody pokazujemy jaką rolę odgrywają poszczególne parametry w kontroli własności wytwarzanego materiału. Prezentujemy zarówno badania z zakresu podstawowego dotyczące domieszkowania monokrystalicznych cienkich warstw ZnO przy pomocy akceptorów Ag, jak i badania stosowane dotyczące inżynierii przerwy energetycznej w celu opracowania przezroczystych elektrod dla diod elektroluminescencyjnych UV czy prace nad wzrostem nanoporowatego ZnO dla zastosowań w czujnikach gazowych, biochemicznych oraz urządzeniach do magazynowania energii.
EN
In this work we present the results of studies on the control of structure, morphology, transport and optical properties of zinc oxide (ZnO) thin films fabricated by means of magnetron sputtering. using a state-of-the-art sputtering reactor enabling the control of such process parameters as: substrate temperature, gas flow, gas pressure and cathode power, we show the role of each parameter in controlling the properties of the deposited material. We present both basic research on doping monocrystalline ZnO films with Ag acceptors as well as applied research on band gap engineering for the development of transparent electrodes for UV LEDs or on the growth of nanoporous ZnO for applications in gas and biochemical sensors and energy storage devices.
PL
Trudności w usuwaniu zanieczyszczeń pochodzących z przemysłu włókienniczego (tzw. barwne ścieki) stanowią ważny problem, głównie w krajach rozwijających się. Jest to spowodowane m.in. trwałością i odpornością barwników na procesy biodegradacji oraz niecałkowitym usuwaniem w oczyszczalniach ścieków. Jednym z rozwiązań może być połączenie konwencjonalnego oczyszczania z tzw. metodami pogłębionego utleniania, do których zalicza się procesy fotokatalityczne. Celem niniejszej pracy była ocena efektywności procesu fotokatalitycznej degradacji barwników azowych (kationowych i anionowych) w ich roztworach wzorcowych w obecności tlenku cynku (ZnO) jako fotokatalizatora. Dla roztworu każdego barwnika, przy różnym pH (3,0-10,5) oraz dla różnych ilości ZnO (25-500 mg), wyznaczano stopień adsorpcji, stopień fotodegradacji oraz stałe szybkości reakcji degradacji. Stwierdzono, że wszystkie badane barwniki były odporne na fotolizę, a w obecności ZnO i pod wpływem promieniowania UV uległy fotokatalitycznej degradacji. Omawiane procesy rozkładu przebiegały każdorazowo zgodnie z kinetyką reakcji pseudopierwszego rzędu względem degradowanego barwnika. Najkorzystniejsze warunki do przeprowadzenia fotokatalitycznej degradacji dla prawie wszystkich barwników to pH 8,5-9,5 oraz 1,0 g ZnO/dm3. Wykazano również zależność pomiędzy stopniem adsorpcji barwników na powierzchni fotokatalizatora i stopniem ich fotodegradacji a pH roztworu i budową barwnika.
EN
Difficulties in removing of pollutants from textile industry (the so-called coloured effluent) are a significant problem, particularly in the developing countries. It is caused by, among other, stability and resistance of dyes to biodegradation processes and incomplete removal of dyes in wastewater treatment plants. One of the solutions may be a combination of the conventional, mechanical-biological treatment with advanced oxidation processes, which include photocatalytic processes. The aim of this study was to evaluate the efficiency of photocatalytic degradation of azo dyes (cationic and anionic) in the standard solutions in the presence of zinc oxide (ZnO) as a photocatalyst. The degree of dyes adsorption, the degree of photodegradation and reaction rate constants were determined in each dye solution at different pH values (3.0-10.5) and at different amounts of ZnO (25-500 mg). All the investigated azo-dyes were resistant to photolysis and they underwent the photocatalytic degradation in the presence of ZnO and under UV-irradiation. In each case the processes were carried out in accordance with the kinetics of pseudo-first order reaction with respect to the degraded dye. The most favourable conditions to the photocatalytic degradation for almost all azo-dyes were: pH 8.5-9.5 and 1.0 g ZnO/dm3. Additionally, a relationship between the degree of dyes adsorption on the photocatalyst surface, the degree of photodegradation and pH of the dyes solutions and the dye structure was also stated.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań składu chemicznego dotyczących anodowego utleniania powłok stopowych cynk – nikiel osadzonych galwanicznie na podłożu stalowym. Proces prowadzono w kąpielach, stanowiących roztwory wodorotlenku sodu lub wapnia. Do badań wykorzystano następujące metody analityczne: XRF, GDOES, XPS, XRD. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że w wyniku anodowej obróbki powłok stopowych Zn-Ni w roztworach wodorotlenkowych powstaje powłoka konwersyjna składająca się głównie z tlenku cynku. Wyniki badań wykonane metodą XPS wskazują, że na powierzchni powstaje także wodorotlenek cynku oraz tlenek i wodorotlenek niklu.
EN
Results of investigations on chemical and phase composition of anodically oxidized Zn-Ni alloy coatings electrodeposited on steel substrate have been showed in this work. The process was carried out in the baths which are sodium or calcium hydroxide solutions. The XRF, GDOES, XPS, XRD analytical methods have been used in research. On the basis of the realized investigations it was found that the conversion coatings consisting mainly of zinc oxide is formed in the result of anodic treatment of the Zn-Ni coatings in the hydroxide coatings. The results of the XPS studies indicated that zinc hydroxide as well as nickel oxide and nickel hydroxide were also formed on the coatings surface.
17
Content available remote Characteristics of ZnO thin films deposited by atomic layer deposition
EN
Purpose:The aim of this article was to examine the adhesion of ZnO thin films and the influence of temperature deposition process on their morphology. ZnO thin films have been deposited by atomic layer deposition. Design/methodology/approach: Adhesion of ZnO thin films was investigated using the scratch test method. Changes in the surface morphology were observed by scanning electron microscope (SEM). In order to confirm the chemical composition and phase investigated of thin films was carried out Energy-dispersive X-ray spectroscopy EDS and X-ray analysis. Findings: Results and their analysis have shown that the ZnO thin films deposited by ALD are uniform and homogenous. Significant impact on their morphology has the temperature of the deposition process. In the case of the adhesion temperature is negligible. Practical implications: Knowledge about the ALD ZnO thin films are possibility to obtaining a uniform thin films show that material has a big potential in optoelectronics and photovoltaic application. Originality/value: The article presents the original research results of the structure and properties of ZnO thin films deposited by ALD method, that can replace a commonly used transparent conductive layer.
EN
Dust generated at an electric arc furnace during steel production industry is still not a solved problem. Electric arc furnace dust (EAF) is a hazardous solid waste. Sintering of well-prepared briquetted mixtures in a shaft furnace is one of possible methods of EAFD utilisation. Simultaneously some metal oxides from exhaust gases can be separated. In this way, various metals are obtained, particularly zinc is recovered. As a result, zinc-free briquettes are received with high iron content which can be used in the steelmaking process. The purpose of the research was selecting the appropriate chemical composition of briquettes of the required strength and coke content necessary for the reduction of zinc oxide in a shaft furnace. Based on the results of the research the composition of the briquettes was selected. The best binder hydrated lime and sugar molasses and the range of proper moisture of mixture to receive briquettes of high mechanical strength were also chosen and tested. Additionally, in order to determine the thermal stability for the selected mixtures for briquetting thermal analysis was performed. A technological line of briquetting was developed to apply in a steelworks.
PL
Warstwy tlenku cynku domieszkowanego atomami glinu ZnO:Al były wzrastane metodą osadzania warstw atomowych (ALD, z ang. A-atomic, L-layer, D-deposition). Na szklanych podłożach osadzono warstwy ZnO:Al (tzw. warstwa AZO) o grubości 200 nm. Temperatura osadzania warstwy AZO była równa 160 oC. Najlepsze parametry elektryczne oraz krystalograficzne otrzymano używając dwóch wysoko reaktywnych prekursorów cynku i glinu. Użyto diethylzinc jako prekursor cynkowy oraz trimethylaluminum jako prekursor glinowy. Otrzymane struktury wykazały wysoką transmisję oraz niskie rezystywności rzędu 10-3 Ωcm. Po optymalizacji procesu wzrostu warstw ZnO:Al testowano je jako przezroczyste elektrody do zastosowań fotowoltaicznych.
EN
We achieved high conductivity of zinc oxide layers doped with aluminum atoms using atomic layer deposition (ALD) method. Their growth mode, electrical and optical properties have been investigated. We discuss how the growth temperature and doping affect resistivity and optical properties of the films. The obtained resistivities of ZnO:Al thin films ( 1.2x10-3 Ωcm) and high transparency make them suitable for the TCO applications in photovoltaics.
20
Content available ZnO dla fotowoltaiki
PL
Mimo znaczącej redukcji kosztów paneli fotowoltaicznych (PV), cena energii wytwarzanej przez baterie słoneczne ciągle jest za wysoka. Możliwe są dwie strategie rozwiązania tej sytuacji – (a) podniesienie wydajności konwersji światła w komórkach fotowoltaicznych lub/i (b) obniżenie kosztów paneli PV poprzez zastosowanie tańszych materiałów lub technologii. W referacie omówione są prace mające na celu: (a) zastąpienie zbyt drogiego ITO warstwami ZnO o przewodnictwie metalicznym, (b) uproszczenie konstrukcji komórek PV oraz (c) znalezienie alternatywnych materiałów.
EN
Despite of a large reductions of costs energy produced by solar panels is still too expensive. There are two approaches to change this situation: by (a) increase of device output and/or (b) reduction of device costs by use of cheaper alternative materials. In this article we discuss the latter approach – (a) replacement of ITO by ZnO with metallic conductivity, (b) change of device architecture, and (c) use of alternative materials.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.