Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 41

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available Model reologiczny dla gęstych emulsji
PL
Przedstawiono metodę modelowania reologii gęstych, polidyspersyjnych emulsji oraz zastosowano tę metodę w kombinacji z CFD i równaniem bilansu populacji do modelowania przepływu emulsji i dyspersji kropel w mieszalnikach typu rotor-stator. Przedstawiono wpływ warunków formulacji emulsji na jej właściwości reologiczne. Zbadano wpływ obecności zaadsorbowanej na powierzchni kropel warstewki polimeru; efekt grubości warstewki jest znaczący tylko dla niskich szybkości ścinania. Określono również wpływ ułamka objętości fazy rozproszonej dla maksymalnego upakowania na lepkość emulsji.
EN
A method for modeling rheology of dense polydispersed emulsions is presented and applied in combination with CFD and population balance equation to model flow of viscous emulsion and drop dispersion in the high-shear rotor-stator mixer. Effect of process conditions during emulsion formulation on resulting emulsion rheology is presented. Effects on rheology of adsorbed polymer layer present on drop surface are investigated. It has been shown that these effects are significant at small shear rate. Effects of maximum packing volume on emulsion rheology are studied as well.
PL
Zaproponowano model opisujący efektywność energetyczną mieszania oraz wykonano eksperymenty z udziałem chemicznych reakcji testowych w mieszalnikach typu rotor stator w układach homogenicznym i heterogenicznym. W yznaczono selektywność wytwarzania produktów i efektywność energetyczną mieszania dla przepływów turbulentnych. Wyniki potwierdzają rozważania teoretyczne, że efektywność mieszania turbulentnego spada wraz ze wzrostem mocy mieszania dla układów jedno i dwufazowych. Wyniki badań pozwalają sformułować zasady poprawiające pracę reaktorów chemicznych typu rotor-stator.
EN
A new model for energetic efficiency of mixing has been proposed. Experim ental investigations carried out in single phase and two-phase liquid systems were based on application of mixing sensitive test reactions. Reactions were performed in rotor stator-m ixers. Product distribution and energetic efficiency of turbulent mixing and mass transfer were identified. The results show that energetic efficiency of turbulent mixing decreases with increasing power input for both systems in agreement with theory. Results help to formulate rules for better performance of rotor-stator reactors.
PL
Przedstawiono symulacje numeryczne deformacji kropli w prostym przepływie ścinającym. Obliczenia wykonano dla liczb kapilarnych mniejszych od wartości krytycznych gwarantujących deformację kropli bez jej rozpadu. W pracy badano zachowanie się kropli w przypadku obecności ścianek ograniczających układ, a wyniki symulacji porównano z wynikami doświadczalnymi opublikowanymi w literaturze. Wykonane symulacje pozwoliły również na określenie współczynników transportowych dla wymiany masy. Wartości tych współczynników zweryfikowano z wykorzystaniem modelu Favelukisa i Lavrentevej.
EN
In this work the numerical simulation of drop deformation in a simple shear flow is presented. Calculations were made for capillary numbers smaller than critical, providing a pure deformation of droplet and excluding possibility of its breakage. The deformation of droplet in a confined system was investigated and compared with experimental data published in literature. The performed simulations allowed also the estimation of mass transfer coefficients. Their values were verified using the Favelukis and Lavrenteva model.
EN
The measured rate of release of intercellular protein from yeast cells by ultrasonication was applied for evaluating the effects of sonication reactor geometry on cell disruption rate and for validation of the simulation method. Disintegration of two strains of Saccharomyces cerevisiae has been investigated experimentally using a batch sonication reactor equipped with a horn type sonicator and an ultrasonic processor operating at the ultrasound frequency of 20 kHz. The results have shown that the rate of release of protein is directly proportional to the frequency of the emitter surface and the square of the amplitude of oscillations and strongly depends on the sonication reactor geometry. The model based on the Helmholtz equation has been used to predict spatial distribution of acoustic pressure in the sonication reactor. Effects of suspension volume, horn tip position, vessel diameter and amplitude of ultrasound waves on the spatial distribution of pressure amplitude have been simulated. A strong correlation between the rate of protein release and the magnitude of acoustic pressure and its spatial distribution has been observed. This shows that modeling of acoustic pressure is useful for optimization of sonication reactor geometry.
EN
In this work a concept of energetic efficiency of mixing is presented and discussed; a classical definition of mixing efficiency is modified to include effects of the Schmidt number and the Reynolds number. Generalization to turbulent flows is presented as well. It is shown how the energetic efficiency of mixing as well as efficiencies of drop breakage and mass transfer in twophase liquid-liquid systems can be identified using mathematical models and test chemical reactions. New expressions for analyzing efficiency problem are applied to identify the energetic efficiency of mixing in a stirred tank, a rotor stator mixer and a microreactor. Published experimental data and new results obtained using new systems of test reactions are applied. It has been shown that the efficiency of mixing is small in popular types of reactors and mixers and thus there is some space for improvement.
EN
Energetic efficiency depicting the fraction of energy dissipation rate used to perform processes of drop breakup and mass transfer in two-phase, liquid-liquid systems is considered. Results of experiments carried out earlier in two types of high-shear mixers: an in-line rotor-stator mixer and a batch rotor-stator mixer, have been applied to identify and compare the efficiency of drop breakage and mass transfer in both types of mixers. The applied method is based on experimental determination of both: the product distribution of chemical test reactions and the drop size distributions. Experimental data are interpreted using a multifractal model of turbulence for drop breakage and the model by Favelukis and Lavrenteva for mass transfer. Results show that the energetic efficiency of the in-line mixer is higher than that of the batch mixer; two stator geometries were considered in the case of the batch mixer and the energetic efficiency of the device equipped with a standard emulsor screen (SES) was higher than the efficiency of the mixer equipped with a general purpose disintegrating head (GPDH) for drop breakup but smaller for mass transfer.
PL
Przedstawiono działania prowadzone wspólnie przez Instytut Chemii Przemysłowej (IChP), Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej oraz Zakłady Chemiczne ZACHEM S.A. w Bydgoszczy mające na celu opracowanie nowej technologii produkcji toluenodiizocyjanianu (TDI) metodą fosgenowania toluenodiaminy (TDA) w fazie gazowej. Na podstawie studiów literaturowych (głównie patentów), wykonanych badań laboratoryjnych (odparowanie TDA do strumienia azotu) oraz obliczeń projektowych opracowano założenia do projektu badawczej instalacji pilotowej. Badania przeprowadzone na instalacji pilotowej zakończyły się powodzeniem i opracowaniem projektu procesowego instalacji przemysłowej o zdolności 30 000 t TDI/rok.
EN
The activities undertaken in cooperation by Industrial Chemistry Research Institute (ICRI) and Faculty of Chemical and Process Engineering of the Warsaw University of Technology and Chemical Plant ZACHEM S.A. in Bydgoszcz in order to develop a new technology for production of toluene diisocyanate (TDI) were presented. On the basis of literature studies (mainly patents), performed laboratory tests of toluenediamine (TDA) evaporation under a stream of nitrogen and design calculations the guidelines for the project of research pilot plant were proposed. Pilot plant tests were successful and resulted in the development of process design of an industrial plant with a capacity of 30 000 tons TDI/year.
8
Content available remote Kinetics of cement hydration in the presence of some additives and admixtures
EN
The mixtures of portland cement with by-pass cement kiln dust (CBPD) were investigated. The rate of heat evolution on the hydration of this mixture, as well as the chemical shrinkage, rheological properties and strength development were examined. The substitution of low amount of cement (up to 10%) by the kiln dust does not affect practically the properties of cement based composites with respect to setting or hardening. At higher amount of kiln dust the hydration process is accelerated because of the presence of well soluble components, however, the “dissolution” effect is also observed. The experiments with some carbonate waste material have been maintained with the aim to reduce the effect of soluble, aggressive salts that accelerate the hydration from one side, but contribute to the corrosion process from another one.
PL
W pracy przeprowadzono badania porównawcze hydratacji mieszanek spoiwowych zawierających, oprócz cementu portlandzkiego, różne ilości pyłu z odpylania gazów bocznikowanych z instalacji pieca obrotowego do produkcji klinkieru. Wykonano pomiary kalorymetryczne ilustrujące kinetykę hydratacji, badanie wytrzymałości na ściskanie zapraw i zaczynów, badanie skurczu chemicznego, badania właściwości reologicznych zaczynów cementowych i mikrostruktury. Spodziewano się potwierdzenia działania pyłu jako substytutu cementu lub nawet jako środka przyśpieszającego twardnienie. Przeprowadzone badania wykazują, że pył wprowadzony w niewielkich ilości jako zamiennik cementu (do 10% masy spoiwa) nie zmienia praktycznie podstawowych cech użytkowych zapraw cementowych (wiązanie, wytrzymałość). Większe ilości pyłu, poza przyśpieszeniem wydzielania ciepła jako miary postępu hydratacji cementu, zmieniają właściwości materiału, co jest skutkiem obecności składników rozpuszczalnych, oddziałujących na hydratację minerałów klinkierowych. Nie jest też bez znaczenia obecność cząstek pyłu o innym składzie, jak również efekt ”rozcieńczenia” materiałem o słabej aktywności. W pracy podjęto też próbę uzupełnienia dodatku pyłu materiałem węglanowym, co pozwoliłoby zredukować i związać zawartość składników szkodliwych.
EN
The article presents the technical aspects of Digital Elevation Model (DEM) and Digital Surface Model (DSM) built on the basic of Very High Resolution (VHR) data to create orthophotomap in a rapid mapping mode. The final part of the paper is accuracy assessment of orthophotomap built on the same elevation models which were used in a rapid mapping way. In the article were using aerial photography’s gained from digital camera UltraCam Xp by Vexcel. The spatial resolution of this images is 0.10 m. Example data of Gazoport in Świnoujście were processed using photogrammetry software Agisoft PhotoScan. The usefulness of both DSM and orthophotomap products were achieved by cross calculating mean errors. Orthophotomap created in a rapid mapping way, with minimum set of images, was built across using Ground Control Points (GCP). The source of GCP points was the Polish Spatial Data Infrastructure Geoportal. Check points were measured using both geoportal and Global Navigation Satellite System (GNSS) in the Real Time Kinematic (RTK) mode.
PL
Przemysł cementowy jest w stanie dokonać odzysku energetycznego i zagospodarować ok. 1-1,2 mln ton rocznie w postaci paliwa alternatywnego. To jednak jest kropla w morzu potrzeb, gdyż nadal ok. 11 mln Mg odpadów pozostaje do zagospodarowania. Współspalanie paliw alternatywnych przez piece cementowe to sposób nie tylko ekonomiczny, ale również przyjazny dla środowiska.
11
Content available Test Reactions To Study Efficiency Of Mixing
EN
Effects of mixing on the course of fast chemical reactions are relatively well understood, especially in homogeneous systems. This enables to design and operate chemical reactors with the goal to achieve a high yield of a desired product and use systems of complex reactions as a chemical probe (chemical test reactions) to identify progress of mixing and quality of mixture. Recently, a number of studies have focused on the application of chemical test reactions to identify energy efficiency of mixing, being a convenient way of comparing mixers and reactors in terms of their mixing efficiency. This review offers a presentation of chemical test reactions available in the literature and methods of applications of test reactions to identify the energy efficiency of mixing. Also methods to assess the extent of micromixing by measuring product distribution or segregation index, and to determine the time constant for mixing are presented for single phase homogeneous systems and two-phase liquid-liquid systems.
12
Content available remote Power characteristics of in-line rotor stator mixers
EN
Methods that can be used to predict agitation power of the in-line rotor-stator mixers are considered in this paper. Results of experimental investigations and CFD modeling are presented and interpreted theoretically for the Silverson rotor-stator (150/250) MS mixer. Results of theoretical analysis lead to extended version of previously used correlation.
PL
W artykule przedstawiono metody wyznaczania mocy mieszania dla mieszalników przepływowych typu rotor-stator. Przedstawiono interpretację wyników doświadczalnych i symulacji CFD.
PL
W pracy opisano przebieg badań teoretycznych i doświadczalnych nad fosgenowaniem TDA w fazie gazowej. Ponieważ reakcja przebiega w reżimie reakcji natychmiastowych, bardzo istotne jest wymieszanie substratów. Z drugiej strony nie można dopuścić do cyrkulacji, które powodują powstawanie produktów ubocznych. Problem rozwiązano przez odpowiednie dozowanie reagentów. Do wyznaczania optymalnych warunków procesu posłużono się liczbami kryterialnymi: Re Ct, co stanowi nowatorskie rozwiązanie.
EN
The theoretical and experimental studies on phosgenation process of TDA in the gas phase are presented in the paper. The reaction takes place in the instantaneous reaction regime, so it is very important to well mix the reac tants. On the other hand, the circulation leading to by-products formation cannot be allowed. The issue was solved by the proper dosing of reactants. The appropriate criterion numbers Re and Ct (being an innovative solution) were used to determine the optimal process conditions.
PL
Praca dotyczy badań wnikania masy na zewnątrz kropli na przebieg reakcji złożonych w układach dwufazowych ciecz-ciecz. W pracy przedstawiono i porównano trzy sposoby modelowania. Pierwsze dwa bazują na klasycznych założeniach odpowiadających modelom warstewkowemu i penetracyjnemu. Trzeci sposób uwzględnia zarówno efekt mobilności zewnętrznej powierzchni kropli Jak też efekt deformacji płynu; oba efekty obserwowane są w przypadku ruchu względnego kropla-płyn w ośrodku lepkim.
EN
Effects of external mass transfer between a drop and its environment on the course of complex chemical reactions are investigated. Three methods of modeling are presented. The first and second one are based on the film model and the penetration model, respectively. The third one includes ef¬fects of both: surface mobility and fluid deformation that are observed when the drop moves in liquid environment.
15
Content available Dyspersja kropel w mieszalnikach typu rotor-stator
PL
Przedstawiona praca ma charakter doświadczalno-teoretyczny. W części doświadczalnej przeprowadzono badania rozpadu rozproszonych w wodzie kropel oleju silikonowego. Badania prowadzono w przepływowym mieszalniku typu rotor-stator (Silverson), pracującym w sposób ciągły. Modelowanie prowadzono wykorzystując oprogramowanie CFD i multifraktalny model burzliwości. Wyniki obliczeń pokazały zgodność trendów z wynikami doświadczalnymi.
EN
The work deals with numerical and experimental investigations of drop breakup during the formation of emulsions. Silicon oil was applied to investigate drop dispersion in the in-line Silverson rotor-stator mixer. Experimental results were interpreted using CFD and the multifractal model oi intermittent turbulence. Predicted trends of influence of process parameters on drop size agree with experimental data.
PL
W dniach 25-27 września 2012 roku odbyły się w Kielcach kolejne XVIII już Targi METAL. Zakres branżowy targów, był odpowiedzią na oczekiwania zarówno wystawców jak i zwiedzających i obejmował wszystko to, co niezbędne w odlewnictwie. Tegoroczną edycję targów odlewniczych wzbogaciły też liczne branżowe konferencje. m.in. "Krzepnięcie i krystalizacja metali", warsztaty, specjalistyczne spotkania i szkolenia. Już w przededniu targów odbyło się kolejne Forum Dyrektorów i Prezesów Odlewni. Na spotkaniu kadry kierowniczej polskich odlewni i firm okołoodlewnicych poruszone zostały najistotniejsze problemy dotykające polskie odlewnie. Uczestnicy zapoznani zostali z najnowszymi innowacyjnymi rozwiązaniami w odlewnictwie światowym. Spotkanie objęło swoim patronatem Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Targom po raz pierwszy towarzyszyła wystawa zorganizowana przez Instytut Odlewnictwa pt.: Odlewnictwo jest jasne! Ten wirtualny spacer po odlewnictwie "odpowiada" na wiele nurtujących nas pytań związanych z tą branżą.
EN
The subsequent, 18-th Fairs - METAL - took place in Kielce on September 25-27, 2012. The sector range of the Fairs was the answer to expectations both of exhibitors and visitors and contained everything what was needed in the foundry engineering. This year edition of Fairs was enriched by several sector conferences, such as e.g. 'Solidification and crystallisation of metals', workshops, meetings of specialists and trainings. Already on the day before the Fairs the subsequent Forum of Directors and Managers of the Polish Foundry Plants took place. During the meeting of the managerial cadre of the Polish foundry plants and companies related to this sector, the most important problems affecting the Polish foundry plants were considered. The participants were informed on the most innovatory solutions in the world foundry engineering. The meeting was organised under the auspices of the National Centre of Research and Development. For the first time the Fairs were accompanied by the exhibition organised by the Foundry Institute, entitled: "Foundry engineering is clear!' This virtual walk 'answers" several bothering questions related to this sector.
EN
Chemical parallel test reactions are used to investigated micromixing efficiency in homogeneous systems and effects of mass transfer on selectivity of complex reactions in two-phase liquid-liquid systems. Mixing phenomena in stirred tanks, rotor-stator mixers and microreactors are investigated.
PL
Równoległe, testowe reakcje chemiczne zastosowano do badań efektywności mikromieszania w układach jednofazowych oraz badań wpływu transportu masy na selektywność przebiegu reakcji złożonych w układach dwufazowych ciecz-ciecz. Badania prowadzono w reaktorach zbiornikowych, mieszalnikach typu rotor- stator i mikroreaktorach.
PL
W prezentowanej pracy przedstawiono wyniki analizy jakościowej śladowych zanieczyszczeń organicznych obecnych w surowych i oczyszczonych ściekach komunalnych z trzech miast północno-wschodniej Polski. Do izolacji analitów wykorzystano ekstrakcję do fazy stałej (SPE). Oznaczenia przeprowadzano techniką chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas (GC-MS). Identyfikację związków prowadzono w oparciu o dwa niezależne parametry widma mas oraz indeksy retencji. W badanych ściekach zidentyfikowano ponad 200 związków organicznych. Większość z nich to substancje wprowadzane do ścieków ze źródeł naturalnych: cyklu pokarmowego człowieka i rozkładu materii organicznej. Do substancji syntetycznych wykrytych w analizowanych próbkach należą m.in.: alkilobenzeny mezytylen i ksylen (składniki rozpuszczalników, olejów syntetycznych, smarów, mas bitumicznych), limonen i mentol (aromaty płynów do mycia naczyń i past do zębów), sole kwasu fosforowego i borowego (składniki czynne proszków do prania), ftalany, bezwodnik ftalowy, bisfenol A (stosowane w produkcji tworzyw sztucznych), paracetamol, naproksen, ibuprofen, karbamazepina (pozostałości leków). Dziesięć związków (fenol, 4-metylofenol, cykloheksan, p-ksylen, naftalen, benzaldehyd, ftalan dietylu, ftalan di-nbutylu, ftalan bis-(2-etyloheksylu), ftalan di-n-oktylu) wykrytych w ściekach uznawanych jest za szkodliwe dla środowiska i zdrowia człowieka. Substancje te znajdują się na listach priorytetowych zanieczyszczeń w USA i Unii Europejskiej. Potencjalnie szkodliwymi substancjami są także 2,6-ditertbutylo-p-krezol, kwas fosforowy oraz pozostałości farmaceutyków.
EN
Municipal wastewaters are outflows that come from households, offices, laundries, hospitals and small industrial plants. Also rain waters and snow-melt alongside with impurities washed away from streets access municipal wastewaters. Wastewaters are channelled to purification plants where they undergo processes which are designed to remove the excess of organic and inorganic matter and where their chemical analyses are carried out. Standard procedures used to mark organic compounds employed in wastewater treatment plants e.g.: biochemical and chemical oxygen demand allow to establish the total content of all, or certain group of, organic substances. The aim of presented work was the qualitative study of trace organic pollutants in municipal wastewater from three cities of north-eastern Poland. Identification of unknown organic compounds provides significant information about the composition of sewage and can be useful to maintain the suitable purity of surface waters. The procedure of qualitative analysis contains concentration of analytes on divinylbenzene (DVB) extraction disks and its subsequent eluting with organic solvents of different polarity: n-hexane, ethyl ether and methanol. Each eluate is directed to gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS) separation and detection. Silylation of compounds eluted with ethyl ether and methanol were done prior to chromatographic analysis. For reliable identification of unknown organic compounds a combination of two independent parameters: mass spectra and retention indices were employed. More than 200 compounds were identified in municipal wastewater from the Wastewater Treatment Plants in Białystok, Łomża and Suwałki. This compounds belongs mainly to groups of aliphatic and aromatic acids, alcohols and phenols, carbonyl compounds and esters. The majority of detected compounds are natural substances, originating mainly in decomposition of remains of food and human excrements. Some substances (phenol, 4-methylphenol, cyclohexane, p-xylene, naphthalene, benzaldehyde, diethyl phthalate, di-n-butyl phthalate, di-n-octyl phthalate, bis-(2-ethylhexyl) phthalate) detected in wastewaters are known from their harmful influence on human health and natural environment and they are included in lists of priority and target pollutants in USA and European Union. Compounds potentially harmful for the environment found in analyzed municipal wastewaters are: 2,6-ditertbutylhydroxytoluene, phosphoric acid and drugs remnants: ibuprofen, naproxen, paracetamol, carbamazepine and caffeine.
PL
Praca dotyczy symulacji numerycznych przebiegu złożonych, homogenicznych reakcji chemicznych w mieszalniku statycznym typu Kenics KMS przy użyciu modeli CFD i modelu struktury mieszaniny Pattersona. Wykazano, że selektywność przebiegi reakcji diazowania pełni rolę wskaźnika stanu wymieszania płynu na skalę molekularną. Porównano przewidywania trzech modeli k-e, stwierdzając przydatność modelu standardowego. Wyniki symulacji potwierdziły trendy obserwowane w badaniach doświadczalnych.
EN
The aim of this work was a numerical simulation of the course of homogeneous, complex chemical reactions in a Kenics static mixer using CFD and Patterson closure for the Reynolds averaged kinetics. It has been shown that the selectivity of diazo-coupling is a good measure of mixing on the molecular scale. Comparison of predictions of three k-e models showed that the best predictions were found for the standard one. Results of simulations agree with trends observed in experiments.
PL
Celem pracy jest identyfikacja stanu wymieszania na skalę molekularną w mieszalniku typu rotor-stator z zastosowaniem złożonych reakcji testowych. Parametrem informującym bezpośrednio o stanie wymieszania była w tym przypadku selektywność reakcji diazowania. W pracy podjęto próbę interpretacji wyników doświadczalnych z zastosowaniem modeli mieszania połączonych z obliczeniową mechaniką płynów (CFD). Wyniki pokazują, że zastosowany układ reakcji może być z powodzeniem wykorzystany do opisu mieszania na skalę molekularną w mieszalnikach typu rotor-stator.
EN
The aim of this work was the identification of micromixing in a rotor-stator mixer using complex chemical reactions. The parameter informing about a state of micromixing was the selectivity of diazo-coupling. In this work an interpretation of experimental results is been presented. For this purpose the mixing model in combination with the computational fluid dynamics was applied. Results show that the proposed set of reactions can be efficiently used to describe mixing on molecular scale in the rotor-stator mixer.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.