Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mętność wody
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W poprzednim artykule z serii poświęconej usuwaniu żelaza z wody zwracano uwagę na podstawowy parametr istotny zarówno przy projektowaniu jak i diagnostyce eksploatacyjnej, tj. wysokość strefy odżelaziania. Wpływa ona bezpośrednio na efekt usunięcia tego wskaźnika z wody, a pośrednio na efektywność usuwania manganu. Często zdarza się bowiem, że problemy z usuwaniem właśnie manganu mają swoje podłoże w źle dobranych parametrach eksploatacyjnych rzutujących na zbył wysoką strefę odżelaziania wody.
PL
Biofilm na powierzchniach kontaktujących się z wodą w instalacjach wodociągowych jest miejscem, w którym namnażają się bakterie Legionella oraz które chroni bakterie przed działaniom środków dezynfekujących. Zapobieganie powstawaniu biofilmu lub jego usuwanie jest kluczowym zagadnieniem w ochronie przed legionelozą. W artykule omówiono czynniki, które mają wpływ na tworzenie biofilmu w instalacjach wodociągowych. Przedstawiono metodę oceny zanieczyszczenia powierzchni kontaktującej się z wodą w instalacji biofilmem, obrostami biologicznymi na podstawie pomiarów mętności wody. Na przykładzie wyników badań instalacji ciepłej wody użytkowej pokazano wykorzystanie metody do identyfikacji w warunkach eksploatacyjnych czynników, które mają decydujący wpływ na tworzenie się biofilmu/obrostów biologicznych i pośrednio na namnażanie się bakterii Legionella.
EN
Biofilm located on the surfaces in contact with water in water supply systems is a place, in which Legionella bacteria poliferation and which protects bacteria from the action from disinfectants. Preventing creation of biofilm and / or its removing is the key issue in prevention from legionellosis. The paper discusses the lac factors that affect formation of biofilm in water supply systems. A method of evaluation the contamination of surface in contact with water in biofilm/biological biofilm based on measurements of water turbidity was presented. Based on the results of hot water system study, showing the usage of method for factors identification in operating conditions, which have decisive influence for biofilm/biological biofilm formation and indirectly on the poliferation of Legionella bacteria.
3
Content available remote Treatment of technological water for the aerospace industry – operating problems
EN
The paper presents the water treatment technology for FPI line (Fluorescent Penetrant Inspection) which is used to conduct diagnostic tests in the field of structural cracks, erosion, corrosion, defects of the material, welds cohesion. The problem that occurred during operation of the FPI line was an increase of turbidity and milky colour of water (i.e. white water) in bathtub of the last rinse which caused the formation of deposits on washed parts and hampered diagnostic process. On the basis of the physicochemical and bacteriological analysis the assessment of changes in water quality during the cleaning process was carried out. The problem of the formation of the so-called "white water" was described and solved. An analysis of necessity of water treatment station modernization as well as the legitimacy of the use of the disinfection process were made. The following parameters of water were analysed: pH, turbidity, conductivity, hardness, dissolved oxygen, total organic carbon, permanganate index, SiO2 content, heavy metals contents, and the total number of mesophilic and psychrophilic bacteria. The results of the analyses indicate that the cause of the growth of technological water turbidity on the FPI, is formation of polysilicon acid. Polymerized forms of silicates exist in colloidal form, therefore, the observed phenomenon is the emergence of so-called "white water" and the formation of deposits.
PL
W artykule przedstawiono technologię uzdatniania wody dla potrzeb linii FPI (fluorescencji i czyszczenia chemicznego) do prowadzenia badań diagnostycznych elementów konstrukcyjnych w zakresie pęknięć, erozji, korozji, ubytków materiału, spójności spawów. W omawianym przykładzie linia fluorescencji i czyszczenia chemicznego składa się ze stacji demineralizacji wody oraz z wanien, których odbywa się proces płukania produkowanych elementów. Problemem, który pojawił się podczas eksploatacji linii FPI był wzrost mętności i mlecznej barwy wody (tzw. białej wody) w wannie z ostatniego płukania co powodowało powstawanie osadów na płukanych elementach i utrudniało proces diagnostyczny. Na podstawie analiz fizyko-chemicznych i bakteriologicznych dokonano oceny zmian jakości wody podczas procesu czyszczenia. Opisano i rozwiązano problem związany z powstawaniem tzw. „białej wody”. Dokonano analizy konieczności modernizacji stacji uzdatniania oraz zasadności zastosowania procesu dezynfekcji. Analizowano następujące parametry wody: pH, mętność, przewodnictwo, twardość, tlen rozpuszczony, ogólny węgiel organiczny, indeks nadmanganianowy, zawartość SiO2, metali ciężkich oraz ogólną liczbę bakterii mezofilnych i psychrofilnych.
PL
Wraz z zaostrzeniem się przepisów dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia, na Stacji Uzdatniania Wody „Czaniec" zaczęto całoroczne dawkowanie koagulanta. Prowadzone badania pokazały, że możliwe jest zastosowanie alternatywnych środków chemicznych w celu osiągnięcia parametrów mętności wody uzdatnionej jak przy stosowaniu siarczanu glinu, jednocześnie zmniejszając dawkowanie koagulantów badanych.
5
Content available remote Nowe technologie w monitorowaniu wybranych wielkości fizykochemicznych wody
PL
W referacie zaprezentowano nowe rozwiązania czujników do pomiarów różnych wielkości fizykochemicznych. Uwarunkowania technologiczne procesów uzdatniania wymagają pomiarów wielu wielkości w sposób ciągły, warunkujący efektywne sterowanie procesami. Przedstawiono rozwiązania ciągłych pomiarów mętności, pH, stężenia tlenu oraz związków azotu. Wskazano również na automatyczne pomiary kuwetowe z wykorzystaniem spektrofotometru. W końcowej części opisano wykorzystanie nanotechnologii w technice analizowanych pomiarów.
EN
In the paper there are presented new solutions of sensors for various physical and chemical magnitudes’ measurement. Technological requirements for water treatment processes demand continuous measurement of many magnitudes for effective processes’ control. There are shown solutions for continuous measurement of either pH index or oxygen and nitrate compounds concentration. Also, there are underlined automatic cuvette’s measurements with the use of a spectrophotometer. In the last part of the paper there is described the use of nanotechnology in the analyzed measurements’ technique.
PL
Przedstawiono uwarunkowania techniczno-technologiczne eksploatacji jednej z największych stacji oczyszczania wody "Czaniec" w Kobiernicach, zarządzanej przez Górnośląskie Przedsiębiorstwa Wodociągów SA w Katowicach, zaopatrującej w wodę aglomerację śląską. Omówiono wyniki badań laboratoryjnych nad zastosowaniem grupy koagulantów (PAX XL 19F, PAX XL 1905, PAX XL 69, Flokor 1A, Flokor 1ASW, Flokor 1,2A) do oczyszczania wody w układzie koagulacji kontaktowej. Na podstawie uzyskanych wyników badań dokonano oceny skuteczności tych koagulantów w jednakowych warunkach temperatury oraz przy takiej samej mętności i barwie wody surowej, jak również przy jednakowych parametrach technologicznych procesu koagulacji i sedymentacji. Wykazano, że istotnym wskaźnikiem jakości wody w ocenie skuteczności jej oczyszczania jest absorbancja w UV (254 nm i 272 nm), która umożliwia monitorowanie ilości związków organicznych pozostałych po zastosowaniu różnych koagulantów. Ponadto przeprowadzono ocenę skuteczności procesu oczyszczania wody w zależności od jej pH, mętności, barwy i przewodności właściwej.
EN
The technical and technological conditions underlying the operation of the Czaniec Water Treatment Plant are discussed. Located in Kobiernice and supervised by the Upper-Silesian Water Enterprises, Katowice, this plant is one of Poland's largest water treatment plants, which supplies water to the agglomeration of Upper Silesia. The paper presents the results of laboratory investigations into the use of a group of coagulants (PAX XL 19F, PAX XL 1905, PAX XL 69, Flokor 1A, Flokor 1ASW and Flokor 1,2A) for water treatment in the contact coagulation mode. On the basis of the results obtained, the efficiency of the coagulants was assessed under the same conditions (temperature; turbidity and color of raw water) and technological parameters of the unit processes (coagulation, sedimentation). Of the water quality parameters, UV absorbance (at 254 nm and 272 nm) was found to be of significance to the assessment of treatment efficiency, as it enables monitoring of the amount of the organic matter persisting in the water upon the application of particular coagulants. The efficiency of the water treatment process was also related to the pH, turbidity, color and conductivity of the water.
PL
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia zaleca, aby dostawcy wody w przypadku stwierdzenia w wodzie obecności bakterii Clostridium perfringens zbadali, czy nie ma zagrożenia zdrowia ludzi wynikającego z obecności mikroorganizmów chorobotwórczych, np. Cryptosporidium. W artykule omówiono możliwość zastosowania fizyczno-chemicznych i bakteriologicznych wskaźników jakości wody do oceny ryzyka zagrożenia oocystami Cryptosporidium. Stwierdzono, że nie ma takiego wskaźnika, którego wartość byłaby ściśle skorelowana z liczbą oocyst Cryptosporidium obecnych w wodzie surowej lub oczyszczonej. Dlatego konieczne jest stosowanie równolegle kilku wskaźników, a korelację między tymi nimi a liczbą oocyst w wodzie należy ustalić indywidualnie w przypadku każdego systemu zaopatrzenia w wodę. Podkreślono, że wymagane przepisem prawa badanie, czy nie ma zagrożenia wynikającego z obecności w wodzie oocyst Cryptosporidium, ma na celu opracowanie kompleksowej strategii ochrony zdrowia publicznego przed kryptosporidiozą związaną z wodą do picia.
EN
The Decree of the Minister of Health of March 29, 2007 regarding the quality of potable water recommends that, whenever the presence of bacteria of the species Clostridium perfringens has been detected in the water, the water supplier should find out whether or not there are any health hazards to humans arising from the presence of pathogenic microorganisms, such as Cryptosporidium. In the paper, the possibility is analyzed of using physicochemical and bacteriological indicators of water quality for the assessment of the risks associated with the occurrence of Cryptosporidium oocysts. No indicator has been found so far, whose value is closely correlated with the number of the Cryptosporidium oocysts that are present in untreated or treated water. It is therefore necessary to use several indicators simultaneously. In that case, the correlation between each indicator and the number of oocysts should be established separately for each water supply system in question. It has been emphasized that the lawful requirement of investigating if there is potential threat to human health arising from the presence of Cryptosporidium oocysts in the water aims at developing a joint strategy of public health protection against tap-water-related cryptosporidiosis.
EN
Theoretical basis for turbidity measurements and particles" size distribution. Experimental measurements. Visualisation of the optical system of turbidity measurement.
PL
W pracy przedstawiono, na przykładzie dwóch systemów wodociągowych możliwości współpracy z ujęciami zbiorników zapasowych o odpowiedniej pojemności, w celu zabezpieczenia przed koniecznością ujmowania wody o nadmiernej mętności. Analiza i ocena dotyczą wodociągów wiejskich, ujmujących wodę cieków, których powierzchnie zlewni wynoszą 1,2 i 4,3 km2. Na podstawie badań mętności wody i analizy częstości oraz czasu trwania podwyższonych jej wysokości ustalono niezbędne pojemności zbiorników zapasowych. Badania mętności obejmują okres 9 lat w przypadku jednego z wodociągów i jednego roku w przypadku drugiego. Ustalone pojemności zbiorników, przy wyłączaniu ujęcia po przekroczeniu przez mętność 50 mg·dm3 winny odpowiadać zapasowi wody równemu 28 i 51-64 godzinnemu zaopatrzeniu w wodę odpowiednio dla ujęć z cieków o powierzchni zlewni 1,2 i 4,3 km2. W przypadku wyłączenia ujęcia po przekroczeniu przez mętność wody w ujęciu 15 mg·dm3 pojemności te, winny być większe i odpowiadać 52-59 godzinnemu zużyciu wody w przypadku pierwszego z wodociągów i 230-345 dla drugiego wodociągu. Praca zawiera także wyniki obliczeń średniego i maksymalnego czasu trwania braku wody w sytuacji zastosowania zbiornika o mniejszej niż podano pojemności i utrzymaniu założonego kryterium wyłączania ujęcia.
EN
The work presents on an example of two water supply systems some possibilities of collaboration between storage reservoirs of appropriate capacity and water intakes in order to prevent the necessity of piping water of too high turbidity. The analysis and assessment concern rural water supply systems piping water from the water-courses with catchment areas of respectively 1.2 and 4.3 km2. On the basis of water turbidity examination and analysis of freąuency and duration of increased turbidity the compulsory capacities of storage reservoirs were established. Turbidity tests cover 9 years for one and one year for the other water supply system. Determined reservoir volumes at the intake cut-off when the turbidity exceeds 50mg/dm3 should eąual water reserve for 28 and 56-64 hour water supply respectively for the intakes from watercourses with 1.2 and 4.3 km2 catchment area. If the water intake is cut off due to water turbidity exceeding 15mg/dm3 in the intake, the capacities should be increased to eąual 52-59 hour water consumption for the first water supply system and 230-345 for the second. The work contains also results of calculations of the mean and maximum duration of water shortage if a reservoir of smaller than stated capacity were used and maintaining assumed criterion of the intake cut-off.
PL
Przedstawiono wyniki badań nad usuwaniem mętności i barwy wody naturalnej przy zastosowaniu zasadowego polichlorosiarczanu glinu (WAC HB) wspomaganego polem ultradźwiękowym. Badania są kontynuacją testowania wybranych koagulantów do skojarzonych metod koagulacji z udziałem pola ultradźwiękowego. Stosując tę metodę, oczekiwano zmniejszenia dawki koagulantu. WAC HB jest nowym modyfikowanym koagulantem, jeszcze nierozpowszechnionym w uzdatnianiu wody. O wyborze tym zdecydowano z uwagi na jego wielkocząsteczkową budowę chemiczną typu polielektrolitu. Współdziałanie WAC HB z ultradźwiękami w procesie koagulacji mogło mieć odmienny charakter w stosunku do wcześniej stosowanego siarczanu glinowego. Ponadto poszukiwano koagulantu, którego działanie intensyfikowane polem ultradźwiękowym będzie lepsze zarówno w klarowaniu, jak i odbarwianiu wody. Połączenie ultradźwięków z siarczanem glinu, jak wykazano, jest korzystne tylko w usuwaniu domieszek wody powodujących mętność. W badaniach stosowano układy skojarzone, tj. ultradźwięki + koagulant, zmieniając kolejność tych czynników. Wykorzystano różne układy technologiczne, uwzględniające sposób prowadzenia operacji związanych z koagulacją. Symulacja obejmowała takie procesy jednostkowe, jak: szybkie mieszanie, wolne mieszanie i sedymentację. Eksperymenty prowadzono metodą statyczną za pomocą "testu naczyniowego". Stosowano pole ultradźwiękowe o amplitudzie A = 8 žm i częstotliwości f = 22 kHz, a czas ekspozycji wynosił t = 1-5 min. W układzie technologicznym, w którym zaobserwowano lepsze efekty koagulacji, dla szeregu prób wody o zróżnicowanej mętności i barwie, przeprowadzono badania zasadnicze przy zmiennym czasie nadźwiękawiania. Skuteczność procesów koagulacyjnych określano na podstawie zmiany trzech wybranych parametrów, tj.: mętności, barwy i potencjału elektrokinetycznego.
EN
In the article, there are presented results of research on removing turbidity and colour out of natural water by applying alkaline polychlorinesulfate of aluminium (WAC HB) supported by ultrasound field. The research is continuation of chosen coagulants testing to associated coagulation methods with presence of ultrasound field. By using this method the decrease of coagulant dose was expected. WAC HB is the new modified coagulant, not so widespread in water processing as yet. The choice was made owing to its megamolecular chemical structure of polyelectrolyte type. Co-operation of WAC HB with ultrasounds in coagulation process could have different character comparatively to the sulfate of aluminium earlier applied. Moreover, a coagulant was researched, whose operation intensified by ultrasound field will be of better quality in water clarification and discolouring. Combination of ultrasound with sulfate of aluminium, as proved, is profitable just in removing water admixtures causing turbidity. Associated systems i.e. ultrasound+coagulant were applied in researches, changing the order of these factors. Advantages were taken from various technological systems, respecting the way of conducting operations associated with coagulation. The simulation included such single processes as: fast mixing, slow mixing, sedimentation. The experiments were led by the application of static method using ,,vessel test". Ultrasound field with amplitude A = 8 žm and frequency f = 22 kHz was applied and the time exposition was t = 1-5 min. In the technological system, where better coagulation effects were observed for series of water samples with diverse turbidity and colour, fundamental examinations were conducted with changing sounding time. Efficiency of coagulation processes was described basing on change of the three chosen parameters, i.e.: turbidity, colour and electrokinetic potential. Comparative analysis of results achieved in associated coagulation methods relatively to the system with application of coagulant only, allowed to evaluate purposefulness of ultrasound application in those experiments. For the examination there was selected an associated system, giving better coagulation effects, i.e. technological system with earlier sounding. This solution was accepted as more efficient in earlier experiments with the sulfate of aluminium. Quoted results confirm intensifying influence of ultrasounds with applied parameters, on the operation of modified coagulant, which was taken into examination. In chosen associated method (UD + WAC HB), maximal increase of efficiency of decreasing turbidity in examined natural water [delta][epsilon]M = 18,9% and colour [delta][epsilon]C = 14,2% (t = 5 min) relatively to coagulant only was observed. Comparing the efficiency of examined associated method to remove turbidity and colour of water, it must be stated, that this value for turbidity is in small extent higher than for the colour, in examined range of raw water parameters and sounding time. Examination results have proved then, that tested coagulant in co-operation with ultrasound shows effectiveness in removing colour, what has not been observed in earlier examinations with watered sulfate of aluminium. The observed effect can be in various levels related with changes of physical nature (accumulation zone) as well as chemical, developed in the water after sounding it over. Taking earlier researches into account, which didn't show significant influence ultrasounds themselves on the coagulation process, it should be assumed that it is mainly the effect of sonochemical reactions (e.g. oxidizing). Additionally, accumulation of colloidal molecules can give better influence of the coagulant on water admixtures causing its turbidity and colour.
EN
The experiments were carried out on natural water samples which were subject to alum coagulation in an ultrasounds + coagulant (Al2(S04)3x18H20) system. The ultrasonic field made use of in the study had a frequency of 22 kHz and a vibration amplitude of 8 žm, the time of exposure ranging from 1 to 5 minutes. The findings of the study can be noticeably upgraded by the use of ultrasounds; a 5-minute exposure to the ultrasonic field brought about the maximum efficiency of turbidity removal but, in terms of cost-effectiveness, a one-minute exposure was sufficient to produce a turbidity removal efficiency which was only slightly below the maximum value; the contribution of ultrasounds to the treatment effect was the most favourable when the seta potential value tended to zero.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.